Кафедра слов'янських мов

Деталі

Склад кафедри


Кравцова Юлія Валентинівна

 Kravtsova3Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри. 

У 1986 р. закінчила з відзнакою Херсонський державний педагогічний інститут імені Н. К. Крупської за спеціальністю «російська мова та література».

У 1986–2009 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри російської мови Херсонського державного університету. У 1998–2001 рр. булазаступником декана знауково-дослідної роботи та головою науково-методичної ради факультетуіноземної філології ХДУ.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «10.02.02 – російська мова» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2000р. отримала вчене звання доцента.

З 2009 р. працює на кафедрі російської мовиНаціонального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «10.02.02 – російська мова» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2015 р. отримала вчене звання професора.

З вересня 2015 р. очолює кафедру російської мови НПУ імені М. П. Драгоманова.

Стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ складає майже 30 років.

Основні навчальні курси: «Сучасна російська літературна мова», «Основи лінгвістичних досліджень», «Загальне мовознавство», спецкурси з проблем мовознавства.

Фахівець у галузі лінгвометафорології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології, лінгвопоетики, лексичної семантики. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою аспірантів і магістрантів. Брала участь у понад 60 вітчизняних і зарубіжних наукових конференціях різного рівня. Є організатором ІІІ Міжнародної наукової конференції «Світ мови – світ у мові» (2015).

Науковий доробок проф. Ю. В. Кравцової складає понад 100 публікацій, серед них: 2 монографії «Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза» (2011) та «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ» (2014); 80 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях; 4 навчальних посібники.

Відповідальний редактор збірника наукових праць «Система і структура східнослов’янських мов», який є фаховим виданням (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 16420–4892Р від 10.02.2010р.).

 

Іванова Людмила Петрівна

Ivanova2Доктор філологічних наук, професор.

Закінчила Житомирський педагогічний інститут імені І. Франка за спеціальністю «російська мова і література».

З 1982 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Загальне мовознавство», «Стилістика російської мови», «Історія російської літературної мови», спецкурси з проблем мовознавства.

Видатний фахівець у галузі загального мовознавства, стилістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвоімагології.

Автор численних наукових робіт: близько 200 наукових статей, 6 навчальних посібників, 2 монографій, хрестоматій, найвагоміші з яких«Структурно-функциональный анализ простого предложения», «Функциональные стили современного русского языка», «Методы лингвистических исследований», «Отображение языковой личности автора в художественном тексте», «Общее языкознание».На замовлення Ради Європи проф. Л. П. Іванова написала посібник «Деловая переписка в сфере бизнеса (русский, английский, немецкий языки)», який був виданий у Німеччині.

У 2000р. Американський бібліографічний інститут визнав Л.П.Іванову жінкою року, її прізвище увійшло до книги «1000 видатних жінок XX ст.».

Головний редактор бюлетеня УАПРЯЛ і член Президії УАПРЯЛ, член редколегії журналу «Русский язык и литература в учебных заведениях» та інших видань.

Проф. Л. П. Іванова очолює наукову школу «Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики». Під її керівництвом захищено більше 20 кандидатських дисертацій. Вищі навчальні заклади Україні, Росії, Білорусі, Німеччині, Болгарії постійно запрошують її для читання спецкурсів.

Протягом багатьох років проф. Л. П. Іванова є членом спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 НПУ імені М. П. Драгоманова та спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

Леута Олег Іванович

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри словянських мов (сумісник)

 

leuta 300pxУ 1978 р. закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

1978–1981 рр. – вчитель української мови та літератури СШ № 43 м. Києва.

З 1981 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького), де пройшов шлях від лаборанта до професора кафедри української мови.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична структура речень з дієслівними предикатами стану».

1989–1999 рр. – заступник декана філологічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Дієслівні речення в українській мові: структура, семантика, моделі».

З 2008 р. – професор, з 2010 р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2010 і 2012 рр. очолював журі заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед учнів.

З 2016 р. працює на кафедрі словянських мов за сумісництвом.

Основні навчальні курси:  «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія лінгвістики», «Методи лінгвістичних досліджень».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, категорійна граматика, когнітивна лінгвістика, прагмалінгвістика.

Публікації: понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, навчальні підручники та посібники.

Проф. О.І. Леута є членом спеціалізованих вчених рад. Керує науковою роботою аспірантів і докторантів, підготував 20 кандидатів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова,  1 – зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Член редколегій наукових журналів «Сучасні тенденції розвитку мов», «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)», «Проблеми граматики і лексикології української мови».

Член експертної ради ДАК України, член Науково-методичної ради МОН України.

Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти» (1994 р.), пам’ятним знаком К.Д. Ушинського (2009 р.), грамотами Міністерства освіти і науки України.

Заслужений працівник освіти України (2017 р.).

 

Основні публікації:

 

Монографії:

 1. Леута О.І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 650 с.

Наукові статті:

 1. Леута О.І. Дієслівне речення як предмет семантико-граматичних досліджень // Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 328–350.
 2. Леута О.І. Проблема дієслова у структурі речення // Мова у дзеркалі особистості: Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю проф., акад. НАПН України В.І. Кононенка. ­– Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С. 356–369­.
 3. Леута О.І. Сучасні комунікативні технології та мовознавство // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2013. – Вип. 5. – С. 95–102.
 4. Леута О.І. Проблемні питання теорії членів речення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 14. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 141–148.
 5. Леута О.І. Проблема значення мовних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. 13. – С. 122–128.
 6. Леута О.І. Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 43–50.
 7. Леута О.І. Сучасні інтерпретації дієслівного предиката в структурі речення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 152–163.

 

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Леута О.І. Старослов’янська мова. – К.: Вища школа, 2001. – 255 с. (гриф МОН України).
 2. Леута О.І. Речення. Просте речення // Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2003. – С. 322–350. (гриф МОН України).
 3. Леута О.І. Сучасна українська літературна мова: збірник вправ. – К.: Вища школа, 2003. – 286 с. (у співавторстві з М.Я. Плющ та Н.П. Гальоною) (гриф МОН України).
 4. Леута О.І. Старослов’янська мова: збірник вправ і практичних завдань. – К.: Вища школа, 2004 (у співавторстві з В.І. Гончаровим) (гриф МОН України).
 5. Леута О.І. Структура і семантика дієслівних речень в українській літературній мові. – К.: Такі справи, 2008. – 506 с.

Альохіна Світлана Василівна

Your text...

Аскерова Ірина Аліївна

photo askerova

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 2003 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2003–2006рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польській мові».

З 2003 р. працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри російської мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні навчальні курси:«Сучасна польська літературна мова», «Історія польської мови, «Країнознавство Польщі», «Практичний курс перекладу».

Сфера наукових зацікавлень: лексична семантика, історична лексикологія й етимологія слов’янських мов, проблеми викладання польської мови як іноземної.

Доц. І.А.Аскерова є членом журі секції «Російська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 

Вільчинська Алла Геннадіївна

фото

Асистент кафедри.

У 2011 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова, польська мова та зарубіжна література».
З 2011 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.02 - російська мова. Підготовлено до захисту дисертаційну роботу «Образ поета у метафоричному континуумі прози М. І. Цвєтаєвої: лінгвокогнітивний та функціональний аспекти».

 З 2016 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Польська мова», «Теоретична граматика польської мови», «Практична граматика польської мови» «Лінгвокраїнознавство Польщі».
Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвометафорологія.
Брала участь у наукових конференціях. Має 11 публікацій у фахових наукових виданнях, у тому числі закордонних.

Закусило Дарина Ігорівна

Your text...

Колодько Дар'я Андріївна.

Your text...

Мирошніченко Ілона Михайлівна

myroshnichenkoКандидат філологічних наук, викладач (сумісник).

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський славістичний університет за спеціальностями «польська мова та література» й «англійська мова та література».

У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Фразеосемантичне поле “праця/неробство” в польській мові», яку в 2011 р. було відзначено на V Конкурсі імені Єжи Гедройця.

З 2011 р. працює у відділі західно- і південнослов’янських мов на посаді молодшого наукового співробітника Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

З 2015р. працює викладачем кафедри російської мовиНаціонального педагогічного університетуімені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

Основні навчальні курси: «Теоретична фонетика польської мови», «Теоретична граматика польської мови», «Лексикологія польської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Ділова іноземна мова».

Наукові зацікавлення: етнолінгвістика, лексикологія та фразеологія слов’янських мов.

Має 15 наукових публікацій, серед яких монографія«Фразеосемантичне поле “працьовитість/неробство” в польськіймові».

Прискока Олег Володимирович

PriskokaКандидат філологічних наук, доцент.

У 1975 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «російська мова і література» й отримав кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури. Працював за призначенням у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті.

У 1982р. прийшов працювати на кафедру російської мовиКиївського державного педагогічного інституту іменіМ. Горького. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Глаголы со значением 'трудовой процесс' в русской письменности XIV–XVI вв. (в сопоставлении с украинскими)» за спеціальностями «10.02.01 – російська мова» та «10.02.02 – мови народів СРСР (українська мова)». У 1988 р. отримав вчене звання доцента.

З 1996 р. працював на посадах професора, завідувача кафедри української філології,   декана, директора інституту, проректора у Київському славістичному університеті.

З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри російської мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Викладає дисципліни історико-лінгвістичного циклу з російської та української мов.

Науковий доробок складає понад 130 публікацій в Україні та за кордоном.

Був заступником головного редактора наукового історико-філологічного журналу «Київська старовина» (2002–2009 рр.) та випустив 44 номери.

Виконує наукову роботу в двох постійно діючих міжнародних комісіях при Міжнародному комітеті славістів – комісії зі старослов’янської мови (центр у Празі) та комісії з історичної лексикографії та лексикології слов’янських мов (центр у Москві).

Під керівництвом доц. О. В. Прискоки захищено 2 кандидатські дисертації.

Проскуріна Любов Миколаївна

photo proskurina

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янських мов

У 1995 р. закінчила з відзнакою Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова і література».
У 2003−2017 рр. працювала викладачем, старшим викладачем кафедри філологічних та природничих дисциплін Національного авіаційного університету.
У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Термінологічна підсистема російської мови "Ремонт літальних апаратів": лінгвокогнітивний аспект».
Проводила індивідуальні та групові заняття зі студентами різного рівня володіння мовою (від beginner / А1 до В2) з різних країн (Велика Британія, США, Туреччина, Китай тощо), у тому числі з представниками посольств, готувала дипломатів Великої Британії до складання іспитів з російської мови на рівні С1. Працювала в групах від beginner / А1 до В2 (у тому числі West point, DTRA, DLI).
Викладала лінгвістичні курси, пов’язані з політологією, конфліктологією, термінологією аеронавігації.
З 2017 р. працює старшим викладачем кафедри словʼянських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Основні навчальні курси: «Практична фонетика російської мови», «Практична граматика російської мови», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)».
Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, термінознавство, концептологія, новітні розробки для SMARTBOARD. Розробляла навчальні матеріали для SMARTBOARD.
Публікації: понад 40 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Проскуріна Л.М. Прошлое и настоящее китайского этикета: на перекрестке культур // Русский язык, литература, культура в школе и в вузе. − 2007. − №3. − С. 47−54.
2. Проскуріна Л.М. Роль когнитивной метафоры в формировании терминологии ремонта летательных аппаратов // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: зб. наук. праць. – Т. 24 (63), № 4. – Ч. 2. – Сімферополь: Вид-во ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2011. – С. 155–158.
3. Проскуріна Л.М. Динамическая структура опыта научно-практической деятельности (на примере терминологии ремонта летательных аппаратов) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 174−177.
4. Проскуріна Л.М. Структурные параметры и тенденции терминообразования многословных лексикализированных понятий в концептосфере «Ремонт летательных аппаратов» // Вісник Дніпропетровського університету: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – Т. 2. – С. 143−149.
5. Проскуріна Л.М. Профессиональная метафорическая картина мира (на примере русской терминологии ремонта летательных аппаратов) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО: зб. наук. праць. – Вип. 25. – К., 2012. – С. 186−193.
6. Проскуріна Л.М. Концепт «дефект летательного аппарата» как основа для формирования русской терминосистемы ремонта летательных аппаратов // Вісник Дніпропетровського університету: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Т. 1. – С. 143−149.
7. Проскуріна Л.М. Роль аббревиации в технической терминологии (на примере терминологии ремонта летательных аппаратов) // Науковий вісник Херсонського держ. університету: зб. наук. праць. – Херсон, 2013. – Вип. 18. – С. 121−127.
8. Проскуріна Л.М. Префиксация как способ формирования когнитивно-семантической структуры русской терминологии ремонта летательных аппаратов // Вестник Челябинского государственного университета: сб. науч. тр. – Вып. 84. – Челябинск, 2013. – С. 157−159.
9. Проскуріна Л.М. Ономасиологические модели терминов-композитов в технической терминологии ремонта летательных аппаратов // Вісник Дніпропетровського університету: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2015. – Т. 23. – С. 113−118.
10. Проскуріна Л.М. Терминологическая вариантность как способ научного освоения мира // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. – – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 58–68.

Навчально-методичні посібники:
1. Проскуріна Л.М. П’ятимовний (російсько-англійсько-китайсько-в’єтнамсько-персидський) словник. – К.: НАУ, 2005. − 24 с. (у співавторстві)
2. Проскуріна Л.М. Русский язык. Практикум для студ. подгот. отд. ф-та по работе с иностр. студ. – К.: НАУ, 2008. – 136 с. (у співавторстві)
3. Проскуріна Л.М. Русский язык. Практикум по обучению иностр. студ. устной речи. – К.: НАУ, 2012. − 104 с. (у співавторстві)

 

Слива Тетяна Василівна

SlivaКандидат філологічних наук, доцент.

У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний університет імені М. П.Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література». У 1999 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література та зарубіжна література» на факультеті профорієнтації та післядипломної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)».

У 2010 р. отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Сучасна російська літературна мова», «Сучасна українська літературна мова», «Вступ до мовознавства», спецкурси та спецсемінари з проблем мовознавства.

Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, лінгвістична семантика. Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів. Брала участь у майже 50 конференціях. Має більше 50 публікацій.

Доц. Т. В. Слива є головою журі секції «Російська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 

Стась Тетяна Володимирівна

CtacКандидат філологічних наук, доцент.

У 1976р. закінчила російське відділення філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 1976–1978 рр. працювала методистом Республіканської науково-методичної ради з питань викладання російської мови як іноземної при Міністерстві освіти УССР.

З 1979 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

У 1990р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексико-семантический анализ наименований земельных и сенокосных угодий в памятниках письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.» за спеціальністю «10.02.01 – російська мова».

З 1992 р. працює на посаді доцента кафедри російської мови Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальні курси «Сучасна російська літературна мова», «Російська мова як іноземна», «Практикум з російської мови». Керує написанням дипломних робіт студентів. Займається проблемами вивчення лексики російської мови в синхронному та діахронному аспектах. Має близько 40 наукових публікацій.

Тарасенко Валентина Iванiвна

 

ТЕКСТ!!!!!!

Діяльність кафедри

 

Діяльність кафедри

Кафедра російської мови бере свій початок ще з тих часів, коли при університеті Св. Воло­димира було відкрито Педагогічний інститут (1834), в якому викладалися філологічні науки. Вона є правонаступницею кафедри російської словесності, яку свого часу очолював М. О. Максимович. Пізніше кафедра отримала назву «кафедра російської мови та словесності». Тут працювали відомі вчені – професори М. Т. Костир, І. П. Хрущов, О. І. Сєлін, І. М. Жданов. Кафедра була базовою для підготовки вчителів-словесників у м. Києві та Київському національному окрузі.

У створеному в 1920 р. Київському інституті народної освіти імені М. П. Драгоманова кафедра російської мови та словесності працювала у складі гуманітарного відділення. Лінгвістичні науки викладали відомі мовознавці М. К. Грунський, А. М. Лобода, М. Я. Калинович.

У різні часи кафедру російської мови очолювали про­фесори О. С. Грузинський, М. А. Жовтобрюх, доценти Б. М.Кулик, О. І.Кириченко, Б. П.Страхов, Д. Д.Ганич, професори М. Я.Брицин, В. І.Кононенко, М. М.Пилинський, В. І. Гончаров.

У 1960–1965 рр. завідувачем кафедри був д.ф.н., проф. Михайло Андрійович Жовтобрюх, автор монографій «Мова української преси» (1963), «Мова української періодичної преси (кінець XIX– початок XX ст.)» (1970), «Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941)» (1991), один із співавторів «Української граматики» (1986), монографії «Східнослов’янські мови» (1987), підручників «Порівняльна граматика української і російської мов» (1978) та «Історична граматика української мови» (1980).

У 1969–1989 рр. кафедру очолював д.ф.н., проф. Михайло Якимович Брицин – видатний фахівець, праці якого були присвячені проблемам історії та діалектології російської мови, порівняльної граматики східнослов’янських мов. Окрім індивідуальної монографії «Из истории восточнославянской лексики» (1965) та навчального посібника «Диалектология. Фонетическая система и грамматический строй русских народных диалектов» (1973), йому належать великі за обсягом розділи у таких працях, як «Порівняльна граматика української і російської мов» (1978), «Русский язык» (1978) та «Современный русский язык» (1983). Ним написано та видано понад 80 наукових і навчально-методичних праць. Під науковим керівництвом проф. М. Я. Брицина підготовлено більше 50 кандидатів філологічних наук для України, Росії, Білорусі, Польщі, Казахстану, Узбекистану. За успіхи у педагогічній і науково-дослідницькій роботі він був нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник народної освіти України», «Відмінник народної освіти СРСР», «Відмінник народної освіти Узбекистану».

У 1989–1997 рр. завідувачем кафедри російської мови був д.ф.н., проф. Микола Миколайович Пилинський. Проф. М. М. Пилинський був укладачем і редактором «Російсько-українського словника» в 3-х т., співавтором «Українсько-російського словника», «Російсько-українського словника синонімів», співредактором одинадцятитомного «Словника української мови».Довгі роки в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні М. М. Пилинський очолював відділ культури мови, редагував науковий збірник «Культура слова», працював заступником головного редактора журналу «Мовознавство». У 1983 р. під керівництвом М. М. Пилинського та за його участю було створено хрестоматію з історії функціональних стилів сучасної української мови.

У 1997–2015 рр. кафедру очолював директор Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова, д.ф.н., проф. Володимир Іванович Гончаров. Коло його наукових інтересів було пов’язане з актуальними проблемами історичної лексикології, методикою викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищій педагогічній школі. Ним написано та видано більше 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них «Историческая лексикология русского языка» (2000), «Очерки становления и развития лексики русского языка» (2002), «Старослов’янська мова. Збірник вправ і завдань» (2004). За багаторічну громадську та педагогічну діяльність проф. В. І. Гончаров був нагороджений почесними нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня, медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України», Почесними грамотами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України.

З вересня 2015 р. кафедру російської мови очолює д.ф.н., проф. Юлія Валентинівна Кравцова. Вона є фахівцем у галузі лексичної семантики, лінгвометафорології, лінгвопоетики, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології. Її науковий доробок складає понад 100 публікацій, серед них монографії «Метафорическое моделирование мира : поэзия и проза» (2011) та «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте : семантико-когнитивный анализ» (2014), 80 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, 4 навчальних посібники.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «6.020303 Філологія. Мова і литература (російська та іноземна (англійська) мови)» та магістрів за напрямом «8.02030302 Філологія. Мова і литература (російська та іноземна (англійська, польська) мови)». Співробітники кафедри також викладають різні навчальні курси на всіх спеціальностях Інституту іноземної філології: «Вступ до мовознавства», «Основи лінгвістичних досліджень», «Сучасна українська літературна мова», «Загальне мовознавство», спецкурси з проблем мовознавства. Викладачами кафедри щорічно розробляються і впроваджуються у навчальний процес навчальні та методичні посібники. У останні роки опубліковано посібники проф. Л. П. Іванової «Общее языкознание: курс лекций» (2006, 2010) та «Хрестоматия по общему языкознанию» (2008), проф. І. П. Зайцевої«Введение в лингвистическую проблематику» (2010), проф. Ю. В. Кравцової «Основы лингвистических исследований» (2014).

Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з дослідженням актуальних проблем різних напрямів мовознавства – лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвопоетики, лінгвістичної семантики, історичної та порівняльної граматики, теорії і практики перекладу тощо. Кафедра російської мови була й лишається базовою у підготовці аспірантів і докторантів для всієї України. Під керівництвом проф. І. П. Зайцевої та проф. Л. П. Іванової успішно захищені численні кандидатські та докторські дисертації. Вони є постійними членами спеціалізованих вчених рад.

Найвагомішими науковими працями є монографії проф. Л. П. Іванової «Кавказ в русском языковом сознании ХІХ–ХХ вв.» (2004) та «Отображение языковой личности автора в художественном тексте (на материале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)» (2006), проф. І. П. Зайцевої «Поэтика современного драматургического дискурса» (2006, 2007), проф. Ю. В. Кравцової «Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза» (2011) та «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ» (2014), доц. А. М. Григораш «Фразеологические инновации в современной публицистике Украины» (2008), доц. Т. В. Сливи «Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке)» (2010), словник доц. А. М. Григораш «Филология с географией: словарь географических перифраз» (2012).

Кафедра має періодичне фахове видання – збірник наукових праць «Система і структура східнослов’янських мов» (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 16420–4892Р від 10.02.2010р.); відповідальний редактор – проф. Ю. В. Кравцова.

Історія

Your text...

Напрями діяльності

Your text...

Концепція розвитку

Your text...

Опис навчальних дисциплін

Новини кафедри

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 14 поверх, к. 14-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 
   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

5000429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1935
2914
4849
4258039
26114
61981
5000429

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-10 21:37:08
   

Хто на сайті?  

На сайті 45 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ