Структура

Кафедра слов'янських мов

Склад кафедри

Кравцова Юлія Валентинівна


Kravtsova3Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов'янських мов

У 1986 р. закінчила з відзнакою Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської за спеціальністю «російська мова та література».
У 1986–2009 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри російської мови Херсонського державного університету.
У 1995 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «російська мова» (місце захисту дисертації – Київський університет імені Тараса Шевченка).
У 2000 р. присвоєно вчене звання доцента.
З 2009 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
У 2013 р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «російська мова» (місце захисту дисертації – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.
З вересня 2015 р. очолює кафедру слов'янських мов (до вересня 2016 р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 30 років.

Основні навчальні курси: «Лінгвістичні теорії ХХІ століття», «Основи лінгвістичних досліджень», «Лінгвометодологія», «Теоретичні питання русистики», «Сучасна російська літературна мова». Керує науковою роботою студентів.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвометафорологія, лінгвоконцептологія, лінгвоперсонологія, лінгвопоетика, дериватологія.
Публікації: понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії – «Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза» (2011), «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ» (2014); понад 90 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних (Білорусь, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Таджикистан) фахових виданнях; 12 навчальних і навчально-методичних посібників (5 – у співаторстві).
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Керує науковою роботою аспірантів.
Організатор наукових конференцій: ІІІ, ІV Міжнародної наукової конференції «Світ мови – світ у мові» (2015, 2017); Міжнародної наукової заочної конференції «Метафорологія ХХІ століття: актуальні проблеми лінгвістичних і літературознавчих досліджень» (2018); Регіональної студентської наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2017, 2018). Брала участь у понад 90 наукових конференціях.
Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Слов'янські мови» (свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23509-13349ПР; ISSN 2524-0013), до 2018 р. – «Система і структура східнослов'янських мов».
Член редколегії вітчизняних і зарубіжних наукових журналів: «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (Київ); «Проблеми загального і слов'янського мовознавства» (Дніпро); «Folia Linguistica Rossica» (Лодзь, Польща).
Член експертної комісії МОН України з акредитації ЗВО (ВНЗ).

Основні публікації:

 Монографії:

1. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011. – 360 с.
2. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2014. – 320 с.

Наукові статті:

1. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование: проблемы и перспективы // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – 2007. – № 4/1. – Вип. 13. – Т. 1. – С. 178–184.
2. Кравцова Ю.В. Параметры и свойства метафорической модели // Русская филология. Украинский вестник. – 2007. – № 2–3 (33). – С. 43–47.
3. Кравцова Ю.В. Моделирование как способ реконструкции метафорической картины мира писателя // Мова і культура. – Вип. 12. – Т. VIII (133). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2009. – С. 21–27.
4. Кравцова Ю.В. Метафорические концепты русской женской поэзии // В мире научных открытий. – № 4 (10). – Ч. 6. – Красноярск, 2010. – С. 105–107.
5. Кравцова Ю.В. Метафорический концепт: сущность, признаки и методика анализа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Мовознавство». – 2010. – № 910. – Ч. 1. – С. 109–114.
6. Кравцова Ю.В. Направления и проблематика лингвометафорологических исследований конца XX – начала XXI вв. // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – Вип. 125. – Т. 138. – Миколаїв, 2010. – С. 41–46.
7. Кравцова Ю.В. Метафорическая концептосфера русской поэзии // Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. – М.: Эконинформ, 2011. – С. 367–372.
8. Кравцова Ю.В. Моделирование как метод лингвометафорологических исследований // Вестник университета. – № 2 (32). – Душанбе, 2011. – С. 234–241.
9. Кравцова Ю.В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 43–54.
10. Кравцова Ю.В. Языковая личность писателя-«билингва» // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (70). – С. 134–138.
11. Кравцова Ю.В. Метафора как моделируемый объект // European Applied Sciences. – № 2. – Vol. 2. – Stuttgart, 2013. – Р. 25–26.
12. Кравцова Ю.В. Метафорическая мотивация и ее основные типы (на материале русской художественной метафорики) // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – Вип. 209. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Т. 221. – С. 46–51.
13. Кравцова Ю.В. Русская лингвометафорология в свете парадигмальных изменений // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6. – № 3. – С. 40–46.
14. Кравцова Ю.В. Метафоризация как семантико-когнитивный механизм // Святло скарынавых ідэй: зб. навук. артыкулаў. – Гомель, 2014. – С. 190–193.
15. Кравцова Ю.В. Моделирование в современной лингвистике // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 5 (77). – С. 181–189.
16. Кравцова Ю.В. Литературный «билингвизм» как объект современных лингвопоэтических исследований // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – № 12 (289). – Луцк, 2014. – С. 81–87.
17. Кравцова Ю.В. Методологические основы семантико-когнитивного исследования метафорики // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 86–95.
18. Кравцова Ю.В. Достижения, проблемы и перспективы развития восточнославянской лингвоконцептологии // Науковi записки Бердянського державного педагогiчного унiверситету. Фiлологiчнi науки. – Вип. 6. – Бердянск, 2015. – С. 101–111.
19. Кравцова Ю.В. Методологические основания лингвометафорологии // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 68–76.
20. Кравцова Ю.В. Семантико-когнитивный подход к изучению метафоры: методологические основания и перспективы развития // Acta Universitatis lodziensis. Folia linguistica rossica. – № 12. – Lodz, 2016. – С. 83–91.
21. Кравцова Ю.В. Метафора как объект лингвометафорологии // Спадчына Скарини: да 500-годдзя бєларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулау: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель: Вид-во ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. – С. 99–104.
22. Кравцова Ю.В. Новые направления лингвистики ХХІ века: актуальные проблемы и перспективы развития // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 125–139.
23. Кравцова Ю.В. Лингвометафорология как новое интегративное направление лингвистики // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Київ, 2017. – С. 68–76.
24. Кравцова Ю.В. Актуальные проблемы лингвоперсонологических исследований // Русистика 2018: материалы Междунар. науч. симпозиума «Экология языка и современная коммуникация»: сб. ст. – Шумен: Химера, 2018. – С. 60–63.
25. Kravtsova Yu. The topical problems of linguopersonological research // SocioBrains: International scientific refereed online journal with impact factor. – Issue 43. – March 2018. – S. 22–25.

Навчальні посібники:

1. Кравцова Ю.В. Фонетика современного русского литературного языка: курс лекций. – Херсон, 1999 (2004). – 70 с. (у співавторстві)
2. Кравцова Ю.В. Словообразование современного русского литературного языка: курс лекций. – Херсон, 2002. – 76 с. (у співавторстві)
3. Кравцова Ю.В. Основы лингвистических исследований: курс лекций. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2014. – 93 с.

Іванова Людмила Петрівна

Ivanova2Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов

У 1968 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені І.Я. Франка за спеціальністю «російська мова і література».

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького.

З 1977 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького).

У 1980 р. отримала вчене звання доцента.

У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

У 1995 р. отримала вчене звання професора.

Основні навчальні курси: «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістики», «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія російської мови», «Лінгвокультурологія», «Основи теорії мовленнєвої комунікації».

Сфера наукових зацікавлень: загальне мовознавство, стилістика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвоімагологія.

Публікації: 250 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 5 монографій, 200 наукових статей, 6 навчальних посібників, хрестоматії, найвагоміші з них: «Структурно–функциональный анализ простого предложения», «Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией)», «Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте», «Функциональные стили современного русского языка», «Методы лингвистических исследований», «Отображение языковой личности автора в художественном тексте», «Общее языкознание». На замовлення Ради Європи написано посібник «Деловая переписка в сфере бизнеса (русский, английский, немецкий языки)», виданий у Німеччині. У Німеччині також вийшла монографія «Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи)».

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.053.26 в НПУ імені М.П. Драгоманова та Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Проф. Л.П. Іванова очолює наукову школу «Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики». Під її керівництвом захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій. Вона є активним учасником вітчизняних і зарубіжних (Азербайджан, Білорусь, Іран, Іспанія, Італія, Киргизтан тощо) міжнародних наукових конференцій. Заклади вищої освіти Україні, Білорусі, Болгарії, Німеччині постійно запрошують її для читання спецкурсів.

Член редколегії вітчизняних і зарубіжних (Болгарія, Іран, Іспанія) наукових журналів і збірників наукових праць.

У 2000 р. Американський біографічний інститут визнав Л.П. Іванову жінкою року, а її ім’я увійшло до книги «1000 видатних жінок XX століття». У 2007, 2008, 2010 рр. Американським біографічним інститутом їй було присвоєно звання жінки року та видано відповідні сертификати.

Основні публікації:

Монографії:

1. Иванова Л.П. Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией). – К.: Освіта України, 2015. – 64 с.
2. Иванова Л.П. Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи). – Deutschland, Saarbrücken: Palmarium Academic Publicking, 2015. – 84 s.
3. Иванова Л.П. Русский Берлин в лингвоималогическом аспекте. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2017. – 108 с.

Наукові статті:

1. Иванова Л.П. Проблема заимствования онима в аспекте когнитивной лингвистики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 99–102.
2. Иванова Л.П. Имагология с позиций русского языковедения // Русистика: сб. науч. тр. – Вып. 12. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 24–28.
3. Иванова Л.П. Имагология как новое направление лингвистики // Мова і культура. – Вип. 15. – Т. 6 (160). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – С. 73–76.
4. Иванова Л.П. Концепты морально–этических ценностей семьи (на материале воспитательного потенциала любимых песен) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 104–116.
5. Иванова Л.П. Африка глазами Н.С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 26 (65). – № 1. – Симферополь, 2013. – С.471–477.
6. Иванова Л.П. Лингвоимагология как синтезирующее направление современного языкознания // Беларуска-руска-польскае супастауляльное мовазнауства, літературазнауства, культуралогія: зб. наук. артыкулау. – Віцебск: Вид-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 2013. – С. 143–144.
7. Иванова Л.П. Европа в видении Н.С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. – Вип. 18. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С. 183–187.
8. Иванова Л.П. Религиозный интертекст современной русской культуры // Речевая коммуникация в теоретическом, практическом и учебно-методическом аспектах: сб. ст. – Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2013. – С. 3–9.
9. Иванова Л.П. Лингвокультурология и лингвоимагология: роль личностного начала // Лингвистика ХХ века: сб. науч. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой. – М.: Флинта; Наука, 2013. – С. 787–792.
10. Иванова Л.П. Русская культура в эпоху глобализации (лингвоимагологический аспект) // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире: сб. науч. тр. по материалам междунар. конф. – Брно, 2014. – С. 386–390.
11. Иванова Л.П. Лингвоимагология как краеугольный камень теории коммуникации и практические основы межкультурного общения // Коммуникативные исследования. – 2014. – № 1. – С. 9–16.
12. Иванова Л.П. Рецепция Франции в лингвоимагологическом аспекте // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 17.– Т.VII (175). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2014.– С. 91–100.
13. Иванова Л.П. Франция и французы в восприятии русских писателей (лингвоимагологический аспект) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 190–197.
14. Иванова Л.П. Германия и немцы в «Франкфуртских лекциях» Г. Белля (лингвоимагологический аспект) // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 18. – Т. ІV (179). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2016. – С. 129–134.
15. Иванова Л.П. Арабский мир глазами Н.В. Гоголя // Филологические науки. –2016. – № 6. – С. 33–43.
16. Иванова Л.П. Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте. А. Белый // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 19. – Т. 1 (181). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2016. – С. 127–136.
17. Иванова Л.П. Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника (лингвоимагологический аспект) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 177–183.
18. Иванова Л.П. Медиалингвистика в лингвоимагологическом аспекте // Медиалингвистика: междунар. журнал. – 2017. – № 3 (18). – С. 33–41.
19. Иванова Л.П. Французская литература и литераторы в восприятии русских писателей ХІХ века // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук.праць. – Вип. 15. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 75–88.
20. Иванова Л.П. Процесс формирования нового направления как синтез устоявшегося и оригинального // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 3–16.
21. Иванова Л.П. Франция и французы в видении Д.И. Фонвизина (лингвоимагологический аспект) // Сollegium: междунар. научно-художест. журнал. – 2017. – № 28. – С. 204–223.
22. Иванова Л.П. Роль лингвоимагологии в построении курсов лингвострановедения и лингвокультурологии, а также в практике межкультурной коммуникации // Русский язык в странах АСЕАН 2017. – Бангкок, 2017. – С. 102–112.
23. Иванова Л.П. Феномен эмиграции в лингвоимагологическом аспекте // Система і структура східнослов'янських мов. – Вип. 12. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 274–286.
24. Иванова Л.П. Русский язык и основные тенденции его развития в видении классиков русской литературы ХVIII–ХІХ веков // Филологические науки: междунар. науч. журнал. – 2018. – № 2. – С. 45–50.
25. Иванова Л.П. История русской школы художественного перевода В.А. Жуковский // Русистика 2018: материалы Междунар. науч. симпозиума «Экология языка и современная коммуникация»: сб. ст. – Шумен: Химера, 2018. – С. 415–419.

Навчальні посібники:

1. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К.: ИСИО, 1995. – 138 с.
2. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. – К.: Освита Украины, 2006. – 312 с.
3. Иванова Л.П. Отображение языковой картины мира автора в художественном тексте (на материале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин"); изд. 2-е, доп. – К.: Освита Украины, 2006. – 140 с.
4. Иванова Л.П. Общее языкознание: курс лекций. – К.: Освита Украины, 2010. – 432 с.

Леута Олександр Іванович

 

leuta 300pxДоктор фiлологiчних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов (сумiсник)

У 1978 р. закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

1978–1981 рр. – вчитель української мови та літератури СШ № 43 м. Києва.

З 1981 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького), де пройшов шлях від лаборанта до професора кафедри української мови.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична структура речень з дієслівними предикатами стану».

1989–1999 рр. – заступник декана філологічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Дієслівні речення в українській мові: структура, семантика, моделі».

З 2008 р. – професор, з 2010 р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2010 і 2012 рр. очолював журі заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед учнів.

З 2016 р. працює на кафедрі словянських мов за сумісництвом.

Основні навчальні курси:  «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія лінгвістики», «Методи лінгвістичних досліджень».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, категорійна граматика, когнітивна лінгвістика, прагмалінгвістика.

Публікації: понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, навчальні підручники та посібники.

Проф. О.І. Леута є членом спеціалізованих вчених рад. Керує науковою роботою аспірантів і докторантів, підготував 20 кандидатів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова,  1 – зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Член редколегій наукових журналів «Сучасні тенденції розвитку мов», «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)», «Проблеми граматики і лексикології української мови».

Член експертної ради ДАК України, член Науково-методичної ради МОН України.

Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти» (1994 р.), пам’ятним знаком К.Д. Ушинського (2009 р.), грамотами Міністерства освіти і науки України.

Заслужений працівник освіти України (2017 р.).

 Основні публікації:

 Монографії:

 1. Леута О.І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 650 с.

Наукові статті:

 1. Леута О.І. Дієслівне речення як предмет семантико-граматичних досліджень // Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 328–350.
 2. Леута О.І. Проблема дієслова у структурі речення // Мова у дзеркалі особистості: Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю проф., акад. НАПН України В.І. Кононенка. ­– Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С. 356–369­.
 3. Леута О.І. Сучасні комунікативні технології та мовознавство // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2013. – Вип. 5. – С. 95–102.
 4. Леута О.І. Проблемні питання теорії членів речення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 14. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 141–148.
 5. Леута О.І. Проблема значення мовних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. 13. – С. 122–128.
 6. Леута О.І. Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 43–50.
 7. Леута О.І. Сучасні інтерпретації дієслівного предиката в структурі речення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 152–163.

 Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Леута О.І. Старослов’янська мова. – К.: Вища школа, 2001. – 255 с. (гриф МОН України).
 2. Леута О.І. Речення. Просте речення // Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2003. – С. 322–350. (гриф МОН України).
 3. Леута О.І. Сучасна українська літературна мова: збірник вправ. – К.: Вища школа, 2003. – 286 с. (у співавторстві з М.Я. Плющ та Н.П. Гальоною) (гриф МОН України).
 4. Леута О.І. Старослов’янська мова: збірник вправ і практичних завдань. – К.: Вища школа, 2004 (у співавторстві з В.І. Гончаровим) (гриф МОН України).
 5. Леута О.І. Структура і семантика дієслівних речень в українській літературній мові. – К.: Такі справи, 2008. – 506 с.

 

Вільчинська Алла Геннадіївна

фото

Кандидат фiлологiчних наук, викладач кафедри слов'янських мов

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов

У 2011 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова, польська мова та зарубіжна література». 

З 2011 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова».

 З 2016 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Образ поета в метафоричному континуумі прози М.І. Цвєтаєвої: лінгвокогнітивний і функційний аспекти» зі спеціальності «російська мова» в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Основні навчальні курси: «Друга (польська) мова», «Теоретична граматика польської мови», «Практична граматика польської мови». 

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвометафорологія.

Публікації: 11 наукових праць.

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Вильчинская А.Г. Континуальный метафорический образ поэта в очерке М. И. Цветаевой «Мой Пушкин» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 201–205.
2. Вильчинская А.Г. Метафорический континуум в статье М.И. Цветаевой «Световой ливень» // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 25 (64). – № 1. Ч. 1. – Сімферополь: Вид-во ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2012.– С. 248–252.
3. Вильчинская А.Г. Разветвленные метафоры в прозе М.И. Цветаевой (на материале очерка «Пушкин и Пугачев») // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 169–175.
4. Вильчинская А.Г. Функции прецедентных феноменов в метафорическом континууме // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15. – Т. 7. – С. 141–146.
5. Вильчинская А.Г. Метафора как средство выражения языкового символа (на материале очерка «Мой Пушкин» М. И. Цветаевой) // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. XXVII. – Ч. 3. – Бердянськ : Вид-во БДПУ, 2013. – С. 515–521.
6. Вильчинская А.Г. Ментальные изоглоссы в межтекстуальном метафорическом континууме (на материале прозы и эпистолярия М. И. Цветаевой) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 91–96.
7. Вильчинская А.Г. Метафорическая экспликация образа поэта в языковой картине мира М.И. Цветаевой // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. – 2015. – Вип. 30. – С. 190–196.
8. Вильчинская А.Г. Типология метафорического континуума (на материале прозы М.И. Цветаевой) // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. – Брест: Изд-во БрГУ, 2016. – Ч. 2. – С. 3–6.

Закусило Дарина Ігорівна

zakusilo 300pxАсистент кафедри слов’янських мов (сумісник)

У 2016 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (польська), українська мова і література».
У 2016 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, де продовжує навчання.
З 2018 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

Основні навчальні курси: «Практика усного та писемного мовлення (польська мова)», «Лінгвокраїнознавство Польщі», «Практика перекладу з польської мови».

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Закусило Д.І. Репрезентація каузації гніву у польській мові // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 21. – Т. ІV (193). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2018. – С. 40–46.
2. Закусило Д.І. Предикати зі значенням ‘каузація радості’ в польській мові / Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. праць. – К.: Освіта України, 2018. – С. 46–52.

 

 

Мирошніченко Ілона Михайлівна

myroshnichenkoКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов'янських мов (сумісник)

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський славістичний університет за спеціальностями «польська мова та література» й «англійська мова та література».
У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Фразеосемантичне поле "праця / неробство" в польській мові», яку в 2011 р. було відзначено на V Конкурсі імені Єжи Гедройця.
З 2011 р. працює в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у відділі західно- і південнослов'янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, з 2016 р. – у відділі слов'янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, а з 2018 р. – на посаді наукового співробітника.
З 2015 р. працює на кафедрі слов'янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за сумісництвом.

Основні навчальні курси: «Теоретична фонетика польської мови», «Теоретична граматика польської мови», «Лексикологія польської мови», «Лінгвокраїнознавство польської мови», «Друга (польська) мова».
Сфера наукових зацікавлень: фразеологія слов'янських мов, українсько-польська міжмовна омонімія.
Публікації: 18 наукових праць, серед яких монографія «Фразеосемантичне поле "працьовитість / неробство" в польській мові».

Основні публікації:

Монографії:

1. Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле «працьовитість / неробство» в польській мові. – К.: Наукова думка, 2014. – 248 с.

Наукові статті:

1. Мирошніченко І.М. Семантичне поле «праця / неробство» засобами польських фразеологізмів з ономастичним компонентом // Украинский лингвистический сборник. – Донецк, 2007. – Вып. 11. – С. 52–61.
2. Мирошніченко І.М. Польські фразеологізми з компонентом-колоремою семантичного поля «праця / неробство» // Лігвістика. – № 3 (15). – Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – С. 49–54.
3. Мирошніченко І.М. Людина працьовита – людина лінива: формування образу через зоонім та орнітонім (на матеріалі польських фразеологічних словників) // Słowo. Tekst. Czas IX: Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. – Szczecin, 2008. – S. 187–192.
4. Мирошніченко І.М. Варіанти польських фразеологічних одиниць семантичного поля «праця / неробство» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Вип. 81 (1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С.141–145.
5. Мирошніченко І.М. Польські фразеологізми з рослинним компонентом семантичного поля «праця / неробство» // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 250–254.
6. Мирошніченко І.М. Семантичне поле «праця / неробство» засобами польських теріофразеологізмів // Lihguodidactica. – Białystok, 2009. – T. XIII. – C. 137–152.
7. Мирошніченко І.М. Хроніка міжнародної наукової конференції до 80-річчя від дня народження академіка В. М. Русанівського "У слові – вічність» // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 94–96.
8. Мирошніченко І.М. Працьовитість і ледарство у фразеологізмах із компонентами-орнітонімами та -ентомонімами (на матеріалі польської та української мов) // Життя у слові: зб. наук. праць на пошану академіка В.М. Русанівського. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2011. – С. 210–216.
9. Мирошніченко І.М. Обсяг термінопоняття «фразеологія» в кореляції «сукупність мовних одиниць» // Термінологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: ІУМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – С. 120–123.
10. Мирошніченко І.М. Образ ледаря та трудолюба у польських та українських фразеологізмах із соматичним компонентом // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Франка. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 301–305.
11. Мирошніченко І.М. Концептуалізація працьовитості та неробства в польській фразеології (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування) // Наукові записки. Серія «Філологія». – Вип. 24. – Острог, 2012. – С. 204–207.
12. Мирошніченко І.М. Особливості структури фразеосемантичного поля «праця / неробство» в польській мові // Польські студії. – №. 25. – К., 2012. – С. 241–261.
13. Мирошніченко І.М. Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 56. – Острог, 2015. – С. 195–198.
14. Мирошніченко І.М. Фразеологізми з ономастичним компонентом на позначення професій у польській та російській мовах // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 190–198.
15. Мирошніченко І.М. Зміст понять «праця» і «неробство» в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. – Івано-Франківськ: Просвіта, 2016. – С. 92–99.

 

Прискока Олег Володимирович

PriskokaКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1975 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «російська мова і література» й отримав кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури. Працював за призначенням у Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті.
З 1982 р. працював на кафедрі російської мови Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.
У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Глаголы со значением 'трудовой процесс' в русской письменности XIV–XVI вв. (в сопоставлении с украинскими)» за спеціальностями «російська мова» та «мови народів СРСР (українська мова)».
У 1988 р. отримав вчене звання доцента.
З 1996 р. працював на посадах професора, завідувача кафедри української філології, декана, директора інституту, проректора у Київському славістичному університеті.
Був заступником головного редактора наукового історико-філологічного журналу «Київська старовина» (2002–2009 рр.) та випустив 44 номери.
З 2015 р. працює на кафедрі слов'янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Науковий стиль української мови», «Вступ до слов'янської філології», «Функційна лінгвістика».

Публікації: понад 140 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях.
Учасник п'яти міжнародних з'їздів славістів у складі української делегації: XII – Краків, 1998 р.; XIII – Любляна, 2003 р.; XIV – Охрід, 2008 р.; XV – Мінськ, 2013 р.; XVI – Бєлград, 2018 р.
Виконує наукову роботу в двох постійно діючих міжнародних комісіях при Міжнародному комітеті славістів – комісії зі старослов'янської мови (центр у Празі) та комісії з історичної лексикографії та лексикології слов'янських мов (центр у Москві).
Під керівництвом доц. О.В. Прискоки захищено 2 кандидатські дисертації.

Основні публікації:

Наукові статті:

1. Прискока О.В. З історії лексики архітектури і будівництва в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Т. 2. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000. – С.123–129.
2. Прискока О.В. Літературна словотворчість давніх українців // Слов'янські культури в європейській цивілізації: зб. статей до 60-річчя д.іст.н., проф. Ю.М. Алексєєва. – К.: Вид-во Київського інституту «Слов'янський університет», 2001. – С. 243–260.
3. Прискока О.В. Про походження й історію слова скудельниця у східнослов'янських мовах // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 64–74.
4. Прискока О.В. З історії давньоруських назв язичницьких культових споруд // Слов'янський збірник. – Вип. IX. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 37–42.
5. Прискока О.В. Про історію слова божниця у східнослов'янських мовах // Київська старовина. – 2002. – № 5. – С. 166–171.
6. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Словотворчість давніх східнослов'янських письменників на південнослов'янському мовному тлі // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 74–85.
7. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Словотворчество древних восточнославянских писателей на южнославянском языковом фоне // Mednarodni Slavistični kongres: zbornik povzetkov. – 1. Del: Jezikoslovje. – Ljubljana, 2003 – C. 277.
8. Прискока О.В. Викладання класичних мов у ВНЗ // Рідна школа. – 2003. – № 10. – С. 8–11.
9. Прискока О.В. Деякі спостереження за лексикою «Граматики» Мелетія Смотрицького // Українська мова. – 2005. – № 5. – С. 64–70.
10. Прискока О.В. Греко-слов'янські етюди М. Фасмера і сучасний стан дослідження лексики старослов'янської мови // Київська старовина. – 2007. – № 4. – С. 113–121.
11. Прискока О.В. З царини досліджень церковнослов'янської мови в Україні у XV–XVIII століттях // Науковий збірник, присв. 125-річчю з дня народження митрополита Ілларіона Огієнка. – К.: Київська православна богословська академія, 2007. – С. 171–172.
12. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 111–123.
13. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Кирилло-мефодиевские традиции в языке древнерусской письменности // XIV Мегународен славистички конгрес: Охрид, Макєдониjа: зборник на рєзимєа. I т. Лингвистика. – Скопjє, 2008. – С.233.
14. Прискока О.В. Наукова спадщина І.І. Срезневського у славістичному аспекті (до 200-річчя від дня народження) // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 130–139.
15. Прискока О.В. Византийская культура в научном наследии И.И. Срезневского // И.И.Срезневский и русское языкознание: К 200-летию со дня рождения И.И.Срезневского: сб. ст. – Рязань, 2012. – С. 66–73.
16. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Київська спадщина у писемності Великого князівства Литовського // Мовознавство. – 2013. – № 2–3. – С. 113–127.
17. Прискока О.В. До питання про виникнення та розвиток польської історичної лексикології у зіставленні з аналогічним процесом в українському мовознавстві // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції. – Вип. 1. – Кельце–Хмельницький: ХмЦНП, 2014. – С. 148–161.
18. Прискока О.В. Внесок вчених XIX століття у формування історичної лексикології української мови // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 37–48.
19. Прискока О.В. Розвиток історичної лексикології української мови з кінця XIX до середини XX століття // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 16–24.
20. Прискока О.В. До історії назв споруд та приміщень ув'язнення в писемності Київської Русі (тьмьница, погребъ, порубъ) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 17–27.
21. Прискока О.В. З історії назв в'язниці в давній київській писемності та східнослов'янських мовах // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 12. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 60–73.
22. Прискока О.В. До історії слова гражда в українській мові // Українська мова на осі часу. – К.: КММ, 2017. – С. 231–237.
23. Прискока О.В. Огляд праць зі східнослов'янської та староукраїнської лексикології // Лексикология и лексикография славянских языков: междунар. коллективный труд / отв. ред. М.И. Чернышева. – М.: ЛЕКСРУС, 2017. – С. 412–464.
24. Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті // Мовознавство. – 2018. – № 2. – С. 16–27.
25. Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті // XVI Меҕународни конгресс слависта: тезе и резимеи: у 2 т. – Т. 1. – Jезик. – Београд, 2018. – С. 247–248.

Наукове редагування:

1. Євсевієве євангеліє 1283 року: Пам'ятки української мови XIII ст. Серія канонічної літератури/ відп. за вип. О.В. Прискока. – К.: КСУ, 2001. – 320 с.
2. Київська старовина / гол. ред. акад. П.П. Толочко, заст. гол. ред. О.В. Прискока:
2002: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008: №1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009: № 1, 2.

 

Слива Тетяна Василівна

SlivaКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література».
У 1999 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література та зарубіжна література» на факультеті профорієнтації та післядипломної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З 2001 р. працює на кафедрі слов'янських мов (до 2016 р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)».
У 2010 р. отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Сучасна українська літературна мова».

Керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.
Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, граматика, лінгвістична семантика.
Брала участь у майже 60 наукових конференціях.
Публікації: понад 70 наукових і навчально-методичних праць.
Доц. Т.В. Слива є головою журі секції «Російська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 Основні публікації:

Наукові статті:

1. Слива Т.В. Психолингвистический эксперимент как метод выявления ассоциативно-тематических групп // Актуальні проблеми менталінгвістики: наук. збірник. Ч. 2. – Черкаси: Вид. відділ ЧДУ, 2001. – С.11–16.
2. Слива Т.В. Ассоциативная природа лексико-семантических парадигм // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 227–231.
3. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа как элемент лексической системы // Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология. – Витебск, 2003. – С. 33–35.
4. Слива Т.В. Место ассоциации в организации лексико-семантических парадигм // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 202–207.
5. Слива Т.В. Ассоциативно-семантические связи со словом весна // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – С. 61–67.
6. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа: к вопросу о выделении парадигмы // Мир русского слова и русское слово в мире: материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ, Варна, 17–23 сентября 2007 г. Т. 1. Новое в системно- структурном описании современного русского языка. Речевая деятельность: современные аспекты исследования. – Sofia: Heron press, 2007. – С. 34–38.
7. Слива Т.В. Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы // Актуальні проблеми менталінгвістики: зб. статей за матеріалами VI Міжнар. наук. конф. – Черкаси, 2009. – С. 29– 31.
8. Слива Т.В. Особенности семантической связи лексем – членов ассоциативно- семантической группы // Язык и мысль: традиции и новые парадигмы. ІІ Ярославские лингвистические чтения: сб. науч. тр. – Ярославль, 2009. – С. 142–148.
9. Слива Т.В. Рефлексемы АСГ «времена года» с архисемой 'погода' (на материале «Русского семантического словаря») // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Освіта України, 2010. – С.81–86.
10. Слива Т.В. Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах кауземы лето // Мова: науково-теор. часопис з мовознавства. – № 16. – Одеса, 2011. – С. 91–95.
11. Слива Т.В. Образные значения «сезонных» слов // Языковая образность в свете разных исследовательских подходов. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2011. – С. 52– 57.
12. Слива Т.В. Лексико-семантическая парадигматика: ассоциативно- семантическая группа // Русский язык и литература во времени и пространстве: материалы XII конгресса МАПРЯЛ. – Т. 1. – Шанхай, 2011. – С. 365–368.
13. Слива Т.В. Семантическая структурация ассоциативно связанных слов // Studii de slavisticӑ. – XIV. – Iaşi, 2011. – С. 181–186.
14. Слива Т.В. Позиционные отношения членов АСГ «ночь» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 170–176.
15. Слива Т.В. К вопросу о лексической позиции слова // Слово и текст в культурном сознании эпохи: сб. науч. тр. – Ч. 10. – Вологда: Легия, 2012. – С. 140–143.
16. Слива Т.В. Роль контекста в актуализации образных значений слов // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 350–352.
17. Слива Т.В. Меронимы в составе ассоциативно-семантических групп // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 223 –227.
18. Слива Т.В. Детерминация сильных и слабых позиций рефлексем в пределах ассоциативно-семантической группы // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире: сб. науч. тр. по материалам междунар. науч. конф. – Брно, 2014. – С. 154–160.
19. Слива Т.В. Семантические корреляции членов ассоциативно-семантических групп // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 84–91.
20. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа: к вопросу о дефиниции парадигмы // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2016. – № 3.2. – С. 101–107.
21. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая структура как языковая составляющая концепта // Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации: материалы IV Междунар. науч. конф. – Ереван: ЧП «Арман Асмангулян», 2016. – С. 163–169.
22. Слива Т.В. Роль ассоциативного эксперимента в формировании ассоциативно– семантических групп // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид– во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 78– 85.
23. Слива Т.В. Хрононимы как члены ассоциативно-семантических структур // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель: Вид-ва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 160–165.
24. Слива Т.В. Гипонимы в составе ассоциативно-семантических групп // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. – Гомель: Вид-ва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 215–218.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

1. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке). – К., 2010. – 276 с. (з грифом МОН України).
2. Слива Т.В. Лабораторные работы по практическому курсу русского языка. – К., 2010. – 76 с. (з грифом МОН України).

 

Стась Тетяна Володимирівна

CtacКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1976 р. закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література».
У 1976–1978 рр. працювала методистом Республіканської науково-методичної ради з питань викладання російської мови як іноземної при Міністерстві освіти УССР.
З 1979 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького).
У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Лексико-семантический анализ наименований земельных и сенокосных угодий в памятниках письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.» за спеціальністю «російська мова».
З 1992 р. працює на кафедрі слов'янських мов (до 2016 р. – кафедра російської мови) НПУ імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Практикум з російської мови», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)».
Керує написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентів.
Сфера наукових зацікавлень: лексика російської мови в синхронному та діахронному аспектах.
Публікації: близько 40 наукових праць.

Основні публікації:

Наукові статті:

1. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, обозначающая выжженные в лесу пахотные земельные угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 113–120.
2. Стась Т.В. Англо-американские бизнес-лексемы в русском языке (лексика купли-продажи, маркетинга, менеджмента) // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2003. – № 4. – С. 4–7.
3. Стась Т.В. Из истории лексемы подсека // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 110–113.
4. Стась Т.В. Номинация сенокосных угодий по признаку «местонахождения» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 100–103.
5. Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку «общее название обрабатывемого (пахотного) земельного угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV-XVI вв.) // Сборник научных трудов, посвященных 80-летию проф. М.А. Карпенко. – К., 2006. – С. 184–192.
6. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, обозначающая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 80–85.
7. Стась Т.В. Названия расчищенных под пашню или сенокос угодий, связанных с выжиганием участков леса // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова. До 75-річчя с дня народження проф. М.М. Пилинського. – 2007. – № 2. – С. 85–88.
8. Стась Т.В. Наименования сенокосных угодий в излучине реки (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова. До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2008. – № 3. – С. 78–80.
9. Стась Т.В. Названия участков пахотных земель по признаку «местонахождения» (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 43–49.
10. Стась Т.В. Названия расчищенных под пашню или сенокос угодий, связанных с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 81–87.
11. Стась Т.В. Термин подсечно-огневого и пашенного земледелия ЗЕМЛЯ со значением «земельный участок» (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 45–50.
12. Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку «общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV-XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 75–82.
13. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, называющая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 25–31.
14. Стась Т.В. Составные наименования участков леса, расчищенных под пашню (по материалам письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 28–35.
15. Стась Т.В. Названия угодий, расчищенных под пашню или сенокос, связанные с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць – Вип. 12. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 84–92.

Тарасенко Валентина Iванiвна

imgonline-com-ua-Resize-EJka0ThtE44lbY5TКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янських мов

У 1975 р. закінчила факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.
У 1989 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «російська мова і література» у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького.
У 1979–2013 рр. працювала методистом, викладачем російської та української мов (для іноземців), заступником декана з навчальної роботи, доцентом на факультеті слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів-русистів в умовах міжпредметної координації» за спеціальністю «методика викладання російської мови як іноземної».
У 1996 р. отримала вчене звання доцента.
З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Методика викладання російської мови», «Методика викладання російської мови у вищій школі», «Методика викладання російської мови як іноземної у вищій школі», «Російська мова (як іноземна)», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)», «Російський мовленнєвий етикет», «Лінгвокраїнознавство (російська мова)».

Керує написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентів.
Здійснює керівництво педагогічною та лінгвістичною практикою студентів і магістрантів.
Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.
Публікації: близько 30 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Навчально-методичні посібники:

1. Тарасенко В.И. Русский язык для иностранных студентов-филологов второго года обучения. Основной курс / Н.В. Бондарчук, Н.Н. Гончарова, В.И. Тарасенко, А.Я. Ушенко; отв.ред. В.И. Гончаров. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 312 с.
2. Тарасенко В.И., Гончарова Н.Н. Русский язык для иностранных студентов-филологов четвертого года обучения. Домашнее чтение. – К.: ВИР УАН, Макаров; София, 2012. – 408 с.

Діяльність кафедри

Історія кафедри

Кафедра слов’янських мов (до вересня 2016р.– кафедра російської мови) є однією з найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яка має давні традиції та значний досвід підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра бере свій початок ще з тих часів, коли при Київському університеті Святого Володимира було відкрито Педагогічний інститут (1834 р.), в якому викладалися філологічні науки. Вона є правонаступницею кафедри російської словесності, яку свого часу очолював видатний український науковець Михайло Олександрович Мак­симович. Пізніше кафедра отримала назву «кафедра російської мови та словесності». Тут працювали відомі вчені – професори М. Т. Костир, І. П. Хрущов, О. І. Сєлін, І. М. Жданов. Кафедра була ба­зовою для підготовки вчителів-словесників у м. Києві та Київському національному окрузі.

У створеному в 1920 р. Київському інституті на­родної освіти імені М. П. Драгоманова кафед­ра російської мови та словесності працювала у складі гуманітарного відділен­ня. Лінгвістичні науки викладали відомі мовознавці М. К. Грунський, А. М. Лобода, М. Я. Калинович. У різні часи кафедру російської мови очолювали про­фесори О. С. Грузинський, М. А. Жовтобрюх, М. Я.Брицин, В. І.Кононенко, М. М.Пилинський, В. І. Гончаров, до­центи Б. М.Кулик, О. І.Кириченко, Б. П.Страхов, Д. Д.Ганич.

У 1960–1965 рр. завідувачем кафедри був доктор філологічних наук, професор Михайло Андрійович Жовтобрюх. Автор монографій «Мова української преси» (1963), «Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.)» (1970); співавтор «Української граматики» (1986), монографії «Східнослов’янські мови» (1987), «Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941)» (1991), підручників «Історична грамати­ка української мови» (1957, 1980), «Курс сучасної української літературної мови» (1972), «Порівняльна граматика української і російської мов» (1978). Лауреат премії імені Івана Франка НАН України (1985).

У 1969–1989 рр. ка­федру очолював доктор філологічних наук, професор МихайлоЯкимовичБрицин – видатний фахівець, праці якого були присвячені проблемам історії та діалектології російської мови, порівняльної грамати­ки східнослов’янських мов. Автор мо­нографій «З історії східнослов’янської лексики» (1965), «Фонетична система і граматична бу­дова російських народних діалектів» (1973); співавтор підручників «Порівняльна граматика російської і української мов» (1978), «Русский язык» (1978), «Современный русский язык» (1983). Під науковим керівництвом проф. М. Я. Брицина підготовлено понад 50 кандидатів філо­логічних наук для України, Росії, Білорусі, Польщі, Казахстану, Узбекистану. За успіхи у педагогічній і науковій роботі він був нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник народної освіти Ук­раїни», «Відмінник народної освіти СРСР», «Відмінник народної освіти Узбекистану».

У 1989–1997 рр. завідувачем кафедри російської мови був доктор філологічних наук, професор Микола Миколайович Пилинський, який досліджував різні питання лексикології, лексикографії, стилістики, культури мовлення. Співавтор монографій «Мовна норма і стиль» (1976), «Мова і час» (1977), «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979), підручників «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Стиль і час. Хрестоматія» (1983), словників «Українсько-російський словник» (1964),«Русско-украинский словарь синонимов» (1995).

У 1997–2015 рр. кафедру очолював директор Інституту іноземної філології (2004–2015), доктор філологічних наук, професор Володимир Іванович Гончаров, коло наукових зацікавлень якого було пов’язано з актуальними проблемами історич­ної лексикології та методики викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищій педа­гогічній школі. Автор монографій і навчальних посібників «Историческая лексикология русского языка» (2000, 2012), «Очерки становления и развития лексики русского языка» (2002), «Историческаяграмматика русского языка» (2012);співавтор монографії «Филологическое наследие: классикиславянского языкознания» (2009), навчальних посібників «Старослов’янсь­ка мова. Збірник вправ і завдань» (2004), «Русский язык» (2009), «Орфография русского языка в алгоритмах. Сборник упражнений» (2011), словників «Російськоукраїнський зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник» (2004), «Українськонімецький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007), «Українськофранцузький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007). За громадську, педагогічну та наукову діяльність проф. В. І. Гончаров був нагороджений почесними нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня, медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник освіти Ук­раїни», «Заслужений працівник освіти України», Почесними грамотами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України.

Концепція розвитку кафедри

Your text...

Опис навчальних дисциплін

1 курс (бакалавр)

Your text...

2 курс (бакалавр)

Your text...

3 курс (бакалавр)

Your text...

4 курс (бакалавр)

Your text...

1 курс (магістр)

Your text...

2 курс (магістр)

Your text...

Новини кафедри

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 14 поверх, к. 14-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра методики викладання іноземних мов
Викладачі

Ніколаєнко Віта Валентинівна

Віта ВалентинівнаНіколаєнко Віта Валентинівна, завідуюча кафедрою та доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію викладача англійської та російської мови, зарубіжної літератури.

Захищена дисертація
Кандидат педагогічних наук 13.00.02 теорія та методика навчання (російська мова як іноземна) «Формування російськомовної граматичної компетенції англомовних студентів-іноземців на початковому етапі навчання у вищій школі (на матеріалі дієслівних категорій), 2004 рік

Професійна кар'єра
2002 – 2004 — викладач кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
2004 – 2005— старший викладач кафедри теорії та практики перекладу факультету міжнародних економічних відносин
2005-2006 – доцент кафедри англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова
2007-2012 – завідувач кафедри іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова
2012-2015 – докторантура при НПУ імені М.П.Драгоманова
2015-2016 – доцент кафедри англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова
2017 - понині – завідувач кафедри методики викладання іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Теоретична фонетика англійської мови», «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах»

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Александрова Лорина Галіківна

Лорина Галіківна

Александрова Лорина Галіківна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта 
У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської та німецької мови.

Професійна кар'єра
З вересня 1985 р. викладач кафедри англійської філології, з 1992 р. – старший викладач цієї кафедри. З вересня 2017 р. доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Сфера наукових інтересів
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах та у вищій школі.

Курси, які викладає
Александрова Л.Г. викладає такі навчальні дисципліни: «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах», «Методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах», є автором робочих та навчальних програм з даних дисциплін. Александрова Л.Г. є керівником курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентів.

Л.Г. Александрова керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології.

Публікації

Список публікацій Александрової Л.Г.

Членство в організаціях
Є учасником експериментальної програми “ Шкільний вчитель нового покоління”, що проводиться Міністерством освіти і науки України та Британською Радою в Україні. Александрова Л.Г. має відповідні сертифікати про проходження стажування у січні та липні 2016 р.

Сертифікати
1. Британська рада в Україні: PRESETT teacher development course (36 hours), 16-22 січня 2016 року; 1-7 липня 2016 року.
2.Міжнародний освітній центр “Dinternal-Book”: seminar “What is Competency-Based Language Teaching is about”? 23 October 2017, Kyiv. Ключі зміни в Програмі з іноземних мов 5-9 класів, 23 жовтня 2017 року.
3.Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і технологія іншомовної освіти”, НПУ імені М.П. Драгоманова, жовтень 26-27, 2017 року.
4. Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи; відповідальна за педагогічну та науково-асистентську практики; відповідальна за моніторинг контрольних робіт; керівник секції «Методика викладання англійської мови»; відповідальна за підготовку тестових завдань для вступників до магістратури».

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Божок Олександра Сергіївна

Божок О.С.

Божок Олександра Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, вчений секретар Ради науково-технічної творчості студентської молоді, заступник декана з наукової роботи студентів.

Освіта
У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя французької мови та зарубіжної літератури.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 11 років.

Захищена дисертація
У 2015 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Професійна кар'єра
З вересня 2004 р. викладач кафедри англійської філології, з 2014 р. – старший викладач цієї кафедри, а з 2017 року – доцент. З вересня 2017 р. доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Сфера наукових інтересів
Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, практичної граматики, методика викладання світової літератури.

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення англійської мови». Керує написанням курсових та магістерських робіт, підготовкою студентів до конкурсів наукових робіт та олімпіад.

Досягнення
Має грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи та активне сприяння розвитку Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, а саме:
- За вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи та активне сприяння розвитку Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки (2017);
- За високий рівень науково-організаційної роботи та з нагоди відзначення Дня науки (2018).

Сертифікати
Серед останніх сертифікатів про підвищення кваліфікації:
- Certificates of completed 36- and 42-hour PRESETT teacher development course (from British Council Ukraine – IATEFL Ukraine Teacher Development Summer and Winter School supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine). Січень та червень-липень, 2016 р.
- Certificate for completion of the course “Academic Writing” (from Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”). Листопад, 2016 р.
- Сертифікат учасника III (VII) міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
- Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.
Робота по кафедрі, обов'язки.
Обов’язки по кафедрі: відповідальна за викладацьку та студентську наукову роботу, керування студентськими конференціями, видання збірника наукових робіт студентів.

Контактна інформація
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вітченко Анастасія Юхимівна

Вітченко А.Ю.Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
- у 2000 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю “Англійська і німецька мови та зарубіжна література”;
- З 2003 р. по 2006 р. навчалась у аспірантурі на кафедрі методики викладання російської мови та світової літератури;

Захищена дисертація (назва, рік захисту)
- у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури (9-11 кл.)” за спеціальністю 13.00.02 “Теорія та методика навчання (зарубіжна література)”;
- у 2015 отримала вчене звання доцента кафедри англійської філології.

Професійна кар'єра
- 15.08.2000 р. – 15.05.2001 р. – викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- 15.05.2001 р. – 08.01.2008 р. – викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- 08.01.2008 р. – 02.09.2013 р. – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- з 02.09.2013 р. –10.09.2017 р. – доцент кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.
- з 10 вересеня 2017 р.дотепер –доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів
Теорія і технологія інтерактивного навчання англійської мови у педагогічних закладах освіти, лінгвокраїнознавча компетентність, фонетична компетентність, тощо.

Курси, які викладає
Основні навчальні дисципліни, які Вітченко А.Ю. викладає для всіх рівнів вищої освіти:
- лекційний курс “Лінгвокраїнознавство”,
- лекційний курс “Лінгвокультурологія”
- лекційний курс “Основи перекладу”
- практичний курс англійської мови,
- практичний курс фонетики англійської мови,
- практичний курс граматики англійської мови.
Крім виконання аудиторного навантаження керує магістерською, асистентською практикою та магістерськими та бакалаврськими роботами.

Публікації

Список публікацій Вітченко А.Ю.

Членство в організаціях
3 2016 р доцент Вітченко А.Ю. є головою Науково-методичної Ради факультету іноземної філології, та членом Науково-методичної РадиНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Досягнення
Доцент Вітченко А.Ю. нагороджена грамотою за вагомий внесок у розвиток університету і плідну працю в складі предметної екзаменаційної комісії під час вступної кампанії 2017 року

Сертифікати
Участь доцента Вітченко А.Ю. у методичних школах, конференціях та семінарах підтверджена сертифікатами:
1. TeacherDevelopment Winter School organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine, Lviv 16-22 January 2016.
2. Teacher Development Summer School organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine, Rachiv 01-07 July 2016.
3. Сертифікат учасника семінару, організованого Express Publishing та Folio Books “There is FUN for everyone! Дидактичні ігри на уроках англійської мови” м. Київ, 16 червня 2016 р.
4. Сертифікат учасника семінару, організованого Express Publishing та Folio Books “Different Approaches in Modern English Teaching ” м. Київ, 29 березня 2017 р.
5. Teacher Development Seminars organised by Express Publishing and Folio Books “The Power of Play: Developing Language through Play” and “It’s the Way that You Say It: Verbal and Non-verbal Communication” Kiyv, October, 2017.
6. Сертифікат учасника III (VII) міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
7. Сертифікат учасника міжвузівського методичного семінару «Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» м. Київ, 12 жовтня 2017 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Протягом роботи у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Анастасія Юхимівнавиконувала цілу низку обов’язків, пов’язаних із навчально-методичною роботою. Брала участь у процесі запровадження до навчального процесу факультетуіноземної філології модульно-рейтингової системи оцінювання, дистанційного навчання, рецензувала магістерські роботи, навчальні програми, навчально-методичну літературу.

Контактна інформація:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гладка Ірина Анатоліївна

Ірина Анатоліївна

Гладка Ірина Анатоліївна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Гладка Ірина Анатоліївна у 1989 році закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М. Горького, спеціальність за дипломом - вчитель російської мови та літератури, ТВ № 893386 та англійської мови. У 1993 році отримала другу вищу освіту в Українському державному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, спеціальність за дипломом - вчитель української мови та літератури, ДСК № 006615.

Професійна кар'єра
Гладка Ірина Анатоліївна працює на посаді доцента з 01 вересня 2007 року за наказом ректора № 471 від 20 вересня 2007 року.
Основні етапи педагогічної та науково – педагогічної діяльності у вищому закладі освіти ІV рівня акредитації:
- з 15.08.1989р. по 30.08.1990р. – асистент кафедри російської мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького;
- з 01.09.1990 р. по 03.09.1992р. – асистент кафедри практичного курсу російської мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького;
- з 04.09.1992р. по 30.08.1992р.– асистент кафедри практичного курсу української мови Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.09.1993р. по 30.03.1995р. – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.04.1995р. по 30.08.1999р. – старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.09.1999р. по 30.03.2000р. – старший викладач кафедри англійської філології на 0,5 ставки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова після декретної відпустки;
- з 01.04.2000р. по 02.06.2005р. – старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 03.06.2005р. по 14.12.05р. - старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 15.12.2005 по 30.08.2007р. – старший викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 01.09.2007р. по теперішній час – доцент кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
з 01.09.2017р. по теперішній час – доцент кафедри методики викладання іноземних мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Сфера наукових інтересів - Методика викладання іноземних мов

Курси, які викладає
Гладка І.А. викладає такі навчальні дисципліни: “Практика усного і писемного мовлення”, “Методика викладання іноземних мов в середніх класах”, Методика викладання іноземної мови у вищій школі”.

Досягнення
7 квітня 2015 року нагороджена почесною медалью М.П. Драгоманова за особливий внесок у навчання молоді. 2 грудня 2016 року прошла стажування в “Національній академії керівників кадрів культури і мистецтва” і отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Сертифікати
• Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.
• «Language philosophy and new trends in translation and linguistic studies», квітень 06-07, 2017, Київ
• III (VII) Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
• «Світ мови- світ у мові», 26-27 жовтня 2017, Київ

Робота по кафедрі, обов'язки
Доцент Гладка І.А. керує педагогічною практикою студентів 4,5 курсів в школі № 181. Проводить "Майстер класи" зі стажерами Інституту підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова, профорієнтаційну та виховну роботу серед студентів з метою залучення їх до роботи у школі.
За час роботи на цій посаді продемонструвала високий рівень науково-методичної підготовки при проведенні лекційних та практичних занять, а також здібності принципового, вимогливого й водночас толерантного викладача.
Гладка І.А. керує педагогічною практикою студентів факультету, здійснює керівництво написанням бакалаврських, магістерських робіт студентами ІV,V курсу факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.
По кафедрі виконує обов’язки профорга.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гвоздецька Катерина Олександрівна

фото

 Гвоздецька Катерина Олександрівна, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2018 р. закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Професійна кар'єра
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – НПУ імені М.П.Драгоманова. З 01.10.2018 р. працює викладачем кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Методика викладання іноземних мов у початкових, середніх навчальних закладах.

Курси, які викладає
Гвоздецька К.О. викладає такі навчальні дисципліни: “Практика усного і писемного мовлення”, “Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах”, "Практична граматика англійської мови".

Сертифікати 

- Сертифікат з відзнакою про закінчення онлайн-курсів "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching". University of Oregon's, February, 2015.
- Сертифікат з відзнакою про закінчення онлайн-курсів "Shaping the Way We Teach English, 2: Paths to Success in ELT". University of Oregon's, April, 2015.
- Сертифікат про закінчення онлайн-курсів "English for Teaching Purposes". Universitat Autonoma de Barcelona, March, 2015.
- Науково практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі» м. Київ, 15 березня 2018 р. (д.філол.н., проф. кафедри суспільних наук НУОУ імені Івана Черняховського А. О. Вітченко);
- Методично-практичний семінар «Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови» м. Київ, 27 березня 2018 р.;
- Методично-практичний семінар, організований Express Publishing, Folio Books, “Excite, educate, inspire your students. – X ways to teach vocabulary”, м. Київ, 30 травня 2018 р. (Ляшко Наталія, ELT consultant);
- Методичний семінар “Англійська мова на допомогу медіа грамотності” м. Київ, 18 червня 2018 р. (організований посольством США);
- Методичний семінар, організований Ukrainian Association for Language Testing and Assessment “Assessment of Grammar Skills” м. Київ, 26 вересня 2018 р. (проф. Квасова О. Г. – президент Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA).
-Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології в контексті антропоцентричної парадигми», м. Київ , 08 листопада 2018 р.
- Методичні семінари, організовані Dinternal Education та Pearson, "Academic Writing", м. Київ, квітень-травень, 2019 р. (ELT Methodologist Dinternal Education - Ian Firth).

Робота по кафедрі, обов'язки
Відповідальна за сайт кафедри. Керує педагогічною практикою студентів 4,5 курсів та здійснює керівництво написанням курсових робіт.

Контактна інформація

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гончарова Тетяна Володимирівна

Гончарова Т.В.

Гончарова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 1999 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови та література”
2000-2004 – навчання в аспірантурі при кафедрі англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Германські мови» 10.02.04

Захищена дисертація
Кандидат філологічних наук з 2006 року.
Тема дисертації «Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом –er у сучасній англійській мові» за спеціальністю «Германські мови» 10.02.04

Професійна кар'єра
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – НПУ імені М.П.Драгоманова.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах:
– з 01.11.2000 по 01.09.2004 року – аспірант кафедри англійської (мови) філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова
– з 01.09.2004 по 22.06.2006 року – викладач кафедри англійської філології
– з 22.06.2006 по 10.05.2007 року – викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства
– з 10.05.2007 по 2017 рік – доцент кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу
– з 08.12.2017 – доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
1) Співвідношення понять “номінація” і “словотвірна мотивація” у сучасній ономасіології.
2) Лінгвокультурологічний аспект навчання іноземній мові; методика інтегрованого вивчення мови і культури.
3) Використання інтерактивних пізнавальних стратегій при вивченні англійської мови у молодшій школі.
VI. Курси які викладає.
«Лінгвокультурологія».

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Карпенко Ульяна Олексіївна

Карпенко

Карпенко Ульяна Олексіївна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Здобула вищу освіту в університеті ім. М.П. Драгоманова, 2002 році.
Закінчила аспірантуру в 2005 році Нац. Ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Докторантура 2011-14 НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Захищена дисертація
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фрейм «Вооружённое противостояние» в русской, английской, итальянской культурно-языковой традиции».

Професійна кар'єра
З 2006 по сьогодні працює в університеті НПУ ім. М.П. Драгоманова. З вересня 2017 року, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Курси, які викладає
Карпенко У.О. викладає такі навчальні дисципліни: “Практична граматика”, “Практична фонетика”.

Досягнення
Отримала такі нагороди та медалі:
1. Медаль НПУ ім. М. П. Драгоманова
2. Вищий CILS (ун-т м. Сієна) (італ. м.). Сертифікат з тур. м.

Контактна інформація 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кодалашвілі Оксана Богданівна

Оксана Богданівна

Кодалашвілі Оксана Богданівна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 1985 року. По закінченні інституту отримала кваліфікацію викладача англійської та французької мов.

Професійна кар'єра
1985-1991 – викладач кафедри іноземної філології НПУ імені Драгоманова. З 1991 старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова. З вересня 2017 року доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Сферою наукових інтересів є методика.

Курси, які викладає
Кодалашвілі Оксана Богданівна викладає такі навчальні дисципліни: практика англійської мови,теоретична та практична граматика,практика фонетики. Крім виконання аудиторного навантаження керує магістерською асистентською практикою та магістерськими та бакалаврськими роботами.

Членство в організаціях
Ukrainian Association for Language Testing and Assessment(UALTA) з 2016 року.

Досягнення
1. Почесна грамота за сумлінну працю і досягнення високих показань у професійній діяльності 2015 р. ким видана?
2. Грамота за вагомий внесок у розвиток університету- 2017 р. Коли ким видана?

Сертифікати
1.Міжнародньо-освітній центр “Person-Dinternal” “Teaching Writting for International Exams”.Особливливості навчання писемного мовлення у підготовці до міжнародних екзаменів, грудень 17, 2015 року.
2.Ukrainian American Liberal a lot Institute “Wisconsin International University (UAS) Ukraine”, “Academic writing” – June, 9, 2016.
3. UALTA “Assessing EAP and Assessing ESP ” – May,19, 2017.
4. EALTA “Promossing fair assessment practise in University classroom in Ukraine” September 10-13, 2016.
5. American House “English teacher training workshops February – June 2016” June, 2016.
6. Establishing English Writing Centress in Ukrainian Universities Framewarks and practices” February, 3, 2017.
7. Lingva skills Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи “Lingva skill” для фахівців із мовної підготовки ВНЗ – Листопад 18, 2016 року.
8.Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і технологія іншомовної освіти” жовтень 26-27, 2017 року.
9. Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Відповідальна за стажування викладачів кафедри і професійно-викладацького складу факультету іноземної філології.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мельник Павло Юрійович

Мельник П.Ю.

Мельник Павло Юрійович, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Мельник П.Ю. закінчив Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1993 році за спеціальністю «Російська мова і література та французька мова».

Професійна кар'єра
Працює в НПУ ім. М.П. Драгоманова з 1998 року.

Сфера наукових інтересів: методика викладання французької мови.

Курси, які викладає

Мельник П.Ю. викладає такі навчальні дисципліни: практику усного та писемного мовлення французької мови, методику викладання французької мови, країнознавство. Керує педагогічною практикою студентів.

Публікації
Список публікацій Мельника П.Ю.

Досягнення
Срібна медаль М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток університету (2018).

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Микитенко Аліна Володимирівна

Микитенко А.В.

Микитенко Аліна Володимирівна, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2011 році закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію викладача німецької мови; вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.
У 2017 році закінчила аспірантуру в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство».

Професійна кар'єра
3 2011 року працює в НПУ імені М.П. Драгоманова викладачем німецької мови.

Сфера наукових інтересів
Семантичний розвиток лексем у німецькій мові, запозичення, сленг.
Сучасні підходи до методики викладання німецької мови у середній школі та у вищому навчальному закладі.

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Практика німецької мови», «Друга іноземна мова», «Методика викладання німецької мови», «Лінгвокраїнознавство».

Публікації
Список публікацій Микитенко А.В.

Членство в організаціях
Менеджер рейтингу моніторингу освіти Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова з 2017 року.

Сертифікати
Участь у семінарах підвищення кваліфікації викладачів Гете Інституту м. Київ:
1.„Methoden zur Grammatikvermittlung“, лютий, 2014
2.„Deutsch Lehren Lernen“, вересень, 2015
3.„Weihnachten im Deutschunterricht“, грудень, 2015
4.„Menschen im Beruf“, грудень, 2015
5.„Gezielte Prüfungsvorbereitung“, березень, 2016
6.„Schritte International Neu“, вересень, 2016
7.„Lieder in der modernen Daf-Lehrwerken für junge Erwachsene“, березень 2017
8. „Berufssprache Deutsch: passgenaues und praxisnahes Sprachtraining“, листопад 2017
9. „Weihnachten – ein festliches Stationenlernen“, грудень 2017
10. „Deutschunterricht mal anders für Jugendliche“, січень 2018
11. „Bewegungsspiele und Aufgaben im DaF-Unterricht mit Kindern“, лютий 2018
12. „Produktive Fertigkeit Schreiben im Lehrwerk „Mit uns B1+“, березень 2018
13. „Musik im Deutschunterricht“, березень 2018
14. „X-ways to teach vocabulary“, травень 2018
15. «Unsere Entdeckungsreise mit Paul, Lisa und Co. : spielen, motivieren, unterrichten », жовтень 2018 року
16. „ Lebendige Geschichte – Landeskunde im DaF-Unterricht“, 29 -30 листопада 2018 року.
17. "Spaß am Lesen im Daf-Unterricht mit "Berlin, Meyerbeer 26" vom Hueber-Verlag",  грудень 2018 року.

Участь у мовних курсах німецької мови: Münchner Volkshochschule, C2, 2 тижні, червень 2016

Робота по кафедрі, обов'язки 
Відповідальна за рейтингове оцінювання викладачів.

Контактна інформація 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Романюк Вікторія Леонідівна

Романюк В.Л.Романюк Вікторія Леонідівна, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2007 році закінчила з відзнакою НПУ імені М.П. Драгоманова.
У 2010 році закінчила аспірантуру у НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».


Професійна кар'єра
З 2010 року працювала викладачем кафедри англійської філології. З 2013 року старшим викладачем кафедри англійської філології. З вересня 2017 року працює старшим викладачем кафедри методики викладання іноземних мов. А з вересня 2017 р. працює на кафедрі методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Курси, які викладає
Романюк В. Л. викладає такі навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика англійської мови, Морфологічні аспекти граматики англійської мови, Актуальні тенденції граматики англійської мови, Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах.

Досягнення
Медаль М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток університету. Від 26 травня 2015 р. №10
Юбілейна медаль "180-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова"
Почесна грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова
Заоохочувальна відзнака НПУ ім. М.П. Драгоманова "Подяка ректора" за плідну працю, досягнення високих показників у навчально-виховній роботі.

Сертифікати
• Сертифікат про підвищення кваліфікації в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі практики англійської мови з 16 березня по 16 травня 2017 р. «Лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови та методи контролю в поєднанні з сучасними технологіями навчання». 17 травня 2017 р.
• Pearson-Dinternal seminar “Teaching Writing for International Exams (Особливості навчання писемного мовлення у підготовці до міжнародних екзаменів з англійської мови. 17 December 2015, Kyiv.
• Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Certificate for completion of the course “Academic Writing”, June 9, 2016. Kyiv.
• Cертифікат із нагоди завершення на курсах турецької мови за рівнем «А1», що проходили в Українсько-турецькому культурному центрі «Сяйво» у 2016-2017 н.р. Київ, 1 липня 2017.
• Teacher Development Seminars. “The Power of Play”. Developing language through play. It’s the way that you say it: Verbal and Non-verbal communication”. October, 2017.
• Сертифікат про участь у III (VII) Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». Київ, 26-27 жовтня, 2017.
• Certificate for attending Cambridge University Press “Developing listening skills for ZNO” 14.03.2018, Kyiv.
• Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі». Київ, 15 березня 2018
• Сертифікат учасника методично-практичного семінару «Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови» 27.03.2018

Робота по кафедрі, обов'язки
Бере активну участь у громадській діяльності кафедри методики викладання іноземних мов, веде розробку навчально-методичного комплексу, регулярно відвідує засідання кафедри та Ради факультету іноземної філології, керує виробничо-педагогічною практикою студентів, курсовими роботами з методики викладання іноземної мови та дипломними роботами студентів-магістрантів.
Романюк Вікторія Леонідівна – відповідальна за розподіл педагогічного навантаження та за виховну роботу зі студентами, відповідальна за укладання навчальних і робочих програм з дисциплін кафедри; член методичної комісії факультету іноземної філології.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семененко Галина Миколаївна

Семененко Г.М.

Семененко Галина Миколаївна - канд. філол. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Мовні зміни та історія англійської мови. Дослідження механізмів мовних змін, викликаних як внутрішніми (граматикалізація), так і зовнішніми (соціальні фактори) чинниками.

Членство у міжнародних організаціях
Societas Linguistica Europaea, International Society for the Linguistics of English, Historical Sociolinguistics Network

Публікації
Список публікацій Семененко Г.М.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Яковлєва Тамара Вікторівна

Яковлєва

Тамара Вікторівна Яковлева - старший викладач кафедри методики викладання ыноземних мов.

Освіта
Яковлева Тамара Вікторівна закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році за спеціальністю…… . З 1981 р. по 2012 р. працювала на посаді викладача на кафедрі іспанської філології та кафедрі романських мов.

Професійна кар'єра
Яковлева Тамара Вікторівна має великий досвід роботи з іспанською мовою за кордоном: з 1986 р. по 1988 р. працювала технічним перекладачем в Республіці Куба та з 1993 р. по 1995 р. працювала в Посольстві України в Аргентинській Республіці.
Працює на посаді старшого викладача кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Курси, які викладає
Викладає практику усного і писемного мовлення та теоретичні дисципліни (теоретична фонетика, теоретична граматика іспанської мови, історія іспанської мови, методика викладання іспанської мови).

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про кафедру

Кафедра методики викладання іноземних мов була створена відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова та наказу ректора № 506 від 08 вересня 2017 року. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко.
На кафедрі працюють досвідчені науковці, філологи та методисти, викладачі з великим досвідом роботи у вищій школі та фаховій підготовці майбутніх викладачів з іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської, італійської).

У своїй діяльності колектив кафедри спирається на свій інтелектуальний потенціал. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних дисциплін з англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов на І-ІV курсах бакалаврату, а також на І та ІІ курсах магістратури спеціальності «Філологія» та «Середня освіта» (денне, вечірнє та заочне відділення).


Опис дисциплін

Дисципліни

1 курс
Практика усного та писемного мовлення англійської мови
Практична фонетика іноземної мови
Практична граматика іноземної мови
2 курс

Лінгвокраїнознавство 
Лінгвокультурологія
Практика усного та писемного мовлення англійської мови
Вступ до МВАМ 
3 курс  
Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
4 курс 
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
Теоретична фонетика іноземної мови 
Теоретична граматика іноземної мови
Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
5 курс
Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Вибіркові дисципліни

2 курс в III семестрі – Морфологічні аспекти практичної граматики першої іноземної мови (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
2 курс в VI семестрі – Лінгвокульторологія (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в V семестрі – Актуальні проблеми сучасної граматики англійської мови (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в V семестрі – Технологія тестування знань іноземної мови (Схід, АН, ФІН, АУ –денна форма навчання);
3 курс в VI семестрі – Інноваційні технології у методиці навчання іноземних мов (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в VI семестрі – Основні пед. досліджень ( Методика викладання іноземної мови) (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
4 курс VIII – Формування професійної майстерності вчителів іноземної мови у початковій школі (Схід, АН, ФІН, АУ –денна форма навчання).

Новини

ІХ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція

 

26 листопада 2019 року відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція " Мовний та навчальний простір у країнах світу". Об 11.00 в ауд. 6-7 (вул. Тургеневська, 8/14) проходило пленарне засідання. З науковими доповідями на пленарному виступали Зюбан Анастасія, Ромасевич Дарія, Гребенюк Анастасія, Сутиріна Марія, Ковальська Владислава, Буділовська Ктерина та Миронець Катерина. 
Робота секційних засідань проводилася після пленарного та за розкладом програми конференції. В конференції прийняло участь 199 студентів.

пленарне

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DLL - Deutsch Lehren Lernen

фото

Нещодавно викладачі нашої кафедри відвідали захід, присвячений новій міжнародній програмі DLL - Deutsch Lehren Lernen, яка направлена на підвищення кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови як іноземної та грунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови.
Мета програми.
Актуалізація та розширення знань, отриманих під час професійного навчання, подальший розвиток методичної компетенції та оволодіння додатковою кваліфікацією.
У програмы увага зосереджується на учнях, як головних дійових особах, та основоположних елементах навчального процесу. Завдяки добірці відеоматеріалів із уривками занять і так званим проектам практичних досліджень вчителі та викладачі німецької мови отримуть практичні знання, які вони можуть використовувати на своїх заняттях.
DLL ist ein Fort- und Weiterbildungsprogramm des Goethe-Instituts. Es wurde nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand des Fachs Deutsch als Fremdsprache entwickelt und integriert einen innovativen fortbildungsdidaktischen Ansatz – die Aktionsforschung. DLL orientiert sich an den Anforderungen der Lehrkräftequalifizierung und entspricht den internationalen Qualitätsstandards der Lehrerfortbildung.

 

День працівника освіти


Уже другий рік кафедра методики викладання іноземних мов під керівництвом Віти Валентинівни Ніколаєнко, заручившись допомогою декана факультету Алли Анатоліївни Зернецької та зам. декана Ірини Ігорівни Овчиннікової, провела День вчителя на факультеті іноземної філології! Дякуємо кафедрам факультету та студентам за чудове свято, веселі емоції та безмежний креатив. Сподіваємося, що надалі ми будемо підтримувати цю традицію та святкувати разом зі студентами, проходити конкурси та отримувати нагороди. Вітаємо ще раз всіх працівників освіти з професійним святом, бажаємо успіхів у викладацькій діяльності, творчої наснаги та терпіння!

фотофото


English Speaking Club

30 вересня 2019 року відбулася зустріч студентів 1курсу НПУ ім. М.П. Драгоманова з носіями мови. Наші студенти отримали корисний досвід спілкування та практикувалися в розмові англійською мовою.  

Наступна зустріч відбулася 17 жовтня 2019 року. Студенти отримали нагоду дізнатися про освіту за кордоном, поспілкуватися з носієм мови та отримати хорший досвід.
English Speaking Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото

 

Студенти на практиці у школі

Практика студентів

Під керівництвом викладачів кафедри методики викладання іноземних мов студенти факультету іноземної філології успішно проходять практику у школах Києва.
практика

Перший день Вчителя

Цього року наші студенти факультету іноземної філології святкували день Вчителя в школі під час практики.

фотоВсеукраїнська науково-практична конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах»

4-5 квітня 2019 року на базі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова була проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах».
конференція
конфереенція

 

Міжнародна конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти»

 Міжнародна конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти»

конференція

 

22 листопада 2018 року відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти». Об 11.00 в ауд. 6-7 (вул. Тургеневська, 8/14) проходило пленарне засідання. Робота секційних засідань проводилася після пленарного та за розкладом програми конференції. В конференції прийняв участь 121 студент.

 

 

 

 

 

Методичний семінар “Assessment of Grammar Skills”

Методичний семінар “Assessment of Grammar Skills”

семінар

книги

26 вересня 2018 року відбувся методичний семінар, організований Ukrainian Association for Language Testing and Assessment під назвою “Assessment of Grammar Skills”. Семінар проводила проф. Квасова О. Г. – президент Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA.

 

 

 Студентам

Інформація для студентів

Терміни передзахисту бакалаврських та магістерських робіт у 2019-2020 році.

Терміни передзахисту бакалаврських та магістерських робіт у 2019 році.

Контакти

Адреса: 01601 Київ, вул. Тургенівська, 8-14, 5 поверх, к. 5-9.
Телефон кафедри: +38 044 486-88-36
Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перспективи розвитку

Кафедра поставила головне завдання пошуку нових підходів до організації та утримання викладання методики на високому рівні, розглядаючи її як основну ланку в системі психолого-педагогічної та спеціальної підготовки студентів.
Кафедра цілеспрямовано реалізує комплексний підхід до системи навчання студентів провідною з одного боку до інтеграції спеціальних прикладних і теоретичних дисциплін, з іншого - до взаємопроникнення методичних, педагогічних і психологічних знань студентів. Втілюючи в життя ідею неперервної педагогічної освіти, кафедра вирішує завдання організації та проведення всіх видів педагогічної практики на 3-4 курсах бакалаврату, та 1-2 магістратури. Здійснюється тісний зв'язок зі школами та вчителями міста: проводяться шкільні олімпіади, спільні конференції, методичні семінари.
Метою роботи кафедри в 2018-2022 роках стане оновлення змісту форм організації пізнавальної діяльності учнів на уроці іноземної мови з використанням інформаційно-комунікативних технологій.
Дана мета може бути досягнута шляхом:
• збільшення інтелектуального потенціалу кафедри;
• впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
• інтегрованого взаємодії з іншими структурними підрозділами вузу (Інститут інформатики, Міжнародний відділ, Інститути та факультети вузу, Центр інформаційних технологій).
Реалізація зазначеної мети розвитку кафедри забезпечується вирішенням наступних завдань:
 Устаткування кафедри комп'ютерною технікою та необхідною літературою.
 Створення та постійне поповнення електронних баз даних з питань викладання іноземних мов.
 Запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов з використанням інноваційних методик та технологій навчання, удосконалення змісту і методів викладання іноземних мов;
 Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних комплексів;
 Створення і впровадження комп'ютерних навчальних програм для ефективної організації самостійної роботи студентів;
 Проведення наукових конференцій, круглих столів та семінарів-тренінгів з метою вдосконалення професійного рівня і обміну науково-методичною інформацією.
 Розвиток співробітництва з колегами ближнього і далекого зарубіжжя з метою розробки навчальних матеріалів, заснованих на нових принципах і підходах.
 Активізація меж кафедральних, між факультетських, міжвузівських та міжнародних навчально-методичних зв’язків.
 Удосконалення системи контролю знань студентів; розробка комп’ютерних тестів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, обов’язкове вчасне інформування студентів щодо їхніх навчальних досягнень та критеріїв їх оцінки.
 Створення електронної бази даних контрольно-вимірювальних матеріалів;
 Постійне підвищення професійного рівня викладачів: опанування сучасних методів навчання, обмін досвідом, інформаційна підтримка, відвідування методичних семінарів, регулярна робота кафедрального методичного семінару.


 

Кафедра загального мовознавства і германістики

Професорсько-викладацький склад

Корольова Алла Валер'янівна

АВ_фото.png

Корольова Алла Валер’янівна,

доктор філологічних наук,

професор, 

завідувач кафедри, 

нагороджена нагрудним знаком МОН України "Відмінник України"

Основні навчальні курси: “Загальне мовознавство”, "Історія лінгвістичних учень"  (для студентів магістратури факультету іноземної філології НПУ імені 
М. П. Драгоманова).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.053.15 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.05 – романські мови; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Керівник науково-дослідного фундаментального проекту "Германо-романо-слов’янський корпус аутентичних наукових текстів з лінгвоантропогенезу: розробка технологій нового покоління" (номер державної реєстрації: 0117U004901), що виконується за рахунок Фонду Державного Бюджету України (Режим доступу створеної електронної Бази даних Лінгвоантропогенез: https://allakor2008.wixsite.com/mysite).

Відповідальний редактор наукового журналу Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9 "Сучасні тенденції розвитку мов" (Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development)  URL: http://www.sjnpu.com.ua, що є фаховим виданням (реєстраційне свідоцтво № 8815 серія КВ від        01.06.2004 р.), (ISSN 2414-4797 (Print), ISSN 2523-4242 (Online)), яке індексується в наукометричних базах: Index Copernicus (ICV 2016: 52.80), дата включення – 2017 р.; Crossref, дата включення – 2018 р.; Ulrich’s Periodicals Directory, дата включення – 10 вересня 2018 р.; ERIH PLUS, дата включення – 10 вересня 2018 р.; Google Scholar, дата включення – 2018 р.

Член редколегії видавничого центру “Cambridge Scholars Publishing Ltd. Reg. No: 4333775; VAT No: 108280727” (URL: https://www.cambridgescholars.com/t/AdvisoryBoardAlla)

Голова секції (21) з проведення експертизи наукових досліджень «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні телекомунікації» Наукової ради МОН України з 2011 по 2015 рр.

Член секції (21) з проведення експертизи наукових досліджень «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні телекомунікації» Наукової ради МОН України з 2019 р.

Під науковим керівництвом професора А. В. Корольової підготовлено й захищено 30 кандидатських дисертацій і 4 докторські зі спеціальностей: 10.02.04 – германські мови; 10.02.15 – загальне мовознавство; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Основні наукові публікації:

Статті у накометричних базах Scopus / Web of Science

Korolyova A. V. (2018). Reconstruction of Early Migration Routes of Homo Populations // Logos. Klaipeda, 94. P. 159–166. (The Logos is indexed in Scopus, the Thomson ISI Arts and Humanities Citation Index, The Philosopher’s Index, CEEOL and EBSCO Pubishing).

Статті у накометричній базі Index Copernicus та ін. базах 

1. Корольова А. В. (2017). Принципи розробки Бази даних “лінгвоантропогенез”: концепція, структура і зміст // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. Вип. 15. С. 119–125.

2. Korolyova A. V. (2018). Combinatorial Syntagmatics: from the Theory of Valency to the Theory of Conceptual Integration // Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development. V. 17. P. 99111.

Статті у фахових виданнях України

1. Корольова А. В. (2014). Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості // Вісник КНЛУ. Серія: Філологія / гол. ред. А. В. Корольова. К.: Вид-во КНЛУ, 2014. Т. 17. № 2. С. 51–63.
2. Корольова А. В., Черхава О. О. (2015). Феномен реконструкції у класичній лінгвокомпаративістиці // Проблеми зіставаної семантики : зб. наук. пр. / відп. ред. А. В. Корольова. К. : Вид. центр КНЛУ. С. 128–135.
3. Корольова А. В. (2016). Полідисциплінарний неофункціоналізм сучасної лінгвістики: витоки, традиції, перспективи розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 13. С. 122–127.
4. Корольова А. В. (2016). Методи верифікації бінарного і масового спорідення мов (коментар ефективності методів 
М. Сводеша і Дж. Грінберга) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. ст. / відп. ред. А. В. Корольова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 14. С. 125-129.

Толчеєва Тетяна Станіславівна

Толчеєва Тетяна Станіславівна,

доктор філологічних наук,

професор

Толчеєва Тетяна Станіславівна закінчила факультет англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов в 1993 р., має кваліфікацію вчителя англійської та французької мов.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2010 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Співавтор підручника за модульно-рейтинговою технологію навчання "Ділова англійська мова" (Гриф МОН України).

Автор монографії "Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості". Керує підготовкою аспірантів, є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.053.15 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика, є членом спеціалізованої вченої ради  Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.04 – германські мови; 10.02.15 – загальне мовознавство.

З вересня 2018 року професор Толчеєва Т. С. очолює кафедру романо-германської філології.

Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Виступає офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій, керує магістерськими дослідженнями студентів.

Балабан Олена Олександрівна

 Балабан

Балабан Олена Олександрівна,

кандидат філологічних наук,

доцент

Освіта:

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Спеціальність – “Англійська та французька мови”
Кваліфікація – вчитель англійської та французької мов
Аспірантура: захищено дисертацію на тему “Метафора як семантична універсалія”, спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство
Докторантура: робота над дисертаційним дослідженням "Типологія когнітивно-семантичних універсалій в споріднених мовах", спеціальність "035 Філологія (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство)".

Навчальні дисципліни:
Теоретична фонетика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Моваі література (англійська).
Теоретична граматика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Теорія і практика перекладу, ОР «Магістр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Лексикологія англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Стилістика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).
Практика усно-писемного мовлення, ОР «Магістр», спеціальність 
спеціальність 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (англійська).

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:

1. Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студ. факультетів ін. мов. – Винниця: Нова книга, 2009. – 232 с.
2. Алєксєєва І. О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2007. – 328 с.
3. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448 с.
4. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 528 с.
5. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 240 с.

Наукова робота:
Статті у наукометричних базах Scopus, Web of Science та ін.
1. Балабан О. О. Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам’яті людини // Психолінгвістика: зб. наук. пр. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Вип. 21(2). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. С. 12-26. (Web of Science).

Статті у фахових виданнях України:
1. Балабан О. О. Типологія та систематизація семантичних універсалій та когнітивний підхід до їх вивчення // Науковий часопис “Кременецькі компаративні студії”. Вип. 7. Т. 2. Кременець, 2017. С. 15-21. ISSN 2311-262X
2. Балабан О. О. Метафорична модель як універсальна категорія пізнання дійсності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових праць. Вип. 16. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 12-20. ISSN 2414-4797 (print), ISSN 2523-4242 (online)
3. Балабан О. О. Парадигмальна хронологія дослідження когнітивно-семантичних універсалій // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. № 8. Т.1. Дрогобич. 2017. С. 11-16. ISSN 2312-6353
4. Балабан О. О. Матрична модель як універсальний спосіб репрезентації понять у споріднених мовах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: збірник наукових праць. Вип. 165. Кропивницький: Вид-во «КОД», 2018. С. 203-210. ISSN 2522-4085 (online), 2522-4077 (print)
5. Балабан О. О. Методи та прийоми дослідження когнітивно-семантичних універсалій у споріднених мовах // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”: збірник наукових праць. Вип. 1(69). Ч. І. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. С. 26-30. ISSN 2519-2558
6. Балабан О. О. Лексичне значення vs смисл: від філософської референціальності до когнітивізму // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал. Вип. 1(15). Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2018. С. 14-20. ISSN 2307-633X
7. Балабан О. О. Концепт як когнітивно-семантична універсалія в споріднених мовах // Закарпатські філологічні студії. № 3/2018 Т.1. Ужгород, 2018. С. 158-162.

Участь у конференціях різних рівнів:
1. Scientific and Professional conference “Urgent problems of philology and linguistics”, 29th of October, Budapest.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження», 20-21 жовтня 2017 р., м. Люблін, Республіка Польща, Університет Марії Кюрі-Складовської.
3. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 22-23 березня 2018 р., м. Кропивницький.
4. VIII Международная научная конференция «Лингвистические, дидактические и социокультурные аспекты функционирования языка», 3-4 мая, Вильнюс, Литва, Литовский Эдукологический университет.
5. ХІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології», 12 травня 2018 р., м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.

Організаційно-виховна робота зі студентами:
Здійснюю керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

 

Качанов Валерій Іванович

Качанов Валерій Іванович

кандидат військових наук

доцент

Освіта:
Харківське вище танкове командне училище
Національна академія оборони України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Спеціальність – “Мова і література (англійська)”
Кваліфікація – вчитель англійської мови

Навчальні дисципліни:
“Друга мова (англійська)” та “Граматика другої іноземної мови”, для студентів 2-го курсу ОР “Бакалавр” (група 2нісСОФ1), які навчаються за спеціальностями 035.043. Філологія. Германські мови та літератури (німецька), 035.052. Філологія. Романські мови та літератури (італійська), 035.055. Філологія. Романські мови та літератури (французька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька, італійська, французька) 
“Друга мова (англійська)”, для студентів 3-го курсу ОР “Бакалавр” (група 3нСОФ), які навчаються за спеціальностями 035.043. Філологія. Германські мови та літератури (німецька), 035.052. Філологія. Романські мови та літератури (італійська), 035.055. Філологія. Романські мови та літератури (французька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька, італійська, французька)
“Друга мова (англійська)”, для студентів 4-го курсу ОР “Бакалавр” (група 4фін1), які навчаються за спеціальностями 035.043. Філологія. Германські мови та літератури (німецька), 035.052. Філологія. Романські мови та літератури (італійська), 035.055. Філологія. Романські мови та літератури (французька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька, італійська, французька)
“Практика усного і писемного мовлення”, для студентів 3-го курсу ОР “Бакалавр” (група 3раСОФ), які навчаються за спеціальностями 035.034. Слов’янські мови та літератури, 014.02. Середня освіта. Мова і література
“Практика усного і писемного мовлення”, для студентів 4-го курсу ОР “Бакалавр” (група 41ра), які навчаються за спеціальностями 035.034. Слов’янські мови та літератури, 014.02. Середня освіта. Мова і література

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:
1. New English File (Clive Oxenden, Christina Latham-Koening – Oxford University Press)
2. Face2Face (Chris Redston, Gillie Cunningham – Cambridge University Press)
3. Upstream (Virginia Evans, Bob Obee – Express Publishing)
4. Grammarway (Jenny Dooley, Virginia Evans – Express Publishing)
5. English Grammar in Use (Raymond Murphy – Cambridge University Press)

Наукова робота:
Тези доповідей
1. Качанов В. І. Корпусна методологія у вивченні іноземних мов // Програма і матеріали І Міжнародної науково-прикладної конференції (засобами Інтернет-конференц-зв’язку) “Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління”, 25 квітня 2018 р. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 29.

Участь у конференціях різних рівнів
1. Науково-практичний семінар “Principles of scientific research and terror management theory”, 16-20 березня 2015 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.
2. Методично-практичний семінар “Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови”, 27 березня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
3. Міжнародна науково-прикладна конференція (засобами відео-Інтернет зв’язку) “Корпусна лінгвістика: розробка технологій нового покоління”, 25 квітня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
4. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова у 2017 р., 16-18 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.

Організаційно-виховна робота зі студентами:
1. Проведення Осінньої Толоки (для студентів факультету іноземної філології) – 27 вересня 2018року.
2. Виховна година до Дня захисника України для студентів 2-3 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)” – 12 жовтня 2018 року.

Машкіна Олена Миколаївна

mashkina

Машкіна Олена Миколаївна,

кандидат філологічних наук

старший викладач

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006 р., факультет іноземної філології

Спеціальність - німецька та англійська мови

Кваліфікація - викладач німецької мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: захистила кандидатську дисертацію на тему: "Відображення перцептивно-комунікативного комплексу “Переговори з Японією в середині ХІХ ст." у російській, англійській та французькій мовній свідомості", спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство, 2012 р.

Навчальні дисципліни:
Друга мова (німецька), ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)», ОР «Магістр»спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»
Практика перекладу з другої мови, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»
Граматика другої мови ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)»
Академічне письмо, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)».

Навчально-методичне забезпечення:

Друга мова (німецька)
1. Krenn W. Motive A2: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Lektion 9-18 / , Wilfried Krenn, Herbert Puchta – 2015, Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
2. Krenn W. Motive A2: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Lektion 9-18. – Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
3. Krenn W. Motive В1: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Lektion 9-18 / , Wilfried Krenn, Herbert Puchta – 2015, Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
4. Krenn W. Motive В1: Kompaktkurs DaF.Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Lektion 9-18. – Hueber Verlag, 2015 – 104 s.
3. Gottstein-Schramm B. Schritte Übungsgrammatik. – Hueber Verlag, 2010. – 104 s.
4. Jin F. Lextra Deutsch als Fremdsprache. Grammatik. Kein Problem: A1/A2. Übungsbuch. – Cornelsen Verlag, 2011– 96 s.
5. Jin F. Grammatik aktiv A1-B1. – Cornelsen Verlag, 2018– 254 s.
6. H. Földeak Wörter und Sätze. Deutsch üben 11. – Hueber Verlag, 2007 – 216 s.
7. Bunk G. J. S Phonetik aktuell. - Hueber Verlag, 2010. – 88 s.
8. Jin F. Grammatik aktiv B2-C1. – Cornelsen Verlag, 2018– 312 s.
9. Hering A. EM Übungsgrammatik (neu): Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch (neu). – Hueber Verlag, 2008 – 249 s.

Граматика другої мови
1. Duden 04. Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch: Band 4 (Duden - Deutsche Sprache in 12 Bänden). – Dudenverlag, 1995. – 862 s.
2. Gottstein-Schramm B. Schritte Übungsgrammatik. – Hueber Verlag, 2010. – 104 s.
3. Jin F. Lextra Deutsch als Fremdsprache. Grammatik. Kein Problem: A1/A2. Übungsbuch. – Cornelsen Verlag, 2011– 96 s.
4. Jin F. Grammatik aktiv A1-B1. – Cornelsen Verlag, 2018– 254 s.
5. H. Földeak Wörter und Sätze. Deutsch üben 11. – Hueber Verlag, 2007 – 216 s.
6. Jin F. Grammatik aktiv B2-C1. – Cornelsen Verlag, 2018– 312 s.
7. Hering A. EM Übungsgrammatik (neu): Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch (neu). – Hueber Verlag, 2008 – 249 s.

Практика перекладу з другої мови

1. Frank A. P. Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, 2 Bände. – Berlin:Erich Schmidt Verlag, 1993. – 455 s.
2. Максимчук В.С. Практикум з перекладу. Німецька мова : [навч. посіб. для студентів дистанційного навчання] / В.С. Максимчук, К.Г. Смирнова. – К.: Університет «Україна», 2007.– 351 с.
3. Кияк Т. Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. –592с.
4. . Коптілов В. Першотвір і переклад: роздуми і спостереження.– Київ: Дніпро, 1972.- 215 с. 9.
5. Коптілов В. Теорія і практика перекладу.– Київ: Юніверс, 2002.– 280 с.
6. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512 с.
7. Кучер, З. І. Практика перекладу [укр./нім.]. : Підручник для ВНЗ / З. І. Кучер [та ін.] ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 464 с.

Академічне письмо
1. Bailey, S. (2011). Academic Writing: A Handbook for International Students (3ed.). New York, NY: Routledge. Retrieved from http://cw.routledge.com/textbooks/bailey/
2. Burke, J. (2014). Academic Vocabulary List. Retrieved from http://www.englishcompanion.com/pdfDocs/acvocabulary2.pdf
3. Dyrud, M. A. (2016). Writing for publication. Proceedings of the 2016 IAJC-ISAM International Conference, pp. 1–11. Retrieved from http://cd16.iajc.org/wp-content/uploads/Camera-ready-papers/054-x-16___Writing%20for%20Publication%20_REVISED--Dyrud_.pdf
4. Englander, K. (2014). Writing and Publishing Science Research Papers in English: A Global Perspective. New York, NY: Springer.
5. Hartley, J. (2008). Academic Writing and Publishing: A Practical Guide. – New York, NY: Routledge. Retrieved from http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf
6. Lynch, T., & Anderson, K. (2013). Grammar for Academic Writing. Edinburgh, UK: University of Edinburgh. Retrieved from http://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/grammar_for_academic_writing_ism.pdf
7. Norris, C. B. (2016). Academic Writing in English. Helsinki, Finland: University of Helsinki. Retrieved from http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/AcadWrit.pdf
8. Strongman, L. (2013). Academic Writing. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing. Retrieved from http://www.cambridgescholars.com/download/sample/57675

Деревянко Марина Миколаївна


Деревянко Марина Миколаївна

старший викладач

Освіта:
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1985 р., факультет англійської мови.
Спеціальність: англійська та французька мови.
Кваліфікація: вчитель англійської та французької мов.

Навчальні дисципліни:
Практична фонетика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)», «Мова та література» (англійська, українська)», «Переклад» (англійська).
Практична граматика англійської мови, ОР «Бакалавр», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)», «Мова та література» (англійська, українська.
Практика усно-писемного мовлення, ОР «Магістр», спеціальність «Мова та література (англійська, українська)», спеціальність «Мова та література (англійська, польська)».

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:
Практична фонетика англійської мови
1. Паращук В.Ю. Практична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студ. факультетів ін. мов / Валентина Юліївна Паращук. – Винниця: Нова книга, 2009. – 267 с.
2. Практическая фонетика английского языка : [учеб. для студ. ин-тов и фак. ин. языков] / М. А. Соколова, К. П. Гинковт, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова. – М.: Гум. изд. центр «Владос», 1996. – 286 с.
3. Антипова А. М. Хрестоматия по практическому курсу фонетики английского языка для студентов IV и V курсов дневного отделения. -М., 1975.-252 c
4. Мечникова. - О .: Астропринт, 2003. - 133 с.
5. Бровченко Т.О., Бант І. Н. Фонетика англійської мови. - К., 1964. - 270 с.
6. Дикушина О. И. Фонетика английского языка : Практический курс. - М. - Л.: 1965. - 202 с

Практична граматика англійської мови
1. Алєксєєва І.О. Курс практичної граматики сучасної англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2007. – 328 с.
2. Иванова И.П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.
3. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. – Л., 1971.
4. Хлебникова И.Б. Основы английской морфологии. – М., 1994.
5. Morokhovskaya E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – Kiev: Vysca Skola, 1984.

Практика усно-писемного мовлення
1. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Advanced. Student’s Book. – Oxford University Press. 171 p.
2. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Advanced. Work Book. Oxford University Press. 89 p.
3. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Advanced. Teacher’s Book. – Oxford University Press. 242 p.
4. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. – Edinburgh: Longman. - 1997. – 304 p.

Наукова робота:

Статті у фахових виданнях України

1. Деревянко М. М. Динаміка організації самостійної роботи студентів на заняттях з практичного курсу іноземної мови // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - Вип. 14. - С.107-111.
2. Деревянко М. М. In The Morning, Present Simple, Present Continuous // Англійська мова: підручник за модульно –рейтинговою технологією навчання / за заг. ред. А. В. Корольової: у 6-ти частинах. - Ч.1.- К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - С.15-17.Участь у конференціях різних рівнів

1. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова у 2016 р., 18 травня 2017 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.
2. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова у 2017 р., 16-18 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.

Організаційно-виховна і наукова робота зі студентами:
Здійснюю керівництво курсовими та бакалаврськими роботами студентів.
Урочистості до Дня знань (для студентів 1 курсу НПУ імені М.П. Драгоманова).
Виховний захід “Святкування Дня вчителя у всьому світі”, присвячений Дню вчителя, для студентів 4 курсу спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) 035.05 Романські мови та літератури (італійська мова, іспанська мова, французька мова)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Святкування Дебюту першокурсника (для студентів першого курсу факультету іноземної філології).
Виховний захід “Українська мова в англомовних країнах”, присвячений Дню української мови, для студентів 5 курсу з додатковою спеціальністю “035.01 –Філологія. Українська мова і література” та “014.01 – Середня освіта (українська мова і література)”.
Виховний захід, присвячений святкуванню “Thanksgiving Day” для студентів 2-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Підготовка стінівок та проведення конкурсу “Кращий перекладач” до Дня англійської мови (для студентів 1-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”).
Виховний захід Shakespeare’s Day, приурочений до дня народження В. Шекспіра, для студентів 2-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Виховний захід “Традиції святкування Великодня в Україні та англомовних країнах” для студентів 1-3 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.
Участь у заходах в м. Києві до Дня Європи в Україні.
Підготовка мультимедійних презентацій про видатних лінгвістів до Дня філолога для студентів 3-4 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література) та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”.

Позніхіренко Юлія Іванівна

Позніхіренко Юлія Іванівна,

 кандидат філологічних наук

доцент

Освіта:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Спеціальність – “Мова і література”
Кваліфікація – викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури
Аспірантура: захистила дисертацією на тему “Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультурного простору України та англомовних країн (на матеріалі назв закладів харчування)”, спеціальність “035 Філологія (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство)”.

Навчальні дисципліни:

Практична фонетика англійської мови, ОР “Бакалавр”, спеціальністей: 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (російська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька).
Практична граматика англійської мови, ОР “Бакалавр”, спеціальністей: 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (російська).
Практика усного та писемного мовлення, ОР “Бакалавр”, спеціальністей: 035.041. Філологія. Германські мови та літератури (англійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (російська).
Друга мова (англійська) ОР “Бакалавр”, спеціальність: 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька), 014.02. Середня освіта. Мова і література (італійська), 014.02. Середня освіта. Мова і література (французька)

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:

Практична фонетика англійської мови
1. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка / Соколова М.А.: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 384 с.
2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. І курс: Учеб. для студ. пед. вузов / под ред. Аракина В.Д. – 5-е изд., испр. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с.
3. Михальчук В.А. Практическая фонетика английского язика / В.А. Михальчук, М.В. Лысенко // С.Петербург, Изд. дом «Книжний мир», 2001. – 456 с.
4. Kelly G. How to Teach Pronunciation. – Pearson Education Limited. Harlow. England, 2000. – 154 p. 
5. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation. Laver J. Principles of Phonetics. – Cambridge University Press. 1995. 

Практична граматика англійської мови
1. Черноватий Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – Том 1. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 288 с.
2. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – К.: Освіта, 1995. – 320 с.
3. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка (на англ. языке) / В.Л. Каушанская. – М.: Страт, 2000 – 320 с.
4. Headway Intermediate. English Course. – Liz & John Soars. – Oxford University Press. – NY, 1996.
5. English Grammar In Use. – Raymond Murphy. – Cambridge University Press. – NY, 1988.

Практика усного та писемного мовлення 
1. New English File Upper-Intermediate: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008
2. New English File Advanced: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008
Друга мова (англійська):
1. New English File Upper-Intermediate: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008
2. New English File Advanced: Student’s Book, Workbook, 3rd edition. – Oxford University Press. – USA, 2008

Наукова робота:

Статті у фахових виданнях України
1. Позніхіренко Ю.І. Критерії виявлення мотивації назв закладів харчування в українській та англійській мовах. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць / за ред. А.В. Корольової. К. : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 15. С. 184–189. ISSN: 2414-4797
2. Познихиренко Ю.И. Мотивационная база эргонимов Украины. Science and education a new dimension : Philology / Managing editor: Barkáts N. Budapest, 2017. С. 50–54. ISSN: 2308-1996
3. Позніхіренко Ю.І. Мотивувальні ознаки функціонування ергонімів. Світ мови – світ у мові : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. Тези доповідей / за заг. ред. Ю.В. Кравцової. К. : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 143–145. ISBN: 978-966-931-129-0.

Участь у конференціях різних рівнів

1.Міжнародна наукова-практична конференція “Сучасні лінгвістичні парадигми: дослідження та викладання ” 23 листопада 2014 р., м. Горлівка, Горлівський інститут іноземних мов.
2. IV Міжнародна наукова конференція “Світ мови – світ у мові”, 26-27 жовтня 2017 р., м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.
3. Міжнародна науково-прикладна конференція (засобами відео-Інтернет-конференц-зв'язку) “Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління” 25 квітня 2018 р., м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

4. Звітно-наукова конференція “Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету” за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова у 16-18 травня (2014-2018 р.), м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова.

Організаційно-виховна робота зі студентами:

1. Участь у засіданнях, нарадах, методичних семінарах та обговореннях актуальних проблем науки кафедри загального мовознавства і германістики.
2. Участь у підготовці і проведенні урочистості до Дня знань (для студентів 1 курсу НПУ імені М.П. Драгоманова). 
3. Проведення організаційно-виховної години зі студентами 1-го курсу спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)” на тему “Education”.
4. Організація, підготовка і проведення тематичного вечора присвяченого святкуванню “Haloween”, для студентів 1-3 курсів спеціальностей “035 – Філологія (мова і література)” та “014 – Середня освіта 014.02 Середня освіта (мова і література)”. 
5. Участь у підготовці і проведенні урочистості до дня Випуску магістрів (для студентів 6 курсу факультету іноземної філології).

Карлова Вікторія Олександрівна

Карлова

Карлова Вікторія Олександрівна,

викладач  кафедри загального мовознавства і германістики

У 2013 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Філологія» і здобула кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури. У 2013 році виграла конкурс "Найкращий магістр - 2013".

У 2014 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» і здобула кваліфікацію управителя з адміністративної діяльності.

3 2013 року – викладач кафедри загального мовознавства та германістики Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2016 року - аспірант кафедри загального мовознавства та германістики.(Філологія)

Основні навчальні дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови)», 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та іноземна мови)», 8.02030302 «Мова і література (англійська та українська мови)»: «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Практика усного та писемного мовлення», «Основи мовленнєвої комунікації».

Наукові й навчально-методичні праці:

Карлова В. О. Інноваційні методи навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі / В. О. Карлова // Науковий часопис. – 2015. – № 16. – С. 99-103. – Бібліогр.: 8 назв.

Карлова В. О. Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог. // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції “Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог- 2014”.- Київ, вид. НПУ імені М. П. Драгоманова.
 С. 62-65 .

Англійська мова: підручник для студентів вищих навчальних закладів. (для рівня В 1+):у 5 ч. Ч. 5.За заг. проф. Т. С. Толчеєвої. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.-218 с.

Англійська мова: підручник для студентів вищих навчальних закладів. (для рівня В 1+):у 5 ч. Ч. 4.За заг. проф. Т. С. Толчеєвої. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.-166 с.

Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. (для рівня B 1+) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах. – Ч. 3. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. –  205 с.

Всеукраїнська науково-методична конференція «Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог», Київ, 2014

Відповідальна за охорону праці на кафедрі та відповідальна за підготовку навчальних і робочих програм 2 та 4 курсу напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови)» з дисципліни: «Друга іноземна мова (англійська)»; відповідальна за навчальні та робочі програми 4-5 курсів з дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та іноземна мови)».

Історія кафедри

Кафедру загального мовознавства і германістики було створено 1вересня2011 року (наказ № 392 від 25 серпня 2011 року НПУ імені М. П. Драгоманова). З 2011 по 2015 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Толчеєва Тетяна Станіславівна. З вересня 2015 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.

Викладання дисциплін забезпечують 10 викладачів – доктор філологічних наук, проф. Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, проф. Толчеєва Тетяна Станіславівна, кандидат філологічних наук, доцент Балабан Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, викладач Машкіна Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач Коваленко Наталія Миколаївна, доцент Гладка Ірина Анатоліївна, викладачі Позніхіренко Юлія Іванівна, Довбня Ганна Олександрівна, Бінецька Дар’я Ігорівна, Карлова Вікторія Олександрівна.

Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

1)     підвищення ефективності та якості навчання;

2) забезпечення лінгвістичної підготовки сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, мультимедійними продуктами.

Кафедра забезпечує викладання теоретичних дисциплін з «Ділової іноземної мови», «Методики викладання іноземної мови у ВШ», «Історії англійської мови», «Теоретичної фонетики», «Теоретичної граматики», «Лексикології» та «Стилістики», «Лінгвокраїнознавство», а також практичні курси англійської та німецької мов як другої іноземної.

З нагоди відкриття кафедри було створено Мультимедійний центр, який отримав назву «LogoStar». Для того, щоб викладачі Інституту могли ефективно використовувати інтерактивну дошку на своїх заняттях, кафедра спільно з Інститутом новітніх технологій в освіті провели науково-методичний семінар «Застосування мультимедійних засобів в процесі навчання іноземній мові у вищій школі», де викладачі мали змогу навчитися використовувати інтерактивні технології в навчальному процесі. На підтвердження цього учасники семінару отримали відповідні сертифікати.

Викладачі створили мультимедійні фільми, які апробовують під час викладання практичного курсу англійської та німецької мов, теоретичних дисциплін, а також під час наукової роботи студентів, підготовки написання магістерських робіт та їх захисту.

Викладачами створено чимало підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів Інституту іноземної філології. У навчальному процесі викладачі кафедри використовують новітні методики викладання іноземних мов, принципи науковості, об’єктивності, наступності, системності.

Протягом 2012–2015 рр. під загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Толчєєвої Т.С. вийшли чотири з п’яти частин кафедрального підручника, затвердженогоМіністерством освіти та науки України «Англійська мова. WaytofluentEnglish».

Викладачі здійснюють керівництво курсовими роботами, виробничою практикою студентів 5 курсу, магістерськими роботами студентів та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика. На кафедрі також функціонує докторантура зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Керівництво написанням кандидатських дисертацій здійснюють професори, доктори філологічних наук, провідні фахівці в галузі загального, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, які є працівниками національних вишів та академічних установ України.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-2.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 84 79.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офійний сайт кафедри: http://www.kzmg.npu.edu.ua

 

 

 

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу

Викладачі

Леміш Наталія Євгенівна

Lemish 1

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов

       У 1994 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та іспанська мови».

У 1994 р. працювала вчителем англійської мови в загальноосвітній школі № 15 м. Бердянська.

1994 – 1995 рр. – викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту.

1995 – 2001 рр. – викладач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління.

2000 – 2001 рр. – закінчила факультет післядипломної освіти АРІУ; спеціальність: Менеджмент організацій.

2001 – 2008 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов Приватного вищого навчального закладу «Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ».

2004 – 2011 рр. – перекладач служби референта ВАТ «АЗМОЛ»,
м. Бердянськ.

18 лютого 2009 р. в Донецькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С.П. Денисова).

2009 – 2010 рр. – доцент кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

2010 – 2011 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

20 січня 2011 р. Н.Є. Леміш присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (атестат доцента 12ДЦ № 026747).

2011 – 2012 рр. – доцент кафедри романо-германської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

Серпень – жовтень 2012 р. – завідувач кафедри романо-германської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

2012 – 2015 рр. – докторантка кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

3 грудня 2015 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистила докторську дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських і слов’янських мовах : зіставно-типологічний аспект»; спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор С.П. Денисова).

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

Березень – липень 2016 р. – завідувач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

З 31 серпня 2016 р. – в.о. завідувача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Має більше 50 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії та 3 навчальних посібники.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, когнітивний і семантичний синтаксис, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство. 

Останні публікації: 

1 Леміш Н.Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : [монографія] / Н.Є. Леміш. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 508 с.

2.  Lemish N. Structural schemes to represent causal complex dominants in Dutch / N. Lemish // European Research : Scientific Journal. 2015. № 3 (4). P. 7275. ISSN 2410-2873.

3.  Леміш Н.Є. Прототипні вертеральні типи каузальності у мовах германської, романської та слов’янської груп / Н. Є. Леміш // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 12. — С. 244—252.

4.  Леміш Н.Є. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу причина в різносистемних мовах / Н.Є. Леміш // Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : [матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.], (Вінниця, 25 бер. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ВТЕІ КНТЕУ. — Вінниця : Центр підготовки наук. та навч.-метод. видань ВТЕІ КНТЕУ, 2016. С. 58—62.

5. Леміш Н.Є. Засоби експлікації лінгвопрагматичних прийомів в англійськомовному технічному дискурсі / Н.Є. Леміш // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : [матеріали Міжунівер. Круглого столу з міжнародною участю], (Одеса—Дрогобич, 8 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. —
С. 100101.

6.   Леміш Н.Є. Базові параметри теорії міжкультурної комунікації Е.Т. Холла / Н.Є. Леміш // Мова і література в контексті сучасної освіти : [матеріали Міжвуз. наук.-метод. семінару], (Мелітополь, 13 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. — 2016. — С. 7479.

7. Леміш Н.Є. Прототипи каузального комплексу у споріднених мовах: зіставний аспект / Н.Є. Леміш // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : [матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.], (Бердянськ, 19—20 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т. — Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 143146.

Зернецька Алла Анатоліївна

2015 1120 01 аДекан Факультету іноземної філології, професор, доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук.

Вищу освіту здобула в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) зі спеціальності «Англійська і російська мови та література». 

Трудову діяльність розпочала в 1981 р. як викладач Державного педагогічного інституту іноземних мов і продовжувала працювати в цьому ж навчальному закладі після його перейменування на Київський національний лінгвістичний університет. 

1992 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання іноземної (російської) мови – та отримала ступінь кандидата педагогічних наук. 2015 року  захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.02 - російська мова  – та отримала ступінь доктора філологічних наук. Сфери наукових інтересів: прикладна та структурна лінгвістика, методика викладання іноземних мов. 

З 2003 року працює в Факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У січні 2012 р. очолила кафедру іноземних мов. Викладає теоретичні та практичні дисципліни на І-V курсах як студентам-філологам, так і нефілологам, керує дипломними та магістерськими роботами студентів, дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів, опонує кандидатські дисертації, рецензує навчальні посібники, що претендують на здобуття грифу МОН України, є автором понад 100 наукових праць, в тому числі підручників та навчальних посібників.

А. А. Зернецька є знаним фахівцем з методики викладання іноземних мов в Україні та за її межами. Вона регулярно бере участь у науково-практичних конференціях різного рівня, виступає організатором багатьох із них, була організатором багатьох міжнародних конференцій.

Алексєєва Ольга Миколаївна

Alex

Кандидат філологічних наук, доцент. У 2002 році отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови та літератури» за спеціальністю «Мова та література (англійська)». У 2002-2003 році перебувала на стажуванні у США. Кандидат філологічних наук з 2011 року (спеціальність - 10.02.17 порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу з 2013 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації складає більше ніж 10 років. В НПУ ім. М. П. Драгоманова працює з 2006 року. Ольга Миколаївна викладає лекційні курси «Практичний курс перекладу» для студентів ІІ курсу, «Усний двосторонній переклад» для студентів III курсу, та «Теорія і практика перекладу», «Порівняльна типологія», «Основи перекладацького скоропису», «Методологія перекладу» для студентів V курсу спеціальності «Переклад». Здійснює керування магістерськими роботами.

Алексєєва О. М. проходила стажування з лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича : «Принципи та практика проведення виборів у США» в 2008 році. Отримала сертифікат з методології викладання англійської мови в Києво-Могилянській академії, в ресурсному центрі від посольства США в 2014 році. Брала участь в літньому інституті з американознавства: «PromotingTransparentandAccountableLeadership» в 2015 році.

Алексєєва О. М. є автором 24 наукових праць. Підготовлені нею статті вийшли друком у провідних фахових наукових виданнях. 

Вайноренє Ірина Петрівна

IPV Старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології

   В НПУ ім. М.П. Драгоманова працює з 2004 року. Стаж педагогічної оботи у серелніх та вищих навчальних закладах складає більше 15 роківю Викладає наступні теоретичні та практичні дисципліни; "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)" (1 курс), "Граматика англійської мови" (2 курс), "Ділова іноземна мова (англійська)" (4 курс), "Філософія мови" (5 курс), керує магістерськими роботами та науковою роботою студентів (підготовка до участи в науково-практичних конференціях).

   Розробила програми з курсів "Ділова іноземна мова (англійська)", "Філософія мови". Уклала навчально-методичний комплекс курсу "Науковий стиль іноземної мови (академічне мовлення)" (2015)

     Проходила курси з підвищення кваліфикації в Американському навчальному ресурсному центрі під патронатом Посольства США в України (Києво - Могилянська Академія, 2014); була слухачем дистанційного курсу з пдвищення кваліфікації для викладачів англійської мови під патронатом Державного Департаменту США "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching" (Університет Орегону, США, 2015); була учасником науково - практичного семінару "Innovative Practices for Teachers", який поводився представниками RELO та Посольством США в України (Київ, 2016).

     Вайноренє І.П. є автором більше 10 наукових статей, серед яких "J. Austen's Heroes in Discourse of Modern Feminine Writing (Literary Analysis of C. Schine's Novel "The Three Weissmanns of Westport")" (2015), "Особливості статей на театральну тематику (на матеріалі Playbill Ambassador Theatre)" (2014), "Конструктивні та стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання High Life)" (2013).

   Коло професійних інтересів: лінгвокультурологія, стилістика, особливості міжкультурної комунікації, англомовна література, сучасні методики викладання іноземних мов. 

Желобицька Тамара Володимирівна

zh

 

Кравченко Ольга Василівна

Kravchenko

старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології

У 1981 році закінчила Черкаський педагогічний інституту за спеціальністю «Англійська мова».

З 1981 по 2001 рік працювала вчителем англійської мови у школах  м. Корсуня-Шевченківського Черкаської області.

З 2001 по 2002 р. працювала вчителем гімназії «Євроленд» м. Київ.

З 2002 по 2005р. працювала викладачем кафедри англійської філології інституту іноземної філології.

З 2005 по 2009 р. працювала на посаді викладача кафедри германського та порівняльного мовознавства.

З 2009  року працює на посаді старшого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу. 

Основні публікації:

1. Динаміка організації самостійної роботи студентів на заняттях з практичного курсу іноземної мови// Науковий часопис Національного  Педагогічного  Університету Імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.В. Корольової. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.- С.107 -111.

2. In The  Morning, Present  Simple, Present Continuous// Англійська мова. Підручник за модульно –рейтинговою технологією навчання ( для  рівня И 2)/ За  заг.ред. А.В. Корольової: у 6-ти частинах. -  Ч.1.- К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. С.15- 17.

3. Sequence Of Tenses –Rules and Drills // Англійська мова . Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( для рівня В=1) / За  заг. ред. проф. Т.С. Толчеєвої. У 5-ти частинах. – Ч.3. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. –С.15-17.

4. Практичний курс англійської мови для перекладачів «Fly High. Cinema» : Навчальний  посібник для студентів 3-го курсу спеціальності «Переклад». –К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. - 37 с.

5. Complex Subject InfinitivesRules and Drills // Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( для рівня В 1+) / За заг. ред. проф. Т.С. Толчеєвої. У 5 ч. Ч. 4. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 15-20.

 

Кротенко Лідія Борисівна

lbk

доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу
факультету іноземних мов
,
кандидат філологічних наук, доцент

У 2008 році закінчила магістратуру Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету і одержала диплом з відзнакою зі спеціальності ‘Мова та література’ (англійська, німецька), та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Успішно закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовні засоби категорії звязності в американських та українських постмодерністських художніх текстах (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2014 році вийшла монографія «Способи реалізації категорії зв’язності в постмодерністському художньому тексті (на матеріалі англомовних та україномовних прозових творів ХХ – поч. ХХІ ст.)». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.І. Гончаров.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації складає більше 13 років (з початку 2006 по 2008 роки працювала викладачем практичного курсу англійської мови, спеціалізованого курсу технічної англійської мови для бакалаврів у Київському коледжі зв’язку).

· Лютий 2015 року – стажування під час міжнародної наукової конференції у Відні (Австрія), є сертифікат на підтвердження.

· Жовтень 2017 – стажування під час міжнародної наукової конференції у Любліні (Польща), є сертифікат на підтвердження.

· Була членом організаційного комітету І Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія мови та нові тенденції в перекладознві й лінгвістиці» (06-07 квітня 2017 року), місто Київ. Проводила наступні доповіді на пленарних засіданнях конференцій (в тому числі міжнародних):

1. Кротенко Л. Б. Застосування трансформацій при перекладі художньої літератури / Л. Б. Кротенко // Доповідь на пленарному засіданні щорічної звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів та докторантів НПУ ім. М. П. Драгоманова «Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету», 15 березня 2016 р., м. Київ;

2. Кротенко Л. Б. Етнолінгвістика – перекладознавча та дидактична проблематика / Л. Б. Кротенко // Доповідь на пленарному засіданні І Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці», 06-07 квітня 2017 р., м. Київ, Секція VI (НПУ ім. М. П. Драгоманова);

3. Кротенко Л. Б. Методологічний базис викладання порівняльної етнолінгвістики / Л. Б. Кротенко // Доповідь на пленарному засіданні щорічної звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів та докторантів НПУ ім. М. П. Драгоманова «Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету», 18-19 травня 2017 р., м. Київ.

Кротенко Лідія Борисівна працює на кафедрi прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу з 2008 року. Окрім викладання практичних дисциплін на очному та заочному відділенні (Практика усного та писемного мовлення (1, 2, 3, 4 курси), Практична фонетика, Практична граматика, Вступ до перекладознавства та ін.), викладає лекційні курси з навчальних дисциплін «Практика двостороннього письмового перекладу», «Усний двосторонній переклад», «Перекладацький аналіз тексту», «Лінгвокраїнознавство» (авторський курс з етнолінгвістики) та веде практичні і семінарські заняття з цих дисциплін. Також надавала науково-методичні консультації, приймала заліки та іспити, керувала перекладацькою та організаційно-виховною практикою студентів, а також керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів факультету Іноземної філології, спеціальності «Переклад».

Розробила та впровадила у практичне застосування:

– робочу та навчальну програми з предмету Практика двостороннього письмового перекладу для студентів 3, 4 курсів спеціальності «Переклад». Крім того розробила та впровадила у практичне застосування новий навчальний посібник із даного предмету, що складається із двох частин (авторське графічне оформлення посібника у цілому, обкладинки, технічне редагування, підбір ілюстрацій) та знайомить студентів не тільки із лінгвістикою взагалі та перекладознавством зокрема, а й зі зразками сучасної постмодерністської української літератури, які подаються у якості вправ на переклад (Кротенко Л. Б. Translation (ModuleI) : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 121с.; Кротенко Л. Б. Translation (ModuleII) : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 92с.); також розробила та впровадила у практичне застосування наступний новий навчальний посібник із цього ж предмету, у створенні якого вперше приймали участь самі студенти (а саме студентки у якості моделей задля ілюстрації посібника національно-культурного направлення). Даний посібник покликаний не тільки удосконалювати навички перекладу, але й підвищувати рівень культурної самосвідомості та самоідентифікації, пропонуючи до уваги інформацію про найбазовіші складові етнокультурного коду українця (Кротенко Л. Б. Time for Ukraine: Ukrainian National Symbols, Life Style, Personalities : [навчальний посібник для студентів спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. –  128 с.; Кротенко    Л. Б. Ukrainian National Clothing: [навчальний посібник для студентів спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. – 61 с. – Посібник призначено для студентів філолого-перекладацьких та культурологічних спеціальностей. Книга складається із текстів національно-патріотичної спрямованості, що можуть бути використані під час вдосконалення перекладацьких навичок усного та письмового характеру. Ілюстративний матеріал охоплює найрізноманітніші сторони життя українців, включаючи професійний переклад твору Лесі Українки «Лісова пісня». У створенні доробку прийняли участь студентки спеціальності «Переклад» факультету іноземної філології (НПУ ім. М. П. Драгоманова). Весь національний одяг, що був використаний для фото-ілюстрації, – особиста власність моделей. Даний навчальний посібник допоможе як в оволодінні навичок перекладача, так і в збагаченні культурного світогляду студента. Рекомендований до викоритсання під час викладання наступних дисциплін: Етнолінгвістика, Письмовий курс перекладу з іноземної на українську, Практика усного та писемного мовлення);

– робочу та навчальну програми з предмету Порівняльна етнолінгвістика. Є автором ідеї та розробником нового курсу з етнолінгвістики (Лінгвокраїнознавства). Для цієї ж мети розробила та впровадила у практичне застосування новий навчальний посібник із даного предмету, що складається із трьох частин (авторське графічне оформлення посібника у цілому, обкладинки, технічне редагування, підбір ілюстрацій) та знайомить студентів із рушійними аспектами словянської (на прикладі древніх українців) та кельтської (англійської) культур, національними особливостями двох народів, проводить культурологічний місток між слов’янами та кельтами з метою зменшення міжнаціонального розбрату в аспекті дотримання традицій. Тексти для перекладу представлено трьома мовами (Кротенко Л. Б. Britainvs. Ukraine: ethnolinguistic studies (historical facts, sacred signs) – ModuleI : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. –  95 с.; Кротенко Л. Б. Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – Module II : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. –  214с.; Кротенко Л. Б. Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Ukrainian сuisine, Celtic сuisine) – Module ІІI : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. –  70с.).

Двічі виконувала обов’язки академічного куратора 1 курсу факультету Іноземної філології. Бере активну участь у засіданнях кафедри, Навчально-методичної ради факультету Іноземної філології.

Як викладач вищої школи здійснює не тільки навчальну, але й організаційно-виховну роботу відповідної тематики та направленості. Створює необхідні умови під час навчального процесу, а саме: комфортну, дружню атмосферу та доброзичливе ставлення до кожного із студентів, незалежно від ступеня підготовки. За час роботи на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу розробила та впровадила у практичне застосування заходи, мета яких полягає:

– підвищити ефективність засвоєння матеріалу у вигляді нової форми проведення заняття на свіжому повітрі; зацікавити студентів та створити комфортну атмосферу для навчання.

Також така форма проведення занять (а саме відкриті виїзні семінари на свіжому повітрі) сприяє зменшенню  психо-емоційного навантаження під час навчання, створенню невимушеної дружньої атмосфери у колективі, що значно збільшує продуктивність навчального процесу, сприяє ефективному засвоєнню нового, та закріпленню вже пройденого матеріалу (зокрема завдяки сприятливим природнім умовам, зміні обстановки).

Офіційна робоча сторінка у фейсбуці:

https://www.facebook.com/LidiyaBorisovnaL

Там ви знайдете повну збірку заходів зі студентами, що є систематизованими у фотоальбомах із описом. Зокрема проведено наступні відкриті виїзні семінари (а також заняття, проведене на Коростишівському кар’єрі. Аутентичне святкування таких кельтських свят як Samain, Beltane, Imbolcта ін.):

1) Autumn Excursion – тема Ukrainian Cities, предмет Практика усного та писемного мовлення, спеціальність «Переклад», 2 курс.

Студенти під наглядом викладача самостійно проводять екскурсійну прогулянку містом Київ, зупиняються біля пам’яток культури та доповідають історію кожної з них англійською мовою;

2) Poetic Weather Day – тема Weather, предмет Практика усного та писемного мовлення, спеціальність «Переклад», 2 курс.

Студенти під наглядом викладача самостійно проводятьвідкритий виїзний поетичний семінар, під час якого презентують оригінал та власний переклад поетичного твору на метеорологічну тематику. В якості локації для даного заходу обиралися пагорби Андріївського узвозу та Ботанічний сад імені А. Фоміна;

3) Animal Planet – тема Animals, предмет Практика усного та писемного мовлення, спеціальність «Переклад», 2 курс.

Студенти під наглядом викладача самостійно проводять відкритий виїзний семінар в зоологічному просторі (в якості локації обрано зоопарк «12 місяців», доповідаючи про різноманітних тварин в межах безпечної наочності).

Коло наукових інтересів та напрямок наукового пошуку: порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, наратологія, психолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

Має 31 публікацію, з них 23 наукова та 8 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 11 праць, з них 8 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у т.ч. 1 публікація після захисту у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science.

 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації
можна побачити за цим посиланням.

Матвєєва Світлана Анатоліївна

 

Matveeva

кандидат філологічних наук, доцент

професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології
заступник декана з наукової роботи

 Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

 

 

 

 

 

Освіта 

1997 р. – закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету за спеціальністю «Російська мова, література та англійська мова» та отримала кваліфікацію вчителя російської мови, англійської мови та зарубіжної літератури.; 

1998 р. – закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра російської мови і літератури; 

2007 р. – закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка та отримала сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання; 

2011 р. – закінчила з відзнакою Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію магістра з філології, перекладача. 

Професійна діяльність 

1995-1997 – вчитель англійської мови, середня загальноосвітня школа № 17 м. Луганськ; 

1997-2001 – перекладач, ТОВ «Лумсі-2», м. Луганськ; 

2001-2007 – викладач кафедри іноземних мов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2004-2007 – старший науковий співробітник, науково-дослідний центр «Проблеми міжкультурної комунікації», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2007-2012 – доцент кафедри іноземних мов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2008-2014 – директор бюро перекладів «Terra Lingua», м. Луганськ; 

2012-2014 – доцент кафедри теорії та практики перекладу, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

З лютого 2016 р. – професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; заступник декана з наукової роботи. 

Науково-педагогічні досягнення 

23 жовтня 2006 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертації: «Сайт як жанр інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених)». 

12 квітня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 

23 грудня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 

Під керівництвом С.А. Матвєєвої підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (Є.О. Сазонова «Антропонім в інтернет-комунікації»; захист відбувся 11 червня 2013 року). 

Має більше 50 наукових публікацій, надрукованих в Україні, Польщі, Данії, Росії, Вірменії. Бере активну участь у наукових заходах України та зарубіжних країн. 

До кола наукових інтересів входять проблеми перекладу, корпусної лінгвістики та інтернет-комунікації.  

Останні публікації 

1. Матвєєва С.А. Корпус паралельних текстів як інструмент перекладача / С.А. Матвєєва // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць. – Київ : НПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 183-189. 

2. Матвєєва С.А. Словник vs корпус паралельних текстів / С.А. Матвєєва // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. – Київ : НАН України; НБУ імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 65-67. 

3. Матвєєва С.А. Інтертекстуальність художнього твору і корпус паралельних текстів / С.А. Матвєєва // Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Вид. центр НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 143-145. 

4. Матвєєва С.А. Тезаурусне моделювання метамови сучасної юриспруденції / С.А. Матвєєва // Світ мови – світ у мові : матеріали IV Міжнародної наукової конференції. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 118-120. 

Маштакова Наталія Валентинівна

 

Mashtakova

 Кандидат філологічних наук, старший викладач. Маштакова Наталія Валентинівна працює на кафедрi прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу на посадi старшого викладача з 2007 року, виконує навчально-методичну роботу: викладає теоретичнi та практичнi дисципліни (практична граматика, практика усного та писемного мовлення, практичний курс перекладу, перекладацький аналіз тексту, вступ до перекладознавства, письмовий переклад з УМ на АМ, спецкурс з англійської мови та курси з інтенсивного вивчення англійської мови для співробітників університету), розробила курс лекцій та семінарських занять з перекладацького аналізу тексту для 5-го курсу спеціальності «Переклад», розробила навчально-методичний комплекс (3 видання) та збірник тестових та модульних контрольних робіт (2 видання) з дисципліни «Практична граматика англійської мови», приймає участь у створенні підручника з англійської мови («Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В2) / За заг. Ред. А. В. Корольової: у 6-ти частинах. – Ч. 1, 5, 6»). Керує магістерськими роботами студентів 5-го курсу спеціальності «Переклад». У 2013 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокогнітивна і прагматична природа прислів’їв із семантикою прикмет (на матеріалі німецької, англійської, української та російської мов)». Має численні наукові публікації (понад 29) в тому числі й міжнародні. Приймає участь (доповіді) у науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних.Працює над науковою проблемою дослідження гуманітарних наук.

 

Орлова Юлія Валентинівна

orlova старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

1997 – 2002 рр. –

студентка факультету «Української та іноземних мов» Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов імені Н. К. Крупської, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, української мови і літератури;

2003 – 2004 рр. –

студентка магістратури Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури;

2006– 2012 рр. –

аспірант кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Типологія концепту ВІК ЛЮДИНИ в українській, російській та англійській лінгвокультурах»;

2002 – 2013 рр. -

асистент кафедри іноземних мов Луганського національного університету імені Траса Шевченка;

2013 – 2016 рр. –

асистент кафедри теорії та практики перекладу   Луганського національного університету імені Траса Шевченка.

 З 2017 року по теперішній час Ю. В. Орлова працює на посаді старщого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Орлова Ю. В. викладає лекційні курси з навчальних дисциплін «Проблема міжкультурної комунікації», «Дипломатичний протокол та етикет», «Основи прикладної лінгвістики», «Ділова англійська мова», «Переклад ділової документації», проводить семінарські та лабораторні заняття з цих дисциплін, а також практичні заняття з «Практичної граматики англійської мови» та «Практичної фонетики англійської мови», керує підготовкою курсових та бакалаврських робіт студентів факультету іноземної філології.

 Коло наукових інтересів та напрямок наукового пошуку:порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, концептологічні дослідження в зіставному аспекті, міжкультурна комунікація, ділова англійська мова, дипломатичний протокол та церемоніал.

 Основні публікації:

 1. Особливості когнітивного поля «Вік людини» в англійській та українській мовах (фахове видання)Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. - Луганськ: Альма-Матер, 2006. - № 12. – С. 25 – 32.

 2. Концепт як базове поняття когнітивної теорії(фахове видання) Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-Матер, 2007. - № 5. – C. 42 – 48.

 3. Мотивуючі ознаки концепту «Вік людини» на матеріалі української, російської та англійської мов(фахове видання)Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузів. зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ: Вид-во БДПУ, 2007. – С. 110 – 116.

 4. Порівняльний аналіз асоціативних полів «Вік людини» в англійській та українській фразеологічних системах(фахове видання)    Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, 2008. - № 5. – С. 63 – 67.

 5. Просторово-часове вираження віку людини в семантиці англійської та української фразеології(фахове видання)Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-Матер, 2008. - № 5. – C. 51 – 55.

 6. Структура денотативних сем концепту «Вік людини» (на матеріалі укр., рос, та англ. мов)Лінгвістика: Збірник наукових праць Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 86 – 93.

 7. Социокультурные определения концепта «возраст человека» (на материале украинской, русской и англо-американской культур) / Ю. В. Орлова // Трансформация социокультурного пространства вXXI веке : современные реалии и культурные стратегии : материалы Всерос. Науч. интернет-конф. с междунар. участием, Саранск, 2011. – 348 с.  

 8. Лінгво-філософський аспект дослідження концепту ВІК ЛЮДИНИ / Ю. В. Орлова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання». Наукові записки . – Випуск 116 . – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2013 . – 658 с., сс. 616-620.

 9. Особливості вербалізації концепту ВІК ЛЮДИНИ в українській, російській та англійській лінгвокультурах / Ю. В. Орлова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2013. - Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 549 - 555. (збірка вийшла друком у лютому 2014 р.)

 10 Концепт ВІК ЛЮДИНИ як предмет наукового міждисциплінарного дослідження / Ю. В. Орлова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . – 2014. - № 6(1). - С. 65-72.

 11. Архетип «ДЕРЕВА» та «ЖЕРТОВНОЇ ТВАРИНИ» як основа вербалізації концепту ВІК ЛЮДИНИ Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2015. - № 2 (5). – С. 90-98. - Режим доступу: http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/447

 12. Аскриптивные возрастные признаки и стереотипы (на материале украинской, русской и англо-американской культур) / Ю. В. Орлова // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XV международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 59

 13. «Архетипічні образи в структурі концепту ВІК ЛЮДИНИ (на матеріалі укр., рос, та англ. мов)» / Ю. В. Орлова // IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта в умовах трансформації суспільства», Дніпро,2018.

 

Капранов Ян Васильович

Kapranov

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов

Народився 8 червня 1989 р. в м. Чернігів. У 2006 р. закінчив Чернігівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 17 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Атестат ЕН № 29507683 від 27.06.2006 р.).

У 2001-2005 рр. пройшов поглиблений курс вивчення англійської мови у Центрі іноземних мов “Лондон”, який закінчив з відзнакою (Диплом № 2205 від 06.09.2005 р.).

У 2011 р. закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад (англійська)”, здобувши кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача (Диплом КВ № 41032350 від 22.06.2011 р.).

Під час навчання в університеті активно займався науковою роботою, зокрема брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2010/2011 н.р. (розділ “Романо-германські мови і літератури”), де посів почесне І місце серед конкурсантів з провідних університетів України і був нагороджений дипломом І ступеня.

У 2011-2012 рр. працював викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де викладав дисципліни: “Вступ до перекладознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Практичний курс перекладу з англійської мови”, “Усний двосторонній переклад (англійська мова)”.

У 2012 р. вступив до аспірантури за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

У 2015 р. достроково захистив дисертаційне дослідження на тему: “Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови в 7 т.)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.В. Корольова.

З січня 2015 р. є учасником науково-дослідного проекту “Мови світу: ґенеза, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії” (№ держреєстрації: 0115U002513).

З березня 2015 р. працює старшим викладачем кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де читає дисципліни: “Практичний курс перекладу з англійської мови” (ІV курс), а також здійснює керівництво курсовими (IІІ курс) і дипломними роботами (V курс) з перекладознавства.

З вересня 2016 р. працює викладачем кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, де читає дисципліни: “Переклад ділової документації (англійська мова)” (ІV курс) “Теорія і практика перекладу (англійська мова)” (V курс), а також здійснює керівництво дипломними роботами з перекладознавства (ІV, V курси).

Має більше 20 публікацій, надрукованих у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографія, етимологія, лінгвістична компаративістика та макрокомпаративістика, ностратична лінгвістика, перекладознавство.

 Останні публікації:

1.  Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Мир языка – мир в языке : [матер. ІІІ Междунар. науч. конф.], (Киев, 29–30 декабря 2015 г.) / Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова. – К., 2015. – С. 71–72.

2.   Капранов Я.В. Співвідношення понять “лексичне гніздо” / “словотвірне гніздо”, “генетичне гніздо” й “етимологічне гніздо” в етимологічній лексикографії / Я.В. Капранов / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 79–87.

3.   Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття прамова” у порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Т. 18. – № 2. – С. 70–76.

4.   Капранов Я.В. Витлумачення терміна “етимон” як знакового утворення прамовного стану / Я.В. Капранов // Наукові записки Національного університету Острозька академія”. Серія “Філологічна : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 65–68.

5.   Капранов Я.В. Інтерпретація змісту поняття “архетип” у лінгвокомпаративістиці / Я.В. Капранов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – (подано до друку).

6.   Капранов Я.В. Моноцентристська гіпотеза походження мови / Я.В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 30 бер. – 01 квіт. 2016 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 128–130. 

7.   Kapranov Y.V. Stages of Nostratic Linguistics / Y.V. Kapranov // The Linguistic Society of Belgium 2016 Day, (Friday, 13 May 2016, Belgium). – Louvain-la-Neuve, 2016. – Mode of Access : https://www.easychair.org/conferences/submission.cgi?submission=2659589;a=10855822

Про кафедру

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (до вересня 2018 р. - кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу; до вересня 2011 р. – кафедра германського та порівняльного мовознавства) була створена в результаті реорганізації кафедри англійської філології відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 1 грудня 2005 року (протокол № 4) та наказу ректора № 618 від 15 грудня 2005 року.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін за спеціальністю 6.020303 та 8.02030304 «Переклад».  Стаціонар та заочна форма навчання.

На кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу працюють:

   два штатних доктори наук, сім кандидатів філологічних наук, два старших викладача, три викладача.

Для перекладачів читається  16 теоретичних та 8 практичних курсів, з них:

  на 1 курсі – Вступ до перекладознавства, Вступ до філософії мовознавства, Практична граматика англійської мови, Практична фонетика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення

    на 2 курсі – Практичний курс перекладу, Практична граматика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення;

   на 3 курсі -  Усний двосторонній переклад, Перекладацький аналіз тексту, Письмовий переклад з української на англійську мову, Письмовий переклад з англійської на українську мову, Практика усного та писемного мовлення;

   на 4 курсі – Теоретична граматика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення, Письмовий переклад з англійської на українську мови, Перекладацький аналіз тексту.

    5 курс – Теорія і практика перекладу, Етичні та психолінгвістичні аспекти перекладу, Основи перекладацького скоропису, Методологія мовознавчого наукового дослідження, Порівняльна типологія англійської та української мов.

      6 курс – Порівняльна типологія англійської та української мов, Методологія перекладу і теорія інтерпретації, Основи перекладацького скоропису, Теорія і практика перекладу.

Також студенти мають право обирати для вивчення дисципліни згідно із власними уподобаннями (спец. курси дисциплін за вибором):

Проблеми міжкультурної комунікації, Переклад ділової документації, Ділова англійська мова, Основи ділового спілкування, Основи синхронного перекладу, Етнолінгвістика, Лінгвокультурологія та інші.

Усі теоретичні курси (окрім “Вступу до перекладознавства” та «вступу до філософії мовознавства» на 1 курсі) читаються англійською мовою і супроводжуються презентаціями у форматі Power Point.

Усі дисципліни кафедримають власне методологічне забезпечення – викладачі нашої кафедри є авторами численних посібників, методичних рекомендацій, НМК і підручників з дисциплін кафедри. За період існування кафедри викладачами кафедри було підготовано до друку та видано 12 навчально-методичних комплексів, підручник з англійської мови у 6 частинах та 13 навчальних посібників, більшість з яких  вже витримала декілька доповнень і перевидань.

Професорсько-викладацький склад кафедри молодий, середній вік викладачів – 35 років, саме тому приділяється особлива увага його професійному і науковому зростанню.

Професійність майбутніх перекладачів тісно пов’язана з їх науковим зростанням, тому науково-дослідній роботі студентів-перекладачів на кафедрі приділяється велика увага. Викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу на високому рівні здійснюють наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами студентів спеціальності Переклад.

Кафедра завжди підтримує прагнення молодого покоління до наукового пошуку. Магістранти спеціальності Переклад щорічно беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема у роботах щорічної науково-практичної конференції у НПУ ім. Драгоманова та науково-практичних конференціях різного масштабу.

На кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу студенти проходять практичну підготовку:

на третьому курсі студенти проходять пропедевтичну та навчальну практику тривалістю по 2 тижні кожна. 

на четвертому курсі проводиться шеститижнева виробнича перекладацька практика.

магістранти проходять дві практики – шеститижневу виробничу перекладацьку практику та асистентську практику.

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
на 2018-2023 рр.

1.   ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ 

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (до вересня 2011 р. – кафедра германського та порівняльного мовознавства) була створена в результаті реорганізації кафедри англійської філології відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 1 грудня 2005 року (протокол № 4) та наказу ректора № 618 від 15 грудня 2005 року. Кафедра – молода, але за 13 років на ній працювало чимало видатних філологів, мовознавців, перекладачів, перекладознавців, завдяки чому вже накопичений досвід наукової і навчально-методичної роботи у фаховій підготовці перекладачів з англійської мови робить її перспективним навчально-науковим підрозділом країни в цьому напрямку.  

ПРО ПРИКЛАДНУ ЛІНГВІСТИКУ: СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри спирається на свій інтелектуальний потенціал. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних дисциплін на І-ІV курсах бакалаврату (Переклад і Прикладна лінгвістика), а також на І та ІІ курсах магістратури спеціальності Переклад (денне і заочне відділення). Кафедра власними силами забезпечує викладання практики мови, практики перекладу, теоретичних перекладознавчих і мовознавчих дисциплін, порівняльних дисциплін, а також численних спецкурсів з різних аспектів і видів перекладу, серед яких можна назвати зокрема: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до філософії мови», «Зіставна лінгвістика», «Основи прикладної лінгвістики», «Практичний курс перекладу», «Перекладацький аналіз тексту», «Усний двосторонній переклад», «Письмовий переклад з української на англійську мову», «Письмовий переклад з англійської на українську мову», «Теорія і практика перекладу», «Сучасні інформаційні технології в перекладі», «Проблема міжкультурної комунікації», «Порівняльна граматика англійської мови», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Філософія мови», «Етичні та психолінгвістичні аспекти перекладу», «Основи перекладацького скоропису», «Методологія мовознавчого наукового дослідження», «Методологія перекладу і теорія інтерпретації», «Переклад ділової документації», «Ділова англійська мова», «Основи ділового спілкування», «Основи синхронного перекладу», «Етнолінгвістика», «Лінгвокультурологія» тощо. 

З багатьох дисциплін, під керівництвом викладачів кафедри, пишуться курсові, бакалаврські і магістерські роботи. 

Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, необхідністю приведення викладання іноземних мов і перекладу у відповідність до міжнародних стандартів, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки фахівців-перекладачів і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників кафедри прикладної лігвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології, до оновлення планів і напрямків діяльності кафедри. Складена програма розвитку кафедри і спрямована на досягнення поставленої мети у відповідності до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу. 

2. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ/ЗМІН КАФЕДРИ 

Тенденції розвитку кафедри і плановані зміни стосуються розширення усіх напрямів діяльності кафедри – наукової, викладацької, сфер як усного, так і письмового перекладу, однак основним пріоритетом залишається діяльність кафедри як структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку факультету іноземної філології й Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, підрозділу, який забезпечує надання глибоких і ґрунтовних знань, навичок та вмінь. Свою місію ми бачимо у підготовці фахівців, які володіють цілим комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь, які зможуть забезпечувати перекладацьку діяльність різного типу на самому високому рівні і бути конкурентоспроможними. 

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри буде викладання перекладу на основі світових стандартів і ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА, СТВОРЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ, зокрема:

- зважаючи на загальносвітові тенденції до перекладацтва як до засобу міжкультурної комунікації, звертати увагу на підвищення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції майбутнього перекладача; 

- оскільки студент-перекладач повинен бути не лише хорошим практиком двох мов – рідної та іноземної, але й в майбутньому магістром НПУ імені М.П. Драгоманова, спрямувати навчання також на підвищення його наукового і теоретичного рівня, зокрема мовознавчої та загально філологічної бази, тобто звертати увагу на лінгвістичні та комунікативні основи перекладу; 

- зважаючи на вимоги сьогодення, що існують як в Україні, так і в усьому світі, щодо необхідності підготовки спеціалістів, знавців декількох мов, працювати над розширенням ареалу германських і романських мов, що викладаються/можуть викладатися на кафедрі, перш за все через введення таких дисциплін як «Типологія німецької та української мов», «Типологія іспанської та української мов», «Типологія французької та української мов», «Типологія італійської та української мов»; дисципліну «Проблеми міжкультурної комунікації» перевести із циклу спецкурсів до нормативних; 

- ПРИКЛАДНА І КОРПУС.  

Детальніше заплановані заходи представлені у положеннях програми. 

3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Як зазначалося вище, головним орієнтиром роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців, спеціалістів з перекладу і прикладної лінгвістики, професійної компетенції, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє конкурентоспроможне майбутнє, досягати найкращих результатів в обраній професії. 

Також серед стратегічних завдань діяльності кафедри, як і всіх структур університету, треба назвати рівноправне входження до світового, в першу чергу європейського, освітнього простору, через розширення міжнародних зв’язків, використання стажувань, стипендій, грантів, наукових публікацій, запрошення іноземних фахівців для прочитання циклу лекцій чи проведення майстер-класів з перекладу, перш за все з країн германського мовного ареалу. 

3.1. ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ 

Майбутні фахівці з перекладу отримують фундаментальну філологічну і перекладознавчу освіту, яка забезпечує широту кругозору, цілісне сприйняття динаміки розвитку систем двох мов, що використовуються у перекладацькому процесі, розвиває новаторські здібності, здатність до сприйняття та використання на практиці нових ідей, прийомів, методів та способів перекладу, практичного застосування набутих знань. Орієнтиром концепції розвитку кафедри є: 

- сучасний рівень викладання іноземних мов; 

- фахове спрямування на розвиток навичок усного і письмового перекладу на найвищому рівні; 

- КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ 

- направленість на практичні результати; 

- залучення студентів, аспірантів та перекладачів до участі у міжнародних проектах. 

Таким орієнтирам, як зазначалося раніше, відповідає висока професійна підготовленість професорсько-викладацького складу кафедри, які беруть участь у міжнародних заходах (конференціях, семінарах, проектах) як України, так і Європи. 

Програма підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Переклад» базується на компетентнісному підході, принципах Європейської системи взаємозаліку кредитних годин (ECTS), вимогах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

3.2. ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІДЕЇ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Підґрунтям для розробки програми розвитку кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу є Програма розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на 2018-2023 роки, Статут Університету, Стратегічні напрями підготовки висококваліфікованих кадрів-філологів, що визначають концепцію діяльності кафедри. Нові підходи щодо змісту та організації підготовки магістрів ґрунтуються на положеннях Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», Програми «Освіта України ХХІ століття», Указу Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», «Концепції вдосконалення освітнього процесу на гуманітарних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу», затвердженій Вченою радою факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, «Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти України», чинного законодавства. 

В умовах переходу на державні освітянські стандарти нового покоління більшу вагу в навчальному процесі набувають практичні заняття і самостійна робота студента. Енциклопедичність знань і академічність методів їх отримання не відміняється, а доповнюється продуктивністю, спрямованою на практичне застосування. В нових умовах зростає роль практичної складової учбового процесу, репродуктивне знання виступає лише першим етапом засвоєння змісту навчальної дисципліни, а метою навчання стає отримання студентами продуктивного знання. Різноманітні форми самостійної і практичної роботи студентів у процесі засвоєння змісту навчальних базових нормативних дисциплін створюють базу для кредитної оцінки знань та обліку успішності. Навчання в умовах зростання питомої ваги практичної і самостійної роботи студента при актуалізації її різноманітних форм починає носити більш персоніфікований характер, спрямоване на формування професійної особи студента. Також у процесі викладання практичних і теоретичних дисциплін кафедра застосовує напрацювання сумісного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Вчитель нового покоління», відповідно до якого будь-яке навчання носить контекстуальний характер. 

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність підпорядковується науково-дослідницькій роботі, кадрове поповнення кафедри відбувається за рахунок підготовки кандидатів і докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру. 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації освітніх, наукових та організаційних заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців – перекладачів – зі знанням двох іноземних мов. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», кафедра – це базовий структурний підрозділ ВНЗ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом. Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу функціонує у складі факультету іноземної філології як підрозділ, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Переклад». Метою роботи кафедри є науковий та науково-методичний пошук у впровадженні новітніх підходів до сучасного перекладознавства. 

5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ 

У сфері наукової, навчальної і навчально-методичної роботи пріоритетним залишається забезпечення високої якості освіти і наукових розробок завдяки професіоналізму і науковому авторитету викладачів. 

Пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2018-2023 рр. слід вважати: 

- розробку нових навчальних програм з усного і письмового перекладу; 

- удосконалення та оновлення навчально-методичного комплексу навчальних програм;  

- розробку і запровадження нових курсів і спецкурсів у навчальний план, перш за все для магістрів; 

- з огляду на поглиблення і розширення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції студентів дисципліну «Проблеми міжкультурної комунікації» перевести із циклу спецкурсів (2 кукс) до нормативних (3 курс) і запровадити курс з «Порівняльної етнолінгвістики» (4 курс); 

- розширення ареалу викладання германських і романських мов для магістрантів, зокрема через введення дисциплін «Типологія німецької та української мов», «Типологія іспанської та української мов», «Типологія французької та української мов», «Типологія італійської та української мов» залежно від другої іноземної мови; 

- створення сучасної методичної літератури (підручників, посібників, методичних розробок), пожвавлення написання і видання підручників і посібників з різних аспектів перекладу (синхронного, послідовного, перекладу з аркуша, художнього, редагування перекладів тощо) і мовознавства (перш за все з порівняльних дисциплін); 

- розширення бази методичного матеріалу для лінгафонної лабораторії перекладу, створивши у тому числі фільмотеку і відеотеку із забезпеченням відповідних розробок до них; 

- створення лабораторії для навчанню синхронному перекладу; 

- написання фундаментального підручника «Теорія і практика перекладу» англійською мовою, що викладається на кафедрі, як основного з цієї спеціальності для ВНЗ України. 

У найближчі два роки проаналізувати ефективність існуючих програм підготовки перекладачів. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

Науково-дослідницька робота здійснюється в рамках комплексної теми кафедри «Концептуальні картини світу германських мов у контексті сучасного перекладознавства» під керівництвом проф. Н.Є. Леміш, яка є складовою комплексної теми факультету іноземної філології. Дослідження проводяться як у рамках загальної теорії та історії перекладу, так і часткових, спеціальних теорій, зокрема йдеться про: 

- лінгвістичні аспекти перекладу; 

-  жанрові теорії перекладу;  

- творчий метод перекладача тощо. 

Останнім часом увага зверталася на: 

- проблеми семантико-стилістичних відношень між оригіналом і перекладом; 

- чинники множинності перекладів; 

- вплив індивідуального стилю перекладача на характер відтворення художнього тексту; 

соціолінгвістичні і прагматичні аспекти перекладу. 

Новим аспектом, що почав активно розроблятися, можна вважати використання надбань корпусної лінгвістики у застосуванні до практики, викладання і дослідження перекладу, а також створення корпусу паралельних текстів. 

6. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність узгоджується з науково-дослідницькою роботою. Підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри забезпечується за рахунок підготовки кандидатів та докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри в плані підготовки наукового дослідження. 

6.1. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ. 

В аспекті навчально-виховної роботи кафедра планує здійснити такі заходи: 

- поглиблювати інтеграцію освіти з практикою, розвивати зв’язки кафедри з провідними організаціями, роботодавцями, які пред’являють попит на випускників кафедри;  

- налагодити ефективний зв’язок з випускниками кафедри для поширення університетських цінностей та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу; 

- активізувати процеси підвищення національної свідомості, вивчення традицій Києва, країни, формування поваги до державного прапора, герба, гімну, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, використання культурних можливостей столиці України; 

- брати активну участь у святкуванні загальнодержавних, університетських та факультетських свят, посвяті у першокурсники, випускних вечорах, Днях університету та факультету іноземної філології, формування шанобливого ставлення до ветеранів війни і праці; 

- налагодити ефективний зв’язок кураторів груп із гуртожитками, де проживають іногородні студенти; 

- ознайомлювати студентів і науково-педагогічних працівників з юридичними документами, наказами і розпорядженнями керівництва Університету та факультету для формування правової культури; 

- удосконалювати професійно-організаційну роботу з метою формування якісного контингенту студентів зі спеціальності шляхом проведення презентацій, олімпіад, Дня відчинених дверей тощо; 

- працювати над комп’ютеризацією навчально-виховного процесу; 

- працювати над розробкою програм подвійних дипломів; 

- адаптувати навчальні плани з урахуванням потреб життя, розвитку науки, а також вимог Болонського процесу. 

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ, НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ. 

У плані цих аспектів роботи основним є: 

- виявляти перспективні напрями наукових досліджень в галузі перекладознавства і мовознавства, впроваджувати нові підходи до вивчення теорії перекладу, розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться факультетом іноземної філології, публікувати наукові статті за результатами досліджень; 

- теми курсових, бакалаврських, магістерських робіт підпорядкувати загальній комплексній темі кафедри; 

- теми кандидатських і докторських робіт мають випливати із загальної концепції комплексної теми кафедри; 

- залучати талановиту молодь до вступу до університету через творчі конкурси, олімпіади, Малу академію наук, конкурси студентських наукових робіт тощо; 

- активніше залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених як України, так і Європи, запрошувати лекторів і висококваліфікованих спеціалістів з європейських і американських університетів для проведення циклу лекцій і майстер-класів; 

- мотивувати студентів до участі у конкурсах наукових робіт, до написання наукових статей і участі у конференціях; 

- через вимоги, що з'явилися останнім часом щодо необхідності публікацій за кордоном, інтенсифікувати роботу у цьому напрямку; 

- спрямувати увагу на оволодіння студентами навичками академічного письма іноземною мовою; 

- зробити проведення Конкурсу перекладу регулярним і міжнародним з виданням відповідного збірника і запрошенням іноземних спеціалістів; 

- окремо спрямувати увагу кафедри на необхідність написання монографій; 

- постійно працювати над підвищенням рівня наукових кадрів, вдосконалювати діяльність аспірантури і докторантури через посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва; 

- готувати наукові кадри не лише для себе, але й для ВНЗ України; 

- спрямування зусилля кафедри на розвиток міжнародного співробітництва, розширення зв’язків з країнами германського та романського ареалу як на рівні студентів, так і аспірантів та викладачів, перш за все, через отримання грантів і стажувань, участь у міжнародних конкурсах; 

- пожвавити зв’язки із посольствами країн германського та романського ареалу; 

- загалом працювати над підвищенням рейтингу кафедри в освітянському просторі, пропагуючи здобутки кафедри і висвітлюючи її діяльність на різних заходах. 

6.3. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

Станом на 14 вересня 2018 р. на кафедрі прикладної лінгвістики мови, порівняльного мовознавства та перекладу працює 20 викладачів, з них докторів наук – 2, кандидатів наук – 13, викладачів – 5, з яких 2 закінчили аспірантуру, а 1 вступила до аспірантури 1.10.2016. В аспірантурі кафедри навчаються 8 аспірантів і 2 докторантів. 

В усіх науково-педагогічних працівників кафедри спеціальність і кваліфікація відповідають дисциплінам, які вони викладають. 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 

Підготовка професорсько-викладацького складу, підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри спрямована на: 

- отримання вченого звання доцента та професора; 

- отримання посади доцента через виконання всіх вимог, що висуваються, зокрема через підготовку необхідної кількості науково вартісних публікацій; 

- підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій через аспірантуру, докторантуру, прикріплення до кафедри; 

- розробку комплексної програми стажування викладачів у провідних науково-дослідних установах НАН України та зарубіжних університетах. 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ: 

- підготовку і видання монографії доцентом Матвєєвою С.А.; 

- отримання звання професора доктором філологічних наук Леміш Н.Є.; 

- отримання звання доцента кандидатами філологічних наук Алексєєвою О.М., Павлик Н.В.; 

- завершення дисертації та захист ст. викладачами Орловою Ю.В. і Вайноренє І.П.; 

- захист дисертацій аспірантів кафедри Сорочинської І.Р., Нечитайло М.О.; 

- набір до аспірантури випускників магістратури. 

6.4. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ. 

Кафедра планує розробити і видати впродовж 2018-2023 рр.: 

- навчальні посібники / підручники до спецкурсів з перекладу, що їх здійснює кафедра; 

- перевидати із доповненнями навчальний посібник доц. Леміш Н.Є. з «Практичної граматики англійської мови» для студентів І-ІІ курсів; 

- видати навчальний посібник Кротенко Л.Б. у 3-х ч.: «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (histirical facts, sacred signs)», «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (ancient cultural customs and traditions)», «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (ancient Ukrainian (Slavic) and Celtic cuisine)» для студентів 4 курсу; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. та Гонти І. «Практичний курс перекладу» для студентів 2-3 курсів; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. «Практикум перекладу – перекладацькі трансформації» для магістрантів; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. та Анохіної Т.О. «Основи перекладацького скоропису»; 

- видати збірник модульних тестових завдань Кравченко О.В. з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 1 курсу; 

- видати монографію доц. Матвєєвої С.А.; 

- розробити і видати навчально-методичні комплекси з дисциплін, що читаються членами кафедри; 

- видати окремим друком навчальні програми всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

7. ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ 

Запропонована програма може бути успішно реалізована значною мірою завдяки послідовному професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, а також за підтримки наших проектів ректоратом, факультетом іноземної філології, відповідними структурами НПУ імені М.П. Драгоманова, перш за все міжнародним відділом, видавництвом, навчально-методичними комісіями, відділом аспірантури та докторантури тощо. 

Програму розвитку кафедри підготувала д.філол.н., доц. Леміш Н.Є. 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (протокол № 2 від 27 вересня 2018 року). 

Новини кафедри

Засідання Клубу молодих перекладачів

  

27 вересня 2019 року відбулось
Засідання Клубу Молодих Перекладачів,
яке було присвячене темі «
The Art of Translation»

5

За основу було взято лекції українського письменника, кандидата філології, перекладача, багатолітнього працівника Секретаріату ООН у Нью-Йорку (США), члена національної спілки письменників України Сергія Ткаченка.

«Розуміння літератури неможливе без тлумачення її тісного зв’язку з іншими видами мистецтв. За кожним явищем у літературі стоїть цілий масив культури. Письменник не живе в ізоляції, він живе думками та ідеями свого часу, свого народу, свого суспільства і в своїх словесних творах він переосмислює багато того, що відбувається в житті та в інших видах мистецтва».

Художній переклад – завжди є результатом впливу інших мистецтва. Згадайте славнозвісний сонет Артюра Рембо «Голосівки», де автор кожен окремий звук асоціював з певним кольором. «Саме тому, нам потрібно розуміти, що література, зокрема поезія, нерозривно пов’язана з іншими мистецтвами і таких ілюстрацій безліч. Література – це комплексний вид мистецтва – там є музика, живопис – просто треба вміти це розгледіти».

1

Згадаємо легенду світової музики PinkFloyd, і як творці цього гурту Роджер Вотерс і Девід Гілмор мали різні погляди на презентацію колективу глядачеві. Вотерса можливоохарактеризувати, як прихильника театральності, Гілмора – прибічника кінематографічного погляду та масштабних стадіонних видовищ, де розрив між публікою і рок-гуртом – максимальний.

Аналіз мистецьких паралелей між творчістю Шевченка та картинами Страсного циклу Миколи Ґе, між структурною спорідненістю Шостої симфонії Петра Чайковського і 4-ма вершинами п’єси нашого класика Миколи Куліша «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната» і «Маклена Ґраса».

4

Не оминути і теми перекладу в рамках одного виду мистецтва на прикладах картини Тіціана «Венера Урбінська» – богиня кохання і краси у виконанні класика Відродження та полотна Едуарда Мане «Олімпія». Друга картина підняла революцію в модерному живописі. Бо при збереженні композиції та ідеї, Мане намалював куртизанку Олімпію.

Студентам було запропоновано пограти в настільну гру «ART», ознайомитися з шедеврами світового рівня, створити власну міні-презентацію на аукціон та практикуватися в описових вправах англійською та французькою мовами. До теми було запропоновано ArtGlossary in English, який може бути використаний в подальшій роботі молодого перекладача.

6

Фінальне засідання Клубу перекладачів

  

 31 травня 2019 р
відбулось фінальне в цьому навчальному році засідання
Клубу перекладачів

 ILoveKyiv00  Останнє засідання Клубу Перекладачів припало на День Народження Києва, який щороку святкують широкою програмою саме в травні. Гарний настрій створила хороша погода та яскравий сонячний день.

   Засідання мало формат екскурсії центром міста та обміном цікавими фактами про історію Києва, розгадування файнвордів, опис плану переміщення до різних точок на карті та ігор з елементами двостороннього перекладу. Кожен бажаючий міг спробувати себе в ролі гіда-екскурсовода та відповісти на питання про культурні пам’ятки Києва в реальному режимі.

ILoveKyiv3

ILoveKyiv2

     Студентки мали час на короткі фото-сесії на фоні різних місць та час на спілкування з реальними іноземцями, які підходили до нашої групи і ставили життєві запитання щодо переміщення центром міста. З користю та практикою провели час, з морозивом та веселощами. Вдалося відвідати новий пішохідний міст та насолодитися красою міста.

   Ось і завершився наш навчальний рік і робота клуба перейшла в он-лайн режим, але з наступної осені запрошуємо всіх, хто має нестримне бажання долучитися до Клубу молодих перекладачів, який поновить свою роботу у вересні 2019 року.

   Веселих канікул!

ILoveKyiv0

 

Зустріч із С.І. Ткаченком

  

28 травня 2019 року о 14:00 в ауд. 6-10 на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулась зустріч із Сергієм Івановичем Ткаченком, перекладачем, філологом, літературознавцем, поетом, членом Національної спілки письменників України, який вже 8 років мешкає у Сполучених штатах Америки. Він також є автором публікацій в Українській літературній енциклопедії про англомовні літератури; лауреатом літературної премії імені С. Шеврякова; лауреатом Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»; лауреатом Міжнародної премії імені Володимира Винниченка.

001

       Сергій Іванович протягом 25-ти років був співробітником Секретаріату ООН у Нью-Йорку. Цікаво, що свою доповідь він назвав «Про відповідальність та небезпечність професії перекладач». Під час зустрічі п. Ткаченко не лише розповів і проілюстрував різні казусні випадки зі своєї перекладацької практики, він також акцентував на повсюдності перекладу. Зокрема було зазначено про чотири скрипкові концерти Антоніо Вівальді «Пори року», які були написані не просто під впливом враження від картин, а ще й супроводжені сонетами для окреслення настрою для їх виконання.

       Протягом зустрічі присутні дізнались про причини виникнення ураганів, про відмінності в текстах Біблії різними мовами, про вдалі / невдалі варіанти перекладу Беовульфа, Гамлета та ін. Сергій Іванович надав цінні поради й підказки майбутнім перекладачам, а також відкрив перспективи для цікавих наукових досліджень в царині перекладу, зокрема, художнього / поетичного.

       Такі зустрічі підвищують рівень ерудованості, розширюють світобачення як студентів, так і викладачів, і, безумовно, є корисними з огляду на ознайомлення з практичним досвідом розумної, успішної й професійної людини!

Організаторами зустрічі виступили кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу і кафедра світової літератури та теорії літератури.

 

002

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертацій

 

   З гордістю повідомляємо, що на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 13.05.2019 р. відбувся захист дисертаційних робіт наших колег!

 · докторської дисертації кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Анохіної Тетяни Олександрівни на тему: Типологія лакуніконів англомовної та україномовної картин світу, за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство та спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

a

 · кандидатської дисертації старшого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Орлової Юлії Валентинівни на тему: Архетипне і стереотипне відображення концепту ВІК ЛЮДИНИ у свідомості носіїв української, російської та англійської мов, за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

 o

Щиро вдячні Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 доктору філологічних наук професору Корольовій Аллі Валер’янівні та всім членам ради за високопрофесійну, доброзичливу й теплу атмосферу, що сприяла блискучим захистам наших здобувачок.

3

ВІТАЄМО Й БАЖАЄМО НАЙШВИДШОГО
ОТРИМАННЯ ОМРІЯНИХ ДИПЛОМІВ!!!

4

MIND-освіта як запорука виховання нації

7 травня 2019 року
студенти факультету іноземної філології спеціальності "Переклад"
відвідали цікаву лекцію на тему
«Важливість впровадження MIND-освіти
як запоруки виховання нації.

Приклад Республіки Корея»

01 

     Лектор, професор Джо Гю Юн, директор Global International Mind Education Institute, на основі історії Республіки Кореї розповів, як люди наполегливо і спільними зусиллями йшли до своєї мети для процвітання майбутніх поколінь і для покращення рівня свого життя.
     Наразі Республіка Корея за даними, представленими професором, займає провідні позиції у світі, беручи до уваги різні галузі промисловості та ін.
     Також лектор запропонував студентам вивчити наступні слова корейською мовою: «привіт», «дякую» та «я тебе люблю», що було насправді чудовим досвідом.
02

 

ІІІ Міжнародний студентський конкурс перекладу

19 квітня 2019 року
на базі факультету іноземної філології
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова

відбувся ІІ тур (Номінація 4)
ІІІ-го Міжнародного студентського конкурсу перекладу

“Переклад як засіб актуалізації
етномовних картин світу”

у рамках лінгвокультурного проекту
“Переклад як феномен пізнання і культури”.

01

ІІ тур Конкурсу перекладу – 201 
(модератор – к.філол.н., доц. Алексєєва О.М.,
члени журі: к.філол.н., доц. Анохіна Т.О., к.філол.н., доц. Литвинов О.О.)

У Конкурсі взяли участь 85 учасників з різних ВНЗ України, Польщі та Білорусі.

Конкурс на найкращий переклад було оголошено за 4 номінаціями:
Номінація 1 – Кращий переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову (російську для іноземних студентів);
Номінація 2 – Кращий переклад музичного українського хіту на англійську (російського для іноземних студентів);
Номінація 3 – Кращий переклад музичного англійського хіту на українську (російську для іноземних студентів);
Номінація 4 – Кращий усний послідовний переклад з англійської на українську (російську для іноземних студентів) сучасних подій у світі.

Список переможців і Збірка кращих перекладів учасників Конкурсу знаходяться у прикріплених файлах. 

 

  

02

Студенти – учасники ІІ туру Конкурсу перекладу – 2019

03

Зустріч учасників Конкурсу перекладу – 2019
з надзвичайним і повноважним послом Греції в Україні
Георгіосом Пукаміссасом

04

Оголошення переможців Конкурсу перекладу – 2019

05

Нагородження переможців Конкурсу перекладу – 2019
(за підтримки Благодійного Фонду «РОЗУМНА СИЛА»,
Галини Папазової та Павла Шопіна)
 

 

Academic Writing

01

     17 квітня 2019 р. (14:00, ауд. 5-8) відбувся третій і останній семінар із серії семінарів зAcademic Writing(27 лютого, 20 березня і 17 квітня 2019 р.), запропонованих Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, ексклюзивним представником видавництва Pearson в Україні. Усі три семінари (Науковий стиль; Правила перефразування оригінальних висловлювань; Структура параграфу наукової статті) були проведені представником зазначеного центруІеном Едвардом Фірсом(Ian Edward Firth: ESAP lecturer, University of Leeds / Business dep.).

     У семінарах взяли участь 40 викладачів 7-ми кафедр факультету іноземної філології та 20 студентів. Усі учасники отримали електронні сертифікати (6 годин).

 

 

 

02

Акцент зроблено на практиці в опануванні навичками академічного письма.

03

Викладачі та студенти визначають головну ідею в запропонованому абзаці.

04

Учасники семінару вирішують,
чи є дані в поданому реченні  занадто узагальненими / детальними.

ІІ Міжнародна конференція

 

28-29 березня 2019 рвідбулась
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
"ФІЛОСОФІЯ МОВИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ Й ЛІНГВІСТИЦІ
"
 

01

У конференції взяли участь 176 представників 30 закладів вищої освіти з 6 країн.

02

Програма конференції

 Збірник матеріалів 

 

П'яте засідання Клубу перекладачів

  

20 березня 2019 р
відбулось 5-те засідання
Клубу перекладачів

03

     The International Day of Happiness is celebrated worldwide every March 20, and was conceptualized and founded by philanthropist, activist, statesman, and prominent United Nations special advisor Jayme Illien to inspire, mobilize, and advance the global happiness movement.

     In 2011, Illien brought the idea and concept of creating a new global day of awareness, the International Day of Happiness, to senior United Nations Officials.

     Вигадали його представники Бутану, невеликої держави в Південній Азії, між Індією і Китаєм. Місцевий уряд прагнув «зробити усіх громадян щасливими», навіть, зробили спеціальну Державну Комісію Народного Щастя і Міністерство Щастя, а загальноприйняте поняття валового внутрішнього продукту (ВВП) замінено валовим національним щастям (саме цим показником визначається добробут нації). Ідея була цікавою, тому одразу знайшла мільйони прихильників, в тому числі – у співтоваристві ООН.  Традицій ще небагато, адже свято відносно нове, втім щороку у різних країнах проводять семінари, конференції та тренінги, учасники яких розповідають про значення щастя для людини і діляться ідеями щодо поліпшення побуту і вдосконалення суспільства.

05

     Наш клуб перекладачів теж долучився до святкування цього свята та придумав свій «План Заходів». Ми обговорювали різні підходи до теми «Щастя. Happiness», ділилися щасливими історіями та відомими цитатами про щастя, працювали в творчих групах по створенню «Щасливих Календарів: для себе та друзів». Виступали публічно з промовами про щастя, співали пісні та, завдяки креативним студентам першого курсу, мали змогу зробити неймовірну кількість фото та селфі з друзями на фоні photo-frameHAPPINESS, яку спільно створили на стінці коридору нашого факультету аби всі охочі мали змогу підняти собі настрій.

01

02

Happy Celebration!

04

Enjoy your life&share your HAPPINESS!

06

 

Четверте засідання Клубу перекладачів

 

23 грудня 2018 р
відбулось 4-те засідання
Клубу перекладачів
 

 15

     Четверте засідання Клубу Перекладачів трапилось перед самісіньким Різдвом. 

     Студенти весело провели час. Співали пісні Різдвяної тематики, які готували на парах з практичної фонетики: 
We Wish You a Merry Christmas!
Let It Snow
Jingle Bells
Happy New Year
Rocking Around the Christmas Tree
12
     
     Писали вітання та складали Різдвяні листи, розгадували кросворди та придумували свій wish-list; планували роботу клубу на наступний семестр.
 
8   
 
 
 
     Організували веселу Новорічну фотосесію та конкурс на найкращий Christmas Selfie Look.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
65
 
10
 
 
 
 
 
 
     Вітали одне одного зі святами та насолоджувалися грайливим сяйвом бенгальських вогників.
 
 
 
 
 
 
 
 
     Час промайнув дуже стрімко, ніхто і не помітив, як швидко пролетів цілий семестр.
 
 MC
Happy Winter Holidays!
 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Третє засідання Клубу перекладачів

 

30 листопада 2018 р
відбулось 3-тє засідання
Клубу перекладачів
 

01 

00

          Третє засідання клубу перекладачів співпало з  Днем Подяки. Святкування відбулось у веселій атмосфері та, навіть, з індичкою. Студенти грали в тематичні ігри, присвячені святкуванню в різних англомовних країнах, зокрема особливостям організації свята в Канаді. День подяки - це день, коли люди можуть дякувати за те, що у них є. Сім'ї та друзі збираються разом за святковим столом, до якого традиційно готують фаршировану індичку, картоплю, овочі, журавлинний соус і гарбузовий пиріг.

 

02

04

     В останні роки День подяки в Україні набирає все більшу популярність. Раніше це свято в нашій країні відзначалося переважно у протестантському середовищі, а національного масштабу  та більш вагомого значення почало набувати після Революції Гідності. Саме тому студентам було запропоновано написати лист-подяку «IGrateful For…».

 

03

     Завершили засідання затійливими селфі на фоні Канадського прапору та дружньою традицією чаювання.

05

Forum for ELT Professionals


09-10.11.2018 р.

д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш і
к.філол.н., доц. О.М. Алексєєва
взяли участь у роботі форуму
"Higher Education. 2nd Forum for ELT Professionals"

01

02

03

04

Друге засідання Клубу перекладачів

 

26 жовтня 2018 р
відбулось 2-ге засідання
Клубу перекладачів
 

1

     26 жовтня 2018 року відбулось 2-ге засідання Клубу Перекладачів. Засідання було присвячене осінній тематиці та особливостям святкування Halloween в англомовних країнах, зокрема Канаді та Америці. На практиці були відпрацьовані навички перекладацької роботи в рольових іграх на пояснення лексики свята та специфічних слів, притаманних англомовному суспільству.

      У веселій та дружній атмосфері пройшли рольові ігри та робота в групах. Роздаткові матеріали можуть бути використані студентами у подальшій роботі. Інсценування віршів та міні-презентації JackOLanterns від студентів старших курсів подарували гарний настрій наприкінці закінчення складного робочого тижня. Чаювання з печивом відбулось в процесі роботи в групах.

      To be continued 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Урочисте відкриття Клубу перекладачів

 

28 вересня 2018 р., 
напередодні Міжнародного дня перекладача
(30.09.2018 р., що пройде під девізом
«Переклад: сприяння розвиткові культурної спадщини в епоху змін»
(Translation: Promoting Cultural Heritage іn Changing Times),
на кафедрі прикладної лінгвістики,
порівняльного мовознавства та перекладу
відбулось урочисте відкриття
Клубу перекладачів.
 

alernativas-a-google-translate-640x400

      Керівник Клубу – Тамара Володимирівна Желобицька, викладач кафедри з досвідом педагогічної роботи більше ніж 20 років, координатор молодіжних освітньо-культурних проектів (Little Elf Studio, Library & Literature Support Projects, Montreal, Canada – Kyiv, Ukraine), практикуючий перекладач дитячої та підліткової літератури (останній переклад «Магазин Невидимих Речей» Івана Андрусяка (переклад з української на англійську). Наразі працює над перекладом канадської підліткової та молодіжної літератури та створенням власного курсу «Канадознавство» для педагогічних університетів України. 

zh

Порядок денний:

1. Вітальне слово

2. З історії українського і світового перекладу: ознайомлення студентів з окремими віхами з життя відомих перекладачів та їх внеском у світову перекладацьку діяльність.

3. Групова гра «Цитати про мову».

4. Дискусія «22 Tips of Becoming a Successful Translator/Interpreter». Обговорення важливості професії на тлі сучасних реалій та ролі України на міжнародній арені.

5. Обговорення роботи Клубу на 2018-2019 н.р.

6. Чаювання з підведенням підсумків першого засідання клубу.

Учасники: студенти факультету іноземної філології, викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу, серед почесних гостей – Ірина Ігорівна Овчиннікова, заступник декана факультету іноземної філології з навчально-методичної роботи. 

IMG 20180928 163656

IMG 20180928 161752

IMG 20180928 163850

IMG 20180928 164244

IMG 20180928 161910

Контакти

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Тургенівська, 8-14, 5 поверх, ауд. 5-12

Телефон: 044 484-29-99

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Кафедра світової літератури та теорії літератури

Викладачі

Корнієнко Оксана Олександрівна

kornienko

Корнієнко Оксана Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Має дві вищі освіти з відзнакою.

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2003 р. – Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».

1991–1995 рр. – аспірантура при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.
У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія втілення авторської самосвідомості в романах Ф. М. Достоєвського», спеціальність 10.01.01. – «Російська література». 2003–2006 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років ХХ століття», спеціальністіь10.01.02. – «Російська література». 

Від 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова,
У 2007–2011 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Поетика літератури», «Міфи і епоси країн, мова яких вивчається», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Зарубіжна література ХХ століття», «Сучасна література», «Напрями, течії, стилі в літературі» та ін.

Досліджує поетику прози XIX – XXI ст., стратегії та принципи ігрової поетики та міфопоетичні виміри літератури. Є автором монографії «Міфопоетична парадигма російської прози 30-х років ХХ століття: Вектори естетичного пошуку в літературі метрополії та зарубіжжя» (Київ, Логос, 2006, 332 с.), навчального посібника «Ігрова поетика у літературі» (Київ, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017, 242 с.) та численних публікацій у вітчизняних наукових фахових виданнях та за кордоном (Великобританія, Іран, Польща та ін.).

Здійснює наукове керівництво аспірантами та пошукувачами (Кондакова Д. Ю., Шуберт Г.М. Єрьоміна-Чащина М. В. успішно захистили кандидатські дисертації та зараз працюють викладачами на кафедрі).
Є заступником голови Спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 із захисту дисертацій при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Входить до складу редколегії фахових наукових видань: «Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство, літературознавство)», «Південний архів: Філологічні науки», «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля» та ін.

Співавтор шкільних програм «Зарубіжна література» (2001), інтегрованого курсу «Література» (2012 р., 2014 р.).

За дорученням Міністерства освіти і науки України бере участь у підготовці (розробка завдань) та проведенні (голова журі) IV турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов і літератур національних меншин (російської) (з 2011 р.); у 2012-2017 рр. – г олова журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Переможець у номінації «Викладач року-2017 факультету іноземної філології».

Список публікацій Корнієнко О.О.

Анненкова Олена Сергіївна

PA264155ch1.jpg

Анненкова Олена Сергіївна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літературифакультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Українського педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «російська мова і література» (диплом з відзнакою). У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Термінологія осіб адміністративного та судового апарату в російській писемності XVI – XVII століть», спеціальність «Російська мова». 

У 2012 році захистила докторську дисертацію «Дискурс традиції І.С.Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К.Зайцев, І.С.Шмельов, М.А.Осоргін)». З 2008 року – доцент, а з 2014 р. – професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології. 

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література та література Середніх віків», «Історія зарубіжної літератури доби Просвітництва», «Історія зарубіжної літератури доби романтизму», «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття», «Література країн, мова яких вивчається (англійська література)», «Література країн, мова яких вивчається (польська література)», «Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть».  

Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій, навчально-методичних посібників з історії зарубіжної літератури для студентів філологічних спеціальностей:  «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 1830-1880-х років» (2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (2014), «Англійська література вікторіанської епохи» (2016), наукової монографії «”Слово вічного життя”»: Дискурс традиції І.С. Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К. Зайцев, І.С. Шмельов, М.А. Осоргін)» (2011). 

Коло наукових інтересів – західноєвропейська та російська література ХІХ та ХХ століть; антична література, філософія міфотворчості в сучасній літературі.

Список публікацій Анненкової О.С.

Астахова Алла Андріївна

AstakhovaАстахова Алла Андріївна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Працює на кафедрі працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 1980 року спочатку на посаді викладача, потім старшого викладача, а зараз доцента.

За час роботи розробила і читала багато різних курсів лекцій: з фольклору, давньоруської літератури, російської літератури ХVІІІ ст, пропедевтичний курс з російської літератури. У останні роки читає курси лекцій з Античної літератури, літератури Середніх віків та Відродження. Розробила спецкурси «Жанр оповідання в історії російської літератури», «Біблійні мотиви в літературі», «Історія французького роману».

Співавтор посібника-хрестоматії «Міфи та фольклор народів світу (К., 2003), автор статей з проблем поетики російської літератури та методики її викладання в школі.

Список публікацій Астахової А.А.

Боровська Олена Миколаївна

Borovskaya

Боровська Олена Миколаївна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «російська мова та література та іноземна мова», у 1993 році – аспірантуру. Працює над завершенням кандидатської дисертації.

З 1993 року викладач кафедри світової літератури та теорії  літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література», «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження», «Історія зарубіжної літератури XVII-ХVIII ст., «Історія китайської літератури».

Досліджує російську поезію XVIII ст. Автор наукових статей з проблем російсько-українських взаємин, творчості Ф. Прокоповича, М. Ломоносова, О. Сумарокова, Г. Державіна, М. Львова, а також навчального посібника «Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина» (К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012).

Список публікацій Боровської О.М.

Бубенок Олег  Борисович

BubenokБубенок Олег Борисович - доктор історичних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «історія».

У 1995 р. захістив кандидатську дисертацію на тему: «Яси південноруських степів (палеоетнографічне дослідження)», спеціальність «Етнологія».

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичник об’єднань Євразійського степу», спеціальність 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2010 р. – завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Від 2014 р. працює на кафедрі працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Література Сходу», «Історія і культура Близького Сходу», «Історія і культура Далекого Сходу», «Арабська література».

Автор монографій «Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.) (К.: Логос, 1997. 224 с.); «Аланы-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.)» (К.: Истина, 2004. 324 с.); «Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії)» (Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. 508 с.); навчального посібника «Історія Хазарського кагантату» (К.: МСУ, 2001) та понад 200 наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном (Великобританія, США, Швеція, Іран, Туреччина, Болгарія, Туркменістан, Азербайджан, Росія). Постійно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій та конгресів.

Лауреат премії імені А. Ю. Кримського (2000 р.).

Головний редактор наукового щорічника «Хазарский альманах», заступник головного редактора журналу «Східний світ», член редакційних колегій періодичних збірників «Сходознавство» та ін.

В рамках міжнародного наукового співробітництва активно співпрацює з іноземними академічними центрами – Єврейський університет Єрусалиму (м. Єрусалим); Центрально-Європейський університет (м. Будапешт); Інститут археології та етнографії Академії наук Туркменістану (м. Ашгабад).

Список публікацій Бубенка О.Б.

Бураго Дмитро Сергійович

BuragoБураго Дмитро Сергійович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «„Міф Києва” як художній концепт у російській романтичній літературі ХІХ ст.», спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології. У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ – п. ХХ століття» та «Історія зарубіжної літератури ХХ століття».

Працював вчителем гімназії № 153 імені О. С. Пушкіна, викладав в Інституті підвищення кваліфікації вчителів.

Головний редактор наукових журналів «Мова і культура» та «Колегіум». Головний редактор літературно-художнього журналу «Соты». Член редколегій наукових і художніх видань.

Очолює оргкомітет міжнародної наукової конференції ім. проф. С. Б. Бураго «Мова і культура».

З 1998 є членом Національної спілки письменників України. Автор поетичних книг: «Эхо мертвого города» (1992), «Здесь» (1996), «Поздние времена» (1998), «Шум словаря» (2002), «Спичечный поезд» (2008), «Танго» (2014), «Снеговик» (2015).

Лауреат літературних премій імені Л. Вишеславського, премії НСПУ імені М. Ушакова та міжнародної премії імені Арсенія та Андрія Тарковських.

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном.

Список публікацій Бураго Д.С.

 

Загребельна Наталія Костянтинівна

ZagrebelnayaЗагребельна Наталія Костянтинівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1998 р. закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «українська і російська мова та література», у 2001 р. магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія, історія літератури та компаративістика».

2002–2006 рр. – аспірантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліричний суб'єкт поезії ХХ ст.: форми конституювання та репрезентації», спеціальність 10.01.06 – «Теорія літератури».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова. У 2008-2012 рр. викладала в Київському гуманітарному інституті (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури межі ХІХ–ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країн, мова яких вивчається (сучасна англомовна література)», спецкурси «Теоретико-літературні концепції ХХ ст.» та «Російська поезія ХХ ст.».

Автор статей з питань теорії літератури та поетики літератури ХІХ та ХХ ст., публікується в українських фахових виданнях та наукових збірниках Росії, Білорусі, Чехії. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: творчість А. П. Чехова, Г. В. Іванова, Й. Бродського, метатекстуальність, література та фотографія, література та інтернет, сучасні форми рецепції літературної класики.

Список публікацій Загребельної Н.К.

Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна

фото_Еремина.jpg

 

Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2015 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (російська, іноземна)», отримала кваліфікацію магістра мови і літератури, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (російська мова і література, німецька мова), наукового редактора (диплом з відзнакою).

У 2015 р. прикріпилась здобувачем до кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

2018 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського», спеціальність 10.01.02 – російська література.

Від 2017 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає курси: «Зарубіжна література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами.

Досліджує поетику російської та зарубіжної прози XIX–XX ст., специфіку творчості С. Д. Кржижанівського, є автором наукових публікацій у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Перекладає з англійської, німецької, французької.

Список публікацій Єрьоміної-Чащиної М.В.

Кондакова Дар'я Юріївна

KondakovaКондакова Дар'я Юріївна - кандидат філологічних наук (PhD), старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2009 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (російська, італійська)»та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника російської мови і літератури, італійської мови(диплом з відзнакою).

У 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі Інститута філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка по кафедрі історії російської літератури.

У 2014 році в НПУ імені М.П.Драгоманова захистила дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Петербурзький текст у сучасній російській ліриці: вектори художніх пошуків» (спеціальність 10.01.02 – «російська література»).

З 2015 року працює викладачем (з 2018 – старшим викладачем) на кафедрі світової літератури та теорії літератури (до 2018 р. – кафедра російської та зарубіжної літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Викладає курси: «Зарубіжна література», «Російська література», «Література країн, мова яких вивчається», «Історія зарубіжної літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Актуальні тенденції світового літературного процесу». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та культурологічною практикою.

Автор наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Сфера наукових інтересів: феномен «міського тексту», російська література Срібного віку, західноєвропейська література рубежу ХІХ–ХХ ст., компаративні дослідження світової літератури, рок-поезія, інтермедіальні дослідження.

Перекладає з італійської, англійської, іспанської.

Список публікацій Кондакової Д.Ю.

Костюк Олена Миколаївна

KostiukКостюк Олена Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького з кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури», має диплом з відзнакою.

Закінчила аспірантуру та у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика портрета „розчарованого” героя російської літератури першої третини ХІХ ст.», спеціальність10.01.01. – «Російськалітература». Навчалася у докторантурі.

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси «Російська література ХVІІІ – ХІХ ст.» та «Зарубіжна література ХVІІІ – ХІХ ст.», веде спецкурси та спецсемінари з творчості поетів пушкінської доби, поетики зображувального ряду, актуальних проблем історіографії та методології літературознавства, класичної польської літератури, основ науково-дослідної діяльності педагога-філолога та ін.

Упорядник методичних рекомендацій для студентів та мультимедійного супроводу занять з літературознавчих дисциплін та НДРС.

Працює над проблемою підготовки майбутнього вчителя світової літератури до науково-дослідної та інноваційної діяльності. Автор публікацій з проблем історичної поетики, індивідуальної освіти, викладання класичної літератури у школі та ВНЗ, навчально-наукової діяльності та педагогічної інноватики, підготовки вчителя літератури.

Відмінник освіти України. Має 18-річний стаж роботи у школі у якості вчителя зарубіжної літератури, російської мови та літератури, заступника директора з науково-методичної роботи, а також досвід керівництва експериментальною діяльністю ЗНЗ, організації та впровадження державних і громадських педагогічних, творчих та медіа-проектів.

Відповідальний секретар Науково-методичної ради Інституту іноземної філології (з 2008р.). Член Комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Член журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

 Список публікацій Костюк О.М.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна

PakharevaПахарєва Тетяна Анатоліївна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література» (диплом з відзнакою).

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетичний мотив як засіб формування цілісності художньої системи Анни Ахматової», спеціальність «Теорія літератури».

2006 р. після проходження докторантури у КНУ імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Акмеїстичні тенденції у російській поезії останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 10.01.02 –«Російська література».

З 1992 р. у процесі викладання у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова розробила такі лекційні курси: «Російська література кінця ХІХ початку ХХ ст.», «Російська література ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження», «Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», а також спецкурси: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Акмеїзм та постакмеїзм у російській поезії», «Творчість І. Бродського», «Література в інтермедіальному просторі».

Автор понад ста наукових публікацій, у тому числі монографій «Художественная система Анны Ахматовой» (1994), «Опыт акмеизма: Акмеистическая составляющая современной русской поэзии» (2004) інавчальних посібників зі спецкурсів для студентів-філологів «Концепция творчества в поэзии А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой» (1997), «Миф о юге в творчестве А. И. Куприна» (у співавторстві з С. П. Строкіною, 2012), «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв. Курс лекций» (2015).

Сфера наукових інтересів: естетична специфіка поезії посткласичного періоду, поетика російської літератури Срібної доби, еволюційні процеси у російській поезії ХХ ст., взаємодія літератури та кінематографу.

Список публікацій Пахаревої Т.А.

Шевченко Ольга Леонідівна

Shevchenko

Шевченко Ольга Леонідівна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури)  з 1970 року. У 1975 році закінчила аспірантуру.

Викладає курси «Зарубіжна література XVIIIст.», «Зарубіжна література XIX ст.» і спецкурс «Традиції та новаторство в англійській літературі».

Сфера наукових інтересів: англійський романтизм. Друкувалася у збірнику наукових статей кафедри з проблем англійського романтизму.

 Список публікацій Шевченко О.Л.

 

Штейнбук Фелікс Маратович

ШтейнбукШтейнбук Фелікс Маратович - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

1986 року закінчив філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом з відзнакою).

2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Жанрова своєрідність та внутрішня єдність «Кінармії» І. Е. Бабеля», спеціальність «Російська література».

2010 року захистив докторську дисертацію на тему «Тілесний міметизм у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність «Теорія літератури».

Є розробником лекційних курсів: «Сучасна світова література», «Актуальні проблеми світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Нонконформізм у світовій літературі ХХ ст.» тощо.

Автор понад ста тридцяти наукових публікацій, зокрема, монографій «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)», «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі», а також навчально-методичних посібників «Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класах», «Вивчення зарубіжної літератури. 11 клас», «Методика викладання зарубіжної літератури у школі», «Українська література у контексті тілесно-міметичного методу».

Сфера наукових зацікавлень: тілесність у літературознавчому контексті.

 Список публікацій Штейнбука Ф.М.

Шуберт Ганна Миколаївна

shubertШуберт Ганна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2002 р. закінчила Інститут іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література» (російська, англійська).

У 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі російської та зарубіжної літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 2010 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського: особливості перехідного художнього мислення», спеціальність 10.01.02. – «Російська література».

Від 2004 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; у 2007-2010 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», спецкурс «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського» та ін.

Досліджує поетику російської прози XIX-XX ст., сучасну літературу, стратегії та принципи поетики перехідності. Автор навчального посібника «Поетика новелістики С. Д. Кржижанівського» (К., 2015. 220 с.) та наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях.

Список публікацій Шуберт Г.М.

Юдін Олександр Анатолійович

Yudin

Юдін Олександр Анатолійович - доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова і література та іноземна мова» (диплом з відзнакою).

У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі «Книги подорожей») зі спеціальності 10.01.02. – «Російська література»

2009–2012 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Легітимізація автора в художньому та науковому дискурсах» зі спеціальності 10.01.06. – «Теорія літератури»

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Історія і культура Японії», «Японська література», «Турецька література».

У рамках викладацької діяльності веде студентський «Літературний дискусійний клуб» та читає цикл лекцій про джазову музику.

Автор двох монографій: «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в Книге путешествий Андрея Битова» (К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К.: Ніка-центр, 2014), а також більше 60 наукових публікацій: статей у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках, низки передмов до перекладних видань філософських і художніх творів.

Сфери наукових інтересів: історія російської літератури, історія зарубіжної літератури (західноєвропейська, американська, японська), теорія літератури, естетика, російська філософія ХХ ст., західноєвропейська філософія та соціологія ХХ ст., герменевтика.

Займається науковим перекладом в царинах філософії, соціології, психології, культурології: переклав (особисто або в колективі перекладачів) більше 30 книжок з англійської, німецької, французької та італійської мов. Займається музичною журналістикою (джазовий оглядач).

Список публікацій Юдіна О.А.

Юферева Олена Володимирівна

Юферева

Юферева Олена Володимирівна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Має дві вищої освіти. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Філософська лірика К. К.  Случевського: від романтизму до символізму») в Дніпропетровському національному університеті. 

У 2005–2008 рр. обіймала посаду доцента кафедри теорії і практики перекладу Класичного приватного університету (м.Запоріжжя). 

У 2015 р. в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Еволюція віршованих жанрів подорожі, щоденника, послання в російській поезії другої половини ХІХ ст.».

У 2011–2016 рр. — доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету. 2016 – 2017 рр. — професор кафедри слов’янської філології ЗНУ. 

Розробила такі лекційні курси «Теорія масової інформації», «Теорія тексту і твору», «Історія світової літератури», «Історія та теорія художнього перекладу», «Сучасна російська література», «міжкультурна комунікація» та інш.

У науковому доробку — більше ніж 80 науково-методичних праць з літературознавства і журналістикознавства, зокрема, монографії: «Жанрово-родовий синтез у поетичному щоденнику та подорожі (українська та російська поезія ХІХ – початку ХХ ст.)» (2010), «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (2014).

Напрями наукових інтересів: подорожній дискурс, історія російської поезії ХІХ ст., жанрологія, «наївна» словесність, інтермедіальність.

Список публікацій Юферевої О.В.

Про кафедру

Кафедра світової літератури та теорії літератури (до вересня 2018 року – кафедра російської та зарубіжної літератури) належить до найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, має давні традиції та великий досвід підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра словесності розпочинає свою історію з 1835 року, коли при Київському університеті Святого Володимира було створено педагогічний інститут, а з 1920 р. кафедра увійшла до складу літературно-лінгвістичного відділу факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти. З 1934 року, після створення Київського педагогічного інституту, на мовно-літературному факультеті працювали дві окремі кафедри: всесвітньої літератури (завідувачі проф. С.І. Родзевич, доц. М.Л. Сахарний, ст. викл. Ф.С. Грім) та російської літератури (завідувачі проф. В.І. Маслов, проф. Г.В. Александровський, проф. Є.О. Перлін, доц. В.В. Приступов, доц. Д.М. Іофанов, доц. Л.М. Карлов, доц. Д.П. Шутенко). З 1952 року їх було об’єднано у кафедру російської та зарубіжної літератури, якою в різний час завідували доц. В.Д. Войтушенко, проф. І.Т. Крук, проф Б.Б. Шалагінов, доц. О.П. Охріменко. Серед визначних науковців, які викладали на кафедрі, академік Д.С. Наливайко, професори Ю.З. Яновський, С.М. Руссова, Є.В. Волощук. У різний час на кафедрі працювали яскраві й незабутні викладачі: доценти С.М. Фоміна, І.Г. Панченко, Е.Г. Гайнцева, Н.М. Король, Н.І. Ніколаєнко, Г.В. Крюкова, Н.О. Мірошнікова та інші.

З 2015 року кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Оксана Олександрівна Корнієнко. Зараз серед викладачів кафедри 7 докторів наук, професорів, 6 кандидатів наук, доцентів. Більшість професорсько-викладацького складу кафедри є випускниками Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра: «Зарубіжна література» (від античності до сучасності), «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Література країн, мова яких вивчається» та інші.


За вибором студентів читаються курси:

 • «Поетика літератури»,
 • «Міфи та епоси країн, мова яких вивчається»,
 • «Основи компаративістики»,
 • «Основи літературознавчих досліджень»,
 • «Основи літературної творчості»,
 • «Напрямки і течії в літературі»,
 • «Практичний курс літературознавчого аналізу»,
 • «Література і кіно»,
 • «Література і театр»,
 • «Література і живопис»,
 • «Література та Інтернет»,
 • «Гра у літературі»,
 • «Історія та традиційна культура Великобританії»,
 • «Історія та культура Близького Сходу»,
 • «Історія та культура Далекого Сходу»,
 • «Російська література» та інші.

Викладачі кафедри керують курсовими, бакалаврськими та магістерськими проектами, культурологічною практикою, забезпечують роботу наукових гуртків та проблемних груп.
При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035. Філологія, а також спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій К 26.053.22 зі спеціальностей 10.01.01 – Українська література та 10.01.02 – Російська література.

З 2016 року кафедра розробляє комплексну наукову тему «Поетика та аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання». Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, друкуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. З 2016 року кафедра організовує і проводить Міжнародну наукову конференцію «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка збирає науковців з різних міст України, близького й далекого зарубіжжя.

Серед наукових публікацій викладачів кафедри монографії:

 • Пахарєвої Т.А. «Опыт акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» (К., 2004);
 • Корнієнко О.О.«Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х гг. XX в.: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья» (К., 2006),
 • Анненкової О.С.«„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С.Тургенева в прозе русского зарубежья (Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, М.А.Осоргин)» (К., 2011);
 • Юдіна О.А. «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в „Книге путешествий” Андрея Битова» (К., 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К., 2014);
 • Юферевої О.В. «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (К., 2014);
 • Штейнбука Ф.М. «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття» (К., 2007), «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)» (К., 2009), «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (К., 2014).

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників. Студенти-філологи користуються розробками викладачів кафедри: Б.Б. Шалагінова «Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.» (К., 2004, 2013), О.С. Анненкової «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К., 2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011), «Англійська література вікторіанської епохи. Курс лекцій» (К., 2016), «Сучасна польська поезія. Хрестоматія» (К., 2018), Т.А. Пахарєвої «Російська література рубіжу ХІХ-ХХ ст.: Курс лекцій» (К., 2015), С.М. Руссової «Джерело перлин: хрестоматія східних літератур» (К., 1998), «Джерело перлин. Поетика східних літератур» (К., !999), О.О. Корнієнко «Ігрова поетика в літературі» (К., 2017), Ф.М. Штейнбука «Методика викладання зарубіжної літератури в школі» (Тернопіль, 2009), комплексом посібників Н.О. Мірошнікової «Літературний герой: Посібник із вступу до літературознавства» (2015), «Сонет: Теорія та історія сонета в завданнях і коментарях» (К., 1997), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінміум у схемах та визначеннях» (К., 2009), «Вступ до літературознавства: Практикум» (К., 2003, 2015), «Занимательный литературоведческий словарь» (К., 2015) та ін.

Кафедра світової літератури та теорії літератури підтримує зв’язок із середніми загальноосвітніми навчальними закладами. Викладачі кафедри працюють над створенням навчальних програм та підручників із зарубіжної літератури для середньої школи, беруть участь у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів Малої Академії наук, а також у роботі Інституту підвищення кваліфікації вчителів-філологів.

Крім суто навчальної та наукової діяльності, кафедра постійно організує заходи, спрямовані на широку аудиторію. В рамках культурно-освітнього проекту «АRТ-ПОРТАЛ» кафедрою проводяться творчі зустрічі з відомими письменниками та вченими, лекції, літературні вечори, екскурсії, відвідуються театри та музеї, відбуваються дискусії на актуальні теми літератури та мистецтва.
Кафедра світової літератури та теорії літератури невпинно працює на високому науковому, педагогічному та культурному рівні, залучаючи до роботи провідні ідеї сучасної гуманітаристики, та бере активну участь у розбудові вітчизняної освіти та науки.

Події кафедри

"Спроба пера" - альманах студентської поезії

АРТ-портал кафедри світової літератури та теорії літератури презентує альманах авторської студентської поезії "Спроба пера".

Ознайомитися зі збірником можна за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1SMHXroK8FT01AdmTwO-bvuH8p1UarEEC

 

Зустріч із С. І. Ткаченком

28 травня 2019 року о 14:00 в ауд. 6-10 на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулась зустріч із Сергієм Івановичем Ткаченком, перекладачем, філологом, літературознавцем, поетом, членом Національної спілки письменників України, який вже 8 років мешкає у Сполучених штатах Америки. Він також є автором публікацій в Українській літературній енциклопедії про англомовні літератури; лауреатом літературної премії імені С. Шеврякова; лауреатом Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»; лауреатом Міжнародної премії імені Володимира Винниченка.

001

Сергій Іванович протягом 25-ти років був співробітником Секретаріату ООН у Нью-Йорку. Цікаво, що свою доповідь він назвав «Про відповідальність та небезпечність професії перекладач». Під час зустрічі п. Ткаченко не лише розповів і проілюстрував різні казусні випадки зі своєї перекладацької практики, він також акцентував на повсюдності перекладу. Зокрема було зазначено про чотири скрипкові концерти Антоніо Вівальді «Пори року», які були написані не просто під впливом враження від картин, а ще й супроводжені сонетами для окреслення настрою для їх виконання.

Протягом зустрічі присутні дізнались про причини виникнення ураганів, про відмінності в текстах Біблії різними мовами, про вдалі / невдалі варіанти перекладу Беовульфа, Гамлета та ін. Сергій Іванович надав цінні поради й підказки майбутнім перекладачам, а також відкрив перспективи для цікавих наукових досліджень в царині перекладу, зокрема, художнього / поетичного.

Такі зустрічі підвищують рівень ерудованості, розширюють світобачення як студентів, так і викладачів, і, безумовно, є корисними з огляду на ознайомлення з практичним досвідом розумної, успішної й професійної людини!

Організаторами зустрічі виступили кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу і кафедра світової літератури та теорії літератури.

002

 

 

 

 

 

 

Анонс зустрічі із перекладачем

t

 

Посвята першокурсників у філологи

афиша_день_фил_нов.jpg

 

Вітаємо ювіляра

 

    шалагынов.jpg 

 

    21 травня виповнюється 75 років Борису Борисовичу Шалагінову – відомому літературознавцю-германісту, перекладачу, нашому вчителю і колезі. І студенти, і викладачі завжди із захватом слухають його лекції із зарубіжної літератури, користуються його підручниками, навчальними посібниками, монографіями, статтями, перекладами. Дякуємо Борису Борисовичу за його роботу, за натхнення, яке дарують його виступи та публікації. Бажаємо міцного здоров’я, плідної праці, радості спілкування з учнями та колегами!

 

газ1.jpg

 

газ2.jpg

 

газ3.jpg

Перегляд вистави "Ідіот"

Проект «АRТ-ПОРТАЛ» кафедри світової літератури та теорії літератури продовжує допомагати студентам ФІФ долучатися до класики, і цього разу 31п група та доцент О.М. Костюк готові поділитися враженнями від нової 4-годинної вистави «Ідіот» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

 

31п_-_ТФ-Идиот-12дек2018.jpgЦе авторське інсценування класичного роману Федора Достоєвського, здійснене Юрієм Одиноким – режисером, кожен новий твір якого незмінно збирає аншлаги і користується успіхом у критиків. (До речі, Одинокий уже звертався до творчості Достоєвського в 2004 році, поставивши на сцені театру імені Франка «Братів Карамазових». Вистава тоді зібрала вісім статуеток престижної вітчизняної премії «Київська Пектораль»).

 


4.jpg       Роман «Ідіот» нині не вивчається текстуально ні у школі, ні у ВНЗ, але багатьох до ознайомлення з ним підштовхнув відомий серіал з Євгеном Мироновим у головній ролі (реж. Володимир Бортко, 2003). 
В театрі ми відчули пронизливу відвертість пораненої душі, притаманний героям Достоєвського надрив, психологічну глибину, повагу авторів вистави до першоджерела, абсолютно органічний український переклад.
У рецензіях на нову виставу критики відзначають зміну акторських поколінь франківців. Молодь справді продовжує традиції психологічного театру, граючи душевні страждання, моторошні таємниці, інтриги та пронизливі сповіді. Особливо це стосується виконавців ролі Мишкіна – засл. арт. України Олександра Печериці, ролі Рогожина – засл. арт. України Дмитра Рибалевського та засл. арт. України Анжеліки Савченко, нової прими театру, яка грає Настасью Пилипівну. 
Вражає художнє оформлення сцени. Олександр Друганов сміливо користується сучасними мультимедійними засобами. Під час дії рухається поїзд, у якому на початку Мишкін знайомиться з Рогожиним, «реально» печуть в буржуйці картоплю, палають 100 тисяч, які має голіруч вихопити Ганя Іволгін, літають в небі птахи. А художник по костюмах Наталя Рудюк демонструє справжню любов до старовинного одягу. Кожна сукня, сюртук, шинель зроблені дуже ретельно – з безліччю дрібних деталей, вишивок, оздоблень, кажуть, навіть натурального хутра для шуб. З усього цього постає історично колоритний образ епохи: її звичаї, цінності, стиль життя різних верств населення.
Видовище цілковито захоплює, заворожує. А виходиш у фойє з тяжкими думками про людину і світ, а ще – відчуваєш, наскільки болісно актуальним нині залишається роман, написаний 150 років тому.

Вітання захисникам

До Новорічних свят з ініціативи кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології було організовано благодійний збір допомоги для воїнів АТО, які продовжують відстоювати Незалежність нашої держави. Багато для цього зробив деканат факультету, зокрема Н.Д. Кіщенко. Особливо активно цю ініціативу підтримали студенти І курсу і група 21п.

51240398_613142082465435_121697043633668096_n.jpg

Дуже зворушливий лист для воїнів написала лаборант кафедри світової літератури та теорії літератури Юлія Самоха, студенти 14ф групи оформили свій внесок як справжній подарунок, а ляльки-обереги, які принесла  О.О. Корнієнко будуть оберігати та піднімати бойовий дух наших воїнів.  Завдяки всім небайдужим нам вдалося зібрати багато  необхідного для наших воїнів (продукти харчування, засоби гігієни).

       Всі подарунки були передані пораненим бійцям, які перебувають на лікуванні в Інституті ортопедії напередодні останнього з новорічних свят – Водохреща.  Це допомогла зробити волонтер Оксана Козенко-Клочко, небайдужа жінка, яка разом з родиною пройшла два Майдани і сьогодні продовжує опікуватися нашими військовими. Оксана познайомила студентів з особливостями роботи волонтера, провела по палатам, де лежать поранені бійці.

51330691_336729187172888_5614502204200189952_n.jpg

Бажання особисто передати подарунки висловили студенти І та ІІ курсу Катерина Мінінкова, Олександр Глущенко, Анастасія Батюжевська, Наталія Турчанова та Ілля Пасічник.

51158852_2244051695856691_1192903316510605312_n.jpg

50728633_287732811907123_1021651275223138304_n.jpg

Зустріч була дуже зворушливою та емоційною. За спілкуванням не помітили як сплинуло 2 години. Катерина Мінінкова потім зізналася, що не сподівалася, що зустріч з бійцями подарує стільки позитивних емоцій і дасть змогу порадіти тому, що долучилася до такої доброї та потрібної справи. Просте потискання рук на прощання, сказало більше за одних і дало зрозуміти іншим більше, ніж звичайні слова.

   Маємо надію, що це буде не остання добра спільна справа студентів та викладачів нашого факультету для тих, хто продовжує захищати нашу Батьківщину.

Анонс зустрічі з професором Б. Б. Шалагіновим

Літературно-освітній проект кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-ПОРТАЛ» відкриває новий сезон. Вже післязавтра, 20 лютого, відбудеться лекція відомого літературознавця-германіста, доктора філологічних наук Бориса Борисовича ШАЛАГІНОВА про трагедію Й.В.ГЕТЕ «ФАУСТ».

Шалагинов-min.jpg

Вечір авторської студентської поезії

З нагоди Всесвітнього дня поезії 20 березня 2019 о 15.30 в арт-просторі «SKLO» культурно-освітній проект кафедри світової літератури та теорії літератури «АRT-ПОРТАЛ» організує ВЕЧІР АВТОРСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ!!!

   Якщо ти хочеш, аби твої вірші увійшли до електронного альманаху студентської поезії та були почуті однодцумцями та поціновувачами, надсилай ДО 15 БЕРЕЗНЯ заявку на адресу кафедри  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
      - інформація про себе: ім’я, прізвище, спеціальність, курс;
      - контактні дані: телефон, електронна адреса;
      - файл з текстами віршів, названий прізвищем автора ( Times New Roman , 12 кегль, одинарний міжрядковий інтервал, обсяг 1-2 сторінки).

поэзия.jpg

Запрошення на творчий вечір "Київ - Олександру Вертинському"

unnamed.jpg

Поетичний вечір

21 березня людство відзначає Всесвітній день поезії. Студенти факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова до цього свята створили особливий поетичний простір: розмістили у гуманітарному корпусі творчо оформлені рядки улюблених поезій світової літератури.

FB_IMG_15536917287429265.jpg

 FB_IMG_15536917369235830.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 березня в АRT-просторі «SKLO» відбувся Вечір студентської авторської поезії. Всі, хто долучився до цієї події, відчули атмосферу натхнення та весняного піднесеного настрою, яку створили учасники – студенти Ярослав  Іванько (41п), Дар’я Вінокурова (21п), Олексій Батченко (14фр), Максим Скачко (11аа), Олександра Годенко (11аа), Марина Миколаєнко (11фінМ), Анастасія Гребенюк (41ра), Анастасія Батюжевська (11ая), Катерина Зень (11ау) та Юлія Шинкарук  (102ан).

На свято завітали і викладачі кафедри світової літератури та теорії літератури, зокрема: професори О. С. Анненкова, Т. А. Пахарева та О. В.Юферева, доценти Г. М. Шуберт та Н.К. Загребельна, старші викладачі О. М. Боровська та О. Л. Шевченко, ведучою була старший викладач кафедри Д. Ю. Кондакова.

Поетичні рядки, авторські пісні під гітару, що лунали протягом двох годин, запам’ятаються як «чудна мить», якій завжди має знайтись місце серед буденного плину життя.

FB_IMG_15536917140311722.jpg

Слово учасникам:

Ярослав Іванько«Для мене це був дуже незвичний досвід через те, що раніше я відвідував лише поетичні вечори, на яких декламували улюблені вірші відомих та не дуже авторів. До того ж, на цьому вечорі я представив два свої невеличкі прозові твори, які, судячи з усього, слухачам сподобались. Вірші та проза інших учасників мені неймовірно полюбились та надихнули на безліч ідей, які хоч зараз бери та втілюй. Найбільшу подяку хочу висловити кафедрі світової літератури та теорії літератури, яка дала поетам нагоду продемонструвати свої твори зацікавленій аудиторії».

Дар’я Вінокурова«Спочатку я вагалася, чи надсилати свої вірші та брати участь у цьому Поетичному Вечорі. І не через якісь упередження до університетських заходів, а через власну сором’язливість. Але тепла атмосфера розтопила моє серце. Це надзвичайно знаходитись серед людей, що також пишуть, неважливо, вірш чи прозу! Важливо нарешті зрозуміти, що ти не один. Важливо послухати думки інших людей, що перетворились у мистецтво. Важливо аплодувати і підтримувати! Важливо чути стукіт власного серця, коли виступаєш. Дякую кафедрі світової літератури та теорії літератури, глядачам, авторам та авторкам за те, що ви такі надзвичайні! Чекаю наступного Поетичного Вечора!»

 P3201468ch.jpg

P3201436ch.jpg

P3201429ch.jpg

 

 Детальний фотозвіт можна переглянути на сайті кафедри у Фейсбук за посиланням: https://www.facebook.com/1513378155640174/posts/2143870132590970/

Відвідування музея М. Булгакова

У рамках культурологічної практики та проекту кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-Портал» студенти 1 курсу факультету іноземної філології під керівництвом професора, доктора філологічних наук Олени Сергіївни Анненкової відвідали 1 квітня 2019 року літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова.

55949748_305776050096570_4221760248454578176_n.jpg

Музей розташований на одній із найчарівніших і найстаріших вулиць міста Києва – на Андріївському узвозі № 13. Саме у цьому старовинному будинку М. Булгаков провів 13 років свого життя, саме звідси він ходив до гімназії і до університету, а потім приймав і своїх перших пацієнтів. І саме у цей будинок він помістив героїв одного з найвідоміших зі своїх романів, героїв «Білої гвардії» та п’єси «Дні Турбіних». Будинок був відреставрований зусиллями співробітників музею, які ретельно та протягом довгих років намагались спочатку зібрати, а згодом і зберегти унікальні експонати, речі та меблі, що належали родині М. Булгакова та йому самому. Та головне, будинок-музей зберігає атмосферу булгаківського дому і булгаківських часів. Студентам сподобалась екскурсія, вони сповнені враженнями, думками і новими знаннями.

55892487_583073928877663_1743491980391874560_n.jpg

Слово учасникам екскурсії:

Мирослава Павелко: «Побувала в музеї М. Булгакова, і мене вразило почуте і побачене, адже склалося відчуття повного занурення у світ дому Турбіних і світ самого письменника».

Вікторія Останій: «Мені надзвичайно сподобалась атмосфера музею, я відчула і цю епоху, і характер родини М. Булгакова, ніби побачила за столом, накритим білою скатертиною, його героїв, які розмовляють між собою та переживають важкі часи».

Мандрікова Анастасія: «Мені дуже сподобався будинок, де мешкала родина видатного письменника. Екскурсовод вдало передав атмосферу тих часів, я сповна уявила собі життя Михайла Булгакова в цьому домі, нібито пережила особисте знайомство із самим Майстром»

Екскурсія-лекція в Музеї історичних коштовностей України

 

Екскурсія-лекція 1

 

     В рамках культурно-освітнього проекту кафедри російської та зарубіжної літератури “ART-портал”, з нагоди Міжнародного дня музеїв та за програмою культурологічної практики 18 травня 2018 року студенти факультету іноземної філології відвідали Музей історичних коштовностей України, що знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Екскурсію-лекцію в музеї провів викладач кафедри – доктор історичних наук, професор Олег Борисович Бубенок.

 

     Музей історичних коштовностей України – філія Національного музею історії України. Більшість зібрань Музею складають матеріали археологічних досліджень. Студенти ознайомилися з історією племен і народів, які у давнину населяли територію сучасної України, на власні очі побачили старовинні артефакти, виявлені у курганах – земляних спорудах для поховання, – а саме зброю, вуздечки, вбрання, ритуальні речі, специфіка виготовлення яких уособлює культурні риси кіммерійців, скіфів, сарматів.Екскурсія-лекція 2
     Особливо вразила відвідувачів музею своєю вишуканістю витончених візерунків золота царська пектораль (нагрудна прикраса), знайдена у 1971 р. в кургані скіфського періоду Товста поблизу м. Орджонікідзе (нині м. Покров) Дніпровської області. Пектораль місяцеподібної форми складається з трьох ярусів, відокремлених один від одного чотирма товстими порожнистими трубками у вигляді перевитого джгута, прикрашених псевдозерню. Головним сюжетом парадної нагрудної прикраси є центральна сцена верхнього ярусу, де двоє чоловіків, розтягнувши хутро на руках, готуються до таїнства. Ліворуч і праворуч від основної сцени стоять корови і коні з телятами, а за ними розташовані фігури скіфських слуг, один з яких доїть вівцю, інший — корову, тримаючи в руках ліпний горщик і невелику амфору. У нижньому ярусі відображені різноманітні сцени полювання на диких і фантастичних тварин. Середній фриз — фігури птахів. В сюжетах, представлених у візерунках пекторалі, домінують зображення тварин, що є найяскравішою рисою скіфської культури –– так званий «звіриний стиль», якій свідчить про важливу роль тотему у скіфів.
     Екскурсія-лекція 4Відвідувачі ознайомилися із коштовними оздобами, виготовленими майстрами Київської Русі доби Середньовіччя, виробами декоративно-ужиткового мистецтва XVI – XX ст. українських, російських, середньоазіатських, закавказьких і західноєвропейських ювелірів. 
     Екскурсія-лекція виявилася пізнавальною та цікавою не лише для студентів першого курсу, які проходять культурологічну практику, а й для студентів старших курсів, магістрів та викладачів. Вона дала можливість побачити й доторкнутися до такої далекої в часовому просторі, але своєрідної вражаючої краси культури стародавніх часів, відчути атмосферу давнини.

 

 

 

Літературно-мистецький захід "МУЗИКА ПЕРЕДУСІМ! Поль Верлен в українських перекладах"

 

Літ.-мист.захід 2
    В рамках тижня іноземних мов, культурно-освітнього проекту кафедри російської та зарубіжної літератури “ART-портал” студенти і викладачі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова 17 травня 2018 року відвідали літературно-мистецький захід «Музика передусім! (Поль Верлен в українських перекладах)», який відбувся в Національному музеї літератури України в рамках програми «Україна – Європа: Діалог культур». 

 

    На вечорі було презентовано антологію українських перекладів відомого французького поета, одного з засновників літературного імпресіонізму та символізму Поля Верлена «Романси без слів» (Київ, видавництво «Либідь», 2011), яку представила кандидат філологічних наук Олена Крушинська. Про історію цих перекладів та найвищі досягнення української перекладацької школи у засвоєнні спадщини Поля Верлена розповів упорядник видання доктор філологічних наук, професор Олександр Чередніченко. Літ-мист.захід 3

 

    Витончену атмосферу лірики Верлена було відтворено під час читання його віршів французькою та українською мовами студентами та акторкою культурного центру Л. Курбаса, лауреатом премій ім. В. Стуса, Д. Нітченка, театральної премії ім. А. Бучми Галиною Стефановою.
Верлен прозвучав в українських перекладах П. Грабовського, І. Франка, М. Драй-Хмари, П. Филиповича, М. Ореста, М. Вороного, П. Тичини, М. Рильського, О. Зуєвського, М. Лукаша, Г. Кочура, І. Світличного, М. Москаленка, А.Содомори та інших. 
На вечорі, присвяченому поезії Верлена, призери міжнародних премій, учні Школи мистецтв ім. Стефана Турчака віртуозно виконали на роялі (якому більше ніж 150 років) «Верленівські мініатюри» Клода Дебюссі – автора музичних інтерпретацій віршів Поля Верлена (цікавий факт – першим педагогом Дебюсси була теща Верлена).
Студенти отримали незабутні враження від цього святкового заходу, від гармонії поезії та музики.

 

Анонс екскурсії до Музею історичних коштовностей України

Оголошення 18 травня

 

Анонс заходу "Романси без слів"

 

АRT-портал повідомляє
17 травня 2018 року (четвер) о 15.00
у Національному музеї літератури України (Київ, вул. Б.Хмельницького, 11) 
відбудеться святковий захід «Романси без слів», присвячений 
Полю Верлену – відомому французькому символісту та його поезії в українських перекладах І.Франка, Г.Кочура, Б.Тена, П.Филиповича, І.Світличного, П.Тичини, М.Драй-Хмари, М.Рильського, М.Лукаша, М.Ореста, А.Содомори, Ю.Клена та ін.
Звучатиме поезія Поля Верлена французькою мовою та у перекладах, музичне виконання його лірики.

 

Вартість вхідного квитка – 10 грн.
Запрошуються всі бажаючі!

 

Верлен

 

Відвідування музею

 

у входа в музей
           Нещодавно студенти 11рякінСО групи разом з викладачами кафедри російської та зарубіжної літератури к.ф.н. Кондаковою Д.Ю. та старшим викладачем Боровською О.М. відвідали Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (колишня назва — Київський музей західного та східного мистецтва). 

 

в зале Западной коллекции

 

Музей є найвизначнішим зібранням закордонного мистецтва в Україні. Студенти з Туркменістану та Польщі разом з викладачами оглянули західну та східну колекції, звернули увагу на захоплююче оздоблення стін і стель у залах музею. Викладачі також виступили в ролі перекладачів-екскурсоводів, оскільки студентам першого курсу ще складно прочитати та зрозуміти тексти на інформаційних стендах музею, але це не завадило отримати найкращі враження від походу в музей, адже мова мистецтва зрозуміла всім!

 

на лестнице  Кароль: «Мені особливо запам’ятався портрет Станіслава Августа Понятовського. Це останній король Польщі. Я був здивований, побачивши у нього медальйон з масонським знаком – требу буде більше дізнатися про це». 
  Уміда: «Мені сподобалися дерев’яні «кассоне» - італійські скрині для посагу. У нас теж є така традиція. Тільки в Туркменістані кожній нареченій батьки готують дві скрині, проте невеликого розміру».

 

  Д.Ю.Кондакова и Оля старостаЕ.Н.Боровская и Оля староста    Огуджемал: «Мені дуже сподобалася Східна колекція, особливо килими – як вдома. Також ми бачили там турецький килим, він дещо інший за туркменський. І ще було цікаво побачити хорджун – це така особлива туркменська сумка, яка перекидається через коня, кладеться під седло. Хорджуни роблять з килимів, і в музеї ми бачили саме таку».
  Гулшат: «Мені дуже сподобалися картини у Західній колекції, але особливо запам’ятався чоловік на коні – скульптура французького короля Людовика. В Туркменії багато коней, і тут дуже гарно скульптор зобразив коня».
  Лола: «Мені сподобалися різні речі, а особливо японський національний одяг – кімоно. Дуже гарні тканини, візерунки, кольори. І різні маленькі японські прикраси, а також нецке дуже запам’яталися».

Запрошення на семінар

 

УВАГА!!! СЕМІНАР ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 16 БЕРЕЗНЯ!

 

Шановні колеги та студенти!
Факультет іноземної філології 
Кафедра російської та зарубіжної літератури

 

запрошує Вас взяти участь 
у науково-методичному семінарі
«Englishness
очима англійців та іноземців»,
який відбудеться 16 березня 2018 р. о 14.00 в аудиторії 6-10 Гуманітарного корпусу 
(вул. Тургенівська 8/14, 6 поверх).
Лектор – доктор філологічних наук, професор Олена Сергіївна Анненкова

 

Заруб

 

На семінарі ви дізнаєтесь:
• що таке англійська ідентичність, 
• якою Англію бачать англійці та іноземці,
• що складає основи англійського національного характеру,
• які життєві цінності сповідують англійці,
• хто є справжнім англійським героєм,
• чому англійці люблять говорити про погоду,
• чому відбувся Brexit
тощо
Будемо ради вас бачити!

Вітаємо переможця!

У номінації «Викладач року» перемогла професор, доктор філологічних наук кафедри російської та зарубіжної літератури Корнієнко Оксана Олександрівна.

20171220 175313

 

Відвідування спектаклю за п`єсою Педро Кальдерона "Життя є сон"

 

Кальдерон

 

В рамках культурно-освітнього проекту кафедри російської та зарубіжної літератури «ART-ПОРТАЛ» студенти І і III курсу факультету іноземної філології разом із викладачем О.В. Юферевою відвідали спектакль Педро Кальдерона де ла Барки «Життя – це сон». Показ вистави відбувся в Національному академічному драматичному театрі ім.І. Франка 03 листопада 2017 року.

 

«Сон на три дії» вразив студентів музикальним супроводом, яскравими декораціями, хореографією, вишуканими костюмами. Сценічний простір розмикався: актори пересувалися партером, занурюючи глядачів у «кальдеровнівську» атмосферу. Отже, на сцені вдало зреалізувався важливий кальдеронівський принцип чергування закритого і відкритого простору, крізь який проходить ідея свободи. Замість діалогів Астольфо і Естрельї – своєрідний танок, де актори із застиглим виразом обличчя, немов ляльки, дзеркально відображали рухи один одного, загострюючи увагу глядача на алегорії штучності. У третій дії Росаура постає у вигляді жінки скоріше початку 20 ст., із довгим шарфом і строгим чемоданом. Здається, що цей вихід за межі часу супроводжується і виходом гри акторки за межі «костюму».

 

Похмурість розвіюється гумором, іронічним витлумаченням, що, втім, не затінює образу самотності і сумнів, парадоксальності і мінливості світовідчуття, втілених у творі Кальдерона. Уже знайома драма іспанського класика на сцені набула динамічності, видовищності, і студенти спробували пояснити, як це досягається. Помічали зміни реквізиту в насиченій і різноманітній постановці, фізичні особливості виконавців, пов’язуючи їх з концепцією постановки. Під час обговорення спектаклю думки розділилися, і не всі одностайно висловлювали задоволення побаченим. Але це привід до дискусій і поглиблення уявлення про літературу 17 століття.

 

Літературний дискусійний клуб: "Бігуни" Ольги Токарчук

 

Бігуни

 

У рамках проекту кафедри російської та зарубіжної літератури «ART-портал» 6 листопада 2017 р. о 17.00 відбулось засідання дискусійного клубу, на якому обговорювався роман відомої сучасної польської письменниці Ольги Токарчук «Бігуни». Засідання клубу реалізувалось завдяки зацікавленій та сумлінній роботі студентів 41 АП групи та медіатора дискусії, професора кафедри О. С. Анненкової.

 

Слід відмітити високий рівень підготовки студентів 41 АП групи, які серйозно поставилися до обговорення складного твору синтетичної жанрової природи та полісемантичного звучання, адже саме за цей роман О. Токарчук була відзначена престижною літературною нагородою, премією Nike за 2008 рік, а книжка перемогла також у рейтингу польської читацької аудиторії.

 

Варто зауважити жвавий інтерес студентів до прочитаного твору і бажання поділитися своїми враженнями та думками. Незважаючи на складність тексту та насиченість його філософськими смислами та психологічними коментарями, роман сподобався та викликав серйозні роздуми щодо смислу людського існування в непростому та дисгармонійному сучасному світі. Студенти відзначили, що основною думкою твору є необхідність для людини рухатися, аби не потрапити у тенета світового зла, з яких вже неможливо виплутатися. Духовне та фізичне закостеніння людини означає для неї припинення справжнього життя, адже кожна нова подорож, чи то в географічних координатах, чи то у пошуках своєї справжньої сутності, відкриває нам не лише нові шляхи у житті, а й заповнює існування людини незвіданими і прекрасними смислами.

Студенти відмітили інтенцію письменниці до парадоксального мислення, адже вона піднімає нерозв’язні у побутовому та суперечливі у філософському сенсі проблемні питання, при цьому згущену картина хаотичного, несправедливого і жорстокого до людини сучасного світу балансується спокійно-розважливою інтонацією та переконливою позицією самої авторки, яка закликає людину не піддаватися неприємностям, а відшукувати красу і сенс в звичайних принадах повсякденного життя, однією з яких вона вважає можливість подорожувати, адже кінцевою метою кожної подорожі є інший подорожній, тобто нове відкриття світу та людини. Вміння схопити та відчути це неповторне нове означає зустріч з Кайрос, забутим давньогрецьким богом єдиної щасливої миті, яка і відкриває людині неповторну і справжню красу і смисл її існування на землі.

 

Анонс:літературний дискусійний клуб

Tokarczuk

Культурно-освітній проект кафедри російської та зарубіжної літератури «ART-ПОРТАЛ» презентує засідання Літературного дискусійного клубу під керівництвом доктора філологічних наук, професора Олени Сергіївни Анненкової. Буде обговорюватись роман польської письменниці ОЛЬГИ ТОКАРЧУК «Бігуни» (2007).

Роман про смисл життя людей в сучасному світі. Втім, за словами О.Токарчук, «це не книжка про подорож. Це не щоденник мандрівки й не репортаж. Я швидше хотіла придивитися до того, що значить подорожувати, рухатися, переміщатися. Який у цьому сенс? Що це нам дає? Що це значить».

6 листопада 2017 року, 17.00, аудиторія 5-11.
Запрошуємо всіх бажаючих!

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр.

Навчальна, навчально-методична діяльність
1. Застосування компетентнісного підходу та особистісно-орієнтованої моделі у професійній підготовці фахівців.
2. Удосконалення інноваційних форм і методів навчання.
3. Забезпечення міждисциплінарного підходу в підготовці конкурентоспроможних філологів.
4. Використання у освітньому процесі інтегральних форм аудиторного навчання з обєктно-орієнтованою електронною системою Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle).
5. Розвиток та вдосконалення дистанційного навчання.
6. Підіготовка нових та оновлення існуючих нормативних курсів та дисциплін за вибором, навчально-освітніх програм.
7. Створення та оновлення навчально-методичної літератури для забезпечення навчального процесу, підготовка підручників, посібників, навчально-методичних рекомендацій з дисциплін, що викладаються членами кафедри, розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів з літературознавчих курсів.
8. Робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри.
9. Організація і проведення науково-методичних семінарів і круглих столів.

 

Наукова діяльність
10. Виконання науково-дослідної роботи за профілем кафедри та напрямом «Поетика і аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання».
11. Залучення студентів до наукових досліджень за науковим напрямом кафедри.
12. Підвищення рівня наукової активності викладачів і студентів в галузі літературознавства.
13. Посилення роботи щодо опублікування результатів наукових досліджень співробітників кафедри у високорейтингових фахових українських та зарубіжних виданнях.
14. Організація та проведення Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій на базі НПУ імені М.П.Драгоманова, співорганізація міжнародних наукових конференцій з іншими вищими навчальними закладами та інституціями.
15. Забезпечення функціонування електронної бази даних результатів наукової діяльності викладачів кафедри.
16. Наукове консультування докторантів, здобувачів наукового ступеня доктора філософії (Phd) та кваліфікаційних робіт.
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів (студентські наукові конференції, доповіді, проекти, публікації).
18. Формування у студентів академічної доброчесності.
19. Робота проблемних груп і наукових гуртків, літературознавчого дискусійного клубу.
20. Розширення міжнародного наукового співробітництва. Укладання і підписання договору про міжнародне наукове співробітництво із Університетом Центрального Ланкаширу (Престон, Велика Британія) та іншими навчальними закладами та науковими установами.
21. Експертно-аналітична робота членів кафедри:
• участь у роботі спеціалізованої Вченої Ради К. 26.053.22 при НПУ імені М.П.Драгоманова та інших спеціалізованих Вчених Рад України;
• рецензування наукових монографій, навчальних підручників і посібників, програм, авторефератів;
• опонування дисертаційних досліджень;
• робота у редколегії фахових вітчизняних та зарубіжних наукових видань.

 

Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота
22. Організація і проведення системних заходів із виховної роботи, а саме – громадсько-патріотичного, морального та естетичного виховання молоді.
23. Робота постійно діючого культурно-просвітницького проекту кафедри «ART-портал»: організація і проведення літературно-мистецьких заходів, зустрічей студентів і викладачів із відомими вченими, письменниками, діячами мистецтв, відвідування театрів, музеїв, виставок.
24. Організація та проведення культурологічної практики.
25. В рамках профорієнтаційної діяльності посилення зв’язків із шкільною освітою, участь в організації та проведенні учнівських Олімпіад та роботі Малої академії наук.
26. Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів з метою їх залучення до навчання в університеті, участь в організації та проведенні днів «відкритих дверей» та інших заходів.
27. Поширення інформації про діяльність університету та факультету завдяки висвітленню роботи кафедри на сайті факультету та на сторінці кафедри у соціальній мережі Facebook.

Опис дисциплін

Опис 1

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

7507800
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6964
8971
77430
6625958
77430
339727
7507800

Your IP: 35.172.217.40
Server Time: 2019-12-07 16:24:35
   

Хто на сайті?  

На сайті 195 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ