Кафедра англійської філології

Деталі

Професорсько-викладацький склад

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

Nikitina2

Завідуюча кафедри англійської філології, професор, доктор філологічних наук,

Закінчила з відзнакою Київський Державний університет імені Т. Г. Шевченка.У 1957 році професор Нікітіна Фіонілла Олексіївна захистила кандидатську дисертацію.У 1958 році отримала ступінь кандидата філологічних наук. У 1973 році Ф. О. Нікітіна захищає докторську дисертацію. У 1974 році Фіонілла Олексіївна отримує ступінь доктора філологічних наук, а у 1975 році – наукове звання професора. З вересня 1994 року Нікітіна Ф. О. працює на кафедрі англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова на посаді професора. Плідно працює з аспірантами та докторантами кафедри англійської філології. На даний час професор Нікітіна Ф. О. керує роботами двох докторантів.

Науковими здобутками професора Нікітіної Ф. О. є близько 200 публікацій, кілька монографій. Фіонілла Олексіївна публікується в журналах "Мовознавство", "Мова і культура", у виданнях кафедри слов’янської філології КНУ імені Т. Шевченка. 

Аббеc Ольга Анатоліївна

Abbes

Викладач кафедри англійскої філології КПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2001 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, кваліфікація - спеціаліст, спеціальність – філолог, викладач-перекладач арабської та англійської мов. 2006-2014 роки викладач кафедри східної філології КиМУ. Протягом всьго періоду: учать в міжнародних конференціях, друк наукових статей; 2010 рік друк посібника з арабської мови "Збірник медіа-текстів для читання арабською мовою" (для старших курсів університетів).

2008 рік – стажування в університеті м. Сіді бель-Аббес, Алжир.

З 2014 року – викладач кафедри англійської філології КПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом), основне місце роботи – гімназія 290 м. Києва, вчитель арабської мови.

 

Александрова Лорина Галиківна

Старший викладач кафедри англійської філології. У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. З вересня 1985 працює на кафедрі англійської філології, Інституту іноземної філології. 

Автор навчальних програм з курсів «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах», «Методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах», ряду наукових статей, співавтор підручника «англійська мова для середніх загальноосвітніх шкіл».

Л. Г. Александрова бере активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, керує педагогічною практикою та роботами студентів-магістрів. Постійно підвищує свій професійний рівень. Зокрема, у 2003 році Л. Г. Александрова проходила стажування у Лондоні.

Антонюк Наталія Миколаївна

доцент, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Ахмедова Анатасія Валеріївна

Ahmedova

2003 р. закінчила Таврійський національний університет, «Арабська мова та література», магістр філології, викладач арабської мови та літератури.

2001 р. стажування в Єгипті, Олександрійський університет.

2013 р. аспірантура, Національна академія наук України.

Практичні заняття з арабської мови.21 АА; 41АА, 5 Схід М – практика арабської мови, практична граматика арабської мови, теоретична фонетика арабської мови, лінгвокраїнознавство арабської мови, стилістика арабської мови.

Розробка робочих програм та завдань для МКР та іспитів, а також додаткових матеріалів, необхідні для повноцінного проведення занять з арабської мови.

Написання наукових статей на тематику дослідження арабського світу.

Розробка посібників для студентів вищих учбових закладів по вивченню арабської мови.

Організація і проведення зустрічей з іноземними представниками дипломатичних установ.

Участь у конференціях.

Бегека Дмитро Анатолійович

Закінчив Київський державний лінгвістичний університет, з 2002 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2008 по 2011 навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М. П. Драгоманова.

Має 11 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Практика викладання англійської мови».

Божок Олександра Сергіївна

Bozhok

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, вчений секретар Ради науково-технічної творчості студентської молоді 

У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)»та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя французької мови та зарубіжної літератури.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 11 років. 

У 2015 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Основні навчальні курси – «Практика усного та писемного мовлення англійської мови», «Практичний курс граматики англійської мови». Керує написанням курсових та магістерських робіт, підготовкою студентів до конкурсів наукових робітта олімпіад.

Має 10 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, методика викладання світової літератури.

Вайнорене Ірина Петрівна

Vainorene

Старший викладач кафедри англіської філології, магістр. З 2005 р. Працює на кафедрі англійської філології. Має 20 річний досвід роботи викладачем англійської мови.

Автор навчальних програм з курсів «Письмовий переклад з української мови на англійську», «Ділової англійської мови» та ряду наукових статей. Наукові інтереси: дискурсознавство, когнітивна лінгвістика.

 

 

 

 

Вейко О.В.

доцент

Верьовкін Валентин Валентинович

Старший викладач, кандидат філологічних наук

Вітченко Анастасія Юхимівна

Vitchenko foto

Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури). Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 15 років. 

У 2007 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування філософських джерел на уроках зарубіжної літератури (9-11 кл.)» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література) у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України.

У 2015 було присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології. 

Основні навчальні курси – «Лінгвокраїнознавство», «Практичний курс фонетики англійської мови», «Практичний курс граматики англійської мови», «Практичний курс англійської мови». Керує написанням курсових та магістерських робіт.

Має понад 20 публікацій у провідних фахових виданнях, з них 20 наукових публікації та 2 роботи навчально-методичного характеру, в тому числі навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство» для студентів-бакалаврів Інституту іноземної філології, напрям підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська) та методичні рекомендації до вивчення теми «Сучасна Англія» курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів-бакалаврів Інcтитуту іноземної філології, напрям підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, лінгвокраїнознавства у вищих навчальних закладах, методика викладання світової літератури.

Горохова Ірина Володимирівна

Gorovoha

Старший викладач кафедри англійської філології. Закінчила Сумський педагогічний університет імені А. М. Макаренка факультет іноземних мов (англійська, німецька, французька).

З 2004 р. працює на кафедрі англійської філології. Читає такі курси: практику англійської мови, граматику, фонетику, лексикологію, стилістику англійської мови.

У 2007 році закінчила аспірантуру НПУ імені М. П.Драгоманова (спеціальність „германські мови”). Коло науоквих інтересів І. В. Горохової повязане з дослідженнями вгалузі когнітивної лінгвістики, порівняльного мовознавства.

І. В. Горохова автор більше 20 наукових статей; учасник міжнародних наково-практичних конференцій. Має кілька методичних посібників, навчальних програм.

Зайцева Наталія Петрівна

Dzyuman foto

Викладач кафедри англійської філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського й отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)”. У 2010 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

У 2008 – 2012 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (спеціальність – 10.02.01 – українська мова). 13 жовтня 2015 відбувся захист дисертації на тему: «Семантико-синтаксична сфера займенника в сучасній українській літературній мові».

Трудову дільність почала з 2007 року викладачем англійської мови. З 2014 року працює в Інституті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін «Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови», «Практична граматика англійської мови».

Жовнірук А.І.

старший викладач

Іванова Олександра Олексіївна

Ivanova

Іванова Олександра Олексіївна народилася 25.01.1988 р. в м. Києві, у родині службовців.
У 2005 році закінчила школу із золотою медаллю. Протягом шкільних років навчалася на багатьох різноманітних курсах, отримала кандидата у майстри спорту з великого тенісу та другий розряд зі стрільби. В тому ж році поступила до Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова на факультет іноземної філології (спеціальність: викладач російської мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури; перекладач англійської мови).
У 2009 році отримала диплом бакалавра філології з відзнакою .
2008-2009 рр. працювала науковим співробітником у Національному Художньому музеї України без відриву від навчання (виконувала переклади для виставок, оформлювала митні документи, займалася міжнародними виставками).
У 2010 році отримала диплом магістра з відзнакою (викладач російської мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури; перекладач). Була рекомендована до аспірантури та у тому ж році поступила до аспірантури того самого ВНЗ, яку закінчила 31.10.2013 р.
З 2011 по 2012 р.р. працювала у Національній академії наук України на посаді наукового співробітника у Науковому інституті сходознавства ім.Кримського.
З 2012 до 2014 р. працювала у круїзній компанії на посаді візового менеджера (робота з посольствами, візовими центрами).
З лютого 2014 р. обіймає посаду викладача англійської мови на кафедрі англійської філології в НПУ ім. М. П. Драгоманова.
Володіє мовами: українська, російська (рідні); англійська (Advanced, вільно); арабська (із словником).
З дитинства займалася спортом: великий теніс, волейбол, плавання, настільний теніс, спортивні танці, фігурне катання та ін. З 2014 р. займається верховою їздою.
Володіння комп’ютером: користувач.
Додатково повідомляю:
1. 2001-2002 рр. – навчання в Українсько – Канадській мовній школі на базі Києво – Могилянської академії (сертифікат).
2. 2002-2006р.р. – робота гідом для іноземців; проходила стажування в канадській PR-компанії.
3. 2002-2004 рр. – навчання на Київських державних курсах іноземних мов «Інтерлінгва» (англійська мова; свідоцтво «Advanced»).
4. 2003-2006 рр. – навчання на курсах арабської мови при посольстві Лівії в Україні (сертифікати).
5. 2009-2014 рр. – навчання на курсах англійської мови у школі Майкла Готта (сертифікати).
6. У 2007 р. отримала водійське посвідчення.

Ізюмцева Ганна Валентинівна

Izumtseva

Cтарший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
У 2003 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.
У 2013 закінчила Седервільський університет (штат Огайо, США) та отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка».
Викладає курси «Теоретична граматика», «Теоретична фонетика», «Історія англійської мови», «Теорія та практика перекладу», «Лексикологія», «Фонетика», «Практика усного та писемного мовлення», веде спецкурси, практичні та семінарські заняття. Керує написанням курсових та магістерських робіт.

Автор навчального посібника «Theoretical Grammar: Exercises, Practical Tasks and Tests» (2016), співавтор посібника «Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, викликаних кризовими явищами» (2008).

Розробила спецкурси «Новітні питання з теоретичної граматики» та «Теоретична граматика: історичні витоки та теоретичне підґрунтя».

Друкується в українських та зарубіжних виданнях. Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Іщук Алла Анатоліївна

Кандидат філософських наук

У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Мова та література", здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.З 2003 року працює на кафедрі англійської філології.

У 2007 році достроково захистила дисертацію зі спеціальності 09.00.10 (філософія освіти) та отримала ступінь кандидата філософських наук.

Основні курси: практика та граматика англійської мови, ділова англійська мова.

Керножицька Ольга Андріївна

Kernozhitska foto

Старший викладач кафедри англійської філології Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка в 1976 році. По закінченні університету отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури.

З 1976 по 1978 – редактор редакції Іномовлення на зарубіжні країни Державного комітету по телебаченню і радіомовленню

 

 

 

Кіщенко Наталія Дмитрівна

Kischenko2

Старший викладач кафедри англійської філології

 

 

 

 

 

 

Кодалашвілі Оксана Богданівна

Старший викладач кафедри англійської філології. Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 1985 року. По закінченні інституту отримала кваліфікацію викладача англійської та французької мов.

1985-1991 – викладач кафедри іноземної філології НПУ імені Драгоманова. З 1991 старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Автор посібників «Английский язык. Тексты для чтения и аудирования», частини 1 і 2. (Київ, Тандем – 1998, 2000).

Колодко Сергій Анаталійович

Kolodko доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Короленко Т.О.

Викладач


Котовська Ольга Вячеславівна

Kotovska.jpg

Старший викладач кафедри англійської філології. Закінчила Київський педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка (факультет іноземної філології (англійська, німецька)) 2002 р., вищу освіту здобула у Київському національному лінгвістичному університеті (Філологія «Мова і література» (англійська)) 2005 р., ступень Магістра - НПУ імені М.П.Драгоманова (Філологія «Мова і література» (англійська, німецька)) 2007 р.. Навчання в аспірантурі 2008-2012 рр.
Професійну діяльність розпочала з 2000 року. На кафедрі англійської філології працює з 2007 року. До кола наукових інтересів входить прикладна, корпусна та математична лінгвістика.
Автор наукових статей в Україні та за кордоном, бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.
Викладає дисципліни «Перекладацький аналіз тексту», «Теорія та практика перекладу», «Практика усного та писемного мовлення».

 

Кузьміна Тетяна Павлівна

Kuzmina

Викладач кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський Національний Лінгвістичний університет). З 1974 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова (раніше КДПІ імені Горького).

Закінчила перші державні курси іноземних мов за спеціальністю «німецька мова». З 1974 працювала на кафедрі іноземних мов, а з 2000 – на кафедрі англійської філології Інституту іноземних мов.

За час роботи неодноразово проходила стажування в Інституті культури, Київському Славістичному університеті, Вісконсінському міжнародному університеті (США) в Україні.

Т. П. Кузьміна читає курси практики мови, граматики та фонетики для студентів 1-4 курсів. Крім проведення практичних занять Т. П. Кузьміна є керівником курсових робіт, а також педагогічної практики студентів-магістрів. Автор наукових публікацій та учасник міжнародних конференцій.

Лебединець Анна Михайлівна

FullSizeRender.jpg

Старший викладач кафедри англійської філології Факультету іноземної філології. У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література», здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
З 2011 року працює на кафедрі англійської філології. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін «Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови». Систематично працює над розробкою та вдосконаленням методичного забезпечення профільних дисциплін кафедри, є автором навчальних та робочих програм з цих дисциплін. Має понад 20 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Ліпатов Володимир Миколайович

Ліпатов фото

Старший викладач кафедри англійської філології. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Отримав кваліфікацію викладача англійської та французької мов.1987–1997рр. – викладач англійської мови в середній школі Білоцерківського району. 1997-2010рр. – старший викладач кафедри практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. 1998-2010рр. – декан факультету довузівської підготовки КНЛУ, заступник декана факультету англійської мови.Учасник XII Міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFLUkraine.Автор посібників та наукових статей: «Завдання з англійської мови для слухачів факультету довузівської підготовки» (Київ – 2007), «Тестові завдання з англійської мови» (Київ – 2008), «Тести з англійської мови для абітурієнтів» (Київ – 2011), « ImportanceoftypologicalcomparisonofEnglishandUkrainiantextsinteachingprogress».З2010р. – старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Макухіна Тетяна Володимірівна

Макухіна фото

Доцент, кандидат філологічних наук.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1976 році за спеціальністю – вчитель англійської та німецької мов. Працювала перекладачем в Науково-технічному інституті інформації, викладачем англійської мови на Других державних курсах іноземних мов, з 1978 по 2010 у Київському національному лінгвістичному університеті викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником декана факультету англійської мови, завідувачем кафедри англійської мови Економіко-правового інституту КНЛУ. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фонотактичні особливості англійських учбових текстів». У 1993 році отримала наукове звання доцента. З 2010 року працює доцентом кафедри англійської мови Інституту іноземних мов КПУ імені М. П. Драгоманова. Викладає курси практики англійської мови для студентів 1-5 курсів, ділової англійської мови, керує написанням курсових та магістерських робіт. Має більш, ніж 30 друкованих праць, серед яких підручники, різноманітні програми, методичні рекомендації, наукові статті. Макухіна Т. В. є співавтором наступних підручників: “Tryagain! Stepsto Business English.”(книга-підручник для студентів та робочий зошит) – 340 стор.; Basic Thematic Word Listfor English Language Students – 168 стор.; Практична фонетика англійської мови – 148 стор, Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленевої комунікації -208 стор.; Practical Course of Business English for Managers and Economists – 299 стор. Неодноразово проходила стажування у Великій Британії та США, є активним учасником методичних семінарів America House та British Council, використовує сучасні методи навчання в процесі викладання англійської мови майбутнім вчителям і філологам.

Медведєва Ксенія Андріївна

Старший викладач

2004-2009: навчалася у Київському міжнародному університеті (диплом магістра).

2009-2015: працюю на посаді викладача японської мови.

Липень-серпень 2011: підвищення кваліфікації в Японії.

2010-2015: участь у підготовці та проведенні щорічного Всеукраїнського іспиту з Японської мови (NihongoNoryokuShiken).

2009-2015: підготовка студентів до Всеукраїнського іспиту з Японської мови (NihongoNoryokuShiken).

2010-2015:підготовка студентів до наукових конференцій, круглих столів тощо.

Ніколаєнко Вікторія Валентинівна

Доцент кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук. У 1993 році закінчила філологічний факультет Херсонського педагогічного університету імені Н. К. Крупської за спеціальністю “вчитель англійської та російської мов, зарубіжної літератури”. Кандидатську дисертацію захистила у 2004 році за спеціальністю 13.00.02 — теорія та методика навчання.

Викладає дисципліни: "Теоретична фонетика англійської мови", "Стилістика англійської мови”. Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, керує педагогічною практикою магістрів. Наукові інтереси В.В.Ніколаєнко охоплюють дослідження проблем мовної взаємодії та методики викладання англійської мови.

В. В. Ніколаєнко автор понад 70 наукових доробок, серед яких навчальні посібники (24 посібникам надано Гриф ІІТЗО МОНМС України), 6 методичних рекомендацій, 20 навчальних програм та ін. Автор досліджує нові технології у вузівській дидактиці, понад 40 статей у фахових виданнях в Україні та закордоном.

Петько Л.В.

Petko

Петько Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Київський національний лінгвістичний університет (факультет германської філології) і Криворізький державний педагогічний університет (музично-педагогічний факультет) з відзнакою.
Професійний шлях розпочала учителем загальноосвітньої школи, працювала організатором позакласної та позашкільної роботи, завучем з навчально-виховної роботи.
У цей же час почала цікавитися науковою роботою, закінчила аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті. Результатом науково-практичної діяльності став успішний захист дисертаційного дослідження на ступінь кандидата педагогічних наук.
Людмила Василівна Петько – член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій К 26.053.09 (спеціальності «Теорія та методика виховання», «Соціальна педагогіка») в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
Л.В. Петько успішно пройшла ELT Training Workshop «Teaching Presentation Skills» і отримала відповідний сертифікат Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві.
Коло наукових інтересів Л.В.Петько охоплює сучасні порівняльно-педагогічні, міждисциплінарні дослідження з навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах, виявлення та розвиток талановитої молоді (надруковано у співавторстві зі студентами понад 80 наукових статей).
Л.В. Петько – автор 325 наукових доробок, серед яких 2 монографії, 77 навчальних посібників з англійської, німецької та французької мов (44 посібникам надано Гриф МОН України), наукові статті у провідних фахових виданнях, 17 методичних рекомендацій (навчальні програми, навчально-методичні комплекси з англійської та німецької мов), тези доповідей на науково-практичних конференціях. В репозитарії наукової бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова розміщено 160 публікацій автора.
Л.В.Петько − відповідальний редактор науковометричного журналу «Intellectual Archive» (Канада, Торонто), наукометричні бази: Google Scholar, Arxiv.org, WorldCat.org, Academia.edu, The National Research Council (Italy), Google.com, Library of Congress (USA), Library and Archives (Canada). член редакційної ради наукометричних журналів «European Journal of Educational and Applied Psychology» (Австрія, Відень), наукометричні бази: Google, EBSCO, РИНЦ, WorldCat, РИНЦ та «Economics and Finance» (Дніпро, Україна), наукометричні бази: РИНЦ та Index Copernicus International (імпакт-фактор ICV 5,35 з 9).

Має публікації в Австрії, Австралії, Великобританії, Болгарії, Греції, Індії, Італії, Іспанії, Канаді, Казахстані, Китаї, Литві, Німеччині, ОАЕ, Польщі, Росії, Франції, Україні, Чехії, США та ін.
Статистика цитування в Google Академії – 260, h-індекс – 8.

Пугач Юлія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2003 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова й отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Українська мова і література”. У 2009 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)”.

З 2005 до 2008 р.р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (спеціальність – 10.02.01 – українська мова). У 2010 році захистила дисертацію на тему: «Фразеологізація значень присвійних прикметників у сучасній українській мові».

Пугач Юлія Миколаївна працює на посаді викладача кафедри англійської філології Інституту іноземної філології з 2008 року, з грудня 2012 року працює на посаді старшого викладача, з 1 вересня 2013 року – на посаді доцента. Навчальне навантаження виконує на вечірньому факультеті зі студентами 1-5 курсів спеціальностей «Психологія» і «Мова і література (англійська (німецька), німецька (англійська)» у вигляді практичних занять з практики усного та писемного мовлення, англійської мови за професійними спрямуванням, другої іноземної мови (англійської) тощо. Крім того, керує курсовими та магістерськими роботами, перекладацькою практикою, бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій.

Протягом останніх чотирьох років працює в предметних комісіях під час вступних іспитів абітурієнтів Інституту іноземної філології та осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» інших інститутів університету. Бере участь у засіданнях кафедри англійської філології та Вченої ради Інституту іноземної філології.

Активно займається науковою діяльністю: захистила роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», згодом дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Є автором дев’яти наукових публікацій, брала участь у підготовці до друку посібників, в яких зібрано навчально-методичні комплекси з дисциплін для спеціальності «Мова і література (англійська мова та друга іноземна і зарубіжна література)», науковий доробок кафедри англійської філології тощо

Постой А.В.

Старший викладач

Романовська Юлія Юрівна

Romanovska

Кандидат філологічних наук, професор.

Удостоєна Почесного звання „Заслужений працівник освіти України” (2005 р.), Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (2000 р.). Нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2013 р.), знаками Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” (1995 р.) та «Софія Русова» (2005 р.). Має „Подяку Голови Київської міської державної адміністрації” (2001 р.). Член європейського відділення Всесвітньої спілки англістів.

Є індивідуальним членом Американської ради з акредитації бізнес-шкіл та програм (AccreditationCouncilforBusinessSchoolsandPrograms – ACBSP).

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1974 р., аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. З 1974 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора й завідувача кафедри англійської філології. У 1993-1996 роках брала активну участь у створенні українсько-американського вищого закладу освіти, з 1997 року – віце-ректор першого в Україні спільного Українсько-американського гуманітарного інституту „Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні” (за сумісництвом).

У 1988 році підвищувала професійну мовну кваліфікацію у Кембриджському університеті (Великобританія).

Автор понад 115 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 3 навчально-методичні комплекси з англійської мови для початківців «Let’sStart», 2 підручники з англійської мови і книга для вчителя «Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике (для абитуриентов, слушателей курсов, студентов)», навчально-методичний посібник «Вивчаємо світ – навчаємось англійської!».

Співавтор рекомендованих МОНУ навчальних посібників «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга І. Гуманітарна та підприємницька підготовка американців» (2009 р.) та «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга 2. Особливості вищої освіти США кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2010 р.), а також посібника «PerspectivesontheHistoryoftheUSA» (у співавторстві з Дж. Джонсоном) .

Романюк Вікторія Леонідівна

Romanuk

старший викладач кафедри англійської філології. У 2007 році закінчила з відзнакою НПУ імені М.П. Драгоманова (Інститут Іноземної філології). У 2010 році закінчила аспірантуру у НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». З 2010 року працює старшим викладачем кафедри англійської філології. Викладає наступні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Лінгвокраїнознавство (заочне відділення), Практична фонетика та Практична граматика англійської мови.
Вікторія Леонідівна продовжує займатись науковою діяльністю, є учасником звітно-наукових, міжнародних, всеукраїнських конференціях та науково-практичних семінарах, які організовують Британська Рада у м. Києві та Oxford University Press.
Автор навчальних програм з курсів «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Типологія англійської мови», «Синтаксичний аналіз іншомовного тексту», «Синтаксис англійської мови». Співавтор: навчально-методичного комплексу з дисциплін для спеціальності «Мова та література (англійська та українська мови і зарубіжна література)»; навчально-методичного комплексу з дисциплін для спеціальності «Мова та література (англійська та друга іноземна мови і зарубіжна література)»; методичних рекомендації до виконання дипломних (магістерських) робіт студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література (англійська)».
Є автором наукових статей:
 1. Романюк В. Л. Знаковий характер дискурсу / В. Л. Романюк // Система
і структура східнослов’янських мов: До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Зб. наук. праць редкол. В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – "Освіта України", 2010.
– С. 215-220.
 2. Романюк В. Л. Інтонаційні ознаки англомовного офіційно-ділового стилю спілкування / В. Л. Романюк // Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня
2010 року "Між культурна комунікація: мова – культура – особистість".
– Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". – Вип.14. – 2010. – С. 149-154.
 3. Романюк В. Л. Когнітивно-прагматична та структурно-семантична характеристика англійського діалогу в офіційно-діловій сфері спілкування / В. Л. Романюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство.
– 2010. – №9. – С. 71-75.
 4. Романюк В. Л. Фактор адресованості в англомовному офіційно-діловому дискурсі / В. Л. Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 3: збірник наукових праць
/ За ред. А. В. Корольової. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 71-75.
 5. Романюк В. Л. Лінгвістичні дослідження офіційно-ділового стилю мовленнєвої комунікації / В. Л. Романюк // Студентські філологічні студії початку XXI століття: зб. матеріалів IV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 15 квітня 2010 року
/ Донецький інститут соціальної освіти; відп. Ред. Тетяна Єщенко.
– Донецьк: ДІСО, 2010. – С. 53-55.
 6. Титаренко О.Ю., Кузьміна Т.П., Кіщенко Н.Д., Романюк В.Л., Папенко Т.С., Александрова Л.Г., Олександрова Г.М., Жовнірук А.І., Федорова Ю.М. Навчально-методичні комплекси з дисциплін для спеціальностей «мова та література (англійська та українська мови і зарубіжна література)». Посібник – Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011 р.
 7. Титаренко О.Ю., Кузьміна Т.П., Кіщенко Н.Д., Романюк В.Л., Папенко Т.С., Александрова Л.Г., Олександрова Г.М., Жовнірук А.І., Федорова Ю.М. Навчально-методичні комплекси з дисциплін для спеціальностей «мова та література (англійська та друга іноземна мови і зарубіжна література)». Посібник – Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011 р.
 8. Романюк В.Л., Романовська Ю.Ю., Титаренко О.Ю., Щербина С.М., Александрова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних (магістерських) робіт студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література (англійська)». – Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015 р.
Бере активну участь у громадській діяльності кафедри англійської філології, веде розробку навчально-методичного комплексу, регулярно відвідує засідання кафедри та Ради інституту іноземної філології, керує виробничо-педагогічною практикою студентів, курсовими роботами з методики викладання іноземної мови та дипломними роботами студентів-магістрантів.

Рудник Тетяна Михайлвіна

Рудник Т.М. фото

Доцент кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Національний Лінгвістичний університет);аспірантуру Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

З 1988 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова. Читає лекції та практичні заняття, керує практикою та дипломними роботами студентів-магістрів.

Т. М. Рудник автор відомих підручників та посібників, серед яких “Let’sStart - 1”, “Let’sStart – 2”, “Let’sStart – 3”. Також Т. М. Рудник має значну кількість наукових публікацій, бере активну участь в міжнародних конференціях та семінарах. 

Рукіє Ерсіоузглу

Викладач НПУ імені М. П. Драгоманова, інститут іноземної філології, кафедра англійської філології Південноукраїнський НПУ імені К. Д. Ушинського, 2010 рік, спеціальність – управління навчальним закладом, кваліфікація – магістр з управління навчальним закладом.

Південноукраїнський НПУ імені К. Д. Ушинського, 2013 рік, напрям підготовки – фізика, кваліфікація – бакалавр фізики.

Південноукраїнський НПУ імені К. Д. Ушинського,

Кваліфікація – Кандидат педагогічних наук, спеціальність – Теорія і методика професійної освіти (TheoryandMethodsofVocationalTraining)

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; кафедра педагогік 

2013 рік – захист дисертації, Південноукраїнський НПУ імені К. Д. Ушинського

Cеміх Кай

викладач

Стефанова Наталія Олександрівна

Стефанова фото

Кандидат філологічних наук, працює на посаді доцента. У 1999 році закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». З 1999-2002 навчалася в аспірантурі. У 2004 році захистила дисертацію «Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти» на ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04-германські мови. Читає лекційні та практичні курси «Лексикологія англійської мови», «Практичний курс англійської мови» на факультеті іноземної філології студентам V курсу. У 2011 роцістажуваласьв InternationalHouseLondon (ВеликаБританія).

   

 

 

 

 

Стрижак Н.В.

Викладач

Тамаразян А.С.

старший викладач, кандидат наук

Титаренко Олена Юріївна

Кандидат філологічних наук, професор,замісник завідуючої кафедри англійської філології. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Національний Лінгвістичний Університет).

Одразу після закінчення університету О. Ю. Титаренко вступила до аспірантури(спеціальність германські мови) і в 1991 році успішно захистила кандидатську дисертацію. Наукові доробки О. Ю. Титаренко мають значну теоретичну та практичну цінність, використовуються для написання науково-дослідних робіт та проведення практичних занять. Титаренко О. Ю. продовжує плідну працю над науковим дослідженням, постійно підвищує кваліфікацію. Зокрема, О. Ю. Титаренко проходила курси підвищення кваліфікації в Лондоні та Кембриджі. 

О. Ю. Титаренко висококваліфікований викладач. Читає курси «Практики мови», «Історії англійської мови», «Лексикології», «Стилістики»; керує роботами магістрів та аспірантів. Чимало її аспірантів уже успішно захистили свої кандидатські дисертації. А також проф. О. Ю. Титаренко викладає в Інституті післядипломної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

О. Ю. Титаренко користується повагою серед викладачів та студентів. Її високо цінують за її професіоналізм, організаторські здібності, щирість, доброту, готовність допомогти кожному, хто потребує її допомоги.

Третяк Любов Іванівна

Старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила Туркменський державний університет імені М. Горького у 1970 році і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.

1970-1996 роки – старший викладач кафедри іноземних мов Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (Київський філіал).  

З 1996 року – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Автор навчальних програм з практики англійської мови та наукових статей. Співавтор навчальних посібників: “English. Тексти з художньої англійської та американської літератури” (Харків, 2008 рік), “Практикум з англійської мови” (Харків, 2008 рік).


Ченківська Н.В.

викладач

Чумак Людмила Миколаївна

Чумак фото

Старший викладач, працює на кафедрі англійської філологіі з 2004 року.Закінчила факультет іноземної філології за спеціальністю «Мова та література (англійська)» у 2004 році, диплом магістра філології з відзнакою. Викладає на вечірньому факультеті. Проводить лекційні та практичні заняття з курсів «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика перекладу», «Усний та письмовий переклад».

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечитайло Марія Олександрівна

Нечитайло-фото

Вищу освіту здобула в 2003 р. в Інституті філології Київського національного університету ім.Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з китайської мови і літератури та англійської мови, викладача.

2000-2001 стажування за обміном у North-EastNormalUniversity, м.Чанчунь (Китай)

2001-2002 стажуваннязаобміномуBeijing Language and Culture University м.Пекін (Китай)

Трудову діяльність почала з 2003 року на посаді секретаря Посольства КНР в Україні, в подальшому працювала перекладачем китайської мови в різноманітних компаніях, бортпровідником авіакомпанії «АероСвіт», викладачем китайської мови для працівників повітряних суден авіакомпанії «АероСвіт».

З 2015 р. викладач китайської мови на кафедрі англійської мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Школа Ю.О.

Викладач

Щербина Світлана Миколаївна

Sherbina

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2007 році закінчила Київський міжнародний університет та отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова і література» (англійська мова та зарубіжна література). У 2015 році тримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (право інтелектуальної власності).

З 2009 року працює викладачем кафедри англійської філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

Щербина С. М. викладає такі дисципліни: "Практика усного і писемного мовлення", "Практична граматика англійської мови", "Основи мовленнєвої комунікації".

Щербина С. М. систематично працює над розробкою та вдосконаленням методичного забезпечення профільних дисциплін кафедри, є автором навчальних та робочих програм з цих дисциплін. Має понад 20 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Є автором навчально-методичного посібника з курсу "Основи мовленнєвої комунікації". Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Брала участь у навчально-методичних семінарах, організованих за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (Київ, 2014 рік). Здійснює керівництво написанням магістерських робіт студентами Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Про кафедру

Кафедра англійської філології має свою історію. У 1921-1922 роках було створено два факультети: соціального виховання та професійної освіти, останній мав літературно-лінгвістичний відділ, що поділявся на секції. З 1927 року соціально-економічна комісія здійснювала викладання іноземної мови. В її компетенцію входило методичне забезпечення викладання іноземних мов, організація педпрактики. У 1930 році до Київського вищого інституту народної освіти імені М. П. Драгоманова приєднали Київські курси іноземних мов.

У 1945-1953 роках Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького мав вісім факультетів, серед яких був факультет іноземних мов з трьома відділами – англійської, німецької та французької мов.

У перші повоєнні роки на факультеті, який очолював декан проф. Л. А. Близниченко, працювали провідні спеціалісти, що забезпечували роботу кафедри англійської мови – завідуючий кафедрою Л. А. Близниченко, німецької мови – завідуюча кафедрою проф. В. В. Агалова-Ліщинська, а з 1951 р. – доц. К. В. Єнакієва, французької мови – завідуюча кафедрою доц. Л. Ф. Філімонова. На факультеті з 1945 року працювали такі видатні викладачі: Г. Ф. Бражнікова, С. А. Литвинов, К. М. Сазонова, Т. В. Моренець-Дейнеко, С. А. Вороненко та інші.

У 1952 році факультет іноземних мов було переведено до Київського педагогічного інституту іноземних мов. І з цього часу в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького існувала лише кафедра іноземних мов під керівництвом доц. К. В. Єнакієвої. Кафедра здійснювала навчально-виховну й методичну роботу на всіх факультетах стаціонару, вечірнього і заочного відділень інституту, а також у групах аспірантів. Тут було створено чимало підручників, за якими працюють студенти педагогічних інститутів України, та навчальні посібники з іноземних мов для середніх шкіл.

У 1975 році кафедру іноземних мов було поділено на дві – іноземних мов природничих та іноземних мов гуманітарних факультетів.

З 1975 року кафедру іноземних мов природничих факультетів очолював доц. О. Г. Кадомцев. На природничо-географічному факультеті було відкрито відділення підготовки вчителів за спеціальностями: "Географія та іноземна мова" і "Біологія та іноземна мова".

При кафедрі створено методичний центр для надання допомоги вчителям іноземних мов м. Києва та Київської області.

Кафедрою іноземних мов гуманітарних факультетів з 1975 року по 1992 рік завідував доц. В. М. Малишев. На кафедрі працювали відомі спеціалісти: проф. Ю. Ю. Романовська, ст. викл. Л. А. Хелемський, доц. Ф. Г. Горбач, доц. Л. С. Віннічук, доц. О. В. Яременко, ст. викл. М. Н. Горбань, ст. викл. В. І. Коробко, ст. викл. А. В. Рубцова, ст. викл. Л. В. Хмелевська, ст. викл. В. Д. Науменко, доц. Н. Г. Мокрієва, ст. викл. Н. В. Аноп, ст. викл. Р. В. Вербенко, ст. викл. О. О. Ліщинська. Вони створили підручники танавчальні посібники, за якими продовжують працювати студенти університету.

Викладачі кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів викладали на історичному, філологічному, педагогічному, дефектологічному, музично-педагогічному факультетах, а також на підготовчому відділенні.

З 1976 року при філологічному факультеті відкривається відділення підготовки вчителів з двох спеціальностей: російська мова і література та іноземна мова. Це істотно змінило зміст роботи і структуру кафедри. Викладачі кафедри працювали над розробкою ряду лекційних курсів з англійської, німецької та французької філології, типології російської та іноземної мов, методики викладання іноземної мови, країнознавства тощо.

Колектив приділяє постійну увагу вдосконаленню методики викладання іноземних мов, підвищенню ефективності та якості лекцій і практичних занять, а також інтенсивності навчального процесу, головним чином завдяки застосуванню технічних засобів навчання.

Так, доц. Н. П. Мокрієва підготувала для шкіл країни цілий ряд посібників, зокрема, "Вправи з розвитку мовної догадки при читанні". Доц. В. М. Малишев створив у співавторстві з групою викладачів кафедри "Збірник вправ з граматики англійської мови" та інші методичні праці.

З 1992 року, з часу створення кафедри англійської філології, нею керує проф. Ю. Ю. Романовська, відомий в Україні науковець та перекладач, автор ряду підручників та посібників. На кафедрі працюють 4 професори, 8 доцентів, 9 старших викладачів та 35 асистентів, які проводять навчально-виховну та методичну роботу на гуманітарних факультетах стаціонарного та заочного відділень.

При кафедрі є аспірантура зі спеціальності "Германські мови". Аспіранти плідно працюють над своїми дисертаційними дослідженнями під керівництвом досвідчених керівників: проф. Ю. Ю. Романовської, проф. О. Ю. Титаренко, проф. М. П. Дворжецької.

У своїй роботі викладачі кафедри англійської філології керуються основними науковим напрямами університету: "Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів" та "Дослідження проблем гуманітарних наук". Отже, на кафедрі ведеться робота над створенням нових навчальних матеріалів, що відповідають сучасним вимогам.

За останній час викладачами створено багато підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів, учнів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій. Серед них – підручники для студентів та вчителів "Let’sStart– 1", "Let’sStart– 2", "Let’sStart– 3" (Student’sBоок, Teacher’sBоок) – Ю. Ю. Романовська, Т. М. Рудник, підручник з граматики англійської мови "Особові та неособові форми дієслова у схемах та вправах" (О. А. Керножицька), а також серія підручників для студентів стаціонару та заочного відділення, слухачів курсів іноземних мов, для дітей дошкільного віку, учнів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, абітурієнтів (Л. Г. Александрова, І. А. Гладка, Т. М. Гужва, О. Б. Кодалашвілі, Л. І. Третяк, Є. О. Мансі, О. Б. Януш). Підготовлено й видано підручники та посібники для розвитку практичних умінь та граматичних навичок на різних етапах навчання англійської мови (І. А. Гладка, Є. О. Мансі, Т. М. Гужва) та латинської мови (О. І. Кислюк), підготовлено до друку Навчально-методичні комплекси з теоретичних та практичних дисциплін, що викладаються на кафедрі: Іноземна мова 1-5 курси, Практична фонетика 1,2 курси, Практична граматика 1, 2 курси, Теоретична фонетика 4 курс, Теоретична граматика 4 курс, Історія іноземної мови 4 курс, Лексикологія 5 курс, Теорія і практика перекладу 5 курс, Стилістика 5 курс, Типологія 5 курс, Ділова ІМ 5 курс, Країнознавство 5 курс, Методика викладання ІМ 3-5 курс, УДП, ПАТ, ПКП 2-3 курс, «Вступ до перекладознавства». Також видано чимало навчально-методичних посібників (Романовська Ю. Ю., Мансі Є. О., Титаренко О. Ю., Яворська Л. Г., Гужва Т. М.) Аналіз формування мовленнєвої компетенції в університетах і коледжах США Мова, культура й освіта в сучасному світі: зб. наук. праць до 90-річчя д-р філол. наук, проф. Романовського О.К. (Романовська Ю. Ю.) Виходить у світ праця „Досвід вищої освіти США ХХ-ХХІ століття”, книги 1 та 2 „Гуманітарна та підприємницька підготовка американців” навчальний посібник для ВНЗ рекомендовано до друку Міністерством освіти та науки України (Романовська О. О., Романовський О. О., Романовська Ю. Ю.).

Розробляються проблеми шляхів перекладу іншомовних елементів у англомовній літературі на українську мову (А. А. Іщук), семантичних особливостей перекладу фразеологізмів з компонентами кольору в англійській мові на українську мову (Т. А. Довидькова), перекладу англомовної документації (Т. М. Рудник).

Результати досліджень було апробовано на звітній науковій конференції викладачів університету, міжнародній науковій конференції "Перші Міжнародні Драгоманівські. читання". Розробки напрацювань використову­ються при викладанні курсів теорії та практики перекладу, історії англійської та латинської мови.

У межах теми "Формування мовної компетенції" викладачами кафедри був підготовлений матеріал (методичні розробки, тексти, вправи, таблиці, контрольні роботи) для формування умінь та навичок з різних аспектів англійської мови – практики, граматики, фонетики, лексикології, стилістики, теоретичної граматики, історії англійської мови (проф. Ю. Ю. Романовська, доц. О. Ю. Титаренко, ст.викл. ст. викл. О. Б. Кодалашвілі, ст. викл. Л. І. Третяк, ст.викл. О. А. Керножицька, доц. Т. М. Рудник, ст. викл. Т. П. Кузьміна). Результати цих досліджень використовуються на практичних заняттях з англійської мови, під час педагогічної практики.

Дослідники теми "Лінгвістичний аналіз" концентрували увагу на проблемах лексико-семантичних особливостей мовних одиниць (Н. О. Стефанова, А. В.Ізюмцева), семантики і прагматики синтаксичних одиниць та гендерних особливостей їх вживання (О.М.Бригінська), вживання різних форм когезії у понадтекстовій аномалії (О. В. Котовська), концептуалізація структури тексту (Н. Д. Кіщенко).

Результати досліджень мають певну теоретичну значимість та практичну цінність, вони використовуються при викладанні курсів лексикології, теоретичної граматики, типології, історії англійської мови, країнознавства та практики англійської мови. Робота була апробована на звітній науковій конференції викладачів університету на XI міжвузівській конференції "Наука і вища освіта" (м. Запоріжжя), на Всеукраїнській науково-практичній конфе­ренції молодих вчених "Актуальні проблеми філології" (м. Дніпропетровськ).

На кафедрі англійської філології були захищені кандидатські дисертації викладачів: Ягеніч Я. В, Сіваченко О. М., Гончарова Т. В., Гордієнко Л. О., Степаненко Я. М., Вітченко А. Ю., Анохіна Т. О., Іщук А. А., Левіщенко М. С., Олександрова Г. М., Федорова Ю. М., Стефанова Н. О., Божок О. С., Бегека Д. А., Дзюман Н. П., Щербина С. М., Мозгова Т. А.

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у постійно діючих наукових семінарах зтеми "Вдосконалення методики викладання англійської мови", що проводяться спільно з Британською Радою, Американським Домом, Британським видавництвом "Longman", залучаючи до цієї роботи студентів IV–Vкурсів факультету іноземної філології. Більшість працівників кафедри (О. Б. Кодалашвілі, Т. В. Макухіна, Л. І. Третяк) відвідують міжнародні семінари, організовані видавництвом "Ехргеss Рublishing” спільно з Британською Радою.

Провідні фонетисти кафедри (доц. В. В. Ніколаєнко, ст. викл. О. Б. Кодалашвілі) беруть участь у міжнародних конференціях з проблем фоне­тики при Київському лінгвістичному університеті.

Усі члени кафедри англійської філології виступають з доповідями на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. У своїх наукових публікаціях вони розглядають проблеми вдосконалення процесу викладання англійської мови, інтенсифікації вивчення різних аспектів мови під час аудиторних занять, самостійної та позакласної роботи на різних етапах навчання.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-методичний рівень. Багато з них пройшли стажування в університетах, коледжах та інших педагогічних установах Англії таСША, про що свідчать відповідні сертифікати.

Головним напрямком роботи кафедри є орієнтація на кон­цепцію національної освіти в Україні, Закону України про вищу освіту, тому вивчення англійської мови включено в систему виховання студентів НПУ імені М. П. Драгоманова. Для підвищення їх рівня володіння мовою запрошуються викладачі з Англії та, США, які проводять лекційні та семінарські заняття, виступають з доповідями.

При кафедрі також постійно функціонують гуртки країнознавства з орієнтацією на англомовні країни (керівник проф. М. П. Дворжецька) та гурток англійської мови з питань теоретичної граматики, лексикології та історії англійської мови (керівники: доц. Іщук А. А., проф. Титаренко О. Ю. та ст. викл. Котовська О. В.) для студентів інозем­ної філології.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з гуманітарними факультетами зарубіжних країн та співпрацює з Аmerican Ноusе, BritishCouncil, Вісконсінським Міжнародним Університетом (США) в Україні, Міжнародним Університетом Шіллера, Університетами КНР, LondonCityCollege, видавництвом "Longman" та іншими ВНЗ України, близького та далекого зарубіжжя, які проводять ве­лику методичну роботу та допомагають забезпечити навчальний процес необхідними матеріалами для вивчення англійської мови.

Викладачі кафедри англійської філології з 2007 року тісно співпрацюють з Малою академією наук України. Метою проекту стало створення навчально-дослідницького майданчика для обдарованої учнівської молоді, та включення дітей із різних регіонів України в потужне інтелектуально-інформаційне поле провідних вишів та наукових установ. Під час очних сесій під керівництвом фахівців (Вітченко А. Ю., Титаренко О. Ю.) заняття проводяться на базі НПУ імені М. П. Драгоманова.

Під керівництвом викладачів студенти активно проводять наукові дослідження, іззадоволенням працюють над науково-практичними темами, виступають на конференціях, беруть участь в олімпіадах. Так, на кафедрі під керівництвом Стефанової Н. О. з 2011 року проходить щорічна Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Мовний та навчальний простір в англомовних країнах світу та країнах сходу». Конференція збирає представників третього, четвертого і п’ятого курсів за спеціальністю «Мова та література», четвертого курсу – «Англійська мова та друга іноземна». З 2014 року до конференції приєдналися студенти, які вивчають японську, китайську та арабську мови. В конференції також беруть участь гості – студенти КНЕУ імені В.Гетьмана. Під час пленарного засідання з вітальними словами виступають професора та доценти Інституту іноземної філології, запрошені гості – вчені романо-германського факультету Національного університету імені Тараса Шевченка. На секційних засіданнях обговорюються семантичні, граматичні та когнітивні аспекти лінгвістичного дослідження; теоретичні аспекти вивчення фонетики сучасної англійської мови; фонетичні, граматичні та лексичні особливості варіантів англійської мови; компаративний аналіз східних мов та англійської мови.Участь у конференції є можливістю пройти апробацію магістерських робіт студентам 6 курсу. За результатами науково-практичної конференції кафедра друкує збірник студентських статей.

Щорічно проводяться олімпіади з ділової англійської мови спільно з Українсько-американським гуманітарним інститутом "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні" з Національним педагогічним універ­ситетом імені М. П. Драгоманова та представництвом "РеаrsonЕducation" ("Пірсон Ед'юкейшн") за участю британського видавництва "Longman", за підтримки Міністерства освіти і науки України. Метою олімпіади є виявлення серед учнів шкіл переможців, які володіють пристойними знаннями й навичками з ділової англійської мови. Переможці олімпіади зараховуються в інститут поза конкурсом. Університет імені М. П. Драгоманова щороку проводить передноворічні свята-конкурси для учнів старших класів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій м. Києва.

Найбільш обдаровані студенти мають можливість навчатися та проходити стажування за кордоном, зокрема у Великій Британії (м. Лондон), США (м. Шаєн, штат Вайомінг), де вони мають чудову нагоду збагатити свій куль­турний рівень і набути знання в галузі іноземних мов.

Розширюється навчально-матеріальна база факультету та кафедри, впроваджуються активні методи навчання. Кафедра застосовує сучасні технології викладання англійської мови: технічні засоби навчання, аудіо- та відео-матеріали. Активізується робота над комп'ютеризацією навчального процесу, зокрема за сприяння кафедри англійської філології проводяться лекції і практичні заняття "Технології Інтернет" для студентів III–IV і І–II курсів факультетів гуманітарного корпусу НПУ імені М. П. Драгоманова тощо.

Викладачі кафедри англійської філології плідно працюють над науковими дослідженнями, про що свідчить солідний науковий доробок як провідних вчених, так і молодих спеціалістів кафедри.

У січні 2016 року викладачі кафедри (Александрова Л. Г., Божок О. С., Вітченко А. Ю., Дзюман Н. П., Кіщенко Н. О.) спільно з робочою групою проекту «Шкільний учитель нового покоління» стали учасниками семінару професійної майстерності PRESETTteacherdevelopmentcourseattheTeacherDevelopmentWinterSchool, організований Британською Радою в Україні (BritishCouncil) спільно з IATEFLUkraine та Міністерством освіти і науки України. Тематика семінару: усвідомлення процесів учіння та навчання, комунікативне навчання англійської мови, зміст та процеси додипломної підготовки вчителів іноземних мов, англійська мова як життєве уміння 21 століття, підготування матеріалів з методики викладання англійської мови. Першочергове завдання викладачів – апробувати новітню методику викладання на 2-3 курсах, та продовжити навчання курсу в червні-липні 2016 року.

Головне завдання колективу кафедри – озброїти майбутніх спеціалістів глибокими знаннями англійської мови, підготувати їх до педагогічної діяльності.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5 поверх, к. 5-1.

Телефон кафедри: + 38 044 486 38 60

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

4541358
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4617
2373
12274
3794723
52193
78405
4541358

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-03-22 23:11:56
   

Хто на сайті?  

На сайті 47 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ