Ми будемо раді запронувати Вам такі послуги:

 • навчання іноземним мовам: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, польська, арабська, китайська, турецька, японська

 

Навчання відбувається згідно з освітніми програмами на:

- Навчальних курсах – формування та/або вдосконалення комунікативної компетенції іноземними мовами та навичок опрацьовування завдань тестового контролю за міжнародними стандартами (9 кредитів: 168 год. – аудиторна робота / 102 год. – самостійна робота);

- Компенсаторних курсах – ліквідація прогалин у базовій іншомовній освіті (6 кредитів: 96 год. – аудиторна робота / 84 год. – самостійна робота);

- Консультативних курсах – надання інформації та роз’яснень складних питань щодо змісту, цілей, засобів та форм навчання/вивчення ІМ (3 кредити: 48 год. – аудиторна робота / 42 год. – самостійна робота).

У залежності від мети вивчення іноземної мови ми пропонуємо:

 • курс загальної мови;
 • курс розмовної мови;
 • курс ділової мови:
 • робота з документами міжнародного зразка;
 • ведення ділового листування, написання листів та звітів;
 • аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, необхідної для здійснення професійно-виробничої діяльності (ідентифікація основної і другорядної інформації);
 • інтерпретація графіків і діаграм;
 • переговорний процес і ефективна участь у ділових зустрічах і семінарах;
 • розгляд та рішення проблемних ситуацій у різних сферах бізнесу;
 • обговорення новин міжнародного бізнесу і поточних подій
 • курс спеціалізованої мови (право, політологія, бізнес, менеджмент, маркетинг, економіка, управління та адміністрування, комп’ютерні технології, соціальна робота, психологія, дизайн, культура і мистецтво, сфера обслуговування, туризм)
 • Право:
 • засвоєння основних термінів у сфері права, спеціального вокабуляру (курс охоплює юридичні теми з усіх галузей національного та міжнародного законодавства та більшості галузей матеріального та процесуального права);
 • робота з юридичною документацією, вміння вести ділову кореспонденцію (оволодіння навичками зі складення правничих документів основних видів – договорів різного типу, статутів, подать, розписок різного типу, клопотань, позовів тощо);
 • підвищення професійних навичок юридичного письмового перекладу, вивчення теоретичних основ, перекладацьких схем, особливості перекладу правничої термінологічної лексики
 • Комп’ютерні технології:
 • засвоєння спеціалізованої IT-термінології, вивчення стандартних мовних конструкцій, мовних штампів; 
 • Отримання загальної і специфічної інформації та опрацювання спеціалізованих технічних текстів;
 • ведення робочої документації, e-mail-листування;
 • проведення презентацій, «мітингів», скайп-колів;
 • підготовка до проходження співбесіди в міжнародних компаніях

- навчання української та російської мов для іноземних громадян:

 • використання різноманітних засобів української/російської мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять, визначень та правил (знання мови на фонологічному, семантичному і структурно-синтаксичному рівнях, тобто знання всіх елементів фонетики української/російської мови, законів сполучуваності алофонів у мовленні, знання граматичних категорій та правил їх поєднання, розуміння значень великої кількості слів, що складають лексичну основу мови та знання правил їх сполучуваності та деривації, уміння формувати речення різних семантичних та структурних типів);
 • засвоєння норм української/російської літературної мови;
 • формування лінгвосоціокультурної компетенції

- навчання послідовного перекладу:

 • загальна теорія перекладу (трансформації, еквівалентність, основні підходи, проміжні перекладацькі моделі);
 • особливості та труднощі усного перекладу з урахуванням специфіки сучасного спілкування (швидкий темп мовлення, нові метафори, загальна демократизація мови, професійний сленг);
 • лінгвістичні аспекти усного перекладу (трансформаційний та денотативний принципи, роль фонових знань, переважання стандартних еквівалентів, обмежений контекст);
 • психофізіологія усного перекладу (фактори стресу, методи релаксації, «рольова модель» усного перекладача);
 • фонетика в усному перекладі (взаємозалежність вимови й сприйняття, паузи та інтонація);
 • методи і способи професійного усного перекладу (компресія тексту, перифраз, узагальнення, упущення, використання готових кліше);
 • методи компенсації.

-  навчання синхронного перекладу:

 • лінгвістичні аспекти синхронного перекладу;
 • психофізіологію синхронного перекладу;
 • фонетику у синхронному перекладі;методику та способи синхронного перекладу;
 • труднощі синхронного перекладу;
 • типові помилки перекладачів-синхроністів;
 • особливості синхронного перекладу на технічних, наукових та політичних конференціях і семінарах, на переговорах, презентаціях, прес-конференціях та ін.

- підготовку до складання сертифікаційних іспитів з іноземних мов (ЗНО, TOEFL/IELTS, DAF, DELF/DALF, BEC, CILS/CELI, DELE, ECA/MSA, JLPT, HSK, TÖMER):

 • можливість індивідуальної підготовки до складання іспитів, а також консультації зі структури й порядку проведення тестування
More about Dragomanov foreigh language courses : https://cutt.ly/6kVd8FW

 

 

   
© ALLROUNDER