Структура

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладачі

Блинова Ірина Анатоліївна

IMG_5097-1.jpg

БЛИНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент; з жовтня 2019 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням

Вищу освіту здобула в 1999 р. у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за фахом «Учитель англійської мови, української мови і літератури». З 2004 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій. Працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практики мовлення та інформаційних технологій; виконувала обов’язки керівника педагогічної практики студентів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому дискурсі (на матеріалі англійської, української та французької мов)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2015 р. по 2018 р. є докторантом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; з 2017 р. – доцентом кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Загальний педагогічний стаж роботи складає понад 20 років.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика»; є науковим керівником курсових і магістерських досліджень студентів. Здійснює керівництво студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики»; курсовими та магістерськими роботами студентів.
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education (представник компанії Pearson Education) в Україні, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. І. А. Блинова є членом організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
До кола наукових інтересів входять лінгвопоетика та когнітивна лінгвістика. Має понад 60 публікацій, серед них 36 статтей у фахових виданнях, 2 – у нефахових виданнях, 8 – в іноземних виданнях, 3 публікації навчально-методичного характеру, 19 – тез доповідей. Є автором монографії «Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії композиційно-мовленнєвих форм» (Дніпропетровськ, 2016).

Вибрані праці:
1) Блинова І.А. Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк). Теоретична і дидактична філологія: збір. наук. праць. Вип. 18. Переяслав-Хмельницький, 2014. С. 160–165.
2) Блинова І.А. Специфіка репрезентації іронії в сучасній англомовній прозі. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 58. 2015. С. 87–89.
3) Блинова І. А. Своєрідність функціонування категорії комічного в прозі Курта Воннегута. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 43. С. 144–150.
4) Blinova I. The Defeated Expectancy Effect Producing Means in Modern English Discourse. Trends and Tendencies in Modern Philology. Koper: University of Primorska. 2016. Nr.1. P.47–55.
5) Блинова І. А. Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози). Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журнал. Одеса: Вид-во Національного університету «Одеська юридична академія», 2016. Вип. 8. С. 14–17.
6) Блинова І. А. Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання. Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10. С. 94–102.
7) Блинова І. А. Поетика реалістичного гротеску сучасних англомовних творів. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. Т. IІІ (188). С. 328–333.
8) Блинова І. А. Алегорія як засіб сатиричного зображення дійсності в англомовній художній прозі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр.К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 16. С. 31–37.
9) Блинова І.А. Комічне у творах сучасних англомовних прозаїків: комунікативно-прагматичний аспект. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. №70. С. 24–29.
10) Блинова І. А. Порушення принципу кооперації як основа мовної гри (на матеріалі сучасної англомовної прози). Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2017. С. 327–330.
11) Блинова І. А. Роль глибинного смислу тексту при вираженні іронії. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA “ROZWÓJ I PRAKTYKA: Literatura, socjologia i kulturoznawstwo” (29.12.2017, Zakopane (PL). Warszawa, 2017. Str. 33–39.
12) Блинова І.А. Стилістична транспозиція як спосіб актуалізації засобів морфологічного рівня при створенні комічного ефекту. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 92–96.
13) Блинова И. А. «Черный юмор» в творчестве современных англоязычных писателей. Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова: сборник научных трудов. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2018. С. 16–20.
14) Blynova I. A. The linguistic analysis attempt of the English belles-lettres discourse at the level of morphology. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings.Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. P. 132–135.
15) Блинова І. А. Комічне забарвлення сучасної прози шляхом трансформації фразеологічних одиниць. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. IV (193). С. 328–333.
16) Блинова І. А. Вираження гумористичного ефекту засобами словотвірного рівня. Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис]. 2018. Вип. VIII. С. 422–432.
17) Блинова І. А. Репрезентація засобів комічного на фонетичному та морфологічному рівнях (на матеріалі сучасних англомовних творів). Південний архів. Філол. науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2018. Вип. LXXIV. С.93–100.
18) Блинова І.А. Прагматична пресупозиція як запорука ефективної міжкультурної комунікації (на матеріалі художніх творів). Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. С. 166–171.
19) Блинова І. А. Характер ритму сучасної англомовної прози при вираженні комічного. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 18–21.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Блинової І.А.

 

Артьомова Євгенія Олександрівна

 Артьомова.jpgАРТЬОМОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

кандидат філологічних наук; з 2016 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 2002 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за фахом «Викладач англійської мови та літератури». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонім в інтернет-комунікації (на матеріалі української, англійської та італійської мов)» та здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «загальне мовознавство». Трудову дільність почала з 2002 р. у Луганському коледжі культури та мистецтв. Загальний стаж роботи складає понад 16 років.
Член міжнародної асоціації TESOL-Ukraine. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін.), а також у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять психо- та нейролінгвістика, ономастика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологічні та когнітивні аспекти перекладу. Разом із науково-педагогічною роботою займається перекладацькою діяльністю.
Викладає курси:
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Практичний курс англійської мови
• Лінгвокультурологія
• Країнознавство
• Теоретичний курс граматики англійської мови та ін.
Має понад 20 публікацій, у тому числі – навчально-методичний посібник у співавторстві.

Список публікацій Артьомової Є.О.

 

 

Бондар-Фурса Ольга Степанівна

 

БОНДАР-ФУРСА ОЛЬГА СТЕПАНІВНАIMG_5039-2.jpg

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова». З 1988 по 2010 рік працювала в Національному авіаційному університеті. З 2010 року по теперішній час працює в НПУ імені М.П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації – 27 років.
Проводила курси англійської мови (рівень В2) для викладачів вищих навчальних закладів.
Розробила робочі та навчальні програми з англійської мови для студентів I-II курсів факультетів соціальної-психологічних наук та управління і менеджменту освіти та науки.
Проходила курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання НАУ в 2009 р. та в Українсько-Американському гуманітарному інституті «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» 2015 р.
Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково практичних конференціях.
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов.

Список публікацій Бондар-Фурси О.С.

Бреславець Надія Олександрівна

IMG_5051-2.jpg

БРЕСЛАВЕЦЬ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент; з 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула в 1994 році в Горлівському державному інституті іноземних мов імені Н. К. Крупської за фахом «Викладач англійської мови, російської мови та літератури». З 1998 року по 2013 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2010 році захистила та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «теорія та методика виховання».
Стаж педагогічної роботи у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 5 років, загальний стаж роботи у ВНЗ – 25 років.
Регулярно бере участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від закордонних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
До кола наукових інтересів входять нейролінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгводидактика, міжкультурна комунікація.
Викладає практику англійської мови студентам факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, філософської освіти і науки, менеджменту освіти та науки. Науковий та методичний доробок налічує 40 публікацій у спеціалізованих виданнях.

Вибрані праці:

1. Бреславець Н.О. Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 2014. №1. С.114–120.
2. Бреславец Н.А. Развитие коммуникативных способностей при изучении иностранного языка в высшей школе Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2014. Вип. 128. С. 333 –338.
3. Бреславець Н.О. Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. №74. С. 15–19.
4. Бреславец Н.А. Технология критического мышления, креативность – инновационный компонент синергетического похода в иноязычном образовании Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 49: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2014. Вип.49. С.17–24.
5. Бреславець Н.О. Впровадження інноваційних технологій – запорука успішного вивчення іноземної мови в ВНЗ Збірник центру публікацій з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій. 2015. С. 77–80.
6. Бреславец Н.А. Профориентационное иноязычное содержание поликультурного вузовского образования Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам XV международной научно-практической конференции I часть: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. С. 9–14.
7. Бреславець Н.О. Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед..ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. Випуск СХХХІІІ (133). (Серія педагогічні науки). С. 29–37.
8. Бреславець Н.О. Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 58. Збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2017. Вип.58. С. 34–40.
9. Бреславець Н.О. Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Випуск 138. (Серія педагогічні науки) . С. 35–43.
10. Бреславець Н.О. Особистісний сенс і особистісна значимість студента як основа оволодіння іноземними мовами у процесі придбання професійних знань Zbior artykulow naukowych recenzowanych. “Science, Research, Development. Pedagogy №5”. Barcelona (30.05.2018 – 31.05.2018). Warszawa: Wydawca: Sp.z. o.o.”Diamond trading tour”. 2018. S. 121–132.
11. Бреславець Н.О. Мовна картина світу як національно-лінгвістична концептуальна система Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія: «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 6(74), червень. С. 3–7.
12. Бреславець Н.О. Методичні дії в здійсненні процесу навчання іноземних мов з акцентом на самостійну роботу студентів Наукові запискі: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. СХХХХІІІ Випуск 143. (Серія педагогічні науки). С. 44 –55.

Список публікацій Бреславець Н.О.

 

Василенко Оксана Миколаївна

IMG_5025-2.jpg

ВАСИЛЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Освіта – вища, у 2002 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність – викладач біології, вчитель англійської мови.
З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна і вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 16 років. Основні навчальні дисцмпліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Країнознавство».
Висвітлення результатів наукової діяльності відбулося в таких друкованих працях, як-от: 6 навчальних посібниках для студентів (у співавторстві), 4 навчальних посібниках (одноосібних), 31 статті в фахових виданнях та збірниках наукових праць. Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни „Практичний курс англійської мови” для студентів факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр».
Брала участь у семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати методичних семінарів і форумів з англійської мови, а саме: «Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine» (вересень, 2015); «In Focus» (березень, 2016); «Find your own way of teaching English» (квітень, 2017); «Listening as a Lifelong Skill», «Spring into Speakout», «My English Lab» (квітень, 2018); «Partners in Learning. Partners in Teaching» (листопад, 2018); «Welcome to the future of learning» (червень, 2019); 3rd Forum for ELT professionals «Reforming Higher Education in Ukraine» (листопад, 2019) та літньої школи «Academic Writing» (червень, 2015).
Бере активну участь у науковій роботі кафедри. Є науковим керівником курсових і магістерських робіт студентів, здійснює підготовку останніх до участі в студентських наукових конференціях.

Список публікацій Василенко О.М.

 

Вдовиченко Лілія Федорівна

IMG_5047-2.jpg

ВДОВИЧЕНКО ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін “Французька мова за професійним спрямуванням” та “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Педагогічний стаж – 19 років.

Співавтор навчального посібника “Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030201 «Історія»”, автор 2 збірників контрольних робіт з французької мови для студентів І-ІІ курсів; навчального посібника «Французька мова для студентів зі спеціальності 6.020301 – «Філософія»»; розробник навчальних та робочих програм з французької мови за професійним спрямуванням для студентів гуманітарних спеціальностей. Відповідно до розпорядження кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням відповідає за секцію французької мови.

Останні друковані праці:

1. Вдовиченко Л. Ф. Критерії відбору текстових матеріалів для формування франкомовної лексичної компетенції». Матеріали III (VII) Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти», 2017. №10. С. 16–17.

2. Вдовиченко Л. Ф. Порівняльний аналіз складу в українській та французькій мовах. Materials of The XIII International scientific and practical conference «Conduct of modern science – 2017». Sheffield, Yorkshire, England. November 30 – December 7. Рp. 34–40.

3. Вдовиченко Л.Ф. Терміни аксіології в філософській термінології (на матеріалі французької мови). Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (30 березня 2018 року, Переяслав-Хмельницький). С. 464–467.

4. Вдовиченко Л. Ф. Термінологічна омонімія (на матеріалі французької філософської термінолексики). Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, (28–29 березня 2019 року, м. Київ). С. 258–262.

5. Вдовиченко Л. Ф. Термін як об’єкт дослідження у термінознавстві. Monografia pokonferencyjna «Science, research, development № 21 (Наука, дослідження, розвиток)». 29.09.2019–30.09.2019. Познань/Poznan. С. 71–74.

6. Вдовиченко Л. Ф. Особливості термінів-епонімів у французькій філософській термінології. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Т. 2. Ужгород, 2019. С. 14–18.

Список публікацій Вдовиченко Л.Ф.

 

 

 

Вознюк Людмила Анатоліївна

IMG_5085-2.jpgВОЗНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2005 р. закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальний курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  студентам факультету спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти, факультету політології та права й факультету філософської освіти і науки.

Працює над дисертаційною роботою та має близько 20 публікацій у фахових виданнях. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій Вознюк Л.А.

 

Давиденко Вікторія Іванівна

IMG_8857.jpg

ДАВИДЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2000 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – російська мова.
З 1985 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 32 роки.
Викладає такі навчальні курси, як «Англійська мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови» та ін.
Має близько 40 публікацій, з них 25 наукового й 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 навчально-методичних посібники (у співавторстві).
У 2006–2007 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації в рамках English Language Methodology Seminar “How to Teach Business Communication?” й “How to Teach Business Writing?”; у 2008 р. відвідала семінар «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови», у 2013 р. – «ELT Семінар-практикум професійного розвитку. Передовий досвід оцінювання знань з англійської мови», у 2016 р. – workshop “Promoting fair assessment practices in university classrooms in Ukraine”, брала участь у міжнародних конференціях “English Forum 2017”, “English Forum 2018” тощо.
У 2016–2017 рр. була членом Всеукраїнської асоціації мовного тестування і оцінювання. Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів В.І. Давиденко входять актуальні проблеми теорії укладання словників, дослідження й викладання германських і слов’янських мов, зіставної лексикології, стилістики тощо.

Список публікацій Давиденко В.І.

 

Дишлева Світлана Миколаївна

IMG_5082-2.jpg

ДИШЛЕВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

У 1992 році закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У червні 2000 року отримала диплом з відзнакою про закінчення Національного педагогічного університету за спеціальністю “англійська мова і зарубіжна література”, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.
Кандидат філологічних наук з 2009 року, дисертація за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації – “Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів”. Доцент кафедри іноземних мов з 2012 року.
Загальний стаж роботи – 26 років, науково-педагогічний – 20 років. На кафедрі працює з квітня 2001 року. Викладає “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті корекційної педагогіки та психології. Є автором навчальних та робочих програм для студентів факультету корекційної педагогіки та психології.
Має близько 30 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 18 наукових і 9 навчально-методичних праць (7 написані у співавторстві, одній надано гриф ІІТЗО МОНМС України), 1 тематичний словник. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів.
Бере активну участь у національних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, постійно відвідує методичні семінари та тренінги, які проводять представники університетів англомовних країн і міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, сучасне порівняльне мовознавство.

Список публікацій Дишлевої С.М.

 

Карпенко Ольга Вікторівна

karpenko.jpg

КАРПЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Випускниця НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2002 році отримала вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури в НПУ імені М. П. Драгоманова. Трудову діяльність почала під час навчання, працюючи вчителем англійської мови у середній школі № 206 м. Києва. З вересня 2002 року – викладач англійської мови кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті політології та права.
Викладає навчальну дисципліну “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти та управління. Брала участь у прикладному науковому дослідженні за рахунок видатків державного бюджету “Концепція лінгвістичної компетенції як основа змісту підтриманого комп’ютером навчання іноземній мові в навчальних закладах різного рівня” (2013-2014 рр.)
Науково-дослідна робота: досліджує проблеми гуманітарних наук, а саме – удосконалення мовної компетенції студентів за темою “Мовленнєва дивергенція чоловіків та жінок”. Керує проблемною групою. Є автором 3 наукових праць, 4 навчальних посібників (один з яких авторський).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.

Список публікацій Карпенко О.В.

 

 

Кувшинова Наталія Мефодіївна

IMG_5033-2.jpg

КУВШИНОВА НАТАЛІЯ МЕФОДІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1999 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 20 років.
У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові ХVII–XVIII століть» у спеціалізованій вченій раді Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 2014 року отримала вчене звання доцента.
Викладає навчальні дисципліни – «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови». Відповідає за організацію роботи секції німецької мови на факультетах, а також за розподіл та облік виконання навантаження по кафедрі. Здійснює керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення німецькомовної термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Н. М. Кувшинова є секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Є автором посібника «Практичний курс німецької мови», екземпляри якого зберігаються в бібліотечному фонді Німецької Національної бібліотеки Лейпцига, та посібника «Практичний курс німецької мови і філософсько-світоглядні засади її навчання» (для студентів гуманітарних факультетів денної форми навчання). Н. М. Кувшинова також є співавтором тематичного словника з англійської мови «Тематичний словник для студентів І-ІІ курсів ОКР „Бакалавр“ факультету корекційної педагогіки і психології (усі спеціальності): Для вищих навчальних закладів». Має 46 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 41 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних і 2 навчально-методичних посібника та 1 тематичний словник. Виступає з доповідями на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, бере участь у щорічній Міжнародній науковій конференції «Світ мови – світ у мові». Н. М. Кувшинова входить до складу екзаменаційної комісії з прийому здобувачів до аспірантури. До кола наукових інтересів входять: актуальні проблеми дослідження й викладання германських і слов’янських мов; порівняльна граматика німецької, англійської російської та української мов; лексикологія і лінгвістична семантика.

Список публікацій Кувшинової Н.М.

 

Люлька Олександр Олександрович

Liulka.jpg

ЛЮЛЬКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Вищу освіту здобув у 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова за фахом «Викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури». З 2015 р. почав викладацьку діяльність у середній загальноосвітній школі №63 м. Києва.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика».
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять когнітивна лінгвістика і лексикологія. Має 11 публікацій, серед них 5 статей у фахових виданнях, 6 – в іноземних виданнях.

Вибрані праці:
1) Liulka O. O. Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts. Наук. вісн. міжнар. гум. ун-ту. Сер. Філол. Зб. наук. праць. Одеса: Вид-во МГУ, 2018. Вип. 33. Т. 2. С. 72–74.
2) Люлька О. О. Організація концепту TIME в текстах англомовного художнього дискурсу та малої форми. Наук. вісн. ХДУ. Сер. Перекладозн. та міжкульт. комунік. Херсон : Вид-во ХДУ, 2018. № 3. С. 32–35.
3) Люлька О. О. Категорія часового передування та особливості її вираження в англійській художній літературі. Наук.-виробн. жур. «Держава та регіони». Сер. Гум. наук. – Запоріжжя : Вид-во Класичн. приват. ун-ту., 2018. № 3. С. 49–53.
4) Люлька О.О. Художній англомовний дискурс як середовище реалізації. Закарпат. філол. студії. Ужгород: Вид-во УНУ, 2019. Вип 8. Т.1. С. 17–21.
5) Люлька О.О. Деякі зміни дієслівних категорій у текстах англійської художньої літератури. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В. І. Вернадського. Сер.: Філол. Соц. комунікації. Київ, 2019. Том 30 (69), № 1. С. 79– 84.
6) Liulka O. The metaphorization phenomenon in the English literature texts. Actualization of the time concept through the metaphorical realization process. JOURNAL OF MODERN SCIENCE. TOM 3/42/2019, S. 109–129. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/113390

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Люльки О.О.

 

Хижун Ярослава Володимирівна

IMG_5073-2.jpg

ХИЖУН ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність – вчитель української мови та літератури і англійської мови. З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Олекси Кобця (Варавви): рух проблематики та поетики» за спеціальністю 10.01.01 – „українська літетратура” у спеціалізованій вченій раді НПУ ім. М. П. Драгоманова.
У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 17 років.
У 2018 році проходила стажування на кафедрі англійської мови факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.
Основні навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Теоретична та практична фонетика англійської мови» та ін. Керує студентським гуртком з науково-дослідної роботи «Виділення англійської лінгвістичної й літературознавчої термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», а також проблемним гуртком філософської освіти й науки «Виділення англійської філософської термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Керує написанням курсових та магістерських робіт.
Має 31 публікацію, з них 27 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів: видано “Методичні рекомендації для студентів ІІ курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві), “Методичні рекомендації для студентів І курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві). Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів факультетів, де викладається дисципліна.
Регулярно бере участь у Міжнародних та звітних наукових конференціях університету та науково-практичних семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати Міжнародних методичних семінарів з англійської мови (The Consortium for Democratic Pedagogy and the Open Society Institute “Reading and Writing for critical thinking project”, Dinternal education seminar та ін.).
Коло наукових інтересів – сучасні інтерактивні педтехнології у викладанні англійської мови.

Список публікацій Хижун Я.В.

Горіянова Віталіна Віталіївна

IMG_5112-2.jpgГОРЯІНОВА ВІТАЛІНА ВІТАЛІЇВНА

старший лаборант кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

 

 

 

 

 

 

 

Про кафедру

 Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

01.jpg


Кафедра іноземних мов факультету іноземної філології була створена 10 квітня 2002 р. з метою підвищення якості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням студентів гуманітарних факультетів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Кафедра здійснює:

 • викладання англійської, німецької та французької мов за професійним спрямуванням на денній та заочній формах навчання на таких факультетах, як-от: факультеті спеціальної та інклюзивної освіти, факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, факультеті політології та права, факультеті соціально-економічної освіти, факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, факультеті філософської освіти і науки, факультеті психології, факультеті менеджменту освіти та науки; у навчально-науковому центрі вечірнього навчання та навчально-науковому інституті неперервної освіти;
 • підготовку та проведення вступного екзамену з іноземної мови (англійської, французької, німецької) за професійним спрямуванням до магістратури на семи факультетах Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
 • керівництво курсовими і магістерськими роботами студентів факультету іноземної філології і факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;
 • підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі викладачів інших ВЗО України.

За період свого функціонування кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Олег Богданович Януш; кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко; доктор філологічних наук, професор Алла Анатоліївна Зернецька; кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Іванівна Давиденко. З жовтня 2019 р. виконувачкою обов’язків завідувача кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Ірину Анатоліївну Блинову.
Наразі на кафедрі працюють 13 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 8 – кандидати наук, доценти; 3 – старші викладачі; 2 – викладачі.
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Іноземна (англійська/німецька/французька) мова», «Англійська мова», «Практика англійської мови», «Теоретична і практична граматика», «Лексикологія», «Теоретична і практична фонетика», «Країнознавство».
Викладачами кафедри розроблено та/або впроваджено в навчальний процес:

 • одинадцять навчальних посібників з вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів вищезазначених факультетів;
 • навчально-методичні комплекси і робочі програми для спеціальностей: 016 «Спеціальна освіта», 025 «Музичне мистецтво», 022 «Дизайн», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія (українська мова і література)», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 231 «Соціальна робота»;
 • сучасні методи, зокрема електронну платформу MOODLE з її можливостями використання інтерактивних форм та електронний ресурс My English Lab у навчанні з використанням автентичних підручників.

Кафедра працює у тісному контакті з профільними кафедрами університету, завдяки чому в навчальному процесі активно використовується спеціальна тематика за фахом.
Протягом останніх років члени кафедри брали участь у науково-методичних та практично-методичних семінарах, що проводилися представниками Міжнародних методично-освітніх центрів та спеціалістами Відділу викладання англійської мови Посольства США в Україні: “Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine”, серія семінарів за підтримки The English Language Fellow Program (sponsored by the U.S. Department of State) and the English Teaching Resource Center (at Kyiv-Mohyla Academy), “In Focus”, 2d Forum for ELT Professionals “Partners in Learning. Partners in Teaching”, “Assessing EAP and Assessing ESP”, “Academic Writing”, “Technology for Teaching”, “Welcome to the Future of Learning”, “My English Lab”, 3rd Forum for ELT Professionals “Reforming Higher Education in Ukraine”.

02.jpg

Ініційовано співпрацю викладачів з Міжнародним методично-освітнім центром Dinternal Education (представником компанії Pearson Education) в Україні, членство в Міжнародній організації вчителів англійської мови TESOL-Ukraine, Всеукраїнській асоціації мовного тестування і оцінювання (Ukrainian Language Testing Association, ULTA).
Колективом кафедри опрацьовуються різні аспекти загально кафедральної наукової теми «Формування іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням», що зокрема знаходить своє відображення в публікаціях і доповідях на конференціях різного рівня.
Загальна кількість друкованої викладачами продукції наукового, науково-методичного та навчально-методичного характеру в період 2014 – 2019 рр. становить – 159 одиниць, серед яких: навчально-методичних посібників – 11; монографій – 1; статей, опублікованих у фахових наукових виданнях – 92; статей у іноземних наукових виданнях – 18; тез конференцій – 38. Викладачами взято участь у 82-х Міжнародних, Всеукраїнських й Університетських науково-практичних конференціях, за географією участі в яких представлені такі міста: Київ, Одеса, Полтава, Херсон, Софія (Болгарія), Тбілісі (Грузія), Бая-Маре (Румунія), Шеффілд (Велика Британія), Роттердам (Голландія) тощо.
Раз на два роки кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». З 2014 р. кафедра є засновником і організатором Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю, який користується високою популярністю серед студентів ВЗО України.
Члени кафедри здійснюють керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення іншомовної термінології дисциплін гуманітарного профілю, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», секції якого працюють на шести факультетах, та студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики».
Викладачі готують студентів до участі в Щорічній науковій студентській конференції НПУ імені М. П. Драгоманова «Мовний і навчальний простір у країнах світу» та Всеукраїнській студентській конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» з подальшими публікаціями тез або статей за результатами участі, а також учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням активно співпрацює з багатьма ВЗО України: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним лінгвістичним університетом, Національним авіаційним університетом, Києво-Могилянською академією, Київським державним педагогічним університетом імені Б. Грінченка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. Сковороди, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, де викладачі проходять стажування і підвищення кваліфікації.

Перспективи розвитку

1

2

Опис дисциплін

Факультет української філології та літературної творчості імені А. Малишка.. Магістри

 

Опис начальної дисципліни ВВ 1.2.01

                                                           Шифр

 

Практика англійської мови

назва дисципліни

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 15 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -450

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

   

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

126

46

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

І - ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

324

104

Форма підсумкового контролю

Екзамен, залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

5 год.

Мова навчання англійська

1/3

1/2

Передумови навчання

Англійська мова, Сучасна українська літературна мова, Стилістика

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів мовної компетенції, навчання мовленнєвої діяльності на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання і вміння розуміти англійський текст, який вміщує засвоєну раніше лексику і граматику, а також розвиток навичок письма; формування у студентів професійної компетенції шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; формування вмінь міжособистісного спілкування

Програма навчальної дисципліни: How you come across. Communication. Live and learn. Learning. Education. Taste. Fashion. Live and let live. Men and women. Family and population. Things to come. Inventions. Truth and lies. Living a lie. Cyber Crime.

Бібліографія: 1. Cutting Edge Advanced. New Edition: Student’s book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Jonathan Bygrave and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 176 p. 2. Cutting Edge Advanced New Edition: Workbook / Sarah Cunningham, Peter Moor and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 67 p.

Методичне забезпечення: тестові завдання, контрольні роботи, відео та аудіо матеріали

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також лексичної будови української мови, стилістики

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                             Шифр

Науковий стиль мовлення

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, Методологія наукового дослідження

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування навичок, необхідних для читання, аналізу, написання, структурування й ін. наукових текстів. Матеріал викладено від «простого» (вивчення лексичних й граматичних конструкцій) до «складного» (написання наукових робіт і методів їх представлення). Курс пояснює значимість опанування культурою академічного письма, представляє універсальні принципи роботи з науковими текстами, норми, правила, конвенції,необхідні для їх написання. Студент повинен уміти використовувати різні типи текстів, стратегії, обґрунтовувати думку тощо.

Програма навчальної дисципліни: 1. Basics of Writing Paper: Master’s Thesis in Linguistics, Citing and Paraphrasing, Summarizing and Synthesizing; 2. Basics of Writing Short Scientific Texts on Professionally Oriented issues: Conference abstract, Scholarly Article: 3. Oral Scholarly Discourse: Conference Presentations etc.

Бібліографія: 1. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students, 2003. 2. Sword H. Stylish Academic Writing, 2012. 3. Writing Academic English, 2010
Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також методології дослідження.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                             Шифр

Країнознавство

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування зацікавленості до вивчення географічного становища, клімату, історії, політичного устрою, традицій й под. країн, що вивчаються, сприяння позитивному ставленню до оволодіння культурою англомовного світу тощо. Студент повинен уміти використовувати мовні моделі письмового звертання, ввічливості; елементи соціокультурного контексту, релевантні для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови; диференціювати національно-культурну специфіку мовленнєвої поведінки.

Програма навчальної дисципліни: Geography, State System, Education and Culture of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The USA and Canada, Australia and New Zealand.

Бібліографія: 1. Великобританія. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» - 2-е вид., перероблене. – Ніжин, 2005, - 176 с. 2. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005.-464 с. 3. Жилко Н. М. The United States of America. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство». – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. - 250 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; індивідуальні завдання тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                             Шифр

Лінгвоаналіз іншомовного тексту

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

46

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, СУЛМ, Текст як об’єкт лінгвістичних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – дослідження мовного матеріалу тексту, інтегрування його одиницями різних рівнів, засобами зв’язку та текстовими категоріями. У курсі передбачається розгляд текстоутворювальних чинників, текстових категорій, способів передавання чужого мовлення, засобів зв’язності в тексті, образу автора, способів його вираження тощо. Студент повинен уміти визначити схему лінгвістичного аналізу іншомовного тексту, зробити аналіз мовних одиниць, пояснити їх роль й ін.

Програма навчальної дисципліни: Види лінгвістичного аналізу тексту. Текст: загальна теорія, основні функції, основні категорії (ознаки), зв’язність, засоби її вираження тощо.

Бібліографія: 1. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посібник / Марія Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: Необхідне знання англійської мови, а також СУЛМ тощо.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Кафедра англійської філології

Про кафедру

 

Новини

 

Професорсько-викладацький склад

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

Nikitina2

Завідуюча кафедри англійської філології, професор, доктор

філологічних наук,

Закінчила з відзнакою Київський Державний університет імені Т. Г. Шевченка.У 1957 році професор Нікітіна Фіонілла Олексіївна захистила кандидатську дисертацію.У 1958 році отримала ступінь кандидата філологічних наук. У 1973 році Ф. О. Нікітіна захищає докторську дисертацію. У 1974 році Фіонілла Олексіївна отримує ступінь доктора філологічних наук, а у 1975 році – наукове звання професора. З вересня 1994 року Нікітіна Ф. О. працює на кафедрі англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова на посаді професора. Плідно працює з аспірантами та докторантами кафедри англійської філології. На даний час професор Нікітіна Ф. О. керує роботами двох докторантів.

Науковими здобутками професора Нікітіної Ф. О. є близько 200 публікацій, кілька монографій. Фіонілла Олексіївна публікується в журналах "Мовознавство", "Мова і культура", у виданнях кафедри слов’янської філології КНУ імені Т. Шевченка. 

Стефанова Наталія Олександрівна

Стефанова фото

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1999 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». З 1999-2002 навчалася в аспірантурі. У 2004 році захистила дисертацію «Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти» на ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04-германські мови. Читає лекційні та практичні курси «Лексикологія англійської мови», «Практичний курс англійської мови» на факультеті іноземної філології студентам V курсу. У 2011 році стажувалась в InternationalHouseLondon (Велика Британія).

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

 

 

 

Бегека Дмитро Анатолійович

 20181213 140150 resized

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1998 році закінчив Київський державний лінгвістичний університет та отримав диплом спеціаліста «Мова та література (англійська мова)», з 2002 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2008 по 2011 навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 16 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

У 2017 році проходив стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). 

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення англійської мови».

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

Волошкова Наталія Василівна

 

IMG 1101Закінчила факультет романо-германської філології Донецького державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література». У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політичні погляди Генрі Філдінга (перша половина XVIII ст.)» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

Викладає лекційні та практичні курси з лінгвокраїнознавства, стилістики, вступу до перекладознавства, основ мовознавчих наукових досліджень в перекладознавстві, методології мовознавчого наукового дослідження, усного двостороннього перекладу, практики усного та писемного мовлення (англійська мова).

 

Здійснює наукові пошуки у сфері міжкультурної комунікації, історії перекладознавства  та англійської літератури доби Просвітництва. Коло наукових інтересів: україно-британська міжкультурна комунікація XVIII-XIX ст., британська подорожня література XVIII-XIX ст., британські літературні салони доби Просвітництва, жіноча біографічна проза XVIII-XIX ст.

 

Має наукові публікації у рецензованих зарубіжних виданнях та фахових українських наукових журналах. Щорічно представляє результати своїх наукових досліджень, виступаючи з доповідями на престижних міжнародних наукових конференціях та конгресах у Великій Британії, Польщі, Іспанії, Хорватії, Турції.

 

У березні-травні 2015 р. проходила стажування у Великій Британії (Манчестерський університет, дослідницький інститут Джона Райлендза). Отримувала гранти від міжнародних наукових установ і товариств: TheInternationalInstituteofSocialHistory, theNetherlands (2018), InternationalSocietyforEighteenth-CenturyStudies (2014), BritishSocietyforEighteenth-CenturyStudies, UK (2009).

 

 

 

Гордієнко Леся Олександрівна

 

Леся

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1999 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Іноземні мови, вчитель англійської і німецької мов», з 1999 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2000 по 2003 навчалась в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію "Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних організацій" (13.00.05 – соціальна педагогіка) у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 15 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

У 2004 році навчалася на курсах підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови в коледжі Хілдерстоун (Бродстерз, Велика Британія).

У 2017 році  навчалася на курсах підвищення кваліфікації для IELTS-екзаменаторів та викладачів англійської мови в центрі Shane Global (Гастингс, Велика Британія).

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Вступ до іноземної філології», "Теорія та практика перекладу".

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

Є діючим членом спілки журналістів України.

 

  

Горохова Ірина Володимирівна

Gorovoha

Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології. Закінчила Сумський педагогічний університет імені А. М. Макаренка факультет іноземних мов (англійська, німецька, французька).

З 2004 р. працює на кафедрі англійської філології. Читає такі курси: практику англійської мови, граматику, фонетику, лексикологію, стилістику англійської мови.

У 2007 році закінчила аспірантуру НПУ імені М. П.Драгоманова (спеціальність „германські мови”). Коло науоквих інтересів І. В. Горохової повязане з дослідженнями вгалузі когнітивної лінгвістики, порівняльного мовознавства.

І. В. Горохова автор більше 60 наукових статей; учасник міжнародних наково-практичних конференцій. Має кілька методичних посібників, навчальних програм.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

Ізюмцева Ганна Валентинівна

Izumtseva

Cтарший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
У 2003 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.
У 2013 закінчила Седервільський університет (штат Огайо, США) та отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка».
Викладає курси «Теоретична граматика», «Теоретична фонетика», «Історія англійської мови», «Теорія та практика перекладу», «Лексикологія», «Фонетика», «Практика усного та писемного мовлення», веде спецкурси, практичні та семінарські заняття. Керує написанням курсових та магістерських робіт.

Автор навчального посібника «Theoretical Grammar: Exercises, Practical Tasks and Tests» (2016), співавтор посібника «Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, викликаних кризовими явищами» (2008).

Розробила спецкурси «Новітні питання з теоретичної граматики» та «Теоретична граматика: історичні витоки та теоретичне підґрунтя».

Друкується в українських та зарубіжних виданнях. Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Іщук Алла Анатоліївна

Portrait Alla

 Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології 

У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Мова та література", здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.З 2003 року працює на кафедрі англійської філології.

У 2007 році достроково захистила дисертацію зі спеціальності 09.00.10 (філософія освіти) та отримала ступінь кандидата філософських наук.

Основні курси: практика та граматика англійської мови, ділова англійська мова.

 

 

 

 

 

 

 

Керножицька Ольга Андріївна

Kernozhitska foto

Старший викладач кафедри англійської філології Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка в 1976 році. По закінченні університету отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури.

З 1976 по 1978 – редактор редакції Іномовлення на зарубіжні країни Державного комітету по телебаченню і радіомовленню

 

 

 

 

 

Кіщенко Наталія Дмитрівна

Kischenko2

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології. 

У 2002 закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом (Мова і література (англійська)) викладач англійської мови.

У цьому ж році викладач кафедри англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова

 У 2017 році захистила дисертаційну роботу (10.02.04 - германські мови) та здобула науковий ступінь - кандидат філологічних наук.

Викладає такі предмети як: стилістика англійської мови, теоретична граматика, вступ до перекладознавства, усний двосторонній переклад, письмовий переклад з англійської мови, стилістичні особливості іншомовного тексту, синтаксичні особливості іншомовного тексту. Куратор 11П, 11ПЛ.

Має публікації в Україні - 20; близькому зарубіжжі - 3; далекому зарубіжжі - 1.

Розробила 2 навчальні комплекси.    

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.  

 

 

 

Кузьміна Тетяна Павлівна

Kuzmina

Старший викладач кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський Національний Лінгвістичний університет). З 1974 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова (раніше КДПІ імені Горького).

Закінчила перші державні курси іноземних мов за спеціальністю «німецька мова». З 1974 працювала на кафедрі іноземних мов, а з 2000 – на кафедрі англійської філології Інституту іноземних мов.

За час роботи неодноразово проходила стажування в Інституті культури, Київському Славістичному університеті, Вісконсінському міжнародному університеті (США) в Україні.

Т. П. Кузьміна читає курси практики мови, граматики та фонетики для студентів 1-4 курсів. Крім проведення практичних занять Т. П. Кузьміна є керівником курсових робіт, а також педагогічної практики студентів-магістрів. Автор наукових публікацій та учасник міжнародних конференцій.

Лебединець Анна Михайлівна

FullSizeRender.jpg

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру  за спеціальністю «Мова та література», здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
З 2011 року працює на кафедрі англійської філології. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін «Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови». Систематично працює над розробкою та вдосконаленням методичного забезпечення профільних дисциплін кафедри, є автором навчальних та робочих програм з цих дисциплін. Має понад 20 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

Ліпатов Володимир Миколайович

Ліпатов фото

Старший викладач кафедри англійської філології. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Отримав кваліфікацію викладача англійської та французької мов.1987–1997рр. – викладач англійської мови в середній школі Білоцерківського району. 1997-2010рр. – старший викладач кафедри практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. 1998-2010рр. – декан факультету довузівської підготовки КНЛУ, заступник декана факультету англійської мови.Учасник XII Міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFLUkraine.Автор посібників та наукових статей: «Завдання з англійської мови для слухачів факультету довузівської підготовки» (Київ – 2007), «Тестові завдання з англійської мови» (Київ – 2008), «Тести з англійської мови для абітурієнтів» (Київ – 2011), « ImportanceoftypologicalcomparisonofEnglishandUkrainiantextsinteachingprogress».З2010р. – старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

Макухіна Тетяна Володимірівна

Макухіна фото

 Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1976 році за спеціальністю – вчитель англійської та німецької мов. Працювала перекладачем в Науково-технічному інституті інформації, викладачем англійської мови на Других державних курсах іноземних мов, з 1978 по 2010 у Київському національному лінгвістичному університеті викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником декана факультету англійської мови, завідувачем кафедри англійської мови Економіко-правового інституту КНЛУ. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фонотактичні особливості англійських учбових текстів». У 1993 році отримала наукове звання доцента. З 2010 року працює доцентом кафедри англійської мови Інституту іноземних мов КПУ імені М. П. Драгоманова. Викладає курси практики англійської мови для студентів 1-5 курсів, ділової англійської мови, керує написанням курсових та магістерських робіт. Має більш, ніж 30 друкованих праць, серед яких підручники, різноманітні програми, методичні рекомендації, наукові статті. Макухіна Т. В. є співавтором наступних підручників: “Tryagain! Stepsto Business English.”(книга-підручник для студентів та робочий зошит) – 340 стор.; Basic Thematic Word Listfor English Language Students – 168 стор.; Практична фонетика англійської мови – 148 стор, Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленевої комунікації -208 стор.; Practical Course of Business English for Managers and Economists – 299 стор. Неодноразово проходила стажування у Великій Британії та США, є активним учасником методичних семінарів America House та British Council, використовує сучасні методи навчання в процесі викладання англійської мови майбутнім вчителям і філологам.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

  

Романовська Юлія Юріївна

Romanovska

Кандидат філологічних наук, професор.

Удостоєна Почесного звання „Заслужений працівник освіти України” (2005 р.), Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (2000 р.). Нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2013 р.), знаками Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” (1995 р.) та «Софія Русова» (2005 р.). Має „Подяку Голови Київської міської державної адміністрації” (2001 р.). Член європейського відділення Всесвітньої спілки англістів.

Є індивідуальним членом Американської ради з акредитації бізнес-шкіл та програм (AccreditationCouncilforBusinessSchoolsandPrograms – ACBSP).

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1974 р., аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. З 1974 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора й завідувача кафедри англійської філології. У 1993-1996 роках брала активну участь у створенні українсько-американського вищого закладу освіти, з 1997 року – віце-ректор першого в Україні спільного Українсько-американського гуманітарного інституту „Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні” (за сумісництвом).

У 1988 році підвищувала професійну мовну кваліфікацію у Кембриджському університеті (Великобританія).

Автор понад 115 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 3 навчально-методичні комплекси з англійської мови для початківців «Let’sStart», 2 підручники з англійської мови і книга для вчителя «Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике (для абитуриентов, слушателей курсов, студентов)», навчально-методичний посібник «Вивчаємо світ – навчаємось англійської!».

Співавтор рекомендованих МОНУ навчальних посібників «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга І. Гуманітарна та підприємницька підготовка американців» (2009 р.) та «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга 2. Особливості вищої освіти США кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2010 р.), а також посібника «PerspectivesontheHistoryoftheUSA» (у співавторстві з Дж. Джонсоном) .

 

 

Рудник Тетяна Михайлівна

Рудник Т.М. фото

Доцент кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Національний Лінгвістичний університет);аспірантуру Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

З 1988 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова. Читає лекції та практичні заняття, керує практикою та дипломними роботами студентів-магістрів.

Т. М. Рудник автор відомих підручників та посібників, серед яких “Let’sStart - 1”, “Let’sStart – 2”, “Let’sStart – 3”. Також Т. М. Рудник має значну кількість наукових публікацій, бере активну участь в міжнародних конференціях та семінарах. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Тамаразян Амест Сержиківна

Тамразян

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології.

Закінчила Єреванський державний університет, магістр філософії (Англійська мова, мовознавство).

Захистила кандидатську роботу (10.02.02 - загальна і прикладна лінгвістика). 

Викладає такі предмети: практика усного і писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови, синтаксичні особливості іншомовного тексту.  

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

 

Титаренко Олена Юріївна

Титаренко2

Кандидат філологічних наук, професор. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Національний Лінгвістичний Університет).

Одразу після закінчення університету О. Ю. Титаренко вступила до аспірантури(спеціальність германські мови) і в 1991 році успішно захистила кандидатську дисертацію. Наукові доробки О. Ю. Титаренко мають значну теоретичну та практичну цінність, використовуються для написання науково-дослідних робіт та проведення практичних занять. Титаренко О. Ю. продовжує плідну працю над науковим дослідженням, постійно підвищує кваліфікацію. Зокрема, О. Ю. Титаренко проходила курси підвищення кваліфікації в Лондоні та Кембриджі. 

О. Ю. Титаренко висококваліфікований викладач. Читає курси «Практики мови», «Історії англійської мови», «Лексикології», «Стилістики»; керує роботами магістрів та аспірантів. Чимало її аспірантів уже успішно захистили свої кандидатські дисертації. А також проф. О. Ю. Титаренко викладає в Інституті післядипломної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

О. Ю. Титаренко користується повагою серед викладачів та студентів. Її високо цінують за її професіоналізм, організаторські здібності, щирість, доброту, готовність допомогти кожному, хто потребує її допомоги.

Третяк Любов Іванівна

 20181213 140530 resized

Старший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила Туркменський державний університет імені М. Горького у 1970 році і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.

1970-1996 роки – старший викладач кафедри іноземних мов Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (Київський філіал).  

З 1996 року – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Автор навчальних програм з практики англійської мови та наукових статей. Співавтор навчальних посібників: “English. Тексти з художньої англійської та американської літератури” (Харків, 2008 рік), “Практикум з англійської мови” (Харків, 2008 рік).

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні програми

Ділова Англійська Мова

https://drive.google.com/open?id=15s-aPGsCv2H4QBPFgTWAfCmo-mwiFCT4

Практична фонетика

https://drive.google.com/open?id=11IP5p_SKtJ-Ok7d3lWRwvhAZ4tTWTWJY

 

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5 поверх, к. 5-1.

Телефон кафедри: + 38 044 486 38 60

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 
 

Кафедра методики викладання іноземних мов
Викладачі

Ніколаєнко Віта Валентинівна

Віта ВалентинівнаНіколаєнко Віта Валентинівна, завідуюча кафедрою та доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію викладача англійської та російської мови, зарубіжної літератури.

Захищена дисертація
Кандидат педагогічних наук 13.00.02 теорія та методика навчання (російська мова як іноземна) «Формування російськомовної граматичної компетенції англомовних студентів-іноземців на початковому етапі навчання у вищій школі (на матеріалі дієслівних категорій), 2004 рік

Професійна кар'єра
2002 – 2004 — викладач кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
2004 – 2005— старший викладач кафедри теорії та практики перекладу факультету міжнародних економічних відносин
2005-2006 – доцент кафедри англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова
2007-2012 – завідувач кафедри іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова
2012-2015 – докторантура при НПУ імені М.П.Драгоманова
2015-2016 – доцент кафедри англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова
2017 - понині – завідувач кафедри методики викладання іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Теоретична фонетика англійської мови», «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах»

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Александрова Лорина Галіківна

Лорина Галіківна

Александрова Лорина Галіківна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта 
У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської та німецької мови.

Професійна кар'єра
З вересня 1985 р. викладач кафедри англійської філології, з 1992 р. – старший викладач цієї кафедри. З вересня 2017 р. доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Сфера наукових інтересів
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах та у вищій школі.

Курси, які викладає
Александрова Л.Г. викладає такі навчальні дисципліни: «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах», «Методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах», є автором робочих та навчальних програм з даних дисциплін. Александрова Л.Г. є керівником курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентів.

Л.Г. Александрова керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології.

Публікації

Список публікацій Александрової Л.Г.

Членство в організаціях
Є учасником експериментальної програми “ Шкільний вчитель нового покоління”, що проводиться Міністерством освіти і науки України та Британською Радою в Україні. Александрова Л.Г. має відповідні сертифікати про проходження стажування у січні та липні 2016 р.

Сертифікати
1. Британська рада в Україні: PRESETT teacher development course (36 hours), 16-22 січня 2016 року; 1-7 липня 2016 року.
2.Міжнародний освітній центр “Dinternal-Book”: seminar “What is Competency-Based Language Teaching is about”? 23 October 2017, Kyiv. Ключі зміни в Програмі з іноземних мов 5-9 класів, 23 жовтня 2017 року.
3.Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і технологія іншомовної освіти”, НПУ імені М.П. Драгоманова, жовтень 26-27, 2017 року.
4. Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи; відповідальна за педагогічну та науково-асистентську практики; відповідальна за моніторинг контрольних робіт; керівник секції «Методика викладання англійської мови»; відповідальна за підготовку тестових завдань для вступників до магістратури».

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Божок Олександра Сергіївна

Божок О.С.

Божок Олександра Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, вчений секретар Ради науково-технічної творчості студентської молоді, заступник декана з наукової роботи студентів.

Освіта
У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя французької мови та зарубіжної літератури.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 11 років.

Захищена дисертація
У 2015 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Професійна кар'єра
З вересня 2004 р. викладач кафедри англійської філології, з 2014 р. – старший викладач цієї кафедри, а з 2017 року – доцент. З вересня 2017 р. доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Сфера наукових інтересів
Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, практичної граматики, методика викладання світової літератури.

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення англійської мови». Керує написанням курсових та магістерських робіт, підготовкою студентів до конкурсів наукових робіт та олімпіад.

Досягнення
Має грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи та активне сприяння розвитку Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, а саме:
- За вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи та активне сприяння розвитку Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки (2017);
- За високий рівень науково-організаційної роботи та з нагоди відзначення Дня науки (2018).

Сертифікати
Серед останніх сертифікатів про підвищення кваліфікації:
- Certificates of completed 36- and 42-hour PRESETT teacher development course (from British Council Ukraine – IATEFL Ukraine Teacher Development Summer and Winter School supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine). Січень та червень-липень, 2016 р.
- Certificate for completion of the course “Academic Writing” (from Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”). Листопад, 2016 р.
- Сертифікат учасника III (VII) міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
- Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.
Робота по кафедрі, обов'язки.
Обов’язки по кафедрі: відповідальна за викладацьку та студентську наукову роботу, керування студентськими конференціями, видання збірника наукових робіт студентів.

Контактна інформація
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вітченко Анастасія Юхимівна

Вітченко А.Ю.Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
- у 2000 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю “Англійська і німецька мови та зарубіжна література”;
- З 2003 р. по 2006 р. навчалась у аспірантурі на кафедрі методики викладання російської мови та світової літератури;

Захищена дисертація (назва, рік захисту)
- у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури (9-11 кл.)” за спеціальністю 13.00.02 “Теорія та методика навчання (зарубіжна література)”;
- у 2015 отримала вчене звання доцента кафедри англійської філології.

Професійна кар'єра
- 15.08.2000 р. – 15.05.2001 р. – викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- 15.05.2001 р. – 08.01.2008 р. – викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- 08.01.2008 р. – 02.09.2013 р. – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- з 02.09.2013 р. –10.09.2017 р. – доцент кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.
- з 10 вересеня 2017 р.дотепер –доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів
Теорія і технологія інтерактивного навчання англійської мови у педагогічних закладах освіти, лінгвокраїнознавча компетентність, фонетична компетентність, тощо.

Курси, які викладає
Основні навчальні дисципліни, які Вітченко А.Ю. викладає для всіх рівнів вищої освіти:
- лекційний курс “Лінгвокраїнознавство”,
- лекційний курс “Лінгвокультурологія”
- лекційний курс “Основи перекладу”
- практичний курс англійської мови,
- практичний курс фонетики англійської мови,
- практичний курс граматики англійської мови.
Крім виконання аудиторного навантаження керує магістерською, асистентською практикою та магістерськими та бакалаврськими роботами.

Публікації

Список публікацій Вітченко А.Ю.

Членство в організаціях
3 2016 р доцент Вітченко А.Ю. є головою Науково-методичної Ради факультету іноземної філології, та членом Науково-методичної РадиНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Досягнення
Доцент Вітченко А.Ю. нагороджена грамотою за вагомий внесок у розвиток університету і плідну працю в складі предметної екзаменаційної комісії під час вступної кампанії 2017 року

Сертифікати
Участь доцента Вітченко А.Ю. у методичних школах, конференціях та семінарах підтверджена сертифікатами:
1. TeacherDevelopment Winter School organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine, Lviv 16-22 January 2016.
2. Teacher Development Summer School organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine, Rachiv 01-07 July 2016.
3. Сертифікат учасника семінару, організованого Express Publishing та Folio Books “There is FUN for everyone! Дидактичні ігри на уроках англійської мови” м. Київ, 16 червня 2016 р.
4. Сертифікат учасника семінару, організованого Express Publishing та Folio Books “Different Approaches in Modern English Teaching ” м. Київ, 29 березня 2017 р.
5. Teacher Development Seminars organised by Express Publishing and Folio Books “The Power of Play: Developing Language through Play” and “It’s the Way that You Say It: Verbal and Non-verbal Communication” Kiyv, October, 2017.
6. Сертифікат учасника III (VII) міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
7. Сертифікат учасника міжвузівського методичного семінару «Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» м. Київ, 12 жовтня 2017 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Протягом роботи у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Анастасія Юхимівнавиконувала цілу низку обов’язків, пов’язаних із навчально-методичною роботою. Брала участь у процесі запровадження до навчального процесу факультетуіноземної філології модульно-рейтингової системи оцінювання, дистанційного навчання, рецензувала магістерські роботи, навчальні програми, навчально-методичну літературу.

Контактна інформація:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гладка Ірина Анатоліївна

Ірина Анатоліївна

Гладка Ірина Анатоліївна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Гладка Ірина Анатоліївна у 1989 році закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М. Горького, спеціальність за дипломом - вчитель російської мови та літератури, ТВ № 893386 та англійської мови. У 1993 році отримала другу вищу освіту в Українському державному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, спеціальність за дипломом - вчитель української мови та літератури, ДСК № 006615.

Професійна кар'єра
Гладка Ірина Анатоліївна працює на посаді доцента з 01 вересня 2007 року за наказом ректора № 471 від 20 вересня 2007 року.
Основні етапи педагогічної та науково – педагогічної діяльності у вищому закладі освіти ІV рівня акредитації:
- з 15.08.1989р. по 30.08.1990р. – асистент кафедри російської мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького;
- з 01.09.1990 р. по 03.09.1992р. – асистент кафедри практичного курсу російської мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького;
- з 04.09.1992р. по 30.08.1992р.– асистент кафедри практичного курсу української мови Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.09.1993р. по 30.03.1995р. – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.04.1995р. по 30.08.1999р. – старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.09.1999р. по 30.03.2000р. – старший викладач кафедри англійської філології на 0,5 ставки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова після декретної відпустки;
- з 01.04.2000р. по 02.06.2005р. – старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 03.06.2005р. по 14.12.05р. - старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 15.12.2005 по 30.08.2007р. – старший викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 01.09.2007р. по теперішній час – доцент кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
з 01.09.2017р. по теперішній час – доцент кафедри методики викладання іноземних мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Сфера наукових інтересів - Методика викладання іноземних мов

Курси, які викладає
Гладка І.А. викладає такі навчальні дисципліни: “Практика усного і писемного мовлення”, “Методика викладання іноземних мов в середніх класах”, Методика викладання іноземної мови у вищій школі”.

Досягнення
7 квітня 2015 року нагороджена почесною медалью М.П. Драгоманова за особливий внесок у навчання молоді. 2 грудня 2016 року прошла стажування в “Національній академії керівників кадрів культури і мистецтва” і отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Сертифікати
• Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.
• «Language philosophy and new trends in translation and linguistic studies», квітень 06-07, 2017, Київ
• III (VII) Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
• «Світ мови- світ у мові», 26-27 жовтня 2017, Київ

Робота по кафедрі, обов'язки
Доцент Гладка І.А. керує педагогічною практикою студентів 4,5 курсів в школі № 181. Проводить "Майстер класи" зі стажерами Інституту підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова, профорієнтаційну та виховну роботу серед студентів з метою залучення їх до роботи у школі.
За час роботи на цій посаді продемонструвала високий рівень науково-методичної підготовки при проведенні лекційних та практичних занять, а також здібності принципового, вимогливого й водночас толерантного викладача.
Гладка І.А. керує педагогічною практикою студентів факультету, здійснює керівництво написанням бакалаврських, магістерських робіт студентами ІV,V курсу факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.
По кафедрі виконує обов’язки профорга.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гвоздецька Катерина Олександрівна

фото

 Гвоздецька Катерина Олександрівна, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2018 р. закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Професійна кар'єра
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – НПУ імені М.П.Драгоманова. З 01.10.2018 р. працює викладачем кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Методика викладання іноземних мов у початкових, середніх навчальних закладах.

Курси, які викладає
Гвоздецька К.О. викладає такі навчальні дисципліни: “Практика усного і писемного мовлення”, “Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах”, "Практична граматика англійської мови".

Сертифікати 

- Сертифікат з відзнакою про закінчення онлайн-курсів "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching". University of Oregon's, February, 2015.
- Сертифікат з відзнакою про закінчення онлайн-курсів "Shaping the Way We Teach English, 2: Paths to Success in ELT". University of Oregon's, April, 2015.
- Сертифікат про закінчення онлайн-курсів "English for Teaching Purposes". Universitat Autonoma de Barcelona, March, 2015.
- Науково практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі» м. Київ, 15 березня 2018 р. (д.філол.н., проф. кафедри суспільних наук НУОУ імені Івана Черняховського А. О. Вітченко);
- Методично-практичний семінар «Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови» м. Київ, 27 березня 2018 р.;
- Методично-практичний семінар, організований Express Publishing, Folio Books, “Excite, educate, inspire your students. – X ways to teach vocabulary”, м. Київ, 30 травня 2018 р. (Ляшко Наталія, ELT consultant);
- Методичний семінар “Англійська мова на допомогу медіа грамотності” м. Київ, 18 червня 2018 р. (організований посольством США);
- Методичний семінар, організований Ukrainian Association for Language Testing and Assessment “Assessment of Grammar Skills” м. Київ, 26 вересня 2018 р. (проф. Квасова О. Г. – президент Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA).
-Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології в контексті антропоцентричної парадигми», м. Київ , 08 листопада 2018 р.
- Методичні семінари, організовані Dinternal Education та Pearson, "Academic Writing", м. Київ, квітень-травень, 2019 р. (ELT Methodologist Dinternal Education - Ian Firth).

Робота по кафедрі, обов'язки
Відповідальна за сайт кафедри. Керує педагогічною практикою студентів 4,5 курсів та здійснює керівництво написанням курсових робіт.

Контактна інформація

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гончарова Тетяна Володимирівна

Гончарова Т.В.

Гончарова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 1999 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови та література”
2000-2004 – навчання в аспірантурі при кафедрі англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Германські мови» 10.02.04

Захищена дисертація
Кандидат філологічних наук з 2006 року.
Тема дисертації «Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом –er у сучасній англійській мові» за спеціальністю «Германські мови» 10.02.04

Професійна кар'єра
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – НПУ імені М.П.Драгоманова.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах:
– з 01.11.2000 по 01.09.2004 року – аспірант кафедри англійської (мови) філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова
– з 01.09.2004 по 22.06.2006 року – викладач кафедри англійської філології
– з 22.06.2006 по 10.05.2007 року – викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства
– з 10.05.2007 по 2017 рік – доцент кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу
– з 08.12.2017 – доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
1) Співвідношення понять “номінація” і “словотвірна мотивація” у сучасній ономасіології.
2) Лінгвокультурологічний аспект навчання іноземній мові; методика інтегрованого вивчення мови і культури.
3) Використання інтерактивних пізнавальних стратегій при вивченні англійської мови у молодшій школі.
VI. Курси які викладає.
«Лінгвокультурологія».

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Карпенко Ульяна Олексіївна

Карпенко

Карпенко Ульяна Олексіївна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Здобула вищу освіту в університеті ім. М.П. Драгоманова, 2002 році.
Закінчила аспірантуру в 2005 році Нац. Ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Докторантура 2011-14 НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Захищена дисертація
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фрейм «Вооружённое противостояние» в русской, английской, итальянской культурно-языковой традиции».

Професійна кар'єра
З 2006 по сьогодні працює в університеті НПУ ім. М.П. Драгоманова. З вересня 2017 року, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Курси, які викладає
Карпенко У.О. викладає такі навчальні дисципліни: “Практична граматика”, “Практична фонетика”.

Досягнення
Отримала такі нагороди та медалі:
1. Медаль НПУ ім. М. П. Драгоманова
2. Вищий CILS (ун-т м. Сієна) (італ. м.). Сертифікат з тур. м.

Контактна інформація 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кодалашвілі Оксана Богданівна

Оксана Богданівна

Кодалашвілі Оксана Богданівна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 1985 року. По закінченні інституту отримала кваліфікацію викладача англійської та французької мов.

Професійна кар'єра
1985-1991 – викладач кафедри іноземної філології НПУ імені Драгоманова. З 1991 старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова. З вересня 2017 року доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Сферою наукових інтересів є методика.

Курси, які викладає
Кодалашвілі Оксана Богданівна викладає такі навчальні дисципліни: практика англійської мови,теоретична та практична граматика,практика фонетики. Крім виконання аудиторного навантаження керує магістерською асистентською практикою та магістерськими та бакалаврськими роботами.

Членство в організаціях
Ukrainian Association for Language Testing and Assessment(UALTA) з 2016 року.

Досягнення
1. Почесна грамота за сумлінну працю і досягнення високих показань у професійній діяльності 2015 р. ким видана?
2. Грамота за вагомий внесок у розвиток університету- 2017 р. Коли ким видана?

Сертифікати
1.Міжнародньо-освітній центр “Person-Dinternal” “Teaching Writting for International Exams”.Особливливості навчання писемного мовлення у підготовці до міжнародних екзаменів, грудень 17, 2015 року.
2.Ukrainian American Liberal a lot Institute “Wisconsin International University (UAS) Ukraine”, “Academic writing” – June, 9, 2016.
3. UALTA “Assessing EAP and Assessing ESP ” – May,19, 2017.
4. EALTA “Promossing fair assessment practise in University classroom in Ukraine” September 10-13, 2016.
5. American House “English teacher training workshops February – June 2016” June, 2016.
6. Establishing English Writing Centress in Ukrainian Universities Framewarks and practices” February, 3, 2017.
7. Lingva skills Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи “Lingva skill” для фахівців із мовної підготовки ВНЗ – Листопад 18, 2016 року.
8.Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і технологія іншомовної освіти” жовтень 26-27, 2017 року.
9. Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Відповідальна за стажування викладачів кафедри і професійно-викладацького складу факультету іноземної філології.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мельник Павло Юрійович

Мельник П.Ю.

Мельник Павло Юрійович, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Мельник П.Ю. закінчив Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1993 році за спеціальністю «Російська мова і література та французька мова».

Професійна кар'єра
Працює в НПУ ім. М.П. Драгоманова з 1998 року.

Сфера наукових інтересів: методика викладання французької мови.

Курси, які викладає

Мельник П.Ю. викладає такі навчальні дисципліни: практику усного та писемного мовлення французької мови, методику викладання французької мови, країнознавство. Керує педагогічною практикою студентів.

Публікації
Список публікацій Мельника П.Ю.

Досягнення
Срібна медаль М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток університету (2018).

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Микитенко Аліна Володимирівна

Микитенко А.В.

Микитенко Аліна Володимирівна, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2011 році закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію викладача німецької мови; вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.
У 2017 році закінчила аспірантуру в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство».

Професійна кар'єра
3 2011 року працює в НПУ імені М.П. Драгоманова викладачем німецької мови.

Сфера наукових інтересів
Семантичний розвиток лексем у німецькій мові, запозичення, сленг.
Сучасні підходи до методики викладання німецької мови у середній школі та у вищому навчальному закладі.

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Практика німецької мови», «Друга іноземна мова», «Методика викладання німецької мови», «Лінгвокраїнознавство».

Публікації
Список публікацій Микитенко А.В.

Членство в організаціях
Менеджер рейтингу моніторингу освіти Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова з 2017 року.

Сертифікати
Участь у семінарах підвищення кваліфікації викладачів Гете Інституту м. Київ:
1.„Methoden zur Grammatikvermittlung“, лютий, 2014
2.„Deutsch Lehren Lernen“, вересень, 2015
3.„Weihnachten im Deutschunterricht“, грудень, 2015
4.„Menschen im Beruf“, грудень, 2015
5.„Gezielte Prüfungsvorbereitung“, березень, 2016
6.„Schritte International Neu“, вересень, 2016
7.„Lieder in der modernen Daf-Lehrwerken für junge Erwachsene“, березень 2017
8. „Berufssprache Deutsch: passgenaues und praxisnahes Sprachtraining“, листопад 2017
9. „Weihnachten – ein festliches Stationenlernen“, грудень 2017
10. „Deutschunterricht mal anders für Jugendliche“, січень 2018
11. „Bewegungsspiele und Aufgaben im DaF-Unterricht mit Kindern“, лютий 2018
12. „Produktive Fertigkeit Schreiben im Lehrwerk „Mit uns B1+“, березень 2018
13. „Musik im Deutschunterricht“, березень 2018
14. „X-ways to teach vocabulary“, травень 2018
15. «Unsere Entdeckungsreise mit Paul, Lisa und Co. : spielen, motivieren, unterrichten », жовтень 2018 року
16. „ Lebendige Geschichte – Landeskunde im DaF-Unterricht“, 29 -30 листопада 2018 року.
17. "Spaß am Lesen im Daf-Unterricht mit "Berlin, Meyerbeer 26" vom Hueber-Verlag",  грудень 2018 року.

Участь у мовних курсах німецької мови: Münchner Volkshochschule, C2, 2 тижні, червень 2016

Робота по кафедрі, обов'язки 
Відповідальна за рейтингове оцінювання викладачів.

Контактна інформація 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Романюк Вікторія Леонідівна

Романюк В.Л.Романюк Вікторія Леонідівна, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2007 році закінчила з відзнакою НПУ імені М.П. Драгоманова.
У 2010 році закінчила аспірантуру у НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».


Професійна кар'єра
З 2010 року працювала викладачем кафедри англійської філології. З 2013 року старшим викладачем кафедри англійської філології. З вересня 2017 року працює старшим викладачем кафедри методики викладання іноземних мов. А з вересня 2017 р. працює на кафедрі методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Курси, які викладає
Романюк В. Л. викладає такі навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика англійської мови, Морфологічні аспекти граматики англійської мови, Актуальні тенденції граматики англійської мови, Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах.

Досягнення
Медаль М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток університету. Від 26 травня 2015 р. №10
Юбілейна медаль "180-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова"
Почесна грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова
Заоохочувальна відзнака НПУ ім. М.П. Драгоманова "Подяка ректора" за плідну працю, досягнення високих показників у навчально-виховній роботі.

Сертифікати
• Сертифікат про підвищення кваліфікації в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі практики англійської мови з 16 березня по 16 травня 2017 р. «Лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови та методи контролю в поєднанні з сучасними технологіями навчання». 17 травня 2017 р.
• Pearson-Dinternal seminar “Teaching Writing for International Exams (Особливості навчання писемного мовлення у підготовці до міжнародних екзаменів з англійської мови. 17 December 2015, Kyiv.
• Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Certificate for completion of the course “Academic Writing”, June 9, 2016. Kyiv.
• Cертифікат із нагоди завершення на курсах турецької мови за рівнем «А1», що проходили в Українсько-турецькому культурному центрі «Сяйво» у 2016-2017 н.р. Київ, 1 липня 2017.
• Teacher Development Seminars. “The Power of Play”. Developing language through play. It’s the way that you say it: Verbal and Non-verbal communication”. October, 2017.
• Сертифікат про участь у III (VII) Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». Київ, 26-27 жовтня, 2017.
• Certificate for attending Cambridge University Press “Developing listening skills for ZNO” 14.03.2018, Kyiv.
• Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі». Київ, 15 березня 2018
• Сертифікат учасника методично-практичного семінару «Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови» 27.03.2018

Робота по кафедрі, обов'язки
Бере активну участь у громадській діяльності кафедри методики викладання іноземних мов, веде розробку навчально-методичного комплексу, регулярно відвідує засідання кафедри та Ради факультету іноземної філології, керує виробничо-педагогічною практикою студентів, курсовими роботами з методики викладання іноземної мови та дипломними роботами студентів-магістрантів.
Романюк Вікторія Леонідівна – відповідальна за розподіл педагогічного навантаження та за виховну роботу зі студентами, відповідальна за укладання навчальних і робочих програм з дисциплін кафедри; член методичної комісії факультету іноземної філології.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семененко Галина Миколаївна

Семененко Г.М.

Семененко Галина Миколаївна - канд. філол. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Мовні зміни та історія англійської мови. Дослідження механізмів мовних змін, викликаних як внутрішніми (граматикалізація), так і зовнішніми (соціальні фактори) чинниками.

Членство у міжнародних організаціях
Societas Linguistica Europaea, International Society for the Linguistics of English, Historical Sociolinguistics Network

Публікації
Список публікацій Семененко Г.М.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Яковлєва Тамара Вікторівна

Яковлєва

Тамара Вікторівна Яковлева - старший викладач кафедри методики викладання ыноземних мов.

Освіта
Яковлева Тамара Вікторівна закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році за спеціальністю…… . З 1981 р. по 2012 р. працювала на посаді викладача на кафедрі іспанської філології та кафедрі романських мов.

Професійна кар'єра
Яковлева Тамара Вікторівна має великий досвід роботи з іспанською мовою за кордоном: з 1986 р. по 1988 р. працювала технічним перекладачем в Республіці Куба та з 1993 р. по 1995 р. працювала в Посольстві України в Аргентинській Республіці.
Працює на посаді старшого викладача кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Курси, які викладає
Викладає практику усного і писемного мовлення та теоретичні дисципліни (теоретична фонетика, теоретична граматика іспанської мови, історія іспанської мови, методика викладання іспанської мови).

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про кафедру

Кафедра методики викладання іноземних мов була створена відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова та наказу ректора № 506 від 08 вересня 2017 року. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко.
На кафедрі працюють досвідчені науковці, філологи та методисти, викладачі з великим досвідом роботи у вищій школі та фаховій підготовці майбутніх викладачів з іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської, італійської).

У своїй діяльності колектив кафедри спирається на свій інтелектуальний потенціал. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних дисциплін з англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов на І-ІV курсах бакалаврату, а також на І та ІІ курсах магістратури спеціальності «Філологія» та «Середня освіта» (денне, вечірнє та заочне відділення).


Опис дисциплін

Дисципліни

1 курс
Практика усного та писемного мовлення англійської мови
Практична фонетика іноземної мови
Практична граматика іноземної мови
2 курс

Лінгвокраїнознавство 
Лінгвокультурологія
Практика усного та писемного мовлення англійської мови
Вступ до МВАМ 
3 курс  
Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
4 курс 
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
Теоретична фонетика іноземної мови 
Теоретична граматика іноземної мови
Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
5 курс
Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Вибіркові дисципліни

2 курс в III семестрі – Морфологічні аспекти практичної граматики першої іноземної мови (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
2 курс в VI семестрі – Лінгвокульторологія (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в V семестрі – Актуальні проблеми сучасної граматики англійської мови (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в V семестрі – Технологія тестування знань іноземної мови (Схід, АН, ФІН, АУ –денна форма навчання);
3 курс в VI семестрі – Інноваційні технології у методиці навчання іноземних мов (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в VI семестрі – Основні пед. досліджень ( Методика викладання іноземної мови) (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
4 курс VIII – Формування професійної майстерності вчителів іноземної мови у початковій школі (Схід, АН, ФІН, АУ –денна форма навчання).

Новини

ІХ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція

 

26 листопада 2019 року відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція " Мовний та навчальний простір у країнах світу". Об 11.00 в ауд. 6-7 (вул. Тургеневська, 8/14) проходило пленарне засідання. З науковими доповідями на пленарному виступали Зюбан Анастасія, Ромасевич Дарія, Гребенюк Анастасія, Сутиріна Марія, Ковальська Владислава, Буділовська Ктерина та Миронець Катерина. 
Робота секційних засідань проводилася після пленарного та за розкладом програми конференції. В конференції прийняло участь 199 студентів.

пленарне

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DLL - Deutsch Lehren Lernen

фото

Нещодавно викладачі нашої кафедри відвідали захід, присвячений новій міжнародній програмі DLL - Deutsch Lehren Lernen, яка направлена на підвищення кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови як іноземної та грунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови.
Мета програми.
Актуалізація та розширення знань, отриманих під час професійного навчання, подальший розвиток методичної компетенції та оволодіння додатковою кваліфікацією.
У програмы увага зосереджується на учнях, як головних дійових особах, та основоположних елементах навчального процесу. Завдяки добірці відеоматеріалів із уривками занять і так званим проектам практичних досліджень вчителі та викладачі німецької мови отримуть практичні знання, які вони можуть використовувати на своїх заняттях.
DLL ist ein Fort- und Weiterbildungsprogramm des Goethe-Instituts. Es wurde nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand des Fachs Deutsch als Fremdsprache entwickelt und integriert einen innovativen fortbildungsdidaktischen Ansatz – die Aktionsforschung. DLL orientiert sich an den Anforderungen der Lehrkräftequalifizierung und entspricht den internationalen Qualitätsstandards der Lehrerfortbildung.

 

День працівника освіти


Уже другий рік кафедра методики викладання іноземних мов під керівництвом Віти Валентинівни Ніколаєнко, заручившись допомогою декана факультету Алли Анатоліївни Зернецької та зам. декана Ірини Ігорівни Овчиннікової, провела День вчителя на факультеті іноземної філології! Дякуємо кафедрам факультету та студентам за чудове свято, веселі емоції та безмежний креатив. Сподіваємося, що надалі ми будемо підтримувати цю традицію та святкувати разом зі студентами, проходити конкурси та отримувати нагороди. Вітаємо ще раз всіх працівників освіти з професійним святом, бажаємо успіхів у викладацькій діяльності, творчої наснаги та терпіння!

фотофото


English Speaking Club

30 вересня 2019 року відбулася зустріч студентів 1курсу НПУ ім. М.П. Драгоманова з носіями мови. Наші студенти отримали корисний досвід спілкування та практикувалися в розмові англійською мовою.  

Наступна зустріч відбулася 17 жовтня 2019 року. Студенти отримали нагоду дізнатися про освіту за кордоном, поспілкуватися з носієм мови та отримати хорший досвід.
English Speaking Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото

 

Студенти на практиці у школі

Практика студентів

Під керівництвом викладачів кафедри методики викладання іноземних мов студенти факультету іноземної філології успішно проходять практику у школах Києва.
практика

Перший день Вчителя

Цього року наші студенти факультету іноземної філології святкували день Вчителя в школі під час практики.

фотоВсеукраїнська науково-практична конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах»

4-5 квітня 2019 року на базі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова була проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах».
конференція
конфереенція

 

Міжнародна конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти»

 Міжнародна конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти»

конференція

 

22 листопада 2018 року відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти». Об 11.00 в ауд. 6-7 (вул. Тургеневська, 8/14) проходило пленарне засідання. Робота секційних засідань проводилася після пленарного та за розкладом програми конференції. В конференції прийняв участь 121 студент.

 

 

 

 

 

Методичний семінар “Assessment of Grammar Skills”

Методичний семінар “Assessment of Grammar Skills”

семінар

книги

26 вересня 2018 року відбувся методичний семінар, організований Ukrainian Association for Language Testing and Assessment під назвою “Assessment of Grammar Skills”. Семінар проводила проф. Квасова О. Г. – президент Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA.

 

 

 Студентам

Інформація для студентів

Терміни передзахисту бакалаврських та магістерських робіт у 2019-2020 році.

Терміни передзахисту бакалаврських та магістерських робіт у 2019 році.

Контакти

Адреса: 01601 Київ, вул. Тургенівська, 8-14, 5 поверх, к. 5-9.
Телефон кафедри: +38 044 486-88-36
Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перспективи розвитку

Кафедра поставила головне завдання пошуку нових підходів до організації та утримання викладання методики на високому рівні, розглядаючи її як основну ланку в системі психолого-педагогічної та спеціальної підготовки студентів.
Кафедра цілеспрямовано реалізує комплексний підхід до системи навчання студентів провідною з одного боку до інтеграції спеціальних прикладних і теоретичних дисциплін, з іншого - до взаємопроникнення методичних, педагогічних і психологічних знань студентів. Втілюючи в життя ідею неперервної педагогічної освіти, кафедра вирішує завдання організації та проведення всіх видів педагогічної практики на 3-4 курсах бакалаврату, та 1-2 магістратури. Здійснюється тісний зв'язок зі школами та вчителями міста: проводяться шкільні олімпіади, спільні конференції, методичні семінари.
Метою роботи кафедри в 2018-2022 роках стане оновлення змісту форм організації пізнавальної діяльності учнів на уроці іноземної мови з використанням інформаційно-комунікативних технологій.
Дана мета може бути досягнута шляхом:
• збільшення інтелектуального потенціалу кафедри;
• впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
• інтегрованого взаємодії з іншими структурними підрозділами вузу (Інститут інформатики, Міжнародний відділ, Інститути та факультети вузу, Центр інформаційних технологій).
Реалізація зазначеної мети розвитку кафедри забезпечується вирішенням наступних завдань:
 Устаткування кафедри комп'ютерною технікою та необхідною літературою.
 Створення та постійне поповнення електронних баз даних з питань викладання іноземних мов.
 Запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов з використанням інноваційних методик та технологій навчання, удосконалення змісту і методів викладання іноземних мов;
 Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних комплексів;
 Створення і впровадження комп'ютерних навчальних програм для ефективної організації самостійної роботи студентів;
 Проведення наукових конференцій, круглих столів та семінарів-тренінгів з метою вдосконалення професійного рівня і обміну науково-методичною інформацією.
 Розвиток співробітництва з колегами ближнього і далекого зарубіжжя з метою розробки навчальних матеріалів, заснованих на нових принципах і підходах.
 Активізація меж кафедральних, між факультетських, міжвузівських та міжнародних навчально-методичних зв’язків.
 Удосконалення системи контролю знань студентів; розробка комп’ютерних тестів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, обов’язкове вчасне інформування студентів щодо їхніх навчальних досягнень та критеріїв їх оцінки.
 Створення електронної бази даних контрольно-вимірювальних матеріалів;
 Постійне підвищення професійного рівня викладачів: опанування сучасних методів навчання, обмін досвідом, інформаційна підтримка, відвідування методичних семінарів, регулярна робота кафедрального методичного семінару.


 

Кафедра слов'янських мов

Склад кафедри

Кравцова Юлія Валентинівна


Kravtsova3Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов'янських мов

У 1986 р. закінчила з відзнакою Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської за спеціальністю «російська мова та література».
У 1986–2009 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри російської мови Херсонського державного університету.
У 1995 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «російська мова» (місце захисту дисертації – Київський університет імені Тараса Шевченка).
У 2000 р. присвоєно вчене звання доцента.
З 2009 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
У 2013 р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «російська мова» (місце захисту дисертації – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.
З вересня 2015 р. очолює кафедру слов'янських мов (до вересня 2016 р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 30 років.

Основні навчальні курси: «Лінгвістичні теорії ХХІ століття», «Основи лінгвістичних досліджень», «Лінгвометодологія», «Теоретичні питання русистики», «Сучасна російська літературна мова». Керує науковою роботою студентів.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвометафорологія, лінгвоконцептологія, лінгвоперсонологія, лінгвопоетика, дериватологія.
Публікації: понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії – «Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза» (2011), «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ» (2014); понад 90 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних (Білорусь, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Таджикистан) фахових виданнях; 12 навчальних і навчально-методичних посібників (5 – у співаторстві).
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Керує науковою роботою аспірантів.
Організатор наукових конференцій: ІІІ, ІV Міжнародної наукової конференції «Світ мови – світ у мові» (2015, 2017); Міжнародної наукової заочної конференції «Метафорологія ХХІ століття: актуальні проблеми лінгвістичних і літературознавчих досліджень» (2018); Регіональної студентської наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2017, 2018). Брала участь у понад 90 наукових конференціях.
Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Слов'янські мови» (свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23509-13349ПР; ISSN 2524-0013), до 2018 р. – «Система і структура східнослов'янських мов».
Член редколегії вітчизняних і зарубіжних наукових журналів: «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (Київ); «Проблеми загального і слов'янського мовознавства» (Дніпро); «Folia Linguistica Rossica» (Лодзь, Польща).
Член експертної комісії МОН України з акредитації ЗВО (ВНЗ).

Основні публікації:

 Монографії:

1. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011. – 360 с.
2. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2014. – 320 с.

Наукові статті:

1. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование: проблемы и перспективы // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – 2007. – № 4/1. – Вип. 13. – Т. 1. – С. 178–184.
2. Кравцова Ю.В. Параметры и свойства метафорической модели // Русская филология. Украинский вестник. – 2007. – № 2–3 (33). – С. 43–47.
3. Кравцова Ю.В. Моделирование как способ реконструкции метафорической картины мира писателя // Мова і культура. – Вип. 12. – Т. VIII (133). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2009. – С. 21–27.
4. Кравцова Ю.В. Метафорические концепты русской женской поэзии // В мире научных открытий. – № 4 (10). – Ч. 6. – Красноярск, 2010. – С. 105–107.
5. Кравцова Ю.В. Метафорический концепт: сущность, признаки и методика анализа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Мовознавство». – 2010. – № 910. – Ч. 1. – С. 109–114.
6. Кравцова Ю.В. Направления и проблематика лингвометафорологических исследований конца XX – начала XXI вв. // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – Вип. 125. – Т. 138. – Миколаїв, 2010. – С. 41–46.
7. Кравцова Ю.В. Метафорическая концептосфера русской поэзии // Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. – М.: Эконинформ, 2011. – С. 367–372.
8. Кравцова Ю.В. Моделирование как метод лингвометафорологических исследований // Вестник университета. – № 2 (32). – Душанбе, 2011. – С. 234–241.
9. Кравцова Ю.В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 43–54.
10. Кравцова Ю.В. Языковая личность писателя-«билингва» // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (70). – С. 134–138.
11. Кравцова Ю.В. Метафора как моделируемый объект // European Applied Sciences. – № 2. – Vol. 2. – Stuttgart, 2013. – Р. 25–26.
12. Кравцова Ю.В. Метафорическая мотивация и ее основные типы (на материале русской художественной метафорики) // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – Вип. 209. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Т. 221. – С. 46–51.
13. Кравцова Ю.В. Русская лингвометафорология в свете парадигмальных изменений // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6. – № 3. – С. 40–46.
14. Кравцова Ю.В. Метафоризация как семантико-когнитивный механизм // Святло скарынавых ідэй: зб. навук. артыкулаў. – Гомель, 2014. – С. 190–193.
15. Кравцова Ю.В. Моделирование в современной лингвистике // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 5 (77). – С. 181–189.
16. Кравцова Ю.В. Литературный «билингвизм» как объект современных лингвопоэтических исследований // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – № 12 (289). – Луцк, 2014. – С. 81–87.
17. Кравцова Ю.В. Методологические основы семантико-когнитивного исследования метафорики // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 86–95.
18. Кравцова Ю.В. Достижения, проблемы и перспективы развития восточнославянской лингвоконцептологии // Науковi записки Бердянського державного педагогiчного унiверситету. Фiлологiчнi науки. – Вип. 6. – Бердянск, 2015. – С. 101–111.
19. Кравцова Ю.В. Методологические основания лингвометафорологии // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 68–76.
20. Кравцова Ю.В. Семантико-когнитивный подход к изучению метафоры: методологические основания и перспективы развития // Acta Universitatis lodziensis. Folia linguistica rossica. – № 12. – Lodz, 2016. – С. 83–91.
21. Кравцова Ю.В. Метафора как объект лингвометафорологии // Спадчына Скарини: да 500-годдзя бєларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулау: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель: Вид-во ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. – С. 99–104.
22. Кравцова Ю.В. Новые направления лингвистики ХХІ века: актуальные проблемы и перспективы развития // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 125–139.
23. Кравцова Ю.В. Лингвометафорология как новое интегративное направление лингвистики // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Київ, 2017. – С. 68–76.
24. Кравцова Ю.В. Актуальные проблемы лингвоперсонологических исследований // Русистика 2018: материалы Междунар. науч. симпозиума «Экология языка и современная коммуникация»: сб. ст. – Шумен: Химера, 2018. – С. 60–63.
25. Kravtsova Yu. The topical problems of linguopersonological research // SocioBrains: International scientific refereed online journal with impact factor. – Issue 43. – March 2018. – S. 22–25.

Навчальні посібники:

1. Кравцова Ю.В. Фонетика современного русского литературного языка: курс лекций. – Херсон, 1999 (2004). – 70 с. (у співавторстві)
2. Кравцова Ю.В. Словообразование современного русского литературного языка: курс лекций. – Херсон, 2002. – 76 с. (у співавторстві)
3. Кравцова Ю.В. Основы лингвистических исследований: курс лекций. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2014. – 93 с.

Іванова Людмила Петрівна

Ivanova2Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов

У 1968 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені І.Я. Франка за спеціальністю «російська мова і література».

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького.

З 1977 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького).

У 1980 р. отримала вчене звання доцента.

У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

У 1995 р. отримала вчене звання професора.

Основні навчальні курси: «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістики», «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія російської мови», «Лінгвокультурологія», «Основи теорії мовленнєвої комунікації».

Сфера наукових зацікавлень: загальне мовознавство, стилістика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвоімагологія.

Публікації: 250 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 5 монографій, 200 наукових статей, 6 навчальних посібників, хрестоматії, найвагоміші з них: «Структурно–функциональный анализ простого предложения», «Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией)», «Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте», «Функциональные стили современного русского языка», «Методы лингвистических исследований», «Отображение языковой личности автора в художественном тексте», «Общее языкознание». На замовлення Ради Європи написано посібник «Деловая переписка в сфере бизнеса (русский, английский, немецкий языки)», виданий у Німеччині. У Німеччині також вийшла монографія «Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи)».

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.053.26 в НПУ імені М.П. Драгоманова та Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Проф. Л.П. Іванова очолює наукову школу «Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики». Під її керівництвом захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій. Вона є активним учасником вітчизняних і зарубіжних (Азербайджан, Білорусь, Іран, Іспанія, Італія, Киргизтан тощо) міжнародних наукових конференцій. Заклади вищої освіти Україні, Білорусі, Болгарії, Німеччині постійно запрошують її для читання спецкурсів.

Член редколегії вітчизняних і зарубіжних (Болгарія, Іран, Іспанія) наукових журналів і збірників наукових праць.

У 2000 р. Американський біографічний інститут визнав Л.П. Іванову жінкою року, а її ім’я увійшло до книги «1000 видатних жінок XX століття». У 2007, 2008, 2010 рр. Американським біографічним інститутом їй було присвоєно звання жінки року та видано відповідні сертификати.

Основні публікації:

Монографії:

1. Иванова Л.П. Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией). – К.: Освіта України, 2015. – 64 с.
2. Иванова Л.П. Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи). – Deutschland, Saarbrücken: Palmarium Academic Publicking, 2015. – 84 s.
3. Иванова Л.П. Русский Берлин в лингвоималогическом аспекте. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2017. – 108 с.

Наукові статті:

1. Иванова Л.П. Проблема заимствования онима в аспекте когнитивной лингвистики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 99–102.
2. Иванова Л.П. Имагология с позиций русского языковедения // Русистика: сб. науч. тр. – Вып. 12. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 24–28.
3. Иванова Л.П. Имагология как новое направление лингвистики // Мова і культура. – Вип. 15. – Т. 6 (160). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – С. 73–76.
4. Иванова Л.П. Концепты морально–этических ценностей семьи (на материале воспитательного потенциала любимых песен) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 104–116.
5. Иванова Л.П. Африка глазами Н.С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 26 (65). – № 1. – Симферополь, 2013. – С.471–477.
6. Иванова Л.П. Лингвоимагология как синтезирующее направление современного языкознания // Беларуска-руска-польскае супастауляльное мовазнауства, літературазнауства, культуралогія: зб. наук. артыкулау. – Віцебск: Вид-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 2013. – С. 143–144.
7. Иванова Л.П. Европа в видении Н.С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. – Вип. 18. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С. 183–187.
8. Иванова Л.П. Религиозный интертекст современной русской культуры // Речевая коммуникация в теоретическом, практическом и учебно-методическом аспектах: сб. ст. – Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2013. – С. 3–9.
9. Иванова Л.П. Лингвокультурология и лингвоимагология: роль личностного начала // Лингвистика ХХ века: сб. науч. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой. – М.: Флинта; Наука, 2013. – С. 787–792.
10. Иванова Л.П. Русская культура в эпоху глобализации (лингвоимагологический аспект) // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире: сб. науч. тр. по материалам междунар. конф. – Брно, 2014. – С. 386–390.
11. Иванова Л.П. Лингвоимагология как краеугольный камень теории коммуникации и практические основы межкультурного общения // Коммуникативные исследования. – 2014. – № 1. – С. 9–16.
12. Иванова Л.П. Рецепция Франции в лингвоимагологическом аспекте // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 17.– Т.VII (175). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2014.– С. 91–100.
13. Иванова Л.П. Франция и французы в восприятии русских писателей (лингвоимагологический аспект) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 190–197.
14. Иванова Л.П. Германия и немцы в «Франкфуртских лекциях» Г. Белля (лингвоимагологический аспект) // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 18. – Т. ІV (179). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2016. – С. 129–134.
15. Иванова Л.П. Арабский мир глазами Н.В. Гоголя // Филологические науки. –2016. – № 6. – С. 33–43.
16. Иванова Л.П. Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте. А. Белый // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 19. – Т. 1 (181). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2016. – С. 127–136.
17. Иванова Л.П. Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника (лингвоимагологический аспект) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 177–183.
18. Иванова Л.П. Медиалингвистика в лингвоимагологическом аспекте // Медиалингвистика: междунар. журнал. – 2017. – № 3 (18). – С. 33–41.
19. Иванова Л.П. Французская литература и литераторы в восприятии русских писателей ХІХ века // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук.праць. – Вип. 15. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 75–88.
20. Иванова Л.П. Процесс формирования нового направления как синтез устоявшегося и оригинального // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 3–16.
21. Иванова Л.П. Франция и французы в видении Д.И. Фонвизина (лингвоимагологический аспект) // Сollegium: междунар. научно-художест. журнал. – 2017. – № 28. – С. 204–223.
22. Иванова Л.П. Роль лингвоимагологии в построении курсов лингвострановедения и лингвокультурологии, а также в практике межкультурной коммуникации // Русский язык в странах АСЕАН 2017. – Бангкок, 2017. – С. 102–112.
23. Иванова Л.П. Феномен эмиграции в лингвоимагологическом аспекте // Система і структура східнослов'янських мов. – Вип. 12. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 274–286.
24. Иванова Л.П. Русский язык и основные тенденции его развития в видении классиков русской литературы ХVIII–ХІХ веков // Филологические науки: междунар. науч. журнал. – 2018. – № 2. – С. 45–50.
25. Иванова Л.П. История русской школы художественного перевода В.А. Жуковский // Русистика 2018: материалы Междунар. науч. симпозиума «Экология языка и современная коммуникация»: сб. ст. – Шумен: Химера, 2018. – С. 415–419.

Навчальні посібники:

1. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К.: ИСИО, 1995. – 138 с.
2. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. – К.: Освита Украины, 2006. – 312 с.
3. Иванова Л.П. Отображение языковой картины мира автора в художественном тексте (на материале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин"); изд. 2-е, доп. – К.: Освита Украины, 2006. – 140 с.
4. Иванова Л.П. Общее языкознание: курс лекций. – К.: Освита Украины, 2010. – 432 с.

Леута Олександр Іванович

 

leuta 300pxДоктор фiлологiчних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов (сумiсник)

У 1978 р. закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

1978–1981 рр. – вчитель української мови та літератури СШ № 43 м. Києва.

З 1981 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького), де пройшов шлях від лаборанта до професора кафедри української мови.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична структура речень з дієслівними предикатами стану».

1989–1999 рр. – заступник декана філологічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Дієслівні речення в українській мові: структура, семантика, моделі».

З 2008 р. – професор, з 2010 р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2010 і 2012 рр. очолював журі заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед учнів.

З 2016 р. працює на кафедрі словянських мов за сумісництвом.

Основні навчальні курси:  «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія лінгвістики», «Методи лінгвістичних досліджень».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, категорійна граматика, когнітивна лінгвістика, прагмалінгвістика.

Публікації: понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, навчальні підручники та посібники.

Проф. О.І. Леута є членом спеціалізованих вчених рад. Керує науковою роботою аспірантів і докторантів, підготував 20 кандидатів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова,  1 – зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Член редколегій наукових журналів «Сучасні тенденції розвитку мов», «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)», «Проблеми граматики і лексикології української мови».

Член експертної ради ДАК України, член Науково-методичної ради МОН України.

Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти» (1994 р.), пам’ятним знаком К.Д. Ушинського (2009 р.), грамотами Міністерства освіти і науки України.

Заслужений працівник освіти України (2017 р.).

 Основні публікації:

 Монографії:

 1. Леута О.І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 650 с.

Наукові статті:

 1. Леута О.І. Дієслівне речення як предмет семантико-граматичних досліджень // Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 328–350.
 2. Леута О.І. Проблема дієслова у структурі речення // Мова у дзеркалі особистості: Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю проф., акад. НАПН України В.І. Кононенка. ­– Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С. 356–369­.
 3. Леута О.І. Сучасні комунікативні технології та мовознавство // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2013. – Вип. 5. – С. 95–102.
 4. Леута О.І. Проблемні питання теорії членів речення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 14. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 141–148.
 5. Леута О.І. Проблема значення мовних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. 13. – С. 122–128.
 6. Леута О.І. Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 43–50.
 7. Леута О.І. Сучасні інтерпретації дієслівного предиката в структурі речення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 152–163.

 Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Леута О.І. Старослов’янська мова. – К.: Вища школа, 2001. – 255 с. (гриф МОН України).
 2. Леута О.І. Речення. Просте речення // Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2003. – С. 322–350. (гриф МОН України).
 3. Леута О.І. Сучасна українська літературна мова: збірник вправ. – К.: Вища школа, 2003. – 286 с. (у співавторстві з М.Я. Плющ та Н.П. Гальоною) (гриф МОН України).
 4. Леута О.І. Старослов’янська мова: збірник вправ і практичних завдань. – К.: Вища школа, 2004 (у співавторстві з В.І. Гончаровим) (гриф МОН України).
 5. Леута О.І. Структура і семантика дієслівних речень в українській літературній мові. – К.: Такі справи, 2008. – 506 с.

 

Вільчинська Алла Геннадіївна

фото

Кандидат фiлологiчних наук, викладач кафедри слов'янських мов

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов

У 2011 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова, польська мова та зарубіжна література». 

З 2011 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова».

 З 2016 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Образ поета в метафоричному континуумі прози М.І. Цвєтаєвої: лінгвокогнітивний і функційний аспекти» зі спеціальності «російська мова» в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Основні навчальні курси: «Друга (польська) мова», «Теоретична граматика польської мови», «Практична граматика польської мови». 

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвометафорологія.

Публікації: 11 наукових праць.

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Вильчинская А.Г. Континуальный метафорический образ поэта в очерке М. И. Цветаевой «Мой Пушкин» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 201–205.
2. Вильчинская А.Г. Метафорический континуум в статье М.И. Цветаевой «Световой ливень» // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 25 (64). – № 1. Ч. 1. – Сімферополь: Вид-во ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2012.– С. 248–252.
3. Вильчинская А.Г. Разветвленные метафоры в прозе М.И. Цветаевой (на материале очерка «Пушкин и Пугачев») // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 169–175.
4. Вильчинская А.Г. Функции прецедентных феноменов в метафорическом континууме // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15. – Т. 7. – С. 141–146.
5. Вильчинская А.Г. Метафора как средство выражения языкового символа (на материале очерка «Мой Пушкин» М. И. Цветаевой) // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. XXVII. – Ч. 3. – Бердянськ : Вид-во БДПУ, 2013. – С. 515–521.
6. Вильчинская А.Г. Ментальные изоглоссы в межтекстуальном метафорическом континууме (на материале прозы и эпистолярия М. И. Цветаевой) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 91–96.
7. Вильчинская А.Г. Метафорическая экспликация образа поэта в языковой картине мира М.И. Цветаевой // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. – 2015. – Вип. 30. – С. 190–196.
8. Вильчинская А.Г. Типология метафорического континуума (на материале прозы М.И. Цветаевой) // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. – Брест: Изд-во БрГУ, 2016. – Ч. 2. – С. 3–6.

Закусило Дарина Ігорівна

zakusilo 300pxАсистент кафедри слов’янських мов (сумісник)

У 2016 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (польська), українська мова і література».
У 2016 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, де продовжує навчання.
З 2018 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

Основні навчальні курси: «Практика усного та писемного мовлення (польська мова)», «Лінгвокраїнознавство Польщі», «Практика перекладу з польської мови».

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Закусило Д.І. Репрезентація каузації гніву у польській мові // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 21. – Т. ІV (193). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2018. – С. 40–46.
2. Закусило Д.І. Предикати зі значенням ‘каузація радості’ в польській мові / Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. праць. – К.: Освіта України, 2018. – С. 46–52.

 

 

Мирошніченко Ілона Михайлівна

myroshnichenkoКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов'янських мов (сумісник)

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський славістичний університет за спеціальностями «польська мова та література» й «англійська мова та література».
У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Фразеосемантичне поле "праця / неробство" в польській мові», яку в 2011 р. було відзначено на V Конкурсі імені Єжи Гедройця.
З 2011 р. працює в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у відділі західно- і південнослов'янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, з 2016 р. – у відділі слов'янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, а з 2018 р. – на посаді наукового співробітника.
З 2015 р. працює на кафедрі слов'янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за сумісництвом.

Основні навчальні курси: «Теоретична фонетика польської мови», «Теоретична граматика польської мови», «Лексикологія польської мови», «Лінгвокраїнознавство польської мови», «Друга (польська) мова».
Сфера наукових зацікавлень: фразеологія слов'янських мов, українсько-польська міжмовна омонімія.
Публікації: 18 наукових праць, серед яких монографія «Фразеосемантичне поле "працьовитість / неробство" в польській мові».

Основні публікації:

Монографії:

1. Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле «працьовитість / неробство» в польській мові. – К.: Наукова думка, 2014. – 248 с.

Наукові статті:

1. Мирошніченко І.М. Семантичне поле «праця / неробство» засобами польських фразеологізмів з ономастичним компонентом // Украинский лингвистический сборник. – Донецк, 2007. – Вып. 11. – С. 52–61.
2. Мирошніченко І.М. Польські фразеологізми з компонентом-колоремою семантичного поля «праця / неробство» // Лігвістика. – № 3 (15). – Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – С. 49–54.
3. Мирошніченко І.М. Людина працьовита – людина лінива: формування образу через зоонім та орнітонім (на матеріалі польських фразеологічних словників) // Słowo. Tekst. Czas IX: Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. – Szczecin, 2008. – S. 187–192.
4. Мирошніченко І.М. Варіанти польських фразеологічних одиниць семантичного поля «праця / неробство» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Вип. 81 (1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С.141–145.
5. Мирошніченко І.М. Польські фразеологізми з рослинним компонентом семантичного поля «праця / неробство» // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 250–254.
6. Мирошніченко І.М. Семантичне поле «праця / неробство» засобами польських теріофразеологізмів // Lihguodidactica. – Białystok, 2009. – T. XIII. – C. 137–152.
7. Мирошніченко І.М. Хроніка міжнародної наукової конференції до 80-річчя від дня народження академіка В. М. Русанівського "У слові – вічність» // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 94–96.
8. Мирошніченко І.М. Працьовитість і ледарство у фразеологізмах із компонентами-орнітонімами та -ентомонімами (на матеріалі польської та української мов) // Життя у слові: зб. наук. праць на пошану академіка В.М. Русанівського. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2011. – С. 210–216.
9. Мирошніченко І.М. Обсяг термінопоняття «фразеологія» в кореляції «сукупність мовних одиниць» // Термінологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: ІУМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – С. 120–123.
10. Мирошніченко І.М. Образ ледаря та трудолюба у польських та українських фразеологізмах із соматичним компонентом // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Франка. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 301–305.
11. Мирошніченко І.М. Концептуалізація працьовитості та неробства в польській фразеології (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування) // Наукові записки. Серія «Філологія». – Вип. 24. – Острог, 2012. – С. 204–207.
12. Мирошніченко І.М. Особливості структури фразеосемантичного поля «праця / неробство» в польській мові // Польські студії. – №. 25. – К., 2012. – С. 241–261.
13. Мирошніченко І.М. Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 56. – Острог, 2015. – С. 195–198.
14. Мирошніченко І.М. Фразеологізми з ономастичним компонентом на позначення професій у польській та російській мовах // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 190–198.
15. Мирошніченко І.М. Зміст понять «праця» і «неробство» в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. – Івано-Франківськ: Просвіта, 2016. – С. 92–99.

 

Прискока Олег Володимирович

PriskokaКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1975 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «російська мова і література» й отримав кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури. Працював за призначенням у Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті.
З 1982 р. працював на кафедрі російської мови Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.
У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Глаголы со значением 'трудовой процесс' в русской письменности XIV–XVI вв. (в сопоставлении с украинскими)» за спеціальностями «російська мова» та «мови народів СРСР (українська мова)».
У 1988 р. отримав вчене звання доцента.
З 1996 р. працював на посадах професора, завідувача кафедри української філології, декана, директора інституту, проректора у Київському славістичному університеті.
Був заступником головного редактора наукового історико-філологічного журналу «Київська старовина» (2002–2009 рр.) та випустив 44 номери.
З 2015 р. працює на кафедрі слов'янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Науковий стиль української мови», «Вступ до слов'янської філології», «Функційна лінгвістика».

Публікації: понад 140 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях.
Учасник п'яти міжнародних з'їздів славістів у складі української делегації: XII – Краків, 1998 р.; XIII – Любляна, 2003 р.; XIV – Охрід, 2008 р.; XV – Мінськ, 2013 р.; XVI – Бєлград, 2018 р.
Виконує наукову роботу в двох постійно діючих міжнародних комісіях при Міжнародному комітеті славістів – комісії зі старослов'янської мови (центр у Празі) та комісії з історичної лексикографії та лексикології слов'янських мов (центр у Москві).
Під керівництвом доц. О.В. Прискоки захищено 2 кандидатські дисертації.

Основні публікації:

Наукові статті:

1. Прискока О.В. З історії лексики архітектури і будівництва в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Т. 2. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000. – С.123–129.
2. Прискока О.В. Літературна словотворчість давніх українців // Слов'янські культури в європейській цивілізації: зб. статей до 60-річчя д.іст.н., проф. Ю.М. Алексєєва. – К.: Вид-во Київського інституту «Слов'янський університет», 2001. – С. 243–260.
3. Прискока О.В. Про походження й історію слова скудельниця у східнослов'янських мовах // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 64–74.
4. Прискока О.В. З історії давньоруських назв язичницьких культових споруд // Слов'янський збірник. – Вип. IX. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 37–42.
5. Прискока О.В. Про історію слова божниця у східнослов'янських мовах // Київська старовина. – 2002. – № 5. – С. 166–171.
6. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Словотворчість давніх східнослов'янських письменників на південнослов'янському мовному тлі // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 74–85.
7. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Словотворчество древних восточнославянских писателей на южнославянском языковом фоне // Mednarodni Slavistični kongres: zbornik povzetkov. – 1. Del: Jezikoslovje. – Ljubljana, 2003 – C. 277.
8. Прискока О.В. Викладання класичних мов у ВНЗ // Рідна школа. – 2003. – № 10. – С. 8–11.
9. Прискока О.В. Деякі спостереження за лексикою «Граматики» Мелетія Смотрицького // Українська мова. – 2005. – № 5. – С. 64–70.
10. Прискока О.В. Греко-слов'янські етюди М. Фасмера і сучасний стан дослідження лексики старослов'янської мови // Київська старовина. – 2007. – № 4. – С. 113–121.
11. Прискока О.В. З царини досліджень церковнослов'янської мови в Україні у XV–XVIII століттях // Науковий збірник, присв. 125-річчю з дня народження митрополита Ілларіона Огієнка. – К.: Київська православна богословська академія, 2007. – С. 171–172.
12. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 111–123.
13. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Кирилло-мефодиевские традиции в языке древнерусской письменности // XIV Мегународен славистички конгрес: Охрид, Макєдониjа: зборник на рєзимєа. I т. Лингвистика. – Скопjє, 2008. – С.233.
14. Прискока О.В. Наукова спадщина І.І. Срезневського у славістичному аспекті (до 200-річчя від дня народження) // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 130–139.
15. Прискока О.В. Византийская культура в научном наследии И.И. Срезневского // И.И.Срезневский и русское языкознание: К 200-летию со дня рождения И.И.Срезневского: сб. ст. – Рязань, 2012. – С. 66–73.
16. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Київська спадщина у писемності Великого князівства Литовського // Мовознавство. – 2013. – № 2–3. – С. 113–127.
17. Прискока О.В. До питання про виникнення та розвиток польської історичної лексикології у зіставленні з аналогічним процесом в українському мовознавстві // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції. – Вип. 1. – Кельце–Хмельницький: ХмЦНП, 2014. – С. 148–161.
18. Прискока О.В. Внесок вчених XIX століття у формування історичної лексикології української мови // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 37–48.
19. Прискока О.В. Розвиток історичної лексикології української мови з кінця XIX до середини XX століття // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 16–24.
20. Прискока О.В. До історії назв споруд та приміщень ув'язнення в писемності Київської Русі (тьмьница, погребъ, порубъ) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 17–27.
21. Прискока О.В. З історії назв в'язниці в давній київській писемності та східнослов'янських мовах // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 12. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 60–73.
22. Прискока О.В. До історії слова гражда в українській мові // Українська мова на осі часу. – К.: КММ, 2017. – С. 231–237.
23. Прискока О.В. Огляд праць зі східнослов'янської та староукраїнської лексикології // Лексикология и лексикография славянских языков: междунар. коллективный труд / отв. ред. М.И. Чернышева. – М.: ЛЕКСРУС, 2017. – С. 412–464.
24. Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті // Мовознавство. – 2018. – № 2. – С. 16–27.
25. Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті // XVI Меҕународни конгресс слависта: тезе и резимеи: у 2 т. – Т. 1. – Jезик. – Београд, 2018. – С. 247–248.

Наукове редагування:

1. Євсевієве євангеліє 1283 року: Пам'ятки української мови XIII ст. Серія канонічної літератури/ відп. за вип. О.В. Прискока. – К.: КСУ, 2001. – 320 с.
2. Київська старовина / гол. ред. акад. П.П. Толочко, заст. гол. ред. О.В. Прискока:
2002: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008: №1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009: № 1, 2.

 

Слива Тетяна Василівна

SlivaКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література».
У 1999 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література та зарубіжна література» на факультеті профорієнтації та післядипломної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З 2001 р. працює на кафедрі слов'янських мов (до 2016 р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)».
У 2010 р. отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Сучасна українська літературна мова».

Керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.
Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, граматика, лінгвістична семантика.
Брала участь у майже 60 наукових конференціях.
Публікації: понад 70 наукових і навчально-методичних праць.
Доц. Т.В. Слива є головою журі секції «Російська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 Основні публікації:

Наукові статті:

1. Слива Т.В. Психолингвистический эксперимент как метод выявления ассоциативно-тематических групп // Актуальні проблеми менталінгвістики: наук. збірник. Ч. 2. – Черкаси: Вид. відділ ЧДУ, 2001. – С.11–16.
2. Слива Т.В. Ассоциативная природа лексико-семантических парадигм // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 227–231.
3. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа как элемент лексической системы // Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология. – Витебск, 2003. – С. 33–35.
4. Слива Т.В. Место ассоциации в организации лексико-семантических парадигм // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 202–207.
5. Слива Т.В. Ассоциативно-семантические связи со словом весна // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – С. 61–67.
6. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа: к вопросу о выделении парадигмы // Мир русского слова и русское слово в мире: материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ, Варна, 17–23 сентября 2007 г. Т. 1. Новое в системно- структурном описании современного русского языка. Речевая деятельность: современные аспекты исследования. – Sofia: Heron press, 2007. – С. 34–38.
7. Слива Т.В. Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы // Актуальні проблеми менталінгвістики: зб. статей за матеріалами VI Міжнар. наук. конф. – Черкаси, 2009. – С. 29– 31.
8. Слива Т.В. Особенности семантической связи лексем – членов ассоциативно- семантической группы // Язык и мысль: традиции и новые парадигмы. ІІ Ярославские лингвистические чтения: сб. науч. тр. – Ярославль, 2009. – С. 142–148.
9. Слива Т.В. Рефлексемы АСГ «времена года» с архисемой 'погода' (на материале «Русского семантического словаря») // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Освіта України, 2010. – С.81–86.
10. Слива Т.В. Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах кауземы лето // Мова: науково-теор. часопис з мовознавства. – № 16. – Одеса, 2011. – С. 91–95.
11. Слива Т.В. Образные значения «сезонных» слов // Языковая образность в свете разных исследовательских подходов. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2011. – С. 52– 57.
12. Слива Т.В. Лексико-семантическая парадигматика: ассоциативно- семантическая группа // Русский язык и литература во времени и пространстве: материалы XII конгресса МАПРЯЛ. – Т. 1. – Шанхай, 2011. – С. 365–368.
13. Слива Т.В. Семантическая структурация ассоциативно связанных слов // Studii de slavisticӑ. – XIV. – Iaşi, 2011. – С. 181–186.
14. Слива Т.В. Позиционные отношения членов АСГ «ночь» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 170–176.
15. Слива Т.В. К вопросу о лексической позиции слова // Слово и текст в культурном сознании эпохи: сб. науч. тр. – Ч. 10. – Вологда: Легия, 2012. – С. 140–143.
16. Слива Т.В. Роль контекста в актуализации образных значений слов // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 350–352.
17. Слива Т.В. Меронимы в составе ассоциативно-семантических групп // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 223 –227.
18. Слива Т.В. Детерминация сильных и слабых позиций рефлексем в пределах ассоциативно-семантической группы // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире: сб. науч. тр. по материалам междунар. науч. конф. – Брно, 2014. – С. 154–160.
19. Слива Т.В. Семантические корреляции членов ассоциативно-семантических групп // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 84–91.
20. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа: к вопросу о дефиниции парадигмы // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2016. – № 3.2. – С. 101–107.
21. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая структура как языковая составляющая концепта // Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации: материалы IV Междунар. науч. конф. – Ереван: ЧП «Арман Асмангулян», 2016. – С. 163–169.
22. Слива Т.В. Роль ассоциативного эксперимента в формировании ассоциативно– семантических групп // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид– во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 78– 85.
23. Слива Т.В. Хрононимы как члены ассоциативно-семантических структур // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель: Вид-ва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 160–165.
24. Слива Т.В. Гипонимы в составе ассоциативно-семантических групп // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. – Гомель: Вид-ва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 215–218.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

1. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке). – К., 2010. – 276 с. (з грифом МОН України).
2. Слива Т.В. Лабораторные работы по практическому курсу русского языка. – К., 2010. – 76 с. (з грифом МОН України).

 

Стась Тетяна Володимирівна

CtacКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1976 р. закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література».
У 1976–1978 рр. працювала методистом Республіканської науково-методичної ради з питань викладання російської мови як іноземної при Міністерстві освіти УССР.
З 1979 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького).
У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Лексико-семантический анализ наименований земельных и сенокосных угодий в памятниках письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.» за спеціальністю «російська мова».
З 1992 р. працює на кафедрі слов'янських мов (до 2016 р. – кафедра російської мови) НПУ імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Практикум з російської мови», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)».
Керує написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентів.
Сфера наукових зацікавлень: лексика російської мови в синхронному та діахронному аспектах.
Публікації: близько 40 наукових праць.

Основні публікації:

Наукові статті:

1. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, обозначающая выжженные в лесу пахотные земельные угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 113–120.
2. Стась Т.В. Англо-американские бизнес-лексемы в русском языке (лексика купли-продажи, маркетинга, менеджмента) // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2003. – № 4. – С. 4–7.
3. Стась Т.В. Из истории лексемы подсека // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 110–113.
4. Стась Т.В. Номинация сенокосных угодий по признаку «местонахождения» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 100–103.
5. Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку «общее название обрабатывемого (пахотного) земельного угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV-XVI вв.) // Сборник научных трудов, посвященных 80-летию проф. М.А. Карпенко. – К., 2006. – С. 184–192.
6. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, обозначающая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 80–85.
7. Стась Т.В. Названия расчищенных под пашню или сенокос угодий, связанных с выжиганием участков леса // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова. До 75-річчя с дня народження проф. М.М. Пилинського. – 2007. – № 2. – С. 85–88.
8. Стась Т.В. Наименования сенокосных угодий в излучине реки (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова. До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2008. – № 3. – С. 78–80.
9. Стась Т.В. Названия участков пахотных земель по признаку «местонахождения» (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 43–49.
10. Стась Т.В. Названия расчищенных под пашню или сенокос угодий, связанных с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 81–87.
11. Стась Т.В. Термин подсечно-огневого и пашенного земледелия ЗЕМЛЯ со значением «земельный участок» (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 45–50.
12. Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку «общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV-XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 75–82.
13. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, называющая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 25–31.
14. Стась Т.В. Составные наименования участков леса, расчищенных под пашню (по материалам письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 28–35.
15. Стась Т.В. Названия угодий, расчищенных под пашню или сенокос, связанные с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць – Вип. 12. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 84–92.

Тарасенко Валентина Iванiвна

imgonline-com-ua-Resize-EJka0ThtE44lbY5TКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янських мов

У 1975 р. закінчила факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.
У 1989 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «російська мова і література» у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького.
У 1979–2013 рр. працювала методистом, викладачем російської та української мов (для іноземців), заступником декана з навчальної роботи, доцентом на факультеті слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів-русистів в умовах міжпредметної координації» за спеціальністю «методика викладання російської мови як іноземної».
У 1996 р. отримала вчене звання доцента.
З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Методика викладання російської мови», «Методика викладання російської мови у вищій школі», «Методика викладання російської мови як іноземної у вищій школі», «Російська мова (як іноземна)», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)», «Російський мовленнєвий етикет», «Лінгвокраїнознавство (російська мова)».

Керує написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентів.
Здійснює керівництво педагогічною та лінгвістичною практикою студентів і магістрантів.
Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.
Публікації: близько 30 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Навчально-методичні посібники:

1. Тарасенко В.И. Русский язык для иностранных студентов-филологов второго года обучения. Основной курс / Н.В. Бондарчук, Н.Н. Гончарова, В.И. Тарасенко, А.Я. Ушенко; отв.ред. В.И. Гончаров. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 312 с.
2. Тарасенко В.И., Гончарова Н.Н. Русский язык для иностранных студентов-филологов четвертого года обучения. Домашнее чтение. – К.: ВИР УАН, Макаров; София, 2012. – 408 с.

Діяльність кафедри

Історія кафедри

Кафедра слов’янських мов (до вересня 2016р.– кафедра російської мови) є однією з найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яка має давні традиції та значний досвід підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра бере свій початок ще з тих часів, коли при Київському університеті Святого Володимира було відкрито Педагогічний інститут (1834 р.), в якому викладалися філологічні науки. Вона є правонаступницею кафедри російської словесності, яку свого часу очолював видатний український науковець Михайло Олександрович Мак­симович. Пізніше кафедра отримала назву «кафедра російської мови та словесності». Тут працювали відомі вчені – професори М. Т. Костир, І. П. Хрущов, О. І. Сєлін, І. М. Жданов. Кафедра була ба­зовою для підготовки вчителів-словесників у м. Києві та Київському національному окрузі.

У створеному в 1920 р. Київському інституті на­родної освіти імені М. П. Драгоманова кафед­ра російської мови та словесності працювала у складі гуманітарного відділен­ня. Лінгвістичні науки викладали відомі мовознавці М. К. Грунський, А. М. Лобода, М. Я. Калинович. У різні часи кафедру російської мови очолювали про­фесори О. С. Грузинський, М. А. Жовтобрюх, М. Я.Брицин, В. І.Кононенко, М. М.Пилинський, В. І. Гончаров, до­центи Б. М.Кулик, О. І.Кириченко, Б. П.Страхов, Д. Д.Ганич.

У 1960–1965 рр. завідувачем кафедри був доктор філологічних наук, професор Михайло Андрійович Жовтобрюх. Автор монографій «Мова української преси» (1963), «Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.)» (1970); співавтор «Української граматики» (1986), монографії «Східнослов’янські мови» (1987), «Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941)» (1991), підручників «Історична грамати­ка української мови» (1957, 1980), «Курс сучасної української літературної мови» (1972), «Порівняльна граматика української і російської мов» (1978). Лауреат премії імені Івана Франка НАН України (1985).

У 1969–1989 рр. ка­федру очолював доктор філологічних наук, професор МихайлоЯкимовичБрицин – видатний фахівець, праці якого були присвячені проблемам історії та діалектології російської мови, порівняльної грамати­ки східнослов’янських мов. Автор мо­нографій «З історії східнослов’янської лексики» (1965), «Фонетична система і граматична бу­дова російських народних діалектів» (1973); співавтор підручників «Порівняльна граматика російської і української мов» (1978), «Русский язык» (1978), «Современный русский язык» (1983). Під науковим керівництвом проф. М. Я. Брицина підготовлено понад 50 кандидатів філо­логічних наук для України, Росії, Білорусі, Польщі, Казахстану, Узбекистану. За успіхи у педагогічній і науковій роботі він був нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник народної освіти Ук­раїни», «Відмінник народної освіти СРСР», «Відмінник народної освіти Узбекистану».

У 1989–1997 рр. завідувачем кафедри російської мови був доктор філологічних наук, професор Микола Миколайович Пилинський, який досліджував різні питання лексикології, лексикографії, стилістики, культури мовлення. Співавтор монографій «Мовна норма і стиль» (1976), «Мова і час» (1977), «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979), підручників «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Стиль і час. Хрестоматія» (1983), словників «Українсько-російський словник» (1964),«Русско-украинский словарь синонимов» (1995).

У 1997–2015 рр. кафедру очолював директор Інституту іноземної філології (2004–2015), доктор філологічних наук, професор Володимир Іванович Гончаров, коло наукових зацікавлень якого було пов’язано з актуальними проблемами історич­ної лексикології та методики викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищій педа­гогічній школі. Автор монографій і навчальних посібників «Историческая лексикология русского языка» (2000, 2012), «Очерки становления и развития лексики русского языка» (2002), «Историческаяграмматика русского языка» (2012);співавтор монографії «Филологическое наследие: классикиславянского языкознания» (2009), навчальних посібників «Старослов’янсь­ка мова. Збірник вправ і завдань» (2004), «Русский язык» (2009), «Орфография русского языка в алгоритмах. Сборник упражнений» (2011), словників «Російськоукраїнський зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник» (2004), «Українськонімецький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007), «Українськофранцузький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007). За громадську, педагогічну та наукову діяльність проф. В. І. Гончаров був нагороджений почесними нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня, медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник освіти Ук­раїни», «Заслужений працівник освіти України», Почесними грамотами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України.

Концепція розвитку кафедри

Your text...

Опис навчальних дисциплін

1 курс (бакалавр)

Your text...

2 курс (бакалавр)

Your text...

3 курс (бакалавр)

Your text...

4 курс (бакалавр)

Your text...

1 курс (магістр)

Your text...

2 курс (магістр)

Your text...

Новини кафедри

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 14 поверх, к. 14-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу

Викладачі

Леміш Наталія Євгенівна

Lemish 1

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов

       У 1994 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та іспанська мови».

У 1994 р. працювала вчителем англійської мови в загальноосвітній школі № 15 м. Бердянська.

1994 – 1995 рр. – викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту.

1995 – 2001 рр. – викладач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління.

2000 – 2001 рр. – закінчила факультет післядипломної освіти АРІУ; спеціальність: Менеджмент організацій.

2001 – 2008 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов Приватного вищого навчального закладу «Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ».

2004 – 2011 рр. – перекладач служби референта ВАТ «АЗМОЛ»,
м. Бердянськ.

18 лютого 2009 р. в Донецькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С.П. Денисова).

2009 – 2010 рр. – доцент кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

2010 – 2011 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

20 січня 2011 р. Н.Є. Леміш присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (атестат доцента 12ДЦ № 026747).

2011 – 2012 рр. – доцент кафедри романо-германської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

Серпень – жовтень 2012 р. – завідувач кафедри романо-германської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

2012 – 2015 рр. – докторантка кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

3 грудня 2015 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистила докторську дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських і слов’янських мовах : зіставно-типологічний аспект»; спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор С.П. Денисова).

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

Березень – липень 2016 р. – завідувач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

З 31 серпня 2016 р. – в.о. завідувача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Має більше 50 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії та 3 навчальних посібники.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, когнітивний і семантичний синтаксис, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство. 

Останні публікації: 

1 Леміш Н.Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : [монографія] / Н.Є. Леміш. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 508 с.

2.  Lemish N. Structural schemes to represent causal complex dominants in Dutch / N. Lemish // European Research : Scientific Journal. 2015. № 3 (4). P. 7275. ISSN 2410-2873.

3.  Леміш Н.Є. Прототипні вертеральні типи каузальності у мовах германської, романської та слов’янської груп / Н. Є. Леміш // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 12. — С. 244—252.

4.  Леміш Н.Є. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу причина в різносистемних мовах / Н.Є. Леміш // Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : [матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.], (Вінниця, 25 бер. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ВТЕІ КНТЕУ. — Вінниця : Центр підготовки наук. та навч.-метод. видань ВТЕІ КНТЕУ, 2016. С. 58—62.

5. Леміш Н.Є. Засоби експлікації лінгвопрагматичних прийомів в англійськомовному технічному дискурсі / Н.Є. Леміш // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : [матеріали Міжунівер. Круглого столу з міжнародною участю], (Одеса—Дрогобич, 8 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. —
С. 100101.

6.   Леміш Н.Є. Базові параметри теорії міжкультурної комунікації Е.Т. Холла / Н.Є. Леміш // Мова і література в контексті сучасної освіти : [матеріали Міжвуз. наук.-метод. семінару], (Мелітополь, 13 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. — 2016. — С. 7479.

7. Леміш Н.Є. Прототипи каузального комплексу у споріднених мовах: зіставний аспект / Н.Є. Леміш // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : [матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.], (Бердянськ, 19—20 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т. — Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 143146.

Зернецька Алла Анатоліївна

2015 1120 01 аДекан Факультету іноземної філології, професор, доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук.

Вищу освіту здобула в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) зі спеціальності «Англійська і російська мови та література». 

Трудову діяльність розпочала в 1981 р. як викладач Державного педагогічного інституту іноземних мов і продовжувала працювати в цьому ж навчальному закладі після його перейменування на Київський національний лінгвістичний університет. 

1992 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання іноземної (російської) мови – та отримала ступінь кандидата педагогічних наук. 2015 року  захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.02 - російська мова  – та отримала ступінь доктора філологічних наук. Сфери наукових інтересів: прикладна та структурна лінгвістика, методика викладання іноземних мов. 

З 2003 року працює в Факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У січні 2012 р. очолила кафедру іноземних мов. Викладає теоретичні та практичні дисципліни на І-V курсах як студентам-філологам, так і нефілологам, керує дипломними та магістерськими роботами студентів, дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів, опонує кандидатські дисертації, рецензує навчальні посібники, що претендують на здобуття грифу МОН України, є автором понад 100 наукових праць, в тому числі підручників та навчальних посібників.

А. А. Зернецька є знаним фахівцем з методики викладання іноземних мов в Україні та за її межами. Вона регулярно бере участь у науково-практичних конференціях різного рівня, виступає організатором багатьох із них, була організатором багатьох міжнародних конференцій.

Алексєєва Ольга Миколаївна

Alex

Кандидат філологічних наук, доцент. У 2002 році отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови та літератури» за спеціальністю «Мова та література (англійська)». У 2002-2003 році перебувала на стажуванні у США. Кандидат філологічних наук з 2011 року (спеціальність - 10.02.17 порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу з 2013 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації складає більше ніж 10 років. В НПУ ім. М. П. Драгоманова працює з 2006 року. Ольга Миколаївна викладає лекційні курси «Практичний курс перекладу» для студентів ІІ курсу, «Усний двосторонній переклад» для студентів III курсу, та «Теорія і практика перекладу», «Порівняльна типологія», «Основи перекладацького скоропису», «Методологія перекладу» для студентів V курсу спеціальності «Переклад». Здійснює керування магістерськими роботами.

Алексєєва О. М. проходила стажування з лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича : «Принципи та практика проведення виборів у США» в 2008 році. Отримала сертифікат з методології викладання англійської мови в Києво-Могилянській академії, в ресурсному центрі від посольства США в 2014 році. Брала участь в літньому інституті з американознавства: «PromotingTransparentandAccountableLeadership» в 2015 році.

Алексєєва О. М. є автором 24 наукових праць. Підготовлені нею статті вийшли друком у провідних фахових наукових виданнях. 

Вайноренє Ірина Петрівна

IPV Старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології

   В НПУ ім. М.П. Драгоманова працює з 2004 року. Стаж педагогічної оботи у серелніх та вищих навчальних закладах складає більше 15 роківю Викладає наступні теоретичні та практичні дисципліни; "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)" (1 курс), "Граматика англійської мови" (2 курс), "Ділова іноземна мова (англійська)" (4 курс), "Філософія мови" (5 курс), керує магістерськими роботами та науковою роботою студентів (підготовка до участи в науково-практичних конференціях).

   Розробила програми з курсів "Ділова іноземна мова (англійська)", "Філософія мови". Уклала навчально-методичний комплекс курсу "Науковий стиль іноземної мови (академічне мовлення)" (2015)

     Проходила курси з підвищення кваліфикації в Американському навчальному ресурсному центрі під патронатом Посольства США в України (Києво - Могилянська Академія, 2014); була слухачем дистанційного курсу з пдвищення кваліфікації для викладачів англійської мови під патронатом Державного Департаменту США "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching" (Університет Орегону, США, 2015); була учасником науково - практичного семінару "Innovative Practices for Teachers", який поводився представниками RELO та Посольством США в України (Київ, 2016).

     Вайноренє І.П. є автором більше 10 наукових статей, серед яких "J. Austen's Heroes in Discourse of Modern Feminine Writing (Literary Analysis of C. Schine's Novel "The Three Weissmanns of Westport")" (2015), "Особливості статей на театральну тематику (на матеріалі Playbill Ambassador Theatre)" (2014), "Конструктивні та стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання High Life)" (2013).

   Коло професійних інтересів: лінгвокультурологія, стилістика, особливості міжкультурної комунікації, англомовна література, сучасні методики викладання іноземних мов. 

Желобицька Тамара Володимирівна

zh

 

Кравченко Ольга Василівна

Kravchenko

старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології

У 1981 році закінчила Черкаський педагогічний інституту за спеціальністю «Англійська мова».

З 1981 по 2001 рік працювала вчителем англійської мови у школах  м. Корсуня-Шевченківського Черкаської області.

З 2001 по 2002 р. працювала вчителем гімназії «Євроленд» м. Київ.

З 2002 по 2005р. працювала викладачем кафедри англійської філології інституту іноземної філології.

З 2005 по 2009 р. працювала на посаді викладача кафедри германського та порівняльного мовознавства.

З 2009  року працює на посаді старшого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу. 

Основні публікації:

1. Динаміка організації самостійної роботи студентів на заняттях з практичного курсу іноземної мови// Науковий часопис Національного  Педагогічного  Університету Імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.В. Корольової. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.- С.107 -111.

2. In The  Morning, Present  Simple, Present Continuous// Англійська мова. Підручник за модульно –рейтинговою технологією навчання ( для  рівня И 2)/ За  заг.ред. А.В. Корольової: у 6-ти частинах. -  Ч.1.- К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. С.15- 17.

3. Sequence Of Tenses –Rules and Drills // Англійська мова . Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( для рівня В=1) / За  заг. ред. проф. Т.С. Толчеєвої. У 5-ти частинах. – Ч.3. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. –С.15-17.

4. Практичний курс англійської мови для перекладачів «Fly High. Cinema» : Навчальний  посібник для студентів 3-го курсу спеціальності «Переклад». –К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. - 37 с.

5. Complex Subject InfinitivesRules and Drills // Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( для рівня В 1+) / За заг. ред. проф. Т.С. Толчеєвої. У 5 ч. Ч. 4. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 15-20.

 

Кротенко Лідія Борисівна

lbk

доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу
факультету іноземних мов
,
кандидат філологічних наук, доцент

У 2008 році закінчила магістратуру Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету і одержала диплом з відзнакою зі спеціальності ‘Мова та література’ (англійська, німецька), та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Успішно закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовні засоби категорії звязності в американських та українських постмодерністських художніх текстах (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2014 році вийшла монографія «Способи реалізації категорії зв’язності в постмодерністському художньому тексті (на матеріалі англомовних та україномовних прозових творів ХХ – поч. ХХІ ст.)». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.І. Гончаров.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації складає більше 13 років (з початку 2006 по 2008 роки працювала викладачем практичного курсу англійської мови, спеціалізованого курсу технічної англійської мови для бакалаврів у Київському коледжі зв’язку).

· Лютий 2015 року – стажування під час міжнародної наукової конференції у Відні (Австрія), є сертифікат на підтвердження.

· Жовтень 2017 – стажування під час міжнародної наукової конференції у Любліні (Польща), є сертифікат на підтвердження.

· Була членом організаційного комітету І Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія мови та нові тенденції в перекладознві й лінгвістиці» (06-07 квітня 2017 року), місто Київ. Проводила наступні доповіді на пленарних засіданнях конференцій (в тому числі міжнародних):

1. Кротенко Л. Б. Застосування трансформацій при перекладі художньої літератури / Л. Б. Кротенко // Доповідь на пленарному засіданні щорічної звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів та докторантів НПУ ім. М. П. Драгоманова «Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету», 15 березня 2016 р., м. Київ;

2. Кротенко Л. Б. Етнолінгвістика – перекладознавча та дидактична проблематика / Л. Б. Кротенко // Доповідь на пленарному засіданні І Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці», 06-07 квітня 2017 р., м. Київ, Секція VI (НПУ ім. М. П. Драгоманова);

3. Кротенко Л. Б. Методологічний базис викладання порівняльної етнолінгвістики / Л. Б. Кротенко // Доповідь на пленарному засіданні щорічної звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів та докторантів НПУ ім. М. П. Драгоманова «Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету», 18-19 травня 2017 р., м. Київ.

Кротенко Лідія Борисівна працює на кафедрi прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу з 2008 року. Окрім викладання практичних дисциплін на очному та заочному відділенні (Практика усного та писемного мовлення (1, 2, 3, 4 курси), Практична фонетика, Практична граматика, Вступ до перекладознавства та ін.), викладає лекційні курси з навчальних дисциплін «Практика двостороннього письмового перекладу», «Усний двосторонній переклад», «Перекладацький аналіз тексту», «Лінгвокраїнознавство» (авторський курс з етнолінгвістики) та веде практичні і семінарські заняття з цих дисциплін. Також надавала науково-методичні консультації, приймала заліки та іспити, керувала перекладацькою та організаційно-виховною практикою студентів, а також керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів факультету Іноземної філології, спеціальності «Переклад».

Розробила та впровадила у практичне застосування:

– робочу та навчальну програми з предмету Практика двостороннього письмового перекладу для студентів 3, 4 курсів спеціальності «Переклад». Крім того розробила та впровадила у практичне застосування новий навчальний посібник із даного предмету, що складається із двох частин (авторське графічне оформлення посібника у цілому, обкладинки, технічне редагування, підбір ілюстрацій) та знайомить студентів не тільки із лінгвістикою взагалі та перекладознавством зокрема, а й зі зразками сучасної постмодерністської української літератури, які подаються у якості вправ на переклад (Кротенко Л. Б. Translation (ModuleI) : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 121с.; Кротенко Л. Б. Translation (ModuleII) : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 92с.); також розробила та впровадила у практичне застосування наступний новий навчальний посібник із цього ж предмету, у створенні якого вперше приймали участь самі студенти (а саме студентки у якості моделей задля ілюстрації посібника національно-культурного направлення). Даний посібник покликаний не тільки удосконалювати навички перекладу, але й підвищувати рівень культурної самосвідомості та самоідентифікації, пропонуючи до уваги інформацію про найбазовіші складові етнокультурного коду українця (Кротенко Л. Б. Time for Ukraine: Ukrainian National Symbols, Life Style, Personalities : [навчальний посібник для студентів спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. –  128 с.; Кротенко    Л. Б. Ukrainian National Clothing: [навчальний посібник для студентів спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. – 61 с. – Посібник призначено для студентів філолого-перекладацьких та культурологічних спеціальностей. Книга складається із текстів національно-патріотичної спрямованості, що можуть бути використані під час вдосконалення перекладацьких навичок усного та письмового характеру. Ілюстративний матеріал охоплює найрізноманітніші сторони життя українців, включаючи професійний переклад твору Лесі Українки «Лісова пісня». У створенні доробку прийняли участь студентки спеціальності «Переклад» факультету іноземної філології (НПУ ім. М. П. Драгоманова). Весь національний одяг, що був використаний для фото-ілюстрації, – особиста власність моделей. Даний навчальний посібник допоможе як в оволодінні навичок перекладача, так і в збагаченні культурного світогляду студента. Рекомендований до викоритсання під час викладання наступних дисциплін: Етнолінгвістика, Письмовий курс перекладу з іноземної на українську, Практика усного та писемного мовлення);

– робочу та навчальну програми з предмету Порівняльна етнолінгвістика. Є автором ідеї та розробником нового курсу з етнолінгвістики (Лінгвокраїнознавства). Для цієї ж мети розробила та впровадила у практичне застосування новий навчальний посібник із даного предмету, що складається із трьох частин (авторське графічне оформлення посібника у цілому, обкладинки, технічне редагування, підбір ілюстрацій) та знайомить студентів із рушійними аспектами словянської (на прикладі древніх українців) та кельтської (англійської) культур, національними особливостями двох народів, проводить культурологічний місток між слов’янами та кельтами з метою зменшення міжнаціонального розбрату в аспекті дотримання традицій. Тексти для перекладу представлено трьома мовами (Кротенко Л. Б. Britainvs. Ukraine: ethnolinguistic studies (historical facts, sacred signs) – ModuleI : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. –  95 с.; Кротенко Л. Б. Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – Module II : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. –  214с.; Кротенко Л. Б. Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Ukrainian сuisine, Celtic сuisine) – Module ІІI : [посібник для студентів 3-го та 4-го курсу спеціальності “Переклад”] / Л. Б. Кротенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. –  70с.).

Двічі виконувала обов’язки академічного куратора 1 курсу факультету Іноземної філології. Бере активну участь у засіданнях кафедри, Навчально-методичної ради факультету Іноземної філології.

Як викладач вищої школи здійснює не тільки навчальну, але й організаційно-виховну роботу відповідної тематики та направленості. Створює необхідні умови під час навчального процесу, а саме: комфортну, дружню атмосферу та доброзичливе ставлення до кожного із студентів, незалежно від ступеня підготовки. За час роботи на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу розробила та впровадила у практичне застосування заходи, мета яких полягає:

– підвищити ефективність засвоєння матеріалу у вигляді нової форми проведення заняття на свіжому повітрі; зацікавити студентів та створити комфортну атмосферу для навчання.

Також така форма проведення занять (а саме відкриті виїзні семінари на свіжому повітрі) сприяє зменшенню  психо-емоційного навантаження під час навчання, створенню невимушеної дружньої атмосфери у колективі, що значно збільшує продуктивність навчального процесу, сприяє ефективному засвоєнню нового, та закріпленню вже пройденого матеріалу (зокрема завдяки сприятливим природнім умовам, зміні обстановки).

Офіційна робоча сторінка у фейсбуці:

https://www.facebook.com/LidiyaBorisovnaL

Там ви знайдете повну збірку заходів зі студентами, що є систематизованими у фотоальбомах із описом. Зокрема проведено наступні відкриті виїзні семінари (а також заняття, проведене на Коростишівському кар’єрі. Аутентичне святкування таких кельтських свят як Samain, Beltane, Imbolcта ін.):

1) Autumn Excursion – тема Ukrainian Cities, предмет Практика усного та писемного мовлення, спеціальність «Переклад», 2 курс.

Студенти під наглядом викладача самостійно проводять екскурсійну прогулянку містом Київ, зупиняються біля пам’яток культури та доповідають історію кожної з них англійською мовою;

2) Poetic Weather Day – тема Weather, предмет Практика усного та писемного мовлення, спеціальність «Переклад», 2 курс.

Студенти під наглядом викладача самостійно проводятьвідкритий виїзний поетичний семінар, під час якого презентують оригінал та власний переклад поетичного твору на метеорологічну тематику. В якості локації для даного заходу обиралися пагорби Андріївського узвозу та Ботанічний сад імені А. Фоміна;

3) Animal Planet – тема Animals, предмет Практика усного та писемного мовлення, спеціальність «Переклад», 2 курс.

Студенти під наглядом викладача самостійно проводять відкритий виїзний семінар в зоологічному просторі (в якості локації обрано зоопарк «12 місяців», доповідаючи про різноманітних тварин в межах безпечної наочності).

Коло наукових інтересів та напрямок наукового пошуку: порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, наратологія, психолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

Має 31 публікацію, з них 23 наукова та 8 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 11 праць, з них 8 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у т.ч. 1 публікація після захисту у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science.

 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації
можна побачити за цим посиланням.

Матвєєва Світлана Анатоліївна

 

Matveeva

кандидат філологічних наук, доцент

професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології
заступник декана з наукової роботи

 Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

 

 

 

 

 

Освіта 

1997 р. – закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету за спеціальністю «Російська мова, література та англійська мова» та отримала кваліфікацію вчителя російської мови, англійської мови та зарубіжної літератури.; 

1998 р. – закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра російської мови і літератури; 

2007 р. – закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка та отримала сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання; 

2011 р. – закінчила з відзнакою Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію магістра з філології, перекладача. 

Професійна діяльність 

1995-1997 – вчитель англійської мови, середня загальноосвітня школа № 17 м. Луганськ; 

1997-2001 – перекладач, ТОВ «Лумсі-2», м. Луганськ; 

2001-2007 – викладач кафедри іноземних мов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2004-2007 – старший науковий співробітник, науково-дослідний центр «Проблеми міжкультурної комунікації», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2007-2012 – доцент кафедри іноземних мов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2008-2014 – директор бюро перекладів «Terra Lingua», м. Луганськ; 

2012-2014 – доцент кафедри теорії та практики перекладу, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

З лютого 2016 р. – професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; заступник декана з наукової роботи. 

Науково-педагогічні досягнення 

23 жовтня 2006 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертації: «Сайт як жанр інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених)». 

12 квітня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 

23 грудня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 

Під керівництвом С.А. Матвєєвої підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (Є.О. Сазонова «Антропонім в інтернет-комунікації»; захист відбувся 11 червня 2013 року). 

Має більше 50 наукових публікацій, надрукованих в Україні, Польщі, Данії, Росії, Вірменії. Бере активну участь у наукових заходах України та зарубіжних країн. 

До кола наукових інтересів входять проблеми перекладу, корпусної лінгвістики та інтернет-комунікації.  

Останні публікації 

1. Матвєєва С.А. Корпус паралельних текстів як інструмент перекладача / С.А. Матвєєва // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць. – Київ : НПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 183-189. 

2. Матвєєва С.А. Словник vs корпус паралельних текстів / С.А. Матвєєва // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. – Київ : НАН України; НБУ імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 65-67. 

3. Матвєєва С.А. Інтертекстуальність художнього твору і корпус паралельних текстів / С.А. Матвєєва // Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Вид. центр НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 143-145. 

4. Матвєєва С.А. Тезаурусне моделювання метамови сучасної юриспруденції / С.А. Матвєєва // Світ мови – світ у мові : матеріали IV Міжнародної наукової конференції. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 118-120. 

Маштакова Наталія Валентинівна

 

Mashtakova

 Кандидат філологічних наук, старший викладач. Маштакова Наталія Валентинівна працює на кафедрi прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу на посадi старшого викладача з 2007 року, виконує навчально-методичну роботу: викладає теоретичнi та практичнi дисципліни (практична граматика, практика усного та писемного мовлення, практичний курс перекладу, перекладацький аналіз тексту, вступ до перекладознавства, письмовий переклад з УМ на АМ, спецкурс з англійської мови та курси з інтенсивного вивчення англійської мови для співробітників університету), розробила курс лекцій та семінарських занять з перекладацького аналізу тексту для 5-го курсу спеціальності «Переклад», розробила навчально-методичний комплекс (3 видання) та збірник тестових та модульних контрольних робіт (2 видання) з дисципліни «Практична граматика англійської мови», приймає участь у створенні підручника з англійської мови («Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В2) / За заг. Ред. А. В. Корольової: у 6-ти частинах. – Ч. 1, 5, 6»). Керує магістерськими роботами студентів 5-го курсу спеціальності «Переклад». У 2013 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокогнітивна і прагматична природа прислів’їв із семантикою прикмет (на матеріалі німецької, англійської, української та російської мов)». Має численні наукові публікації (понад 29) в тому числі й міжнародні. Приймає участь (доповіді) у науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних.Працює над науковою проблемою дослідження гуманітарних наук.

 

Орлова Юлія Валентинівна

orlova старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

1997 – 2002 рр. –

студентка факультету «Української та іноземних мов» Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов імені Н. К. Крупської, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, української мови і літератури;

2003 – 2004 рр. –

студентка магістратури Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури;

2006– 2012 рр. –

аспірант кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Типологія концепту ВІК ЛЮДИНИ в українській, російській та англійській лінгвокультурах»;

2002 – 2013 рр. -

асистент кафедри іноземних мов Луганського національного університету імені Траса Шевченка;

2013 – 2016 рр. –

асистент кафедри теорії та практики перекладу   Луганського національного університету імені Траса Шевченка.

 З 2017 року по теперішній час Ю. В. Орлова працює на посаді старщого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Орлова Ю. В. викладає лекційні курси з навчальних дисциплін «Проблема міжкультурної комунікації», «Дипломатичний протокол та етикет», «Основи прикладної лінгвістики», «Ділова англійська мова», «Переклад ділової документації», проводить семінарські та лабораторні заняття з цих дисциплін, а також практичні заняття з «Практичної граматики англійської мови» та «Практичної фонетики англійської мови», керує підготовкою курсових та бакалаврських робіт студентів факультету іноземної філології.

 Коло наукових інтересів та напрямок наукового пошуку:порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, концептологічні дослідження в зіставному аспекті, міжкультурна комунікація, ділова англійська мова, дипломатичний протокол та церемоніал.

 Основні публікації:

 1. Особливості когнітивного поля «Вік людини» в англійській та українській мовах (фахове видання)Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. - Луганськ: Альма-Матер, 2006. - № 12. – С. 25 – 32.

 2. Концепт як базове поняття когнітивної теорії(фахове видання) Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-Матер, 2007. - № 5. – C. 42 – 48.

 3. Мотивуючі ознаки концепту «Вік людини» на матеріалі української, російської та англійської мов(фахове видання)Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузів. зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ: Вид-во БДПУ, 2007. – С. 110 – 116.

 4. Порівняльний аналіз асоціативних полів «Вік людини» в англійській та українській фразеологічних системах(фахове видання)    Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, 2008. - № 5. – С. 63 – 67.

 5. Просторово-часове вираження віку людини в семантиці англійської та української фразеології(фахове видання)Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-Матер, 2008. - № 5. – C. 51 – 55.

 6. Структура денотативних сем концепту «Вік людини» (на матеріалі укр., рос, та англ. мов)Лінгвістика: Збірник наукових праць Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 86 – 93.

 7. Социокультурные определения концепта «возраст человека» (на материале украинской, русской и англо-американской культур) / Ю. В. Орлова // Трансформация социокультурного пространства вXXI веке : современные реалии и культурные стратегии : материалы Всерос. Науч. интернет-конф. с междунар. участием, Саранск, 2011. – 348 с.  

 8. Лінгво-філософський аспект дослідження концепту ВІК ЛЮДИНИ / Ю. В. Орлова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання». Наукові записки . – Випуск 116 . – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2013 . – 658 с., сс. 616-620.

 9. Особливості вербалізації концепту ВІК ЛЮДИНИ в українській, російській та англійській лінгвокультурах / Ю. В. Орлова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2013. - Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 549 - 555. (збірка вийшла друком у лютому 2014 р.)

 10 Концепт ВІК ЛЮДИНИ як предмет наукового міждисциплінарного дослідження / Ю. В. Орлова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . – 2014. - № 6(1). - С. 65-72.

 11. Архетип «ДЕРЕВА» та «ЖЕРТОВНОЇ ТВАРИНИ» як основа вербалізації концепту ВІК ЛЮДИНИ Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2015. - № 2 (5). – С. 90-98. - Режим доступу: http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/447

 12. Аскриптивные возрастные признаки и стереотипы (на материале украинской, русской и англо-американской культур) / Ю. В. Орлова // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XV международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 59

 13. «Архетипічні образи в структурі концепту ВІК ЛЮДИНИ (на матеріалі укр., рос, та англ. мов)» / Ю. В. Орлова // IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта в умовах трансформації суспільства», Дніпро,2018.

 

Капранов Ян Васильович

Kapranov

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов

Народився 8 червня 1989 р. в м. Чернігів. У 2006 р. закінчив Чернігівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 17 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Атестат ЕН № 29507683 від 27.06.2006 р.).

У 2001-2005 рр. пройшов поглиблений курс вивчення англійської мови у Центрі іноземних мов “Лондон”, який закінчив з відзнакою (Диплом № 2205 від 06.09.2005 р.).

У 2011 р. закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад (англійська)”, здобувши кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача (Диплом КВ № 41032350 від 22.06.2011 р.).

Під час навчання в університеті активно займався науковою роботою, зокрема брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2010/2011 н.р. (розділ “Романо-германські мови і літератури”), де посів почесне І місце серед конкурсантів з провідних університетів України і був нагороджений дипломом І ступеня.

У 2011-2012 рр. працював викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де викладав дисципліни: “Вступ до перекладознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Практичний курс перекладу з англійської мови”, “Усний двосторонній переклад (англійська мова)”.

У 2012 р. вступив до аспірантури за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

У 2015 р. достроково захистив дисертаційне дослідження на тему: “Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови в 7 т.)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.В. Корольова.

З січня 2015 р. є учасником науково-дослідного проекту “Мови світу: ґенеза, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії” (№ держреєстрації: 0115U002513).

З березня 2015 р. працює старшим викладачем кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де читає дисципліни: “Практичний курс перекладу з англійської мови” (ІV курс), а також здійснює керівництво курсовими (IІІ курс) і дипломними роботами (V курс) з перекладознавства.

З вересня 2016 р. працює викладачем кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, де читає дисципліни: “Переклад ділової документації (англійська мова)” (ІV курс) “Теорія і практика перекладу (англійська мова)” (V курс), а також здійснює керівництво дипломними роботами з перекладознавства (ІV, V курси).

Має більше 20 публікацій, надрукованих у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографія, етимологія, лінгвістична компаративістика та макрокомпаративістика, ностратична лінгвістика, перекладознавство.

 Останні публікації:

1.  Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Мир языка – мир в языке : [матер. ІІІ Междунар. науч. конф.], (Киев, 29–30 декабря 2015 г.) / Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова. – К., 2015. – С. 71–72.

2.   Капранов Я.В. Співвідношення понять “лексичне гніздо” / “словотвірне гніздо”, “генетичне гніздо” й “етимологічне гніздо” в етимологічній лексикографії / Я.В. Капранов / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 79–87.

3.   Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття прамова” у порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Т. 18. – № 2. – С. 70–76.

4.   Капранов Я.В. Витлумачення терміна “етимон” як знакового утворення прамовного стану / Я.В. Капранов // Наукові записки Національного університету Острозька академія”. Серія “Філологічна : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 65–68.

5.   Капранов Я.В. Інтерпретація змісту поняття “архетип” у лінгвокомпаративістиці / Я.В. Капранов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – (подано до друку).

6.   Капранов Я.В. Моноцентристська гіпотеза походження мови / Я.В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 30 бер. – 01 квіт. 2016 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 128–130. 

7.   Kapranov Y.V. Stages of Nostratic Linguistics / Y.V. Kapranov // The Linguistic Society of Belgium 2016 Day, (Friday, 13 May 2016, Belgium). – Louvain-la-Neuve, 2016. – Mode of Access : https://www.easychair.org/conferences/submission.cgi?submission=2659589;a=10855822

Про кафедру

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (до вересня 2018 р. - кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу; до вересня 2011 р. – кафедра германського та порівняльного мовознавства) була створена в результаті реорганізації кафедри англійської філології відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 1 грудня 2005 року (протокол № 4) та наказу ректора № 618 від 15 грудня 2005 року.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін за спеціальністю 6.020303 та 8.02030304 «Переклад».  Стаціонар та заочна форма навчання.

На кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу працюють:

   два штатних доктори наук, сім кандидатів філологічних наук, два старших викладача, три викладача.

Для перекладачів читається  16 теоретичних та 8 практичних курсів, з них:

  на 1 курсі – Вступ до перекладознавства, Вступ до філософії мовознавства, Практична граматика англійської мови, Практична фонетика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення

    на 2 курсі – Практичний курс перекладу, Практична граматика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення;

   на 3 курсі -  Усний двосторонній переклад, Перекладацький аналіз тексту, Письмовий переклад з української на англійську мову, Письмовий переклад з англійської на українську мову, Практика усного та писемного мовлення;

   на 4 курсі – Теоретична граматика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення, Письмовий переклад з англійської на українську мови, Перекладацький аналіз тексту.

    5 курс – Теорія і практика перекладу, Етичні та психолінгвістичні аспекти перекладу, Основи перекладацького скоропису, Методологія мовознавчого наукового дослідження, Порівняльна типологія англійської та української мов.

      6 курс – Порівняльна типологія англійської та української мов, Методологія перекладу і теорія інтерпретації, Основи перекладацького скоропису, Теорія і практика перекладу.

Також студенти мають право обирати для вивчення дисципліни згідно із власними уподобаннями (спец. курси дисциплін за вибором):

Проблеми міжкультурної комунікації, Переклад ділової документації, Ділова англійська мова, Основи ділового спілкування, Основи синхронного перекладу, Етнолінгвістика, Лінгвокультурологія та інші.

Усі теоретичні курси (окрім “Вступу до перекладознавства” та «вступу до філософії мовознавства» на 1 курсі) читаються англійською мовою і супроводжуються презентаціями у форматі Power Point.

Усі дисципліни кафедримають власне методологічне забезпечення – викладачі нашої кафедри є авторами численних посібників, методичних рекомендацій, НМК і підручників з дисциплін кафедри. За період існування кафедри викладачами кафедри було підготовано до друку та видано 12 навчально-методичних комплексів, підручник з англійської мови у 6 частинах та 13 навчальних посібників, більшість з яких  вже витримала декілька доповнень і перевидань.

Професорсько-викладацький склад кафедри молодий, середній вік викладачів – 35 років, саме тому приділяється особлива увага його професійному і науковому зростанню.

Професійність майбутніх перекладачів тісно пов’язана з їх науковим зростанням, тому науково-дослідній роботі студентів-перекладачів на кафедрі приділяється велика увага. Викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу на високому рівні здійснюють наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами студентів спеціальності Переклад.

Кафедра завжди підтримує прагнення молодого покоління до наукового пошуку. Магістранти спеціальності Переклад щорічно беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема у роботах щорічної науково-практичної конференції у НПУ ім. Драгоманова та науково-практичних конференціях різного масштабу.

На кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу студенти проходять практичну підготовку:

на третьому курсі студенти проходять пропедевтичну та навчальну практику тривалістю по 2 тижні кожна. 

на четвертому курсі проводиться шеститижнева виробнича перекладацька практика.

магістранти проходять дві практики – шеститижневу виробничу перекладацьку практику та асистентську практику.

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
на 2018-2023 рр.

1.   ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ 

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (до вересня 2011 р. – кафедра германського та порівняльного мовознавства) була створена в результаті реорганізації кафедри англійської філології відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 1 грудня 2005 року (протокол № 4) та наказу ректора № 618 від 15 грудня 2005 року. Кафедра – молода, але за 13 років на ній працювало чимало видатних філологів, мовознавців, перекладачів, перекладознавців, завдяки чому вже накопичений досвід наукової і навчально-методичної роботи у фаховій підготовці перекладачів з англійської мови робить її перспективним навчально-науковим підрозділом країни в цьому напрямку.  

ПРО ПРИКЛАДНУ ЛІНГВІСТИКУ: СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри спирається на свій інтелектуальний потенціал. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних дисциплін на І-ІV курсах бакалаврату (Переклад і Прикладна лінгвістика), а також на І та ІІ курсах магістратури спеціальності Переклад (денне і заочне відділення). Кафедра власними силами забезпечує викладання практики мови, практики перекладу, теоретичних перекладознавчих і мовознавчих дисциплін, порівняльних дисциплін, а також численних спецкурсів з різних аспектів і видів перекладу, серед яких можна назвати зокрема: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до філософії мови», «Зіставна лінгвістика», «Основи прикладної лінгвістики», «Практичний курс перекладу», «Перекладацький аналіз тексту», «Усний двосторонній переклад», «Письмовий переклад з української на англійську мову», «Письмовий переклад з англійської на українську мову», «Теорія і практика перекладу», «Сучасні інформаційні технології в перекладі», «Проблема міжкультурної комунікації», «Порівняльна граматика англійської мови», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Філософія мови», «Етичні та психолінгвістичні аспекти перекладу», «Основи перекладацького скоропису», «Методологія мовознавчого наукового дослідження», «Методологія перекладу і теорія інтерпретації», «Переклад ділової документації», «Ділова англійська мова», «Основи ділового спілкування», «Основи синхронного перекладу», «Етнолінгвістика», «Лінгвокультурологія» тощо. 

З багатьох дисциплін, під керівництвом викладачів кафедри, пишуться курсові, бакалаврські і магістерські роботи. 

Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, необхідністю приведення викладання іноземних мов і перекладу у відповідність до міжнародних стандартів, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки фахівців-перекладачів і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників кафедри прикладної лігвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології, до оновлення планів і напрямків діяльності кафедри. Складена програма розвитку кафедри і спрямована на досягнення поставленої мети у відповідності до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу. 

2. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ/ЗМІН КАФЕДРИ 

Тенденції розвитку кафедри і плановані зміни стосуються розширення усіх напрямів діяльності кафедри – наукової, викладацької, сфер як усного, так і письмового перекладу, однак основним пріоритетом залишається діяльність кафедри як структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку факультету іноземної філології й Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, підрозділу, який забезпечує надання глибоких і ґрунтовних знань, навичок та вмінь. Свою місію ми бачимо у підготовці фахівців, які володіють цілим комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь, які зможуть забезпечувати перекладацьку діяльність різного типу на самому високому рівні і бути конкурентоспроможними. 

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри буде викладання перекладу на основі світових стандартів і ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА, СТВОРЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ, зокрема:

- зважаючи на загальносвітові тенденції до перекладацтва як до засобу міжкультурної комунікації, звертати увагу на підвищення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції майбутнього перекладача; 

- оскільки студент-перекладач повинен бути не лише хорошим практиком двох мов – рідної та іноземної, але й в майбутньому магістром НПУ імені М.П. Драгоманова, спрямувати навчання також на підвищення його наукового і теоретичного рівня, зокрема мовознавчої та загально філологічної бази, тобто звертати увагу на лінгвістичні та комунікативні основи перекладу; 

- зважаючи на вимоги сьогодення, що існують як в Україні, так і в усьому світі, щодо необхідності підготовки спеціалістів, знавців декількох мов, працювати над розширенням ареалу германських і романських мов, що викладаються/можуть викладатися на кафедрі, перш за все через введення таких дисциплін як «Типологія німецької та української мов», «Типологія іспанської та української мов», «Типологія французької та української мов», «Типологія італійської та української мов»; дисципліну «Проблеми міжкультурної комунікації» перевести із циклу спецкурсів до нормативних; 

- ПРИКЛАДНА І КОРПУС.  

Детальніше заплановані заходи представлені у положеннях програми. 

3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Як зазначалося вище, головним орієнтиром роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців, спеціалістів з перекладу і прикладної лінгвістики, професійної компетенції, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє конкурентоспроможне майбутнє, досягати найкращих результатів в обраній професії. 

Також серед стратегічних завдань діяльності кафедри, як і всіх структур університету, треба назвати рівноправне входження до світового, в першу чергу європейського, освітнього простору, через розширення міжнародних зв’язків, використання стажувань, стипендій, грантів, наукових публікацій, запрошення іноземних фахівців для прочитання циклу лекцій чи проведення майстер-класів з перекладу, перш за все з країн германського мовного ареалу. 

3.1. ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ 

Майбутні фахівці з перекладу отримують фундаментальну філологічну і перекладознавчу освіту, яка забезпечує широту кругозору, цілісне сприйняття динаміки розвитку систем двох мов, що використовуються у перекладацькому процесі, розвиває новаторські здібності, здатність до сприйняття та використання на практиці нових ідей, прийомів, методів та способів перекладу, практичного застосування набутих знань. Орієнтиром концепції розвитку кафедри є: 

- сучасний рівень викладання іноземних мов; 

- фахове спрямування на розвиток навичок усного і письмового перекладу на найвищому рівні; 

- КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ 

- направленість на практичні результати; 

- залучення студентів, аспірантів та перекладачів до участі у міжнародних проектах. 

Таким орієнтирам, як зазначалося раніше, відповідає висока професійна підготовленість професорсько-викладацького складу кафедри, які беруть участь у міжнародних заходах (конференціях, семінарах, проектах) як України, так і Європи. 

Програма підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Переклад» базується на компетентнісному підході, принципах Європейської системи взаємозаліку кредитних годин (ECTS), вимогах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

3.2. ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІДЕЇ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Підґрунтям для розробки програми розвитку кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу є Програма розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на 2018-2023 роки, Статут Університету, Стратегічні напрями підготовки висококваліфікованих кадрів-філологів, що визначають концепцію діяльності кафедри. Нові підходи щодо змісту та організації підготовки магістрів ґрунтуються на положеннях Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», Програми «Освіта України ХХІ століття», Указу Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», «Концепції вдосконалення освітнього процесу на гуманітарних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу», затвердженій Вченою радою факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, «Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти України», чинного законодавства. 

В умовах переходу на державні освітянські стандарти нового покоління більшу вагу в навчальному процесі набувають практичні заняття і самостійна робота студента. Енциклопедичність знань і академічність методів їх отримання не відміняється, а доповнюється продуктивністю, спрямованою на практичне застосування. В нових умовах зростає роль практичної складової учбового процесу, репродуктивне знання виступає лише першим етапом засвоєння змісту навчальної дисципліни, а метою навчання стає отримання студентами продуктивного знання. Різноманітні форми самостійної і практичної роботи студентів у процесі засвоєння змісту навчальних базових нормативних дисциплін створюють базу для кредитної оцінки знань та обліку успішності. Навчання в умовах зростання питомої ваги практичної і самостійної роботи студента при актуалізації її різноманітних форм починає носити більш персоніфікований характер, спрямоване на формування професійної особи студента. Також у процесі викладання практичних і теоретичних дисциплін кафедра застосовує напрацювання сумісного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Вчитель нового покоління», відповідно до якого будь-яке навчання носить контекстуальний характер. 

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність підпорядковується науково-дослідницькій роботі, кадрове поповнення кафедри відбувається за рахунок підготовки кандидатів і докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру. 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації освітніх, наукових та організаційних заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців – перекладачів – зі знанням двох іноземних мов. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», кафедра – це базовий структурний підрозділ ВНЗ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом. Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу функціонує у складі факультету іноземної філології як підрозділ, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Переклад». Метою роботи кафедри є науковий та науково-методичний пошук у впровадженні новітніх підходів до сучасного перекладознавства. 

5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ 

У сфері наукової, навчальної і навчально-методичної роботи пріоритетним залишається забезпечення високої якості освіти і наукових розробок завдяки професіоналізму і науковому авторитету викладачів. 

Пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2018-2023 рр. слід вважати: 

- розробку нових навчальних програм з усного і письмового перекладу; 

- удосконалення та оновлення навчально-методичного комплексу навчальних програм;  

- розробку і запровадження нових курсів і спецкурсів у навчальний план, перш за все для магістрів; 

- з огляду на поглиблення і розширення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції студентів дисципліну «Проблеми міжкультурної комунікації» перевести із циклу спецкурсів (2 кукс) до нормативних (3 курс) і запровадити курс з «Порівняльної етнолінгвістики» (4 курс); 

- розширення ареалу викладання германських і романських мов для магістрантів, зокрема через введення дисциплін «Типологія німецької та української мов», «Типологія іспанської та української мов», «Типологія французької та української мов», «Типологія італійської та української мов» залежно від другої іноземної мови; 

- створення сучасної методичної літератури (підручників, посібників, методичних розробок), пожвавлення написання і видання підручників і посібників з різних аспектів перекладу (синхронного, послідовного, перекладу з аркуша, художнього, редагування перекладів тощо) і мовознавства (перш за все з порівняльних дисциплін); 

- розширення бази методичного матеріалу для лінгафонної лабораторії перекладу, створивши у тому числі фільмотеку і відеотеку із забезпеченням відповідних розробок до них; 

- створення лабораторії для навчанню синхронному перекладу; 

- написання фундаментального підручника «Теорія і практика перекладу» англійською мовою, що викладається на кафедрі, як основного з цієї спеціальності для ВНЗ України. 

У найближчі два роки проаналізувати ефективність існуючих програм підготовки перекладачів. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

Науково-дослідницька робота здійснюється в рамках комплексної теми кафедри «Концептуальні картини світу германських мов у контексті сучасного перекладознавства» під керівництвом проф. Н.Є. Леміш, яка є складовою комплексної теми факультету іноземної філології. Дослідження проводяться як у рамках загальної теорії та історії перекладу, так і часткових, спеціальних теорій, зокрема йдеться про: 

- лінгвістичні аспекти перекладу; 

-  жанрові теорії перекладу;  

- творчий метод перекладача тощо. 

Останнім часом увага зверталася на: 

- проблеми семантико-стилістичних відношень між оригіналом і перекладом; 

- чинники множинності перекладів; 

- вплив індивідуального стилю перекладача на характер відтворення художнього тексту; 

соціолінгвістичні і прагматичні аспекти перекладу. 

Новим аспектом, що почав активно розроблятися, можна вважати використання надбань корпусної лінгвістики у застосуванні до практики, викладання і дослідження перекладу, а також створення корпусу паралельних текстів. 

6. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність узгоджується з науково-дослідницькою роботою. Підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри забезпечується за рахунок підготовки кандидатів та докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри в плані підготовки наукового дослідження. 

6.1. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ. 

В аспекті навчально-виховної роботи кафедра планує здійснити такі заходи: 

- поглиблювати інтеграцію освіти з практикою, розвивати зв’язки кафедри з провідними організаціями, роботодавцями, які пред’являють попит на випускників кафедри;  

- налагодити ефективний зв’язок з випускниками кафедри для поширення університетських цінностей та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу; 

- активізувати процеси підвищення національної свідомості, вивчення традицій Києва, країни, формування поваги до державного прапора, герба, гімну, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, використання культурних можливостей столиці України; 

- брати активну участь у святкуванні загальнодержавних, університетських та факультетських свят, посвяті у першокурсники, випускних вечорах, Днях університету та факультету іноземної філології, формування шанобливого ставлення до ветеранів війни і праці; 

- налагодити ефективний зв’язок кураторів груп із гуртожитками, де проживають іногородні студенти; 

- ознайомлювати студентів і науково-педагогічних працівників з юридичними документами, наказами і розпорядженнями керівництва Університету та факультету для формування правової культури; 

- удосконалювати професійно-організаційну роботу з метою формування якісного контингенту студентів зі спеціальності шляхом проведення презентацій, олімпіад, Дня відчинених дверей тощо; 

- працювати над комп’ютеризацією навчально-виховного процесу; 

- працювати над розробкою програм подвійних дипломів; 

- адаптувати навчальні плани з урахуванням потреб життя, розвитку науки, а також вимог Болонського процесу. 

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ, НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ. 

У плані цих аспектів роботи основним є: 

- виявляти перспективні напрями наукових досліджень в галузі перекладознавства і мовознавства, впроваджувати нові підходи до вивчення теорії перекладу, розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться факультетом іноземної філології, публікувати наукові статті за результатами досліджень; 

- теми курсових, бакалаврських, магістерських робіт підпорядкувати загальній комплексній темі кафедри; 

- теми кандидатських і докторських робіт мають випливати із загальної концепції комплексної теми кафедри; 

- залучати талановиту молодь до вступу до університету через творчі конкурси, олімпіади, Малу академію наук, конкурси студентських наукових робіт тощо; 

- активніше залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених як України, так і Європи, запрошувати лекторів і висококваліфікованих спеціалістів з європейських і американських університетів для проведення циклу лекцій і майстер-класів; 

- мотивувати студентів до участі у конкурсах наукових робіт, до написання наукових статей і участі у конференціях; 

- через вимоги, що з'явилися останнім часом щодо необхідності публікацій за кордоном, інтенсифікувати роботу у цьому напрямку; 

- спрямувати увагу на оволодіння студентами навичками академічного письма іноземною мовою; 

- зробити проведення Конкурсу перекладу регулярним і міжнародним з виданням відповідного збірника і запрошенням іноземних спеціалістів; 

- окремо спрямувати увагу кафедри на необхідність написання монографій; 

- постійно працювати над підвищенням рівня наукових кадрів, вдосконалювати діяльність аспірантури і докторантури через посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва; 

- готувати наукові кадри не лише для себе, але й для ВНЗ України; 

- спрямування зусилля кафедри на розвиток міжнародного співробітництва, розширення зв’язків з країнами германського та романського ареалу як на рівні студентів, так і аспірантів та викладачів, перш за все, через отримання грантів і стажувань, участь у міжнародних конкурсах; 

- пожвавити зв’язки із посольствами країн германського та романського ареалу; 

- загалом працювати над підвищенням рейтингу кафедри в освітянському просторі, пропагуючи здобутки кафедри і висвітлюючи її діяльність на різних заходах. 

6.3. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

Станом на 14 вересня 2018 р. на кафедрі прикладної лінгвістики мови, порівняльного мовознавства та перекладу працює 20 викладачів, з них докторів наук – 2, кандидатів наук – 13, викладачів – 5, з яких 2 закінчили аспірантуру, а 1 вступила до аспірантури 1.10.2016. В аспірантурі кафедри навчаються 8 аспірантів і 2 докторантів. 

В усіх науково-педагогічних працівників кафедри спеціальність і кваліфікація відповідають дисциплінам, які вони викладають. 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 

Підготовка професорсько-викладацького складу, підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри спрямована на: 

- отримання вченого звання доцента та професора; 

- отримання посади доцента через виконання всіх вимог, що висуваються, зокрема через підготовку необхідної кількості науково вартісних публікацій; 

- підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій через аспірантуру, докторантуру, прикріплення до кафедри; 

- розробку комплексної програми стажування викладачів у провідних науково-дослідних установах НАН України та зарубіжних університетах. 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ: 

- підготовку і видання монографії доцентом Матвєєвою С.А.; 

- отримання звання професора доктором філологічних наук Леміш Н.Є.; 

- отримання звання доцента кандидатами філологічних наук Алексєєвою О.М., Павлик Н.В.; 

- завершення дисертації та захист ст. викладачами Орловою Ю.В. і Вайноренє І.П.; 

- захист дисертацій аспірантів кафедри Сорочинської І.Р., Нечитайло М.О.; 

- набір до аспірантури випускників магістратури. 

6.4. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ. 

Кафедра планує розробити і видати впродовж 2018-2023 рр.: 

- навчальні посібники / підручники до спецкурсів з перекладу, що їх здійснює кафедра; 

- перевидати із доповненнями навчальний посібник доц. Леміш Н.Є. з «Практичної граматики англійської мови» для студентів І-ІІ курсів; 

- видати навчальний посібник Кротенко Л.Б. у 3-х ч.: «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (histirical facts, sacred signs)», «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (ancient cultural customs and traditions)», «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (ancient Ukrainian (Slavic) and Celtic cuisine)» для студентів 4 курсу; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. та Гонти І. «Практичний курс перекладу» для студентів 2-3 курсів; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. «Практикум перекладу – перекладацькі трансформації» для магістрантів; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. та Анохіної Т.О. «Основи перекладацького скоропису»; 

- видати збірник модульних тестових завдань Кравченко О.В. з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 1 курсу; 

- видати монографію доц. Матвєєвої С.А.; 

- розробити і видати навчально-методичні комплекси з дисциплін, що читаються членами кафедри; 

- видати окремим друком навчальні програми всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

7. ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ 

Запропонована програма може бути успішно реалізована значною мірою завдяки послідовному професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, а також за підтримки наших проектів ректоратом, факультетом іноземної філології, відповідними структурами НПУ імені М.П. Драгоманова, перш за все міжнародним відділом, видавництвом, навчально-методичними комісіями, відділом аспірантури та докторантури тощо. 

Програму розвитку кафедри підготувала д.філол.н., доц. Леміш Н.Є. 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (протокол № 2 від 27 вересня 2018 року). 

Новини кафедри

Засідання Клубу молодих перекладачів

  

27 вересня 2019 року відбулось
Засідання Клубу Молодих Перекладачів,
яке було присвячене темі «
The Art of Translation»

5

За основу було взято лекції українського письменника, кандидата філології, перекладача, багатолітнього працівника Секретаріату ООН у Нью-Йорку (США), члена національної спілки письменників України Сергія Ткаченка.

«Розуміння літератури неможливе без тлумачення її тісного зв’язку з іншими видами мистецтв. За кожним явищем у літературі стоїть цілий масив культури. Письменник не живе в ізоляції, він живе думками та ідеями свого часу, свого народу, свого суспільства і в своїх словесних творах він переосмислює багато того, що відбувається в житті та в інших видах мистецтва».

Художній переклад – завжди є результатом впливу інших мистецтва. Згадайте славнозвісний сонет Артюра Рембо «Голосівки», де автор кожен окремий звук асоціював з певним кольором. «Саме тому, нам потрібно розуміти, що література, зокрема поезія, нерозривно пов’язана з іншими мистецтвами і таких ілюстрацій безліч. Література – це комплексний вид мистецтва – там є музика, живопис – просто треба вміти це розгледіти».

1

Згадаємо легенду світової музики PinkFloyd, і як творці цього гурту Роджер Вотерс і Девід Гілмор мали різні погляди на презентацію колективу глядачеві. Вотерса можливоохарактеризувати, як прихильника театральності, Гілмора – прибічника кінематографічного погляду та масштабних стадіонних видовищ, де розрив між публікою і рок-гуртом – максимальний.

Аналіз мистецьких паралелей між творчістю Шевченка та картинами Страсного циклу Миколи Ґе, між структурною спорідненістю Шостої симфонії Петра Чайковського і 4-ма вершинами п’єси нашого класика Миколи Куліша «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната» і «Маклена Ґраса».

4

Не оминути і теми перекладу в рамках одного виду мистецтва на прикладах картини Тіціана «Венера Урбінська» – богиня кохання і краси у виконанні класика Відродження та полотна Едуарда Мане «Олімпія». Друга картина підняла революцію в модерному живописі. Бо при збереженні композиції та ідеї, Мане намалював куртизанку Олімпію.

Студентам було запропоновано пограти в настільну гру «ART», ознайомитися з шедеврами світового рівня, створити власну міні-презентацію на аукціон та практикуватися в описових вправах англійською та французькою мовами. До теми було запропоновано ArtGlossary in English, який може бути використаний в подальшій роботі молодого перекладача.

6

Фінальне засідання Клубу перекладачів

  

 31 травня 2019 р
відбулось фінальне в цьому навчальному році засідання
Клубу перекладачів

 ILoveKyiv00  Останнє засідання Клубу Перекладачів припало на День Народження Києва, який щороку святкують широкою програмою саме в травні. Гарний настрій створила хороша погода та яскравий сонячний день.

   Засідання мало формат екскурсії центром міста та обміном цікавими фактами про історію Києва, розгадування файнвордів, опис плану переміщення до різних точок на карті та ігор з елементами двостороннього перекладу. Кожен бажаючий міг спробувати себе в ролі гіда-екскурсовода та відповісти на питання про культурні пам’ятки Києва в реальному режимі.

ILoveKyiv3

ILoveKyiv2

     Студентки мали час на короткі фото-сесії на фоні різних місць та час на спілкування з реальними іноземцями, які підходили до нашої групи і ставили життєві запитання щодо переміщення центром міста. З користю та практикою провели час, з морозивом та веселощами. Вдалося відвідати новий пішохідний міст та насолодитися красою міста.

   Ось і завершився наш навчальний рік і робота клуба перейшла в он-лайн режим, але з наступної осені запрошуємо всіх, хто має нестримне бажання долучитися до Клубу молодих перекладачів, який поновить свою роботу у вересні 2019 року.

   Веселих канікул!

ILoveKyiv0

 

Зустріч із С.І. Ткаченком

  

28 травня 2019 року о 14:00 в ауд. 6-10 на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулась зустріч із Сергієм Івановичем Ткаченком, перекладачем, філологом, літературознавцем, поетом, членом Національної спілки письменників України, який вже 8 років мешкає у Сполучених штатах Америки. Він також є автором публікацій в Українській літературній енциклопедії про англомовні літератури; лауреатом літературної премії імені С. Шеврякова; лауреатом Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»; лауреатом Міжнародної премії імені Володимира Винниченка.

001

       Сергій Іванович протягом 25-ти років був співробітником Секретаріату ООН у Нью-Йорку. Цікаво, що свою доповідь він назвав «Про відповідальність та небезпечність професії перекладач». Під час зустрічі п. Ткаченко не лише розповів і проілюстрував різні казусні випадки зі своєї перекладацької практики, він також акцентував на повсюдності перекладу. Зокрема було зазначено про чотири скрипкові концерти Антоніо Вівальді «Пори року», які були написані не просто під впливом враження від картин, а ще й супроводжені сонетами для окреслення настрою для їх виконання.

       Протягом зустрічі присутні дізнались про причини виникнення ураганів, про відмінності в текстах Біблії різними мовами, про вдалі / невдалі варіанти перекладу Беовульфа, Гамлета та ін. Сергій Іванович надав цінні поради й підказки майбутнім перекладачам, а також відкрив перспективи для цікавих наукових досліджень в царині перекладу, зокрема, художнього / поетичного.

       Такі зустрічі підвищують рівень ерудованості, розширюють світобачення як студентів, так і викладачів, і, безумовно, є корисними з огляду на ознайомлення з практичним досвідом розумної, успішної й професійної людини!

Організаторами зустрічі виступили кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу і кафедра світової літератури та теорії літератури.

 

002

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертацій

 

   З гордістю повідомляємо, що на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 13.05.2019 р. відбувся захист дисертаційних робіт наших колег!

 · докторської дисертації кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Анохіної Тетяни Олександрівни на тему: Типологія лакуніконів англомовної та україномовної картин світу, за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство та спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

a

 · кандидатської дисертації старшого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Орлової Юлії Валентинівни на тему: Архетипне і стереотипне відображення концепту ВІК ЛЮДИНИ у свідомості носіїв української, російської та англійської мов, за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

 o

Щиро вдячні Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 доктору філологічних наук професору Корольовій Аллі Валер’янівні та всім членам ради за високопрофесійну, доброзичливу й теплу атмосферу, що сприяла блискучим захистам наших здобувачок.

3

ВІТАЄМО Й БАЖАЄМО НАЙШВИДШОГО
ОТРИМАННЯ ОМРІЯНИХ ДИПЛОМІВ!!!

4

MIND-освіта як запорука виховання нації

7 травня 2019 року
студенти факультету іноземної філології спеціальності "Переклад"
відвідали цікаву лекцію на тему
«Важливість впровадження MIND-освіти
як запоруки виховання нації.

Приклад Республіки Корея»

01 

     Лектор, професор Джо Гю Юн, директор Global International Mind Education Institute, на основі історії Республіки Кореї розповів, як люди наполегливо і спільними зусиллями йшли до своєї мети для процвітання майбутніх поколінь і для покращення рівня свого життя.
     Наразі Республіка Корея за даними, представленими професором, займає провідні позиції у світі, беручи до уваги різні галузі промисловості та ін.
     Також лектор запропонував студентам вивчити наступні слова корейською мовою: «привіт», «дякую» та «я тебе люблю», що було насправді чудовим досвідом.
02

 

ІІІ Міжнародний студентський конкурс перекладу

19 квітня 2019 року
на базі факультету іноземної філології
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова

відбувся ІІ тур (Номінація 4)
ІІІ-го Міжнародного студентського конкурсу перекладу

“Переклад як засіб актуалізації
етномовних картин світу”

у рамках лінгвокультурного проекту
“Переклад як феномен пізнання і культури”.

01

ІІ тур Конкурсу перекладу – 201 
(модератор – к.філол.н., доц. Алексєєва О.М.,
члени журі: к.філол.н., доц. Анохіна Т.О., к.філол.н., доц. Литвинов О.О.)

У Конкурсі взяли участь 85 учасників з різних ВНЗ України, Польщі та Білорусі.

Конкурс на найкращий переклад було оголошено за 4 номінаціями:
Номінація 1 – Кращий переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову (російську для іноземних студентів);
Номінація 2 – Кращий переклад музичного українського хіту на англійську (російського для іноземних студентів);
Номінація 3 – Кращий переклад музичного англійського хіту на українську (російську для іноземних студентів);
Номінація 4 – Кращий усний послідовний переклад з англійської на українську (російську для іноземних студентів) сучасних подій у світі.

Список переможців і Збірка кращих перекладів учасників Конкурсу знаходяться у прикріплених файлах. 

 

  

02

Студенти – учасники ІІ туру Конкурсу перекладу – 2019

03

Зустріч учасників Конкурсу перекладу – 2019
з надзвичайним і повноважним послом Греції в Україні
Георгіосом Пукаміссасом

04

Оголошення переможців Конкурсу перекладу – 2019

05

Нагородження переможців Конкурсу перекладу – 2019
(за підтримки Благодійного Фонду «РОЗУМНА СИЛА»,
Галини Папазової та Павла Шопіна)
 

 

Academic Writing

01

     17 квітня 2019 р. (14:00, ауд. 5-8) відбувся третій і останній семінар із серії семінарів зAcademic Writing(27 лютого, 20 березня і 17 квітня 2019 р.), запропонованих Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, ексклюзивним представником видавництва Pearson в Україні. Усі три семінари (Науковий стиль; Правила перефразування оригінальних висловлювань; Структура параграфу наукової статті) були проведені представником зазначеного центруІеном Едвардом Фірсом(Ian Edward Firth: ESAP lecturer, University of Leeds / Business dep.).

     У семінарах взяли участь 40 викладачів 7-ми кафедр факультету іноземної філології та 20 студентів. Усі учасники отримали електронні сертифікати (6 годин).

 

 

 

02

Акцент зроблено на практиці в опануванні навичками академічного письма.

03

Викладачі та студенти визначають головну ідею в запропонованому абзаці.

04

Учасники семінару вирішують,
чи є дані в поданому реченні  занадто узагальненими / детальними.

ІІ Міжнародна конференція

 

28-29 березня 2019 рвідбулась
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
"ФІЛОСОФІЯ МОВИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ Й ЛІНГВІСТИЦІ
"
 

01

У конференції взяли участь 176 представників 30 закладів вищої освіти з 6 країн.

02

Програма конференції

 Збірник матеріалів 

 

П'яте засідання Клубу перекладачів

  

20 березня 2019 р
відбулось 5-те засідання
Клубу перекладачів

03

     The International Day of Happiness is celebrated worldwide every March 20, and was conceptualized and founded by philanthropist, activist, statesman, and prominent United Nations special advisor Jayme Illien to inspire, mobilize, and advance the global happiness movement.

     In 2011, Illien brought the idea and concept of creating a new global day of awareness, the International Day of Happiness, to senior United Nations Officials.

     Вигадали його представники Бутану, невеликої держави в Південній Азії, між Індією і Китаєм. Місцевий уряд прагнув «зробити усіх громадян щасливими», навіть, зробили спеціальну Державну Комісію Народного Щастя і Міністерство Щастя, а загальноприйняте поняття валового внутрішнього продукту (ВВП) замінено валовим національним щастям (саме цим показником визначається добробут нації). Ідея була цікавою, тому одразу знайшла мільйони прихильників, в тому числі – у співтоваристві ООН.  Традицій ще небагато, адже свято відносно нове, втім щороку у різних країнах проводять семінари, конференції та тренінги, учасники яких розповідають про значення щастя для людини і діляться ідеями щодо поліпшення побуту і вдосконалення суспільства.

05

     Наш клуб перекладачів теж долучився до святкування цього свята та придумав свій «План Заходів». Ми обговорювали різні підходи до теми «Щастя. Happiness», ділилися щасливими історіями та відомими цитатами про щастя, працювали в творчих групах по створенню «Щасливих Календарів: для себе та друзів». Виступали публічно з промовами про щастя, співали пісні та, завдяки креативним студентам першого курсу, мали змогу зробити неймовірну кількість фото та селфі з друзями на фоні photo-frameHAPPINESS, яку спільно створили на стінці коридору нашого факультету аби всі охочі мали змогу підняти собі настрій.

01

02

Happy Celebration!

04

Enjoy your life&share your HAPPINESS!

06

 

Четверте засідання Клубу перекладачів

 

23 грудня 2018 р
відбулось 4-те засідання
Клубу перекладачів
 

 15

     Четверте засідання Клубу Перекладачів трапилось перед самісіньким Різдвом. 

     Студенти весело провели час. Співали пісні Різдвяної тематики, які готували на парах з практичної фонетики: 
We Wish You a Merry Christmas!
Let It Snow
Jingle Bells
Happy New Year
Rocking Around the Christmas Tree
12
     
     Писали вітання та складали Різдвяні листи, розгадували кросворди та придумували свій wish-list; планували роботу клубу на наступний семестр.
 
8   
 
 
 
     Організували веселу Новорічну фотосесію та конкурс на найкращий Christmas Selfie Look.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
65
 
10
 
 
 
 
 
 
     Вітали одне одного зі святами та насолоджувалися грайливим сяйвом бенгальських вогників.
 
 
 
 
 
 
 
 
     Час промайнув дуже стрімко, ніхто і не помітив, як швидко пролетів цілий семестр.
 
 MC
Happy Winter Holidays!
 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Третє засідання Клубу перекладачів

 

30 листопада 2018 р
відбулось 3-тє засідання
Клубу перекладачів
 

01 

00

          Третє засідання клубу перекладачів співпало з  Днем Подяки. Святкування відбулось у веселій атмосфері та, навіть, з індичкою. Студенти грали в тематичні ігри, присвячені святкуванню в різних англомовних країнах, зокрема особливостям організації свята в Канаді. День подяки - це день, коли люди можуть дякувати за те, що у них є. Сім'ї та друзі збираються разом за святковим столом, до якого традиційно готують фаршировану індичку, картоплю, овочі, журавлинний соус і гарбузовий пиріг.

 

02

04

     В останні роки День подяки в Україні набирає все більшу популярність. Раніше це свято в нашій країні відзначалося переважно у протестантському середовищі, а національного масштабу  та більш вагомого значення почало набувати після Революції Гідності. Саме тому студентам було запропоновано написати лист-подяку «IGrateful For…».

 

03

     Завершили засідання затійливими селфі на фоні Канадського прапору та дружньою традицією чаювання.

05

Forum for ELT Professionals


09-10.11.2018 р.

д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш і
к.філол.н., доц. О.М. Алексєєва
взяли участь у роботі форуму
"Higher Education. 2nd Forum for ELT Professionals"

01

02

03

04

Друге засідання Клубу перекладачів

 

26 жовтня 2018 р
відбулось 2-ге засідання
Клубу перекладачів
 

1

     26 жовтня 2018 року відбулось 2-ге засідання Клубу Перекладачів. Засідання було присвячене осінній тематиці та особливостям святкування Halloween в англомовних країнах, зокрема Канаді та Америці. На практиці були відпрацьовані навички перекладацької роботи в рольових іграх на пояснення лексики свята та специфічних слів, притаманних англомовному суспільству.

      У веселій та дружній атмосфері пройшли рольові ігри та робота в групах. Роздаткові матеріали можуть бути використані студентами у подальшій роботі. Інсценування віршів та міні-презентації JackOLanterns від студентів старших курсів подарували гарний настрій наприкінці закінчення складного робочого тижня. Чаювання з печивом відбулось в процесі роботи в групах.

      To be continued 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Урочисте відкриття Клубу перекладачів

 

28 вересня 2018 р., 
напередодні Міжнародного дня перекладача
(30.09.2018 р., що пройде під девізом
«Переклад: сприяння розвиткові культурної спадщини в епоху змін»
(Translation: Promoting Cultural Heritage іn Changing Times),
на кафедрі прикладної лінгвістики,
порівняльного мовознавства та перекладу
відбулось урочисте відкриття
Клубу перекладачів.
 

alernativas-a-google-translate-640x400

      Керівник Клубу – Тамара Володимирівна Желобицька, викладач кафедри з досвідом педагогічної роботи більше ніж 20 років, координатор молодіжних освітньо-культурних проектів (Little Elf Studio, Library & Literature Support Projects, Montreal, Canada – Kyiv, Ukraine), практикуючий перекладач дитячої та підліткової літератури (останній переклад «Магазин Невидимих Речей» Івана Андрусяка (переклад з української на англійську). Наразі працює над перекладом канадської підліткової та молодіжної літератури та створенням власного курсу «Канадознавство» для педагогічних університетів України. 

zh

Порядок денний:

1. Вітальне слово

2. З історії українського і світового перекладу: ознайомлення студентів з окремими віхами з життя відомих перекладачів та їх внеском у світову перекладацьку діяльність.

3. Групова гра «Цитати про мову».

4. Дискусія «22 Tips of Becoming a Successful Translator/Interpreter». Обговорення важливості професії на тлі сучасних реалій та ролі України на міжнародній арені.

5. Обговорення роботи Клубу на 2018-2019 н.р.

6. Чаювання з підведенням підсумків першого засідання клубу.

Учасники: студенти факультету іноземної філології, викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу, серед почесних гостей – Ірина Ігорівна Овчиннікова, заступник декана факультету іноземної філології з навчально-методичної роботи. 

IMG 20180928 163656

IMG 20180928 161752

IMG 20180928 163850

IMG 20180928 164244

IMG 20180928 161910

Контакти

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Тургенівська, 8-14, 5 поверх, ауд. 5-12

Телефон: 044 484-29-99

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

7782181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3051
7090
49158
6970273
118922
232889
7782181

Your IP: 46.229.168.151
Server Time: 2020-01-18 11:30:57
   

Хто на сайті?  

На сайті 110 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ