Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладачі

Блинова Ірина Анатоліївна

IMG_5097-1.jpg

БЛИНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент; з жовтня 2019 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням

Вищу освіту здобула в 1999 р. у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за фахом «Учитель англійської мови, української мови і літератури». З 2004 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій. Працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практики мовлення та інформаційних технологій; виконувала обов’язки керівника педагогічної практики студентів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому дискурсі (на матеріалі англійської, української та французької мов)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2015 р. по 2018 р. є докторантом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; з 2017 р. – доцентом кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Загальний педагогічний стаж роботи складає понад 20 років.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика»; є науковим керівником курсових і магістерських досліджень студентів. Здійснює керівництво студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики»; курсовими та магістерськими роботами студентів.
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education (представник компанії Pearson Education) в Україні, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. І. А. Блинова є членом організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
До кола наукових інтересів входять лінгвопоетика та когнітивна лінгвістика. Має понад 60 публікацій, серед них 36 статтей у фахових виданнях, 2 – у нефахових виданнях, 8 – в іноземних виданнях, 3 публікації навчально-методичного характеру, 19 – тез доповідей. Є автором монографії «Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії композиційно-мовленнєвих форм» (Дніпропетровськ, 2016).

Вибрані праці:
1) Блинова І.А. Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк). Теоретична і дидактична філологія: збір. наук. праць. Вип. 18. Переяслав-Хмельницький, 2014. С. 160–165.
2) Блинова І.А. Специфіка репрезентації іронії в сучасній англомовній прозі. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 58. 2015. С. 87–89.
3) Блинова І. А. Своєрідність функціонування категорії комічного в прозі Курта Воннегута. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 43. С. 144–150.
4) Blinova I. The Defeated Expectancy Effect Producing Means in Modern English Discourse. Trends and Tendencies in Modern Philology. Koper: University of Primorska. 2016. Nr.1. P.47–55.
5) Блинова І. А. Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози). Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журнал. Одеса: Вид-во Національного університету «Одеська юридична академія», 2016. Вип. 8. С. 14–17.
6) Блинова І. А. Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання. Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10. С. 94–102.
7) Блинова І. А. Поетика реалістичного гротеску сучасних англомовних творів. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. Т. IІІ (188). С. 328–333.
8) Блинова І. А. Алегорія як засіб сатиричного зображення дійсності в англомовній художній прозі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр.К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 16. С. 31–37.
9) Блинова І.А. Комічне у творах сучасних англомовних прозаїків: комунікативно-прагматичний аспект. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. №70. С. 24–29.
10) Блинова І. А. Порушення принципу кооперації як основа мовної гри (на матеріалі сучасної англомовної прози). Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2017. С. 327–330.
11) Блинова І. А. Роль глибинного смислу тексту при вираженні іронії. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA “ROZWÓJ I PRAKTYKA: Literatura, socjologia i kulturoznawstwo” (29.12.2017, Zakopane (PL). Warszawa, 2017. Str. 33–39.
12) Блинова І.А. Стилістична транспозиція як спосіб актуалізації засобів морфологічного рівня при створенні комічного ефекту. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 92–96.
13) Блинова И. А. «Черный юмор» в творчестве современных англоязычных писателей. Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова: сборник научных трудов. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2018. С. 16–20.
14) Blynova I. A. The linguistic analysis attempt of the English belles-lettres discourse at the level of morphology. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings.Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. P. 132–135.
15) Блинова І. А. Комічне забарвлення сучасної прози шляхом трансформації фразеологічних одиниць. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. IV (193). С. 328–333.
16) Блинова І. А. Вираження гумористичного ефекту засобами словотвірного рівня. Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис]. 2018. Вип. VIII. С. 422–432.
17) Блинова І. А. Репрезентація засобів комічного на фонетичному та морфологічному рівнях (на матеріалі сучасних англомовних творів). Південний архів. Філол. науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2018. Вип. LXXIV. С.93–100.
18) Блинова І.А. Прагматична пресупозиція як запорука ефективної міжкультурної комунікації (на матеріалі художніх творів). Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. С. 166–171.
19) Блинова І. А. Характер ритму сучасної англомовної прози при вираженні комічного. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 18–21.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Блинової І.А.

 

Артьомова Євгенія Олександрівна

 Артьомова.jpgАРТЬОМОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

кандидат філологічних наук; з 2016 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 2002 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за фахом «Викладач англійської мови та літератури». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонім в інтернет-комунікації (на матеріалі української, англійської та італійської мов)» та здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «загальне мовознавство». Трудову дільність почала з 2002 р. у Луганському коледжі культури та мистецтв. Загальний стаж роботи складає понад 16 років.
Член міжнародної асоціації TESOL-Ukraine. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін.), а також у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять психо- та нейролінгвістика, ономастика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологічні та когнітивні аспекти перекладу. Разом із науково-педагогічною роботою займається перекладацькою діяльністю.
Викладає курси:
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Практичний курс англійської мови
• Лінгвокультурологія
• Країнознавство
• Теоретичний курс граматики англійської мови та ін.
Має понад 20 публікацій, у тому числі – навчально-методичний посібник у співавторстві.

Список публікацій Артьомової Є.О.

 

 

Бондар-Фурса Ольга Степанівна

 

БОНДАР-ФУРСА ОЛЬГА СТЕПАНІВНАIMG_5039-2.jpg

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова». З 1988 по 2010 рік працювала в Національному авіаційному університеті. З 2010 року по теперішній час працює в НПУ імені М.П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації – 27 років.
Проводила курси англійської мови (рівень В2) для викладачів вищих навчальних закладів.
Розробила робочі та навчальні програми з англійської мови для студентів I-II курсів факультетів соціальної-психологічних наук та управління і менеджменту освіти та науки.
Проходила курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання НАУ в 2009 р. та в Українсько-Американському гуманітарному інституті «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» 2015 р.
Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково практичних конференціях.
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов.

Список публікацій Бондар-Фурси О.С.

Бреславець Надія Олександрівна

IMG_5051-2.jpg

БРЕСЛАВЕЦЬ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент; з 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула в 1994 році в Горлівському державному інституті іноземних мов імені Н. К. Крупської за фахом «Викладач англійської мови, російської мови та літератури». З 1998 року по 2013 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2010 році захистила та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «теорія та методика виховання».
Стаж педагогічної роботи у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 5 років, загальний стаж роботи у ВНЗ – 25 років.
Регулярно бере участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від закордонних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
До кола наукових інтересів входять нейролінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгводидактика, міжкультурна комунікація.
Викладає практику англійської мови студентам факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, філософської освіти і науки, менеджменту освіти та науки. Науковий та методичний доробок налічує 40 публікацій у спеціалізованих виданнях.

Вибрані праці:

1. Бреславець Н.О. Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 2014. №1. С.114–120.
2. Бреславец Н.А. Развитие коммуникативных способностей при изучении иностранного языка в высшей школе Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2014. Вип. 128. С. 333 –338.
3. Бреславець Н.О. Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. №74. С. 15–19.
4. Бреславец Н.А. Технология критического мышления, креативность – инновационный компонент синергетического похода в иноязычном образовании Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 49: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2014. Вип.49. С.17–24.
5. Бреславець Н.О. Впровадження інноваційних технологій – запорука успішного вивчення іноземної мови в ВНЗ Збірник центру публікацій з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій. 2015. С. 77–80.
6. Бреславец Н.А. Профориентационное иноязычное содержание поликультурного вузовского образования Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам XV международной научно-практической конференции I часть: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. С. 9–14.
7. Бреславець Н.О. Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед..ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. Випуск СХХХІІІ (133). (Серія педагогічні науки). С. 29–37.
8. Бреславець Н.О. Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 58. Збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2017. Вип.58. С. 34–40.
9. Бреславець Н.О. Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Випуск 138. (Серія педагогічні науки) . С. 35–43.
10. Бреславець Н.О. Особистісний сенс і особистісна значимість студента як основа оволодіння іноземними мовами у процесі придбання професійних знань Zbior artykulow naukowych recenzowanych. “Science, Research, Development. Pedagogy №5”. Barcelona (30.05.2018 – 31.05.2018). Warszawa: Wydawca: Sp.z. o.o.”Diamond trading tour”. 2018. S. 121–132.
11. Бреславець Н.О. Мовна картина світу як національно-лінгвістична концептуальна система Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія: «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 6(74), червень. С. 3–7.
12. Бреславець Н.О. Методичні дії в здійсненні процесу навчання іноземних мов з акцентом на самостійну роботу студентів Наукові запискі: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. СХХХХІІІ Випуск 143. (Серія педагогічні науки). С. 44 –55.

Список публікацій Бреславець Н.О.

 

Василенко Оксана Миколаївна

IMG_5025-2.jpg

ВАСИЛЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Освіта – вища, у 2002 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність – викладач біології, вчитель англійської мови.
З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна і вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 16 років. Основні навчальні дисцмпліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Країнознавство».
Висвітлення результатів наукової діяльності відбулося в таких друкованих працях, як-от: 6 навчальних посібниках для студентів (у співавторстві), 4 навчальних посібниках (одноосібних), 31 статті в фахових виданнях та збірниках наукових праць. Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни „Практичний курс англійської мови” для студентів факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр».
Брала участь у семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати методичних семінарів і форумів з англійської мови, а саме: «Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine» (вересень, 2015); «In Focus» (березень, 2016); «Find your own way of teaching English» (квітень, 2017); «Listening as a Lifelong Skill», «Spring into Speakout», «My English Lab» (квітень, 2018); «Partners in Learning. Partners in Teaching» (листопад, 2018); «Welcome to the future of learning» (червень, 2019); 3rd Forum for ELT professionals «Reforming Higher Education in Ukraine» (листопад, 2019) та літньої школи «Academic Writing» (червень, 2015).
Бере активну участь у науковій роботі кафедри. Є науковим керівником курсових і магістерських робіт студентів, здійснює підготовку останніх до участі в студентських наукових конференціях.

Список публікацій Василенко О.М.

 

Вдовиченко Лілія Федорівна

IMG_5047-2.jpg

ВДОВИЧЕНКО ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін “Французька мова за професійним спрямуванням” та “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Педагогічний стаж – 19 років.

Співавтор навчального посібника “Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030201 «Історія»”, автор 2 збірників контрольних робіт з французької мови для студентів І-ІІ курсів; навчального посібника «Французька мова для студентів зі спеціальності 6.020301 – «Філософія»»; розробник навчальних та робочих програм з французької мови за професійним спрямуванням для студентів гуманітарних спеціальностей. Відповідно до розпорядження кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням відповідає за секцію французької мови.

Останні друковані праці:

1. Вдовиченко Л. Ф. Критерії відбору текстових матеріалів для формування франкомовної лексичної компетенції». Матеріали III (VII) Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти», 2017. №10. С. 16–17.

2. Вдовиченко Л. Ф. Порівняльний аналіз складу в українській та французькій мовах. Materials of The XIII International scientific and practical conference «Conduct of modern science – 2017». Sheffield, Yorkshire, England. November 30 – December 7. Рp. 34–40.

3. Вдовиченко Л.Ф. Терміни аксіології в філософській термінології (на матеріалі французької мови). Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (30 березня 2018 року, Переяслав-Хмельницький). С. 464–467.

4. Вдовиченко Л. Ф. Термінологічна омонімія (на матеріалі французької філософської термінолексики). Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, (28–29 березня 2019 року, м. Київ). С. 258–262.

5. Вдовиченко Л. Ф. Термін як об’єкт дослідження у термінознавстві. Monografia pokonferencyjna «Science, research, development № 21 (Наука, дослідження, розвиток)». 29.09.2019–30.09.2019. Познань/Poznan. С. 71–74.

6. Вдовиченко Л. Ф. Особливості термінів-епонімів у французькій філософській термінології. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Т. 2. Ужгород, 2019. С. 14–18.

Список публікацій Вдовиченко Л.Ф.

 

 

 

Вознюк Людмила Анатоліївна

IMG_5085-2.jpgВОЗНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2005 р. закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальний курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  студентам факультету спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти, факультету політології та права й факультету філософської освіти і науки.

Працює над дисертаційною роботою та має близько 20 публікацій у фахових виданнях. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій Вознюк Л.А.

 

Давиденко Вікторія Іванівна

IMG_8857.jpg

ДАВИДЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2000 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – російська мова.
З 1985 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 32 роки.
Викладає такі навчальні курси, як «Англійська мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови» та ін.
Має близько 40 публікацій, з них 25 наукового й 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 навчально-методичних посібники (у співавторстві).
У 2006–2007 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації в рамках English Language Methodology Seminar “How to Teach Business Communication?” й “How to Teach Business Writing?”; у 2008 р. відвідала семінар «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови», у 2013 р. – «ELT Семінар-практикум професійного розвитку. Передовий досвід оцінювання знань з англійської мови», у 2016 р. – workshop “Promoting fair assessment practices in university classrooms in Ukraine”, брала участь у міжнародних конференціях “English Forum 2017”, “English Forum 2018” тощо.
У 2016–2017 рр. була членом Всеукраїнської асоціації мовного тестування і оцінювання. Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів В.І. Давиденко входять актуальні проблеми теорії укладання словників, дослідження й викладання германських і слов’янських мов, зіставної лексикології, стилістики тощо.

Список публікацій Давиденко В.І.

 

Дишлева Світлана Миколаївна

IMG_5082-2.jpg

ДИШЛЕВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

У 1992 році закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У червні 2000 року отримала диплом з відзнакою про закінчення Національного педагогічного університету за спеціальністю “англійська мова і зарубіжна література”, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.
Кандидат філологічних наук з 2009 року, дисертація за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації – “Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів”. Доцент кафедри іноземних мов з 2012 року.
Загальний стаж роботи – 26 років, науково-педагогічний – 20 років. На кафедрі працює з квітня 2001 року. Викладає “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті корекційної педагогіки та психології. Є автором навчальних та робочих програм для студентів факультету корекційної педагогіки та психології.
Має близько 30 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 18 наукових і 9 навчально-методичних праць (7 написані у співавторстві, одній надано гриф ІІТЗО МОНМС України), 1 тематичний словник. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів.
Бере активну участь у національних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, постійно відвідує методичні семінари та тренінги, які проводять представники університетів англомовних країн і міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, сучасне порівняльне мовознавство.

Список публікацій Дишлевої С.М.

 

Карпенко Ольга Вікторівна

karpenko.jpg

КАРПЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Випускниця НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2002 році отримала вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури в НПУ імені М. П. Драгоманова. Трудову діяльність почала під час навчання, працюючи вчителем англійської мови у середній школі № 206 м. Києва. З вересня 2002 року – викладач англійської мови кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті політології та права.
Викладає навчальну дисципліну “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти та управління. Брала участь у прикладному науковому дослідженні за рахунок видатків державного бюджету “Концепція лінгвістичної компетенції як основа змісту підтриманого комп’ютером навчання іноземній мові в навчальних закладах різного рівня” (2013-2014 рр.)
Науково-дослідна робота: досліджує проблеми гуманітарних наук, а саме – удосконалення мовної компетенції студентів за темою “Мовленнєва дивергенція чоловіків та жінок”. Керує проблемною групою. Є автором 3 наукових праць, 4 навчальних посібників (один з яких авторський).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.

Список публікацій Карпенко О.В.

 

 

Кувшинова Наталія Мефодіївна

IMG_5033-2.jpg

КУВШИНОВА НАТАЛІЯ МЕФОДІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1999 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 20 років.
У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові ХVII–XVIII століть» у спеціалізованій вченій раді Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 2014 року отримала вчене звання доцента.
Викладає навчальні дисципліни – «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови». Відповідає за організацію роботи секції німецької мови на факультетах, а також за розподіл та облік виконання навантаження по кафедрі. Здійснює керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення німецькомовної термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Н. М. Кувшинова є секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Є автором посібника «Практичний курс німецької мови», екземпляри якого зберігаються в бібліотечному фонді Німецької Національної бібліотеки Лейпцига, та посібника «Практичний курс німецької мови і філософсько-світоглядні засади її навчання» (для студентів гуманітарних факультетів денної форми навчання). Н. М. Кувшинова також є співавтором тематичного словника з англійської мови «Тематичний словник для студентів І-ІІ курсів ОКР „Бакалавр“ факультету корекційної педагогіки і психології (усі спеціальності): Для вищих навчальних закладів». Має 46 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 41 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних і 2 навчально-методичних посібника та 1 тематичний словник. Виступає з доповідями на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, бере участь у щорічній Міжнародній науковій конференції «Світ мови – світ у мові». Н. М. Кувшинова входить до складу екзаменаційної комісії з прийому здобувачів до аспірантури. До кола наукових інтересів входять: актуальні проблеми дослідження й викладання германських і слов’янських мов; порівняльна граматика німецької, англійської російської та української мов; лексикологія і лінгвістична семантика.

Список публікацій Кувшинової Н.М.

 

Люлька Олександр Олександрович

Liulka.jpg

ЛЮЛЬКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Вищу освіту здобув у 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова за фахом «Викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури». З 2015 р. почав викладацьку діяльність у середній загальноосвітній школі №63 м. Києва.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика».
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять когнітивна лінгвістика і лексикологія. Має 11 публікацій, серед них 5 статей у фахових виданнях, 6 – в іноземних виданнях.

Вибрані праці:
1) Liulka O. O. Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts. Наук. вісн. міжнар. гум. ун-ту. Сер. Філол. Зб. наук. праць. Одеса: Вид-во МГУ, 2018. Вип. 33. Т. 2. С. 72–74.
2) Люлька О. О. Організація концепту TIME в текстах англомовного художнього дискурсу та малої форми. Наук. вісн. ХДУ. Сер. Перекладозн. та міжкульт. комунік. Херсон : Вид-во ХДУ, 2018. № 3. С. 32–35.
3) Люлька О. О. Категорія часового передування та особливості її вираження в англійській художній літературі. Наук.-виробн. жур. «Держава та регіони». Сер. Гум. наук. – Запоріжжя : Вид-во Класичн. приват. ун-ту., 2018. № 3. С. 49–53.
4) Люлька О.О. Художній англомовний дискурс як середовище реалізації. Закарпат. філол. студії. Ужгород: Вид-во УНУ, 2019. Вип 8. Т.1. С. 17–21.
5) Люлька О.О. Деякі зміни дієслівних категорій у текстах англійської художньої літератури. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В. І. Вернадського. Сер.: Філол. Соц. комунікації. Київ, 2019. Том 30 (69), № 1. С. 79– 84.
6) Liulka O. The metaphorization phenomenon in the English literature texts. Actualization of the time concept through the metaphorical realization process. JOURNAL OF MODERN SCIENCE. TOM 3/42/2019, S. 109–129. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/113390

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Люльки О.О.

 

Хижун Ярослава Володимирівна

IMG_5073-2.jpg

ХИЖУН ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність – вчитель української мови та літератури і англійської мови. З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Олекси Кобця (Варавви): рух проблематики та поетики» за спеціальністю 10.01.01 – „українська літетратура” у спеціалізованій вченій раді НПУ ім. М. П. Драгоманова.
У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 17 років.
У 2018 році проходила стажування на кафедрі англійської мови факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.
Основні навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Теоретична та практична фонетика англійської мови» та ін. Керує студентським гуртком з науково-дослідної роботи «Виділення англійської лінгвістичної й літературознавчої термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», а також проблемним гуртком філософської освіти й науки «Виділення англійської філософської термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Керує написанням курсових та магістерських робіт.
Має 31 публікацію, з них 27 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів: видано “Методичні рекомендації для студентів ІІ курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві), “Методичні рекомендації для студентів І курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві). Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів факультетів, де викладається дисципліна.
Регулярно бере участь у Міжнародних та звітних наукових конференціях університету та науково-практичних семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати Міжнародних методичних семінарів з англійської мови (The Consortium for Democratic Pedagogy and the Open Society Institute “Reading and Writing for critical thinking project”, Dinternal education seminar та ін.).
Коло наукових інтересів – сучасні інтерактивні педтехнології у викладанні англійської мови.

Список публікацій Хижун Я.В.

Горіянова Віталіна Віталіївна

IMG_5112-2.jpgГОРЯІНОВА ВІТАЛІНА ВІТАЛІЇВНА

старший лаборант кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

 

 

 

 

 

 

 

Про кафедру

 Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

01.jpg

 

Кафедра іноземних мов факультету іноземної філології була створена 10 квітня 2002 р. з метою підвищення якості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням студентів гуманітарних факультетів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Кафедра здійснює:

  • викладання англійської, німецької та французької мов за професійним спрямуванням на денній та заочній формах навчання на таких факультетах, як-от: факультеті спеціальної та інклюзивної освіти, факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, факультеті політології та права, факультеті соціально-економічної освіти, факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, факультеті філософської освіти і науки, факультеті психології, факультеті менеджменту освіти та науки; у навчально-науковому центрі вечірнього навчання та навчально-науковому інституті неперервної освіти;
  • підготовку та проведення вступного екзамену з іноземної мови (англійської, французької, німецької) за професійним спрямуванням до магістратури на семи факультетах Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
  • керівництво курсовими і магістерськими роботами студентів факультету іноземної філології і факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;
  • підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі викладачів інших ЗВО України.

За період свого функціонування кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Олег Богданович Януш; кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко; доктор філологічних наук, професор Алла Анатоліївна Зернецька; кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Іванівна Давиденко. З жовтня 2019 р. виконувачкою обов’язків завідувача кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Ірину Анатоліївну Блинову.
Наразі на кафедрі працюють 13 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 8 – кандидати наук, доценти; 3 – старші викладачі; 2 – викладачі.
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Іноземна (англійська/німецька/французька) мова», «Англійська мова», «Практика англійської мови», «Теоретична і практична граматика», «Лексикологія», «Теоретична і практична фонетика», «Країнознавство».
Викладачами кафедри розроблено та/або впроваджено в навчальний процес:

  • одинадцять навчальних посібників з вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів вищезазначених факультетів;
  • навчально-методичні комплекси і робочі програми для спеціальностей: 016 «Спеціальна освіта», 025 «Музичне мистецтво», 022 «Дизайн», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія (українська мова і література)», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 231 «Соціальна робота»;
  • сучасні методи, зокрема електронну платформу MOODLE з її можливостями використання інтерактивних форм та електронний ресурс My English Lab у навчанні з використанням автентичних підручників.

Кафедра працює у тісному контакті з профільними кафедрами університету, завдяки чому в навчальному процесі активно використовується спеціальна тематика за фахом.
Протягом останніх років члени кафедри брали участь у науково-методичних та практично-методичних семінарах, що проводилися представниками Міжнародних методично-освітніх центрів та спеціалістами Відділу викладання англійської мови Посольства США в Україні: “Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine”, серія семінарів за підтримки The English Language Fellow Program (sponsored by the U.S. Department of State) and the English Teaching Resource Center (at Kyiv-Mohyla Academy), “In Focus”, 2d Forum for ELT Professionals “Partners in Learning. Partners in Teaching”, “Assessing EAP and Assessing ESP”, “Academic Writing”, “Technology for Teaching”, “Welcome to the Future of Learning”, “My English Lab”, 3rd Forum for ELT Professionals “Reforming Higher Education in Ukraine”.

02.jpg

Ініційовано співпрацю викладачів з Міжнародним методично-освітнім центром Dinternal Education (представником компанії Pearson Education) в Україні, членство в Міжнародній організації вчителів англійської мови TESOL-Ukraine, Всеукраїнській асоціації мовного тестування і оцінювання (Ukrainian Language Testing Association, ULTA).
Колективом кафедри опрацьовуються різні аспекти загальнокафедральної наукової теми «Формування іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням», що зокрема знаходить своє відображення в публікаціях і доповідях на конференціях різного рівня.
Загальна кількість друкованої викладачами продукції наукового, науково-методичного та навчально-методичного характеру в період 2014 – 2019 рр. становить 159 одиниць, серед яких: навчально-методичних посібників – 11; монографій – 1; статей, опублікованих у фахових наукових виданнях – 92; статей у іноземних наукових виданнях – 18; тез конференцій – 38. Викладачами взято участь у 82-х Міжнародних, Всеукраїнських й Університетських науково-практичних конференціях, за географією участі в яких представлені такі міста: Київ, Одеса, Полтава, Херсон, Софія (Болгарія), Тбілісі (Грузія), Бая-Маре (Румунія), Шеффілд (Велика Британія), Роттердам (Голландія) тощо.
Раз на два роки кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». З 2014 р. кафедра є засновником і організатором Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю, який користується високою популярністю серед студентів ЗВО України.
Члени кафедри здійснюють керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення іншомовної термінології дисциплін гуманітарного профілю, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», секції якого працюють на шести факультетах, та студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики».
Викладачі готують студентів до участі в Щорічній науковій студентській конференції НПУ імені М. П. Драгоманова «Мовний і навчальний простір у країнах світу» та Всеукраїнській студентській конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» з подальшими публікаціями тез або статей за результатами участі, а також учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням активно співпрацює з багатьма ЗВО України: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним лінгвістичним університетом, Національним авіаційним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським університетом імені Бориса Грінченка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, де викладачі проходять стажування і підвищення кваліфікації.

Перспективи розвитку

1

2

Опис дисциплін

Факультет української філології та літературної творчості імені А. Малишка.. Магістри

 

Опис начальної дисципліни ВВ 1.2.01

                                                           Шифр

 

Практика англійської мови

назва дисципліни

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 15 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -450

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

   

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

126

46

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

І - ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

324

104

Форма підсумкового контролю

Екзамен, залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

5 год.

Мова навчання англійська

1/3

1/2

Передумови навчання

Англійська мова, Сучасна українська літературна мова, Стилістика

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів мовної компетенції, навчання мовленнєвої діяльності на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання і вміння розуміти англійський текст, який вміщує засвоєну раніше лексику і граматику, а також розвиток навичок письма; формування у студентів професійної компетенції шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; формування вмінь міжособистісного спілкування

Програма навчальної дисципліни: How you come across. Communication. Live and learn. Learning. Education. Taste. Fashion. Live and let live. Men and women. Family and population. Things to come. Inventions. Truth and lies. Living a lie. Cyber Crime.

Бібліографія: 1. Cutting Edge Advanced. New Edition: Student’s book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Jonathan Bygrave and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 176 p. 2. Cutting Edge Advanced New Edition: Workbook / Sarah Cunningham, Peter Moor and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 67 p.

Методичне забезпечення: тестові завдання, контрольні роботи, відео та аудіо матеріали

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також лексичної будови української мови, стилістики

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                             Шифр

Науковий стиль мовлення

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, Методологія наукового дослідження

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування навичок, необхідних для читання, аналізу, написання, структурування й ін. наукових текстів. Матеріал викладено від «простого» (вивчення лексичних й граматичних конструкцій) до «складного» (написання наукових робіт і методів їх представлення). Курс пояснює значимість опанування культурою академічного письма, представляє універсальні принципи роботи з науковими текстами, норми, правила, конвенції,необхідні для їх написання. Студент повинен уміти використовувати різні типи текстів, стратегії, обґрунтовувати думку тощо.

Програма навчальної дисципліни: 1. Basics of Writing Paper: Master’s Thesis in Linguistics, Citing and Paraphrasing, Summarizing and Synthesizing; 2. Basics of Writing Short Scientific Texts on Professionally Oriented issues: Conference abstract, Scholarly Article: 3. Oral Scholarly Discourse: Conference Presentations etc.

Бібліографія: 1. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students, 2003. 2. Sword H. Stylish Academic Writing, 2012. 3. Writing Academic English, 2010
Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також методології дослідження.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                             Шифр

Країнознавство

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування зацікавленості до вивчення географічного становища, клімату, історії, політичного устрою, традицій й под. країн, що вивчаються, сприяння позитивному ставленню до оволодіння культурою англомовного світу тощо. Студент повинен уміти використовувати мовні моделі письмового звертання, ввічливості; елементи соціокультурного контексту, релевантні для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови; диференціювати національно-культурну специфіку мовленнєвої поведінки.

Програма навчальної дисципліни: Geography, State System, Education and Culture of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The USA and Canada, Australia and New Zealand.

Бібліографія: 1. Великобританія. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» - 2-е вид., перероблене. – Ніжин, 2005, - 176 с. 2. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005.-464 с. 3. Жилко Н. М. The United States of America. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство». – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. - 250 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; індивідуальні завдання тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                             Шифр

Лінгвоаналіз іншомовного тексту

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

46

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, СУЛМ, Текст як об’єкт лінгвістичних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – дослідження мовного матеріалу тексту, інтегрування його одиницями різних рівнів, засобами зв’язку та текстовими категоріями. У курсі передбачається розгляд текстоутворювальних чинників, текстових категорій, способів передавання чужого мовлення, засобів зв’язності в тексті, образу автора, способів його вираження тощо. Студент повинен уміти визначити схему лінгвістичного аналізу іншомовного тексту, зробити аналіз мовних одиниць, пояснити їх роль й ін.

Програма навчальної дисципліни: Види лінгвістичного аналізу тексту. Текст: загальна теорія, основні функції, основні категорії (ознаки), зв’язність, засоби її вираження тощо.

Бібліографія: 1. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посібник / Марія Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: Необхідне знання англійської мови, а також СУЛМ тощо.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

8176298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
10798
51273
7296334
284775
228264
8176298

Your IP: 46.229.168.143
Server Time: 2020-02-22 00:03:53
   

Хто на сайті?  

На сайті 70 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ