Розпорядження

по факультету іноземної філології

від 14 квітня 2020 року

 1. Відповідно до графіку навчального процесу на 2019-2020 н.р. НПУ імені М.П.Драгоманова, затвердженого Ректором, та на виконання наказу від 31.03.2020 Р. № 129 «ПРО ПРОДОВЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ 2019/2020 Н.Р.» встановити такі терміни 2 семестру та підведення його підсумків:

      а/ для студентів 1,2,3 курсів  (ОС бакалавр) та 1 курсу (ОС магістр)

 • аудиторні дистанційні заняття до 05 червня 2020 року (включно);
 • залікова сесія в дистанційному режимі -  25 травня – 05 червня 2020  р.;
 •  екзаменаційна сесія в дистанційному режимі  –  08 - 27 червня  2020 р;

б/         для студентів 4 курсу (ОС бакалавр)

 • аудиторні дистанційні заняття  до 01 травня  2020 року (включно);
 • залікова сесія в дистанційному режимі -  20 квітня – 01 травня 2020  р.;
 • завершення бакалаврської роботи – 04 – 29 травня 2020 р.;
 • екзаменаційна сесія в дистанційному режимі  –  01 - 12 червня  2020 р;
 • підсумкова атестація – 15 – 27 червня 2020 р.
 1. Для організації дистанційної роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації випускників університету випусковим кафедрам організувати внесення змін до програм випускних екзаменів та розробку завдань тестового кваліфікаційного іспиту, спрямованих на аналіз досягнення програмних результатів навчання і виявлення здатності випускників до комплексного вирішення завдань професійної діяльності (технічна підтримка доц. Гладка І.А.). Програми зі внесеними змінами розмістити на сайті факультету до 01 травня 2020 р. (відповідальні – зав. кафедри).
 2. Завідувачам кафедр проконтролювати виконання графіків дистанційного допуску кваліфікаційних робіт до захистів на засіданнях екзаменаційних комісій з врахуванням дотримання Положення «Про академічну доброчесність у НПУ імені М.П.Драгоманова», затвердженого Вченою радою університету 27.12.2018 р., протокол №5 ( https://npu.edu.ua/nauka/antyplahiat).
 3. Провести передзахист бакалаврських робіт студентів денної і заочної форм навчання до 27 травня 2020 року та подати в деканат протоколи з його результатами (відповідальні – завідувачі кафедр).
 4. 5. Завідувачам кафедр забезпечити створення відповідних умов для підготовки і проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії в дистанційному режимі..
 5. Завідувачам кафедр провести виробничі наради професорсько-викладацького складу кафедр з питань організації літньої-заліково-екзаменаційної сесії  та підсумкової атестації в дистанційному режимі
 6. 7. Завідувачам кафедр довести зміст розпорядження до всіх викладачів кафедри та контролювати неухильне його виконання.

Декан факультету                                                                        проф..Зернецька А.А.

*Процедуру оформлення відомостей та іншої документації буде описано  після затвердження відповідних наказів / розпоряджень по Університету та роз’яснень Навчально-методичного центру.

   
© ALLROUNDER