Статті

Кафедра романо-германської філології

Професорсько-викладацький склад

Толчеєва Тетяна Станіславівна

tolcheyeva tsТолчеєва Тетяна Станіславівна, завідуюча кафедри романо-германської філології, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Закінчила факультет англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов в 1993 році, отримавши кваліфікацію вчителя англійської та французької мов.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2010 році Толчеєва Тетяна Станіславівна захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Була співавтором підручника за модульно-рейтинговою технологію навчання «Ділова англійська мова» для студентів спеціальності «Переклад» (Гриф МОНС України). Підготувала та видала друком монографію „Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості". Керує підготовкою аспірантів спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика.

З 3 вересня 2018 року очолює кафедру романо-германської філології.

Під керівництвом Т. С. Толчеєвої було захищено 3 кандидатських дисертацій. Щороку Толчеєва Тетяна Станіславівна виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, має понад 30 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Опонує кандидатські дисертації, виступає рецензентом авторефератів кандидатських дисертацій, керує магістерськими дослідженнями студентів.

Вінічук Ліна Станіславівна

vinichuk

Вінічук Ліна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (1987 р.), доцент по кафедрі іноземних мов (1991р.).

Народилася 13 травня 1943 року в селі Забуяння Макарівського району, Київської області. В 1967 році з відзнакою закінчила факультет французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, отримавши кваліфікацію вчителя французької та англійської мов.

У 1967 році з відзнакою закінчила факультет французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, отримавши кваліфікацію вчителя французької та англійської мов.

У 1986 році закінчила аспірантуру при Науково-дослідному Інституті педагогіки України.

Тема кандидатської дисертації "Проблема виховання свідомої дисципліни в творчій спадщині А.С. Макаренка". (13.00.01 Теорія та історія педагогіки). 

З 1978 р. працює в НПУ імені М. П. Драгоманова. З березня 1998 року до вересня 2018 року очолювала кафедру німецької та французької мов Інституту іноземної філології, яку в серпні 2011 року було перейменовано на кафедру романо-германської філології. 

Науково-педагогічна діяльність Вінічук Л.С. відзначена державними нагородами: "Відмінник освіти України" (2000, 2003р.), «Подяка» Голови Київської міської державної адміністрації (1999, 2005), «Подяка» Міністерства освіти та науки України (2006 р.), орден Святої великомучениці Варвари від імені Київського патріархату Української православної церкви "за заслуги з відродження духовності України" (2006 р.), «Почесна грамотота» Верховної Ради України (2010 р.). За значний особистий внесок та вагомі досягнення у трудовій діяльності Вінічук Л.С. було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" (2012 р.).

Вінічук Л.С. висококваліфікований фахівець. Двічі проходила стажування у Франції (1983, 1988 рр.).

Викладацька діяльність Вінічук Л. С. спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців іноземної мови для національної педагогічної освіти. Працюючи в навчальних групах, викладає практику французької мови, практичну фонетику французької мови, розробила та читає лекційні курси «Теоретична фонетика французької мови», "Історія французької мови", "Лексикологія", "Вступ до романської філології", керує магістерськими роботами студентів. Веде практичні заняття з аспірантами, готуючи їх до складання кандидатських іспитів. Вона є членом університетської комісії по прийому вступних іспитів до аспірантури та кандидатських іспитів з іноземних мов.

Неодноразово була Головою предметної комісії з іноземних мов на вступних іспитах до Університету.

Вінічук Л.С. проводить значну громадську роботу. Була членом  Науково-методичної Ради університету, у 2000-2003 р.р. - членом Фахової ради з напряму "Педагогічна освіта", яка функціонувала при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Міністерство освіти і науки України залучає її до роботи експерта по ліцензуванню та акредитації вищих навчальних закладів України, ностифікації іноземних документів про освіту.   

Член Ради Факультету іноземної філології. Член президії Асоціації "Україна-Франція". Коло наукових інтересів Вінічук Л.С. повязане з дослідженням проблеми ... У науковому доробку Вінічук Л.С. - монографія, навчально-методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів, низка наукових статей. Навчально-методичні посібники "Книга для читання французькою мовою", посібник з практичної фонетики французької мови "Звуки французької мови" та інші успішно використовуються  в навчальному процесі.

Осноні праці:

1. "Книга для читання французькою мовою" - Ч.І.-К., Вища школа 1989. - 245 с. (у співавторстві).

2. "Книга для читання французькою мовою" - Ч.П. - К., Вища школа. - 1993. - 232 с. (у співавторстві).

3.  "Французька мова. Розмовні теми для школярів, абітурієнтів, студентів" - К., "Знання". - 1999. - 112 с. (у співавторстві).

4. "Звуки французької мови у мовленнєвому потоці", навчально-методичний посібник з практичної фонетики французької мови, К., - 149 с.

Єленіна Зоя Іванівна

elenina1

Єленіна Зоя Іванівна закінчила філологічний факультет КДУ імені Т. Г. Шевченка у 1965 році по спеціальності романо-германські мови і література. У 1970 р. закінчила Вищі педагогічні курси при Київському інституті іноземних мов.

З 1971 р. працювала в КДПІ імені М. Горького на посаді викладача французької мови кафедри іноземних мов.З 2004 року працює на посаді доцента кафедри німецької та французької мов (сьогодні - кафедра романо-германської філології) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Єленіна З. І. активний, вдумливий, компетентний викладач. Розробила теоретичні фахові курси «Теорія та практика перекладу», «Ділова французька мова», «Теоретична граматика французької мови» для студентів 4 – 5 курсів. Викладає в групах бакалаврів і магістрів. Керує написанням курсових, магістерських та дипломних робіт.

Єленіна З. І. – автор багатьох друкованих праць. Її навчальні посібники і підручники використовуються викладачами і студентами вузів і шкіл міста Києва

Свою роботу в педагогічному університеті Єленіна З. І. поєднує з роботою в середніх загальноосвітніх школах, керує педагогічною практикою студентів. З 2006р – голова журі французької секції Малої Академії Наук України.

Єленіна З. І користується серед викладачів і студентів повагою і авторитетом. У стосунках з колегами, студентами чемна, зичлива, толерантна.

Нагороджена державними знаками „Відмінник народної освіти" (1987 р.) та „Відмінник освіти України" (1994 р.).

Машкевич Анна Аркадієвна

Mashkevich

 Старший викладач

Машкевич А.А. закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова у 2007 році, отримавши кваліфікацію викладача французької мови та зарубіжної літератури. Після закінчення інституту працює викладачем кафедри романого-германської філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

  Викладає практику усного та писемного мовлення (французька мова). У своїй викладацькій роботі Машкевич А.А. успішно використовує передовий практичний досвід викладачів іноземної мови. 

 Значну увагу Машкевич А.А. приділяє удосконаленню змісту та методики проведення практичних занять, використовуючи активні методи навчання, впроваджуючи проблемні ситуації.

    Машкевич А.А. бере активну участь у громадському житті факультету та кафедри.

Мельник Павло Юрійович

Старший викладач

П.Ю. Мельник закінчив Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1993 році. Працює в НПУ ім. М.П. Драгоманова з 1998 року.

 Викладає практику усного та писемного мовлення французької мови, методику викладання французької мови, країнознавство. Керує педагогічною практикою студентів.

Підгаєцька Світлана Леонидівна

Подгаецкая

Викладач

Підгаєцька Світлана Леонідівна закінчила Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1996 році.

З 1999 року працює на кафедрі романо-германської філології, викладає на денній та заочній формах навчання граматику та практику французької мови, лексикологію та стилістику французької мови, бере участь в розробці навчальних програм.

Приймає участь у звітно-наукових конференціях викладачів університету.

 

 

 

 

 

 

Страшко Ірина Володимирівна

Старший викладач

Салко Ольга Володимирівна

DSC 0104

Викладач

 

Салко Ольга Володимирівна закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.  Драгоманова за спеціальністю мова та література з відзнакою.

 

   З 2013 року працює на кафедрі романо-германської філології, викладає на денній та заочній формах навчання граматику та практику французької мови, бере участь в розробці навчальних програм. З 2014 року член журі французької секції Малої Академії Наук.

 

   У 2015 році вступила до аспірантури зі спеціальності порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, заочна форма навчання.

 

   Салко О.В. кваліфікований та цілеспрямований викладач, проходила стажування в Україні та за кордоном.

 

 

Трубачова Дар'я Володимирівна

Trubachova

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

   У  2001 році Трубачова Дар’я Володимирівна закінчила з відзнакоюНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова і література», отримала кваліфікацію «Викладач французької мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури», займалася науковою роботою в період навчання в університеті, потім як здобувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. 

 

   З 2002 року працює на кафедрі романо-германської філології.

   З 2008 – 2015  рік працювала над дисертацією з теми «Дидактичні умови формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання).

   У 2016 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий  ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Особистий внесок Трубачової Д. В. в двох опублікованих працях у співавторстві полягає в обґрунтуванні сутності й структури способів комунікативної діяльності, критеріїв і рівнів їх сформованості, узагальненні результатів вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми здійснення диференційованого підходу, визначенні способів і засобів рівневої організації навчальної діяльності, розробленні системи комунікативних завдань і вправ, методики її упровадження з урахуванням рівнів комунікативних можливостей майбутніх учителів іноземної мови.

   Трубачова Дар’я Володимирівна має великий досвід викладацької діяльності, 15 років працює у вищому навчальному закладі, є автором навчальних програм і посібників, керувала педагогічною практикою студентів на факультеті іноземної філології, бере участь у науковій роботі університету.

 

Дермель Наталія Михайлівна

Дермель Наталія Михайлівна випускниця факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова. Працює на кафедрі романо-германської філології та викладає такі дисципліни як «Практика німецької мови», розробила та викладає теоретичні курси «Теоретична фонетика німецької мови», «Типологія німецької мови», «Друга іноземна мова» (німецька).

Керує педагогічною практикою студентів та написанням магістерських робіт. Протягом своєї діяльності активно займається громадською та виховною роботою, організовує тематичні вечори зі студентами, екскурсії та інші заходи.

Розробила ряд навчальних програм та науково-методичних комплексів.

Горбач Оксана Василівна

gorbach

Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 1997 році за спеціальністю "Українська мова і література та іноземна (німецька) мова" та отримала кваліфікацію "Вчитель української мови та літератури і німецької мови".

1997-2000 р.р. працювала на кафедрі німецької та французької мов факультету (потім Інституту) іноземної філології НПУ імені Н. П. Драгоманова.

Успішно склала кандидатські іспити та у 2000 році вступила до цільової аспірантури за спеціальністю 10.02.04 – "германські мови". Дисертаційне дослідження присвячене питанням актуального стану сучасної німецької мови та аспектам дослідження її лексичного складу. У науковому доробку Горбач О.В. 16 наукових статей та тез виступів на наукових конференціях (в тому числі міжнародних). До кола наукових інтересів належать питання лексикології та стилістики сучасної німецької мови, питання теоретичного та практичного перекладознавства, ділової німецької мови та лінгвокраїнознавства.

У 1997 та 2000 роках перебувала на курсах підвищення кваліфікації викладачів у Гете-Інституті (Berlin, Düsseldorf).

У 2006 році отримала стипендію від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та перебувала на науковому стажуванні в університеті міста Ерфурт, де працювала у науковій бібліотеці над дослідженням економічної лексики у складі сучасної німецької мови під керівництвом наукового куратора Dr. AngelikaFeine.

Горбач О.В. бере активну участь у наукових конференціях та методичних семінарах для викладачів вищої школи, організованих Гете-Інститутом та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Гринюк Оксана Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент

   Гринюк Оксана Степанівна випускниця факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова. Працює на посаді доцента кафедри романо-германської філології та викладає такі дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови», «Друга іноземна мова(німецька)», курс методики викладання іноземної мови. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. О.С. Гринюк є автором багатьох наукових статей, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій і семінарів, пройшла стажування щодо підвищення кваліфікації у Гете Інституті (м. Берлін). Розробила навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова» (німецька). Керує написанням магістерських робіт, є членом журі МАН України. Бере активну участь у суспільно-громадському житті НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Михайлова Ірина Василівна

Михайлова

кандидат психологічних наук,доцент

   З 2006 року успішно працює на кафедрі романо-германської філології  Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. Основні навчальні дисципліни, які викладає для всіх кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр): практика усного і писемного мовлення німецької мови, країнознавство (Німеччини), основи лінгвістичних досліджень, теорія і практика усного і писемного перекладу, магістерська асистентська практика, керівництво магістерськими роботами.

   У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 19.00.07  – педагогічна та вікова психологія, на тему “Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці”, в 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

   Для забезпечення навчального процесу та з метою розкриття індивідуальних можливостей кожного студента розробила ряд навчальних посібників із «Загальної психології», «Вікової та педагогічної психології» з англійськими та німецькими термінами, які успішно впроваджуються в навчальному процесі на факультеті іноземної філології. Окрім того, розробила навчально-методичний посібник з дисципліни «Країнознавство (Німеччина)» з практичним спрямуванням, що використовується на лекціях та практичних заняттях для студентів третього курсу.

   Активно співпрацює з німецьким культурним центром в Україні Гете-Інститутом, що надає можливість нашим студентам відвідувати численні заходи, які проводить Гете-Інститут та розмовні клуби. Окрім того, Михайлова І.В. співпрацює з провідним німецьким видавництвом Hueber, що дозволяє використовувати в навчальному процесі тільки новітні навчальні матеріали з вивчення німецької мови.

З 2016 року бере активну участь в міжнародному проекті з обміну студентами та викладачами ERASMUS +

Охріменко Олена Андріївна

Ohrimenko

Старший викладач

 З 2009 – участь у міжнародних конференціях, написання наукових статей;

 2008 – 2011 р.- навчання у аспірантурі при НПУ імені М.П.Драгоманова, Інституті філології, кафедрі романо-германської філології за спеціалізацією Германські мови;

 1999-2004- навчання у КНУ імені Тараса Шевченка, Інституті філології, кафедрі теорії та практики перекладу, зі спеціальності «Переклад», присвоєно кваліфікацію перекладача, філолога з німецької та англійської мов, (захистила дипломну роботу «Податкова система ФРН та способи перекладу податкової термінології українською мовою»);

 З 2004 - старший викладач німецької мови в НПУ імені М.П. Драгоманова, Інституті іноземної філології, кафедрі романо-германської філології. Викладаю в університеті практику мови, ділову німецьку мову, теорію та практику перекладу, країнознавство, методику викладання іноземної мови у ВНЗ.

Сокорчук Віталія Миколаївна

Sokorchuk

Cтарший викладач кафедри романо-германської філології.

Після закінчення в 1995 році Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, отримавши кваліфікацію вчителя російської мови,літератури та іноземної мови, працює в НПУ імені М. П. Драгоманова спочатку на кафедрі іноземних мов філологічного факультету. З моменту створення кафедри романо-германської філології Інституту іноземної філології працює старшим викладачем німецької мови.

У 2000 році вступила до аспірантури зі спеціальності 10.02.04 «германські мови»(німецька), заочна форма навчання.

Сокорчук В. М. – висококваліфікований викладач, проходила стажування у Гете-Інституті. Протягом багатьох років викладає практику усного та писемного мовлення на середніх та старших курсах, розробила та читає лекційні курси «Теоретична граматика німецької мови» та «Стилістика сучасної німецької мови», керує магістерськими роботами та педагогічною практикою студентів. Викладацька діяльність Сокорчук В. М. спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців німецької мови. Вона є автором багатьох статей за фахом, навчально-методичних посібників «Навчально-методичні матеріали до курсу стилістики сучасної німецької мови» Ч.I та Ч. II, які успішно використовуються у навчальному процесі.

Полікарпова Євгенія Анатоліївна

Полікарпова

Старший викладач

Полікарпова Євгенія Анатоліївна закінчила у 2006 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача з іспанської та англійської мов, викладача-дослідника. З 2006 року працює на кафедрі романо-германської філології Інституту іноземної філології Київського національного університету імені М. П. Драгоманова. Викладає практику усного та писемного мовлення іспанської мови. Читає курс лекцій з теоретичних дисциплін. Виступає з доповідями на звітно-наукових конференціях викладачів університету

 

 

 

Яковлєва Тамара Вікторівна

Яковлєва

Старший викладач

 

   Яковлева Тамара Вікторівна закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році. З 1981 р. по 2012  р. працювала на посаді викладача на кафедрі іспанської філології та кафедрі романських мов.  

 

   Яковлева Тамара Вікторівна має великий досвід роботи з іспанською мовою за кордоном: з 1986 р. по 1988 р. працювала технічним перекладачем в Республіці Куба та з 1993 р. по 1995 р. працювала в Посольстві України в Аргентинській Республіці.

 

   Працює на посаді старшого викладача кафедри романо-германської  філології НПУ ім.М.П.Драгоманова. Викладає практику усного і писемного мовлення та теоретичні дисципліни (теоретична фонетика, теоретична граматика іспанської мови, історія іспанської мови, методика викладання іспанської мови). Опублікувала навчально-методичний посібник з іспанської мови для студентів ІІ-ІІІ курсів.

 

Пільгуєва Оксана Анатоліївна

Старший викладач

Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 1998 році. З 1999 року працює викладачем на кафедрі помано-германських мов. Керівник секції італійської мови. Викладає практику усного та писемного мовлення та теоретичні дисципліни. Є керівником педагогічної практики студентів.

Сорочинська Ірина Русланівна

1

 Викладач італійської мови, з 2013 року працює на кафедрі романо-германської філології та викладає такі дисципліни як «Практика італійської мови», «Теоретична фонетика мови», «Теоретична граматика» та ін.

У 2013 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університету імені М. П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Мова і література (італійська, англійська)" та здобула кваліфікацію викладача італійської мови, вчителя англійської та зарубіжної літератури.

У 2014 році закінчила з відзнакою "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародна інформація" та здобула кваліфікацію інформаційного аналітика-міжнародника.

 

 

 

Шульга Ірина Степанівна

 ШульгаСтарший викладач.Навчалася в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на факультеті іноземної філології. У 2003 році отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію викладача  французької мови, вчителя англійської мови.

З 2003 року працює викладачем французької мови на кафедрі романо-германських мов Інституту іноземної філології. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, практична граматика, перекладацький аналіз тексту, актуальні тенденції розвитку французької мови.

Неодноразово стажувалась у Франції. 

 

 

 

 

 

Про кафедру

Кафедра романо-германської філології, яка є навчально-науковим підрозділом факультету іноземної філології, була створена в результаті реорганізації кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів в березні 1998року. 20 років кафедру очолювала заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент Вінічук Л.С. 

Нині в штаті кафедри, яку з 3 вересня 2018 року очолує доктор філологічних наук, професор Толчеєва Т.С., нараховується 28 осіб (9 кандидатів наук, 13 старших викладачів, 6 викладачів). Викладання іноземних мов забезпечують кваліфіковані викладачі Л. С. Вінічук, З. І., Єленіна, Н. М., Дермель, В.М., Сокорчук, Є.А. Полікарпова, І. В. Страшко, П. Ю. Мельник, О. А, Пільгуєва, Т.В. Яковлєва, Гринюк О.С., Горбач О.В. та інші. Щороку склад кафедри поповнюється за рахунок кращих випускників нашого університету, які продовжують традиції кафедри та факультету іноземної філології (Д.В. Трубачова, І.Р. Сорочинська, А.А. Машкевич,М.Є. Шклярська, О.В. Салко, Ружицька А.О. та інші).

Значний внесок у становлення та розвиток кафедри зробили досвідчені викладачі старшого покоління: кандидат педагогічних наук доцент Н. Г. Мокрієва, автор низки праць з методики викладання іноземної мови, кандидат педагогічних наук, професор О. В. Яременко, який присвятив півстоліття викладацькій діяльності, користувався великою повагою та авторитетом як досвідчений знавець німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент Л. С. Вінічук, науково-педагогічна діяльність якої відзначена низкою державних нагород «Відмінник освіти України», «Орден Святої Великомучениці Варвари від імені Київського патріархату за заслуги у відродженні духовності України», «Заслужений працівник освіти України». Досвідчений викладач, двічі проходила стажування у Франції, автор багатьох наукових праць, присвячених проблемі підготовки висококваліфікованих спеціалістів іноземних мов, доцент З. І. Єленіна, яка є головою журі Малої Академії наук України з французької мови, автором низки навчально-методичних посібників та наукових статей.

Педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін за спеціальностями «035 Філологія (Мова і література)», «014 Середня освіта. 014.02 Середня освіта (мова і література)» (німецька, французька, італійська та іспанська) за освітнім ступенем «Бакалавр» на денній і заочній формах навчання факультету іноземної філології та на вечірньому факультеті (спеціальність "Іноземні мови"). Здійснюється також підготовка за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальностей «Мова і література» (німецька, французька, італійська).

Викладаються як практичні дисципліни (практика усного та писемного мовлення (німецька, французька, італійська, іспанська), практична фонетика, практична граматика, так і теоретичні курси (історія іноземних мов, лексикологія, теоретична фонетика, теоретична граматика, теорія та практика перекладу, ділова мова, стилістика, вступ до іноземної філології тощо). Кафедра також здійснює викладання німецької та французької мов як другої спеціальності.

На кафедрі працюють секції німецької, французької, італійської та іспанської мов. Викладачами кафедри створені робочі програми нормативних дисциплін по підготовці фахівців за освітньо-професійними рівнями „бакалавр", „магістр". (німецька, французька, італійська та іспанська мови), тести для контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для проведення моніторингу знань студентів.

На даному етапі головним завданням навчально-методичної роботи колективу кафедри є удосконалення системи модульно-рейтингового оцінювання знань студентівСаме тому питання про організацію і удосконалення самостійної та індивідуальної роботи студентів є предметом постійної уваги викладачів кафедри

В умовах розвитку міжнаціональних зв'язків головним завданням колективу кафедри є впровадження у навчальний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій сучасних методів викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації.
Постійна увага приділяється вдосконаленню методики викладання іноземних мов, підвищенню ефективності та якості лекцій і практичних занятьКолективні форми роботилекції та практичні заняття органічно поєднуються з індивідуальними консультаціями студентам, які проводяться за встановленим графіком і дозволяють здійснювати індивідуалізацію навчаннявраховуючи при цьому особливості мотиваційної сфери студентівїх рівень навченості та їх здібностей до іноземних мов. 
У навчальному процесі використовуються новітні методи викладання іноземних мов за допомогою сучасних підручниківтехнічних засобів навчанняаудіо - відео - та комп’ютерних матеріалів

Широко використовуються підручникипосібникихудожня та науково-популярна літературавидана в країнахмова яких вивчаєтьсяДопомогу в забезпеченні цими матеріалами надають Інститут ГетеФранцузький інститут в УкраїніФранцузьке посольствоІталійський культурний Центр Данте Аліг'єріАвстрійській Дім з якими співпрацює кафедраСтуденти факультету іноземної філології мають змогу відвідувати семінари та конференціїорганізовані цими центрамикористуватися їх бібліотечними фондамиЦе дає їм можливість спілкуватися з носіями мови та здобувати нові знання про країнимова яких вивчається.

Розширюються і міжнародні зв'язки кафедри .На кафедрі існує традиція запрошувати носіїв мови та провідних українських вчених для викладання окремих аспектів німецькоїфранцузькоїіталійської та іспанської мов. Наразі кафедра активно співпрацює з німецьким університетом Кобленц-Ландау, який запрошує наших студентів на навчання за стипендіальними програмами в магістратурі по спеціальності "Філолог-германіст". 

Викладачі кафедри і студенти є активними учасниками різноманітних конкурсів, які проводять Посольство ФранціїІнститут ГетеІталійський культурний центрЗавдяки перемозі в цих конкурсах викладачі кафедри Мельник П.Ю., Шульга І.С., пройшли стажування у ФранціїГорбач О.В. – у Німеччині.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основними науковими напрямками університету: «Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів», «Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти», «Дослідження проблем гуманітарних наук». Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень, що витікають з вищезгаданих проблем. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках, які успішно використовуються в навчальному процесі: Єленіна З.І. «Франція. Її свята та традиції», «Франція – Україна», Вінічук Л. С. «Звуки французької мови у мовленнєвому потоці», Пільгуєва О. А. «Ласкаво просимо у світ італійської мови»,  Сокорчук В.М. Навчально - методичні матеріали до курсу стилістики сучасної німецької мови «Funktionale Stile», Михайлова І.В. «Типова Німеччина: Країнознавчі матеріали», Мельник П.Ю. Навчально-методичний посібник з лінгвокраїнознавства «La France à travers la publicité» та інші.
Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Тематика науково-дослідної роботи студентів актуальна і відображає основні лінгвістичні та методичні проблеми, пов'язані з темою дослідження кафедри «Семантико-когнітивний та комунікативний аспекти розвитку романо-германських мов». Щорічно студенти беруть активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької, французької, італійської та іспанської мов, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях. Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню студентської молоді засобами іноземних мов.

На кафедрі працює лінгвокраїнознавчий гурток, куди входять такі проблемні групи:
1) "Країнознавство та його значення у вивченні іноземних мов" (на матеріалі німецької мови), доцент Гринюк О.С.
2) "Основні напрями розвитку франкофонії в Україні", доцент Страшко І.В.
3) «Особливості вживання складних часових форм в іспанській мові», страший викладач Полікарпова Є.А.
З 2000 по 2016 рік кафедра здійснювала підготовку аспірантів із спеціальностей: 10.02.04 - германські мови та 10.02.05- романські мови. На кафедрі приділяють велику увагу науковому зростанню викладачів. На даний час в аспірантурі навчаються 3 викладачі кафедри: Салко О.В., Сорочинська І.Р. та Ружицька А.О. Після закінчення навчання в аспірантурі завершує роботу над дисертаційним дослідженням ст. викл. Охріменко О.А.

Щороку кафедра організовує тижні французької, італійської, німецької та іспанської мов. Проводяться Круглі столи, конкурси на кращий літературний переклад німецької, французької, італійської та іспанської поезій, конкурси знавців історії та культури країн, мова яких вивчається.
Студенти знайомляться з цікавими фактами з історії та культури Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, їх традиціями та регіональними особливостями.

Випускники кафедри романо-германської філології, які досягли певних успіхів у професійному житті
Французька філологія:
• Мельник Євгеній Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
• Мельник Павло Юрійович, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов НПУ ім. М.П. Драгоманова.
• Салко Ольга Володимирівна – викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Навчається в аспірантурі.
• Трубачова Дар'я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова.
• Сорочинська Ірина Русланівна – викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова, навчається в аспірантурі
• Шкута Наталія Володимирівна - викладач на курсах французької мови у Французькому Інституті в Україні.

Німецька філологія
• Михайлова Ірина Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології, офіційний представник і методист німецького видавництва «Huеber».
• Горбач Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. .
• Дермель Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. .
• Сокорчук Віталія Миколаївна – старший викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова..
• Холявка Сергій Анатолійович – закінчив магістратуру в НПУ ім. М.П. Драгоманова, магістратуру в німецькому університеті м. Росток, зараз навчається в аспірантурі в Німеччині, спеціальність «Германістика».
• Гринюк Оксана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова..

Італійська філологія
• Карпенко Уляна Олексіївна - доцент кафедри методики викладання іноземних мов НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Випускники кафедри романо-германської філології, які працюють у школах
Німецька мова
Спеціалізована школа № 329 «Логос» імені Гонгадзе з поглибленим вивченням німецької мови
• Бугайова Марина
• Мельничук Наталія
Спеціалізована школа № 239 з поглибленим вивченням німецької мови
• Герасимчук Оксана
• Горяк Олеся
Французька мова
Спеціалізована школа № 20 з поглибленим вивченням французької мови
• Томіна (Кльоцкіна) Євгенія
• Бортовська Алла
• Вітюк Юлія
• Потапчук Юлія
Італійська мова
Спеціалізована школа № 130 з поглибленим вивченням італійської мови
• Сизоненко Оксана

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5й поверх, к. 5-7.

Телефон кафедри: + 38 044 486 38 60

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

8161940
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5165
7284
36915
7296334
270417
228264
8161940

Your IP: 188.163.32.216
Server Time: 2020-02-20 13:25:21
   

Хто на сайті?  

На сайті 92 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ