Кафедра загального мовознавства і германістики

Професорсько-викладацький склад

Корольова Алла Валер'янівна

АВ_фото.png

Корольова Алла Валер’янівна,

доктор філологічних наук,

професор, 

завідувач кафедри, 

нагороджена нагрудним знаком МОН України "Відмінник України"

Основні навчальні курси: “Загальне мовознавство”, "Історія лінгвістичних учень"  (для студентів магістратури факультету іноземної філології НПУ імені 
М. П. Драгоманова).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.053.15 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.05 – романські мови; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Керівник науково-дослідного фундаментального проекту "Германо-романо-слов’янський корпус аутентичних наукових текстів з лінгвоантропогенезу: розробка технологій нового покоління" (номер державної реєстрації: 0117U004901), що виконується за рахунок Фонду Державного Бюджету України (Режим доступу створеної електронної Бази даних Лінгвоантропогенез: https://allakor2008.wixsite.com/mysite).

Відповідальний редактор наукового журналу Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9 "Сучасні тенденції розвитку мов" (Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development)  URL: http://www.sjnpu.com.ua, що є фаховим виданням (реєстраційне свідоцтво № 8815 серія КВ від        01.06.2004 р.), (ISSN 2414-4797 (Print), ISSN 2523-4242 (Online)), яке індексується в наукометричних базах: Index Copernicus (ICV 2016: 52.80), дата включення – 2017 р.; Crossref, дата включення – 2018 р.; Ulrich’s Periodicals Directory, дата включення – 10 вересня 2018 р.; ERIH PLUS, дата включення – 10 вересня 2018 р.; Google Scholar, дата включення – 2018 р.

Член редколегії видавничого центру “Cambridge Scholars Publishing Ltd. Reg. No: 4333775; VAT No: 108280727” (URL: https://www.cambridgescholars.com/t/AdvisoryBoardAlla)

Голова секції (21) з проведення експертизи наукових досліджень «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні телекомунікації» Наукової ради МОН України з 2011 по 2015 рр.

Член секції (21) з проведення експертизи наукових досліджень «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні телекомунікації» Наукової ради МОН України з 2019 р.

Під науковим керівництвом професора А. В. Корольової підготовлено й захищено 30 кандидатських дисертацій і 4 докторські зі спеціальностей: 10.02.04 – германські мови; 10.02.15 – загальне мовознавство; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Основні наукові публікації:

Статті у накометричних базах Scopus / Web of Science

Korolyova A. V. (2018). Reconstruction of Early Migration Routes of Homo Populations // Logos. Klaipeda, 94. P. 159–166. (The Logos is indexed in Scopus, the Thomson ISI Arts and Humanities Citation Index, The Philosopher’s Index, CEEOL and EBSCO Pubishing).

Статті у накометричній базі Index Copernicus та ін. базах 

1. Корольова А. В. (2017). Принципи розробки Бази даних “лінгвоантропогенез”: концепція, структура і зміст // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. Вип. 15. С. 119–125.

2. Korolyova A. V. (2018). Combinatorial Syntagmatics: from the Theory of Valency to the Theory of Conceptual Integration // Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. V. 17. P. 99111.

Статті у фахових виданнях України

1. Корольова А. В. (2014). Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості // Вісник КНЛУ. Серія: Філологія / гол. ред. А. В. Корольова. К.: Вид-во КНЛУ, 2014. Т. 17. № 2. С. 51–63.
2. Корольова А. В., Черхава О. О. (2015). Феномен реконструкції у класичній лінгвокомпаративістиці // Проблеми зіставаної семантики : зб. наук. пр. / відп. ред. А. В. Корольова. К. : Вид. центр КНЛУ. С. 128–135.
3. Корольова А. В. (2016). Полідисциплінарний неофункціоналізм сучасної лінгвістики: витоки, традиції, перспективи розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 13. С. 122–127.
4. Корольова А. В. (2016). Методи верифікації бінарного і масового спорідення мов (коментар ефективності методів 
М. Сводеша і Дж. Грінберга) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 14. С. 125-129.

Толчеєва Тетяна Станіславівна

Толчеєва Тетяна Станіславівна,

доктор філологічних наук,

професор

Толчеєва Тетяна Станіславівна закінчила факультет англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов в 1993 р., має кваліфікацію вчителя англійської та французької мов.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2010 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Співавтор підручника за модульно-рейтинговою технологію навчання "Ділова англійська мова" (Гриф МОН України).

Автор монографії "Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості". Керує підготовкою аспірантів, є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.053.15 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика, є членом спеціалізованої вченої ради  Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.04 – германські мови; 10.02.15 – загальне мовознавство.

З вересня 2018 року професор Толчеєва Т. С. очолює кафедру романо-германської філології.

Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Виступає офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій, керує магістерськими дослідженнями студентів.

Балабан Олена Олександрівна

 Балабан

Балабан Олена Олександрівна,

кандидат філологічних наук,

доцент

Освіта:

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Спеціальність – “Англійська та французька мови”
Кваліфікація – вчитель англійської та французької мов
Аспірантура: захищено дисертацію на тему “Метафора як семантична універсалія”, спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство
Докторантура: робота над дисертаційним дослідженням "Типологія когнітивно-семантичних універсалій в споріднених мовах", спеціальність "035 Філологія (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство)".

Навчальні дисципліни:
Теоретична фонетика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Моваі література (англійська).
Теоретична граматика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Теорія і практика перекладу, ОР «Магістр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Лексикологія англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Стилістика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Практика усно-писемного мовлення, ОР «Магістр», спеціальність 
спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:

1. Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студ. факультетів ін. мов. – Винниця: Нова книга, 2009. – 232 с.
2. Алєксєєва І. О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2007. – 328 с.
3. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448 с.
4. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 528 с.
5. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 240 с.

Наукова робота:
Статті у наукометричних базах Scopus, Web of Science та ін.
1. Балабан О. О. Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам’яті людини // Психолінгвістика: зб. наук. пр. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Вип. 21(2). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. С. 12-26. (Web of Science).

Статті у фахових виданнях України:
1. Балабан О. О. Типологія та систематизація семантичних універсалій та когнітивний підхід до їх вивчення // Науковий часопис “Кременецькі компаративні студії”. Вип. 7. Т. 2. Кременець, 2017. С. 15-21. ISSN 2311-262X
2. Балабан О. О. Метафорична модель як універсальна категорія пізнання дійсності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових праць. Вип. 16. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 12-20. ISSN 2414-4797 (print), ISSN 2523-4242 (online)
3. Балабан О. О. Парадигмальна хронологія дослідження когнітивно-семантичних універсалій // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. № 8. Т.1. Дрогобич. 2017. С. 11-16. ISSN 2312-6353
4. Балабан О. О. Матрична модель як універсальний спосіб репрезентації понять у споріднених мовах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: збірник наукових праць. Вип. 165. Кропивницький: Вид-во «КОД», 2018. С. 203-210. ISSN 2522-4085 (online), 2522-4077 (print)
5. Балабан О. О. Методи та прийоми дослідження когнітивно-семантичних універсалій у споріднених мовах // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”: збірник наукових праць. Вип. 1(69). Ч. І. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. С. 26-30. ISSN 2519-2558
6. Балабан О. О. Лексичне значення vs смисл: від філософської референціальності до когнітивізму // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал. Вип. 1(15). Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2018. С. 14-20. ISSN 2307-633X
7. Балабан О. О. Концепт як когнітивно-семантична універсалія в споріднених мовах // Закарпатські філологічні студії. № 3/2018 Т.1. Ужгород, 2018. С. 158-162.

Участь у конференціях різних рівнів:
1. Scientific and Professional conference “Urgent problems of philology and linguistics”, 29th of October, Budapest.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження», 20-21 жовтня 2017 р., м. Люблін, Республіка Польща, Університет Марії Кюрі-Складовської.
3. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 22-23 березня 2018 р., м. Кропивницький.
4. VIII Международная научная конференция «Лингвистические, дидактические и социокультурные аспекты функционирования языка», 3-4 мая, Вильнюс, Литва, Литовский Эдукологический университет.
5. ХІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології», 12 травня 2018 р., м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.

Організаційно-виховна робота зі студентами:
Здійснюю керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

 

Качанов Валерій Іванович

Качанов Валерій Іванович

кандидат військових наук

доцент

Освіта:
Харківське вище танкове командне училище
Національна академія оборони України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Спеціальність – “Мова і література (англійська)”
Кваліфікація – вчитель англійської мови

Навчальні дисципліни:
“Друга мова (англійська)” та “Граматика другої іноземної мови”, для студентів 2-го курсу ОР “Бакалавр” (група 2нісСОФ1), які навчаються за спеціальностями 035.043. Філологія. Германські мови та літератури (німецька), 035.052. Філологія. Романські мови та літератури (італійська), 035.055. Філологія. Романські мови та літератури (французька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька, італійська, французька) 
“Друга мова (англійська)”, для студентів 3-го курсу ОР “Бакалавр” (група 3нСОФ), які навчаються за спеціальностями 035.043. Філологія. Германські мови та літератури (німецька), 035.052. Філологія. Романські мови та літератури (італійська), 035.055. Філологія. Романські мови та літератури (французька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька, італійська, французька)
“Друга мова (англійська)”, для студентів 4-го курсу ОР “Бакалавр” (група 4фін1), які навчаються за спеціальностями 035.043. Філологія. Германські мови та літератури (німецька), 035.052. Філологія. Романські мови та літератури (італійська), 035.055. Філологія. Романські мови та літератури (французька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька, італійська, французька)
“Практика усного і писемного мовлення”, для студентів 3-го курсу ОР “Бакалавр” (група 3раСОФ), які навчаються за спеціальностями 035.034. Слов’янські мови та літератури, 014.02. Середня освіта. Мова і література
“Практика усного і писемного мовлення”, для студентів 4-го курсу ОР “Бакалавр” (група 41ра), які навчаються за спеціальностями 035.034. Слов’янські мови та літератури, 014.02. Середня освіта. Мова і література

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:
1. New English File (Clive Oxenden, Christina Latham-Koening – Oxford University Press)
2. Face2Face (Chris Redston, Gillie Cunningham – Cambridge University Press)
3. Upstream (Virginia Evans, Bob Obee – Express Publishing)
4. Grammarway (Jenny Dooley, Virginia Evans – Express Publishing)
5. English Grammar in Use (Raymond Murphy – Cambridge University Press)

Наукова робота:
Тези доповідей
1. Качанов В. І. Корпусна методологія у вивченні іноземних мов // Програма і матеріали І Міжнародної науково-прикладної конференції (засобами Інтернет-конференц-зв’язку) “Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління”, 25 квітня 2018 р. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 29.

Участь у конференціях різних рівнів
1. Науково-практичний семінар “Principles of scientific research and terror management theory”, 16-20 березня 2015 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.
2. Методично-практичний семінар “Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови”, 27 березня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
3. Міжнародна науково-прикладна конференція (засобами відео-Інтернет зв’язку) “Корпусна лінгвістика: розробка технологій нового покоління”, 25 квітня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
4. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова у 2017 р., 16-18 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.

Організаційно-виховна робота зі студентами:
1. Проведення Осінньої Толоки (для студентів факультету іноземної філології) – 27 вересня 2018року.
2. Виховна година до Дня захисника України для студентів 2-3 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)” – 12 жовтня 2018 року.

Машкіна Олена Миколаївна

mashkina

Машкіна Олена Миколаївна,

кандидат філологічних наук

старший викладач

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006 р., факультет іноземної філології

Спеціальність - німецька та англійська мови

Кваліфікація - викладач німецької мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: захистила кандидатську дисертацію на тему: "Відображення перцептивно-комунікативного комплексу “Переговори з Японією в середині ХІХ ст." у російській, англійській та французькій мовній свідомості", спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство, 2012 р.

Навчальні дисципліни:
Друга мова (німецька), ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)», ОР «Магістр»спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»
Практика перекладу з другої мови, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»
Граматика другої мови ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»
Академічне письмо, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)».

Навчально-методичне забезпечення:

Друга мова (німецька)
1. Krenn W. Motive A2: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Lektion 9-18 / , Wilfried Krenn, Herbert Puchta – 2015, Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
2. Krenn W. Motive A2: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Lektion 9-18. – Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
3. Krenn W. Motive В1: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Lektion 9-18 / , Wilfried Krenn, Herbert Puchta – 2015, Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
4. Krenn W. Motive В1: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Lektion 9-18. – Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
3. Gottstein-Schramm B. Schritte Übungsgrammatik. – Hueber Verlag, 2010. – 104 s.
4. Jin F. Lextra Deutsch als Fremdsprache. Grammatik. Kein Problem: A1/A2. Übungsbuch. – Cornelsen Verlag, 2011– 96 s.
5. Jin F. Grammatik aktiv A1-B1. – Cornelsen Verlag, 2018– 254 s.
6. H. Földeak Wörter und Sätze. Deutsch üben 11. – Hueber Verlag, 2007 – 216 s.
7. Bunk G. J. S Phonetik aktuell. - Hueber Verlag, 2010. – 88 s.
8. Jin F. Grammatik aktiv B2-C1. – Cornelsen Verlag, 2018– 312 s.
9. Hering A. EM Übungsgrammatik (neu): Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch (neu). – Hueber Verlag, 2008 – 249 s.

Граматика другої мови
1. Duden 04. Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch: Band 4 (Duden - Deutsche Sprache in 12 Bänden). – Dudenverlag, 1995. – 862 s.
2. Gottstein-Schramm B. Schritte Übungsgrammatik. – Hueber Verlag, 2010. – 104 s.
3. Jin F. Lextra Deutsch als Fremdsprache. Grammatik. Kein Problem: A1/A2. Übungsbuch. – Cornelsen Verlag, 2011– 96 s.
4. Jin F. Grammatik aktiv A1-B1. – Cornelsen Verlag, 2018– 254 s.
5. H. Földeak Wörter und Sätze. Deutsch üben 11. – Hueber Verlag, 2007 – 216 s.
6. Jin F. Grammatik aktiv B2-C1. – Cornelsen Verlag, 2018– 312 s.
7. Hering A. EM Übungsgrammatik (neu): Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch (neu). – Hueber Verlag, 2008 – 249 s.

Практика перекладу з другої мови

1. Frank A. P. Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, 2 Bände. – Berlin:Erich Schmidt Verlag, 1993. – 455 s.
2. Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова : [навч. посіб. для студентів дистанційного навчання] / В.С. Максимчук, К.Г. Смирнова. – К.: Університет «Україна», 2007.– 351 с.
3. Кияк Т. Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. –592с.
4. . Коптілов В. Першотвір і переклад: роздуми і спостереження.– Київ: Дніпро, 1972.- 215 с. 9.
5. Коптілов В. Теорія і практика перекладу.– Київ: Юніверс, 2002.– 280 с.
6. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512 с.
7. Кучер, З. І. Практика перекладу [укр./нім.]. : Підручник для ВНЗ / З. І. Кучер [та ін.] ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 464 с.

Академічне письмо
1. Bailey, S. (2011). Academic Writing: A Handbook for International Students (3ed.). New York, NY: Routledge. Retrieved from http://cw.routledge.com/textbooks/bailey/
2. Burke, J. (2014). Academic Vocabulary List. Retrieved from http://www.englishcompanion.com/pdfDocs/acvocabulary2.pdf
3. Dyrud, M. A. (2016). Writing for publication. Proceedings of the 2016 IAJC-ISAM International Conference, pp. 1–11. Retrieved from http://cd16.iajc.org/wp-content/uploads/Camera-ready-papers/054-x-16___Writing%20for%20Publication%20_REVISED--Dyrud_.pdf
4. Englander, K. (2014). Writing and Publishing Science Research Papers in English: A Global Perspective. New York, NY: Springer.
5. Hartley, J. (2008). Academic Writing and Publishing: A Practical Guide. – New York, NY: Routledge. Retrieved from http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf
6. Lynch, T., & Anderson, K. (2013). Grammar for Academic Writing. Edinburgh, UK: University of Edinburgh. Retrieved from http://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/grammar_for_academic_writing_ism.pdf
7. Norris, C. B. (2016). Academic Writing in English. Helsinki, Finland: University of Helsinki. Retrieved from http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/AcadWrit.pdf
8. Strongman, L. (2013). Academic Writing. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing. Retrieved from http://www.cambridgescholars.com/download/sample/57675

Деревянко Марина Миколаївна


Деревянко Марина Миколаївна

старший викладач

Освіта:
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1985 р., факультет англійської мови.
Спеціальність: англійська та французька мови.
Кваліфікація: вчитель англійської та французької мов.

Навчальні дисципліни:
Практична фонетика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)», «Мова та література» (англійська, українська)», «Переклад» (англійська).
Практична граматика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)», «Мова та література» (англійська, українська.
Практика усно-писемного мовлення, ОР «Магістр», спеціальність «Мова та література (англійська, українська)», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)».

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:
Практична фонетика англійської мови
1. Паращук В.Ю. Практична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студ. факультетів ін. мов / Валентина Юліївна Паращук. – Винниця: Нова книга, 2009. – 267 с.
2. Практическая фонетика английского языка : [учеб. для студ. ин-тов и фак. ин. языков] / М. А. Соколова, К. П. Гинковт, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова. – М.: Гум. изд. центр «Владос», 1996. – 286 с.
3. Антипова А. М. Хрестоматия по практическому курсу фонетики английского языка для студентов IV и V курсов дневного отделения. -М., 1975.-252 c
4. Мечникова. - О .: Астропринт, 2003. - 133 с.
5. Бровченко Т.О., Бант І. Н. Фонетика англійської мови. - К., 1964. - 270 с.
6. Дикушина О. И. Фонетика английского языка : Практический курс. - М. - Л.: 1965. - 202 с

Практична граматика англійської мови
1. Алєксєєва І.О. Курс практичної граматики сучасної англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2007. – 328 с.
2. Иванова И.П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.
3. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. – Л., 1971.
4. Хлебникова И.Б. Основы английской морфологии. – М., 1994.
5. Morokhovskaya E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – Kiev: Vysca Skola, 1984.

Практика усно-писемного мовлення
1. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Advanced. Student’s Book. – Oxford University Press. 171 p.
2. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Advanced. Work Book. Oxford University Press. 89 p.
3. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Advanced. Teacher’s Book. – Oxford University Press. 242 p.
4. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. – Edinburgh: Longman. - 1997. – 304 p.

Наукова робота:

Статті у фахових виданнях України

1. Деревянко М. М. Динаміка організації самостійної роботи студентів на заняттях з практичного курсу іноземної мови // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - Вип. 14. - С.107-111.
2. Деревянко М. М. In The Morning, Present Simple, Present Continuous // Англійська мова: підручник за модульно –рейтинговою технологією навчання / за заг. ред. А. В. Корольової: у 6-ти частинах. - Ч.1.- К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - С.15-17.Участь у конференціях різних рівнів

1. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова у 2016 р., 18 травня 2017 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
2. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова у 2017 р., 16-18 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.

Організаційно-виховна і наукова робота зі студентами:
Здійснюю керівництво курсовими та бакалаврськими роботами студентів.
Урочистості до Дня знань (для студентів 1 курсу НПУ імені М.П. Драгоманова).
Виховний захід “Святкування Дня вчителя у всьому світі”, присвячений Дню вчителя, для студентів 4 курсу спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) 035.05 Романські мови та літератури (італійська мова, іспанська мова, французька мова)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Святкування Дебюту першокурсника (для студентів першого курсу факультету іноземної філології).
Виховний захід “Українська мова в англомовних країнах”, присвячений Дню української мови, для студентів 5 курсу з додатковою спеціальністю “035.01 –Філологія. Українська мова і література” та “014.01 – Середня освіта (українська мова і література)”.
Виховний захід, присвячений святкуванню “Thanksgiving Day” для студентів 2-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Підготовка стінівок та проведення конкурсу “Кращий перекладач” до Дня англійської мови (для студентів 1-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”).
Виховний захід Shakespeare’s Day, приурочений до дня народження В. Шекспіра, для студентів 2-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Виховний захід “Традиції святкування Великодня в Україні та англомовних країнах” для студентів 1-3 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Участь у заходах в м. Києві до Дня Європи в Україні.
Підготовка мультимедійних презентацій про видатних лінгвістів до Дня філолога для студентів 3-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.

Позніхіренко Юлія Іванівна

Позніхіренко Юлія Іванівна,

 кандидат філологічних наук

доцент

Освіта:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Спеціальність – “Мова і література”
Кваліфікація – викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури
Аспірантура: захистила дисертацією на тему “Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультурного простору України та англомовних країн (на матеріалі назв закладів харчування)”, спеціальність “035 Філологія (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство)”.

Навчальні дисципліни:

Практична фонетика англійської мови, ОР “Бакалавр”, спеціальністей: 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (російська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька).
Практична граматика англійської мови, ОР “Бакалавр”, спеціальністей: 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (російська).
Практика усного та писемного мовлення, ОР “Бакалавр”, спеціальністей: 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (російська).
Друга мова (англійська) ОР “Бакалавр”, спеціальність: 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (італійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (французька)

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:

Практична фонетика англійської мови
1. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка / Соколова М.А.: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 384 с.
2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. І курс: Учеб. для студ. пед. вузов / под ред. Аракина В.Д. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с.
3. Михальчук В.А. Практическая фонетика английского язика / В.А. Михальчук, М.В. Лысенко // С.Петербург, Изд. дом «Книжний мир», 2001. – 456 с.
4. Kelly G. How to Teach Pronunciation. – Pearson Education Limited. Harlow. England, 2000. – 154 p. 
5. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation. Laver J. Principles of Phonetics. – Cambridge University Press. 1995. 

Практична граматика англійської мови
1. Черноватий Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – Том 1. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.
2. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – К.: Освіта, 1995. – 320 с.
3. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка (на англ. языке) / В.Л. Каушанская. – М.: Страт, 2000 – 320 с.
4. Headway Intermediate. English Course. – Liz & John Soars. – Oxford University Press. – NY, 1996.
5. English Grammar In Use. – Raymond Murphy. – Cambridge University Press. – NY, 1988.

Практика усного та писемного мовлення 
1. New English File Upper-Intermediate: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008
2. New English File Advanced: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008
Друга мова (англійська):
1. New English File Upper-Intermediate: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008
2. New English File Advanced: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008

Наукова робота:

Статті у фахових виданнях України
1. Позніхіренко Ю.І. Критерії виявлення мотивації назв закладів харчування в українській та англійській мовах. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць / за ред. А.В. Корольової. К. : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 15. С. 184–189. ISSN: 2414-4797
2. Познихиренко Ю.И. Мотивационная база эргонимов Украины. Science and education a new dimension : Philology / Managing editor: Barkáts N. Budapest, 2017. С. 50–54. ISSN: 2308-1996
3. Позніхіренко Ю.І. Мотивувальні ознаки функціонування ергонімів. Світ мови – світ у мові : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. Тези доповідей / за заг. ред. Ю.В. Кравцової. К. : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 143–145. ISBN: 978-966-931-129-0.

Участь у конференціях різних рівнів

1.Міжнародна наукова-практична конференція “Сучасні лінгвістичні парадигми: дослідження та викладання ” 23 листопада 2014 р., м. Горлівка, Горлівський інститут іноземних мов.
2. IV Міжнародна наукова конференція “Світ мови – світ у мові”, 26-27 жовтня 2017 р., м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.
3. Міжнародна науково-прикладна конференція (засобами відео-Інтернет-конференц-зв'язку) “Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління” 25 квітня 2018 р., м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

4. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова у 16-18 травня (2014-2018 р.), м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.

Організаційно-виховна робота зі студентами:

1. Участь у засіданнях, нарадах, методичних семінарах та обговореннях актуальних проблем науки кафедри загального мовознавства і германістики.
2. Участь у підготовці і проведенні урочистості до Дня знань (для студентів 1 курсу НПУ імені М.П. Драгоманова). 
3. Проведення організаційно-виховної години зі студентами 1-го курсу спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)” на тему “Education”.
4. Організація, підготовка і проведення тематичного вечора присвяченого святкуванню “Haloween”, для студентів 1-3 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”. 
5. Участь у підготовці і проведенні урочистості до дня Випуску магістрів (для студентів 6 курсу факультету іноземної філології).

Карлова Вікторія Олександрівна

Карлова

Карлова Вікторія Олександрівна,

викладач  кафедри загального мовознавства і германістики

У 2013 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Філологія» і здобула кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури. У 2013 році виграла конкурс "Найкращий магістр - 2013".

У 2014 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» і здобула кваліфікацію управителя з адміністративної діяльності.

3 2013 року – викладач кафедри загального мовознавства та германістики Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2016 року - аспірант кафедри загального мовознавства та германістики.(Філологія)

Основні навчальні дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови)», 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та іноземна мови)», 8.02030302 «Мова і література (англійська та українська мови)»: «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Практика усного та писемного мовлення», «Основи мовленнєвої комунікації».

Наукові й навчально-методичні праці:

Карлова В. О. Інноваційні методи навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі / В. О. Карлова // Науковий часопис. – 2015. – № 16. – С. 99-103. – Бібліогр.: 8 назв.

Карлова В. О. Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог. // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції “Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог- 2014”.- Київ, вид. НПУ імені М. П. Драгоманова.
 С. 62-65 .

Англійська мова: підручник для студентів вищих навчальних закладів. (для рівня В 1+):у 5 ч. Ч. 5.За заг. проф. Т. С. Толчеєвої. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.-218 с.

Англійська мова: підручник для студентів вищих навчальних закладів. (для рівня В 1+):у 5 ч. Ч. 4.За заг. проф. Т. С. Толчеєвої. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.-166 с.

Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. (для рівня B 1+) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах. – Ч. 3. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. –  205 с.

Всеукраїнська науково-методична конференція «Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог», Київ, 2014

Відповідальна за охорону праці на кафедрі та відповідальна за підготовку навчальних і робочих програм 2 та 4 курсу напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови)» з дисципліни: «Друга іноземна мова (англійська)»; відповідальна за навчальні та робочі програми 4-5 курсів з дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та іноземна мови)».

Історія кафедри

Кафедру загального мовознавства і германістики було створено 1вересня2011 року (наказ № 392 від 25 серпня 2011 року НПУ імені М. П. Драгоманова). З 2011 по 2015 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Толчеєва Тетяна Станіславівна. З вересня 2015 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.

Викладання дисциплін забезпечують 10 викладачів – доктор філологічних наук, проф. Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, проф. Толчеєва Тетяна Станіславівна, кандидат філологічних наук, доцент Балабан Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, викладач Машкіна Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач Коваленко Наталія Миколаївна, доцент Гладка Ірина Анатоліївна, викладачі Позніхіренко Юлія Іванівна, Довбня Ганна Олександрівна, Бінецька Дар’я Ігорівна, Карлова Вікторія Олександрівна.

Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

1)     підвищення ефективності та якості навчання;

2) забезпечення лінгвістичної підготовки сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, мультимедійними продуктами.

Кафедра забезпечує викладання теоретичних дисциплін з «Ділової іноземної мови», «Методики викладання іноземної мови у ВШ», «Історії англійської мови», «Теоретичної фонетики», «Теоретичної граматики», «Лексикології» та «Стилістики», «Лінгвокраїнознавство», а також практичні курси англійської та німецької мов як другої іноземної.

З нагоди відкриття кафедри було створено Мультимедійний центр, який отримав назву «LogoStar». Для того, щоб викладачі Інституту могли ефективно використовувати інтерактивну дошку на своїх заняттях, кафедра спільно з Інститутом новітніх технологій в освіті провели науково-методичний семінар «Застосування мультимедійних засобів в процесі навчання іноземній мові у вищій школі», де викладачі мали змогу навчитися використовувати інтерактивні технології в навчальному процесі. На підтвердження цього учасники семінару отримали відповідні сертифікати.

Викладачі створили мультимедійні фільми, які апробовують під час викладання практичного курсу англійської та німецької мов, теоретичних дисциплін, а також під час наукової роботи студентів, підготовки написання магістерських робіт та їх захисту.

Викладачами створено чимало підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів Інституту іноземної філології. У навчальному процесі викладачі кафедри використовують новітні методики викладання іноземних мов, принципи науковості, об’єктивності, наступності, системності.

Протягом 2012–2015 рр. під загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Толчєєвої Т.С. вийшли чотири з п’яти частин кафедрального підручника, затвердженогоМіністерством освіти та науки України «Англійська мова. WaytofluentEnglish».

Викладачі здійснюють керівництво курсовими роботами, виробничою практикою студентів 5 курсу, магістерськими роботами студентів та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика. На кафедрі також функціонує докторантура зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Керівництво написанням кандидатських дисертацій здійснюють професори, доктори філологічних наук, провідні фахівці в галузі загального, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, які є працівниками національних вишів та академічних установ України.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-2.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 84 79.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офійний сайт кафедри: http://www.kzmg.npu.edu.ua

 

 

 

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

7782677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3547
7090
49654
6970273
119418
232889
7782677

Your IP: 46.229.168.152
Server Time: 2020-01-18 12:47:40
   

Хто на сайті?  

На сайті 85 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ